HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Peipsiääre valla munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumine

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT IV, 10.09.2022, 28

Peipsiääre valla munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumine

Vastu võetud 30.08.2022 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 ja vallavolikogu hariduskomisjoni ettepaneku alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Peipsiääre valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteaed) kulude, milleks on majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud, vanemate või neid asendavate isikute (edaspidi vanemad) poolt kaetava osa (edaspidi osalustasu) määra kehtestamist, selle tasumist ja kasutamist.

§ 2.   Osalustasu määr

  (1) Osalustasu määr ühe lasteaias käiva lapse kohta on 20 eurot kalendrikuus, kui lapse ja vähemalt ühe lapsevanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Peipsiääre vald.

  (2) Osalustasu määr Peipsiääre vallast väljastpoolt lasteaias käiva lapse kohta on 25 eurot kalendrikuus.

§ 3.   Osalustasu tasumine

  (1) Vanemal on kohustus tasuda osalustasu alates lapse lasteaia nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

  (2) Lapse puudumisel lasteaia osalustasu ümber ei arvestata, osalustasu makstakse alati täiskuu eest, olenemata puudutud päevade arvust.

  (3) Osalustasu makstakse vallavalitsuse poolt esitatud arvete alusel 1. septembrist kuni 31. augustini.

  (4) Lasteaia ajutise sulgemise ajal (näiteks ruumide remont), mis vältab rohkem kui kaks nädalat, tasutakse osalustasu proportsionaalselt lasteaia lahtioleku ajale.

  (5) Kui osalustasu jäetakse maksmata rohkem kui kolme kuu eest, võib lasteaia direktor lapse ajutiselt lasteaiast välja arvata vastavalt Peipsiääre valla lasteaia vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korrale.

  (6) Vanem võib taotleda lapse osalustasu tasumiseks toetust vallas kehtestatud vastava sotsiaaltoetuste korra alusel.

§ 4.   Vanemate poolt kaetava osa arvelt kulude katmine

  Vanema poolt kaetav osa jaotatakse:
  1) 50% arvelt õppe- ja mänguvahendite kulud;
  2) 50% arvelt lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sellega seotud maksud.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Peipsiääre Vallavolikogu määrus 30.01.2018 nr 3 „Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumine“.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2022.

Kalev Parik
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json