Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Peipsiääre valla finantsjuhtimise kord

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.09.2022, 29

Peipsiääre valla finantsjuhtimise kord

Vastu võetud 30.08.2022 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, § 35 lõike 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõigete 6 ja 7, § 21 lõike 1 ja § 28 lõike 31 ja Peipsiääre Vallavolikogu 18.03.2018 määrusega nr 13 kehtestatud Peipsiääre valla põhimääruse § 65 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Peipsiääre valla (edaspidi vald) finantsjuhtimise kord (edaspidi kord) sätestab tingimused ja korra Peipsiääre valla:
  1) eelarve koostamise ja liigendamise põhimõtted;
  2) eelarve eelnõu menetlemine volikogus;
  3) väljaminekute tegemine vastu võtmata eelarve korral;
  4) eelarve ja eelarve eelnõu avalikustamine;
  5) eelarve täitmine;
  6) eelarvevahendite kasutamise kontroll;
  7) reservfondi kasutamine;
  8) eelarve täitmise arvestus ja aruandlus;
  9) majandusaasta aruande koostamine ja menetlemine.

  (2) Eelarve koostamist, muutmist, täitmist ja aruandluse koostamist koordineerib vallavalitsuse finants- ja raamatupidamisosakond.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS) ja raamatupidamise seaduse ning nende alusel antud õigusaktide tähenduses.

§ 3.   Eelarve koostamise üldpõhimõtted ja liigendamine

  (1) Eelarves määratakse valla rahaliste vahendite kasutamise plaan eelseisvaks eelarveaastaks lähtudes valla arengukavas ja eelarvestrateegias sätestatud eesmärkidest ja tegevustest.

  (2) Eelarve koostatakse üheks eelarveaastaks. Eelarve algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsember. Eelarves võib esitada informatsiooni ka pikema perioodi kohta.

  (3) Eelarve koosneb osadest ja on tekkepõhine. Tehingud kajastatakse eelarves vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse.

  (4) Eelarve osad on: põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus.

  (5) Põhitegevuse tulud jaotatakse majandusliku sisu järg:
  1) maksutulud;
  2) tulud kaupade ja teenuste müügist;
  3) saadavad toetused;
  4) muud tegevustulud.

  (6) Põhitegevuse kulude eelarveosas jaotatakse kulud järgmisteks valdkondadeks:
  1) üldised valitsussektori teenused;
  2) riigikaitse;
  3) avalik kord ja julgeolek;
  4) majandus;
  5) keskkonnakaitse;
  6) elamu- ja kommunaalmajandus;
  7) tervishoid;
  8) vabaaeg, kultuur ja religioon;
  9) haridus;
  10) sotsiaalne kaitse.

  (7) Põhitegevuse kulude eelarveosas jaotatakse lõikes 6 toodud valdkondade kulud majandusliku sisu järgi liikideks:
  1) antavad toetused;
  2) tööjõukulud;
  3) majandamiskulud.

  (8) Investeerimistegevuse eelarveosa jaotatakse majandusliku sisu järgi:
  1) põhivara soetus;
  2) põhivara müük;
  3) põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine;
  4) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine;
  5) osaluste soetus;
  6) osaluste müük;
  7) muude aktsiate ja osade soetus;
  8) muude aktsiate ja osade müük;
  9) antavad laenud;
  10) tagasilaekuvad laenud;
  11) finantstulud ja finantskulud.

  (9) Finantseerimistegevuse eelarveosa jaotatakse:
  1) kohustuste võtmine;
  2) kohustuste tasumine.

  (10) Likviidsete varade eelarveosa jaotatakse:
  1) raha ja pangakontode saldo muutus;
  2) rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus;
  3) soetatud võlakirjade saldo muutus.

  (11) Eelarve kinnitamisel liigendatakse eelarve osadeks käesoleva paragrahvi lõigetes 5 - 10 toodud detailsuses.

  (12) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatule saavad tegevusvaldkondadeks olla struktuuriüksused ja hallatavad asutused.

  (13) Lähtudes kinnitatud eelarvest või lisaeelarvest koostab ametiasutus tegevusalade liigendatud alaeelarved koondkontode (2-kohaline) lõikes, mis kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 4.   Eelarve koostamise tingimused

  (1) Peipsiääre Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kehtestab vajadusel ja vallavalitsuse finants- ja raamatupidamisosakonna ettepanekul hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 30. juuniks eelarve eelnõu koostamise ajakava, tingimused ja vormid, mis avalikustatakse valla veebilehel.

  (2) Eelarves on reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks kuni 1% kavandatud põhitegevuse kulude mahust.

  (3) Eelarve eelnõu koostamiseks arvestatakse valla arengukava ja eelarvestrateegiat, valla õigusakte investeeringute, töötasufondi, vallapoolsete sotsiaaltoetuste ja mittetulundusühingutele eraldatavate toetuste määrasid jms.

  (4) Hallatavad asutused ja teised valla konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted ning valdkondade eest vastutavad ametnikud esitavad eelarvetaotlused koos seletuskirjaga finants- ja raamatupidamise osakonnale alaeelarve liigenduses käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt hiljemalt 15. septembriks.

  (5) Eelarve koostamisel kasutatakse eelarve koostamise tarkvara ja selles sisalduvaid vastavaid vorme.

  (6) Tarkvara kasutamise kohustus kehtib nii eelarvestamise vahendite kasutajatele kui ka kolmandatele isikutele, kellel on õigus vallaeelarvest raha taotleda seaduse ja selle alusel antud õigusakti alusel.

  (7) Eelarvetaotluse läbivaatamisel hinnatakse kulude põhjendatust ja otstarbekust ning nende vastavust seaduse ja selle alusel antud õigusaktidele, sealhulgas valla arengukavale ja eelarvestrateegiale ning asutuste tegevuskavadele. Eelarvetaotluste üle peetakse läbirääkimisi asutuse esindajaga.

  (8) Pärast läbirääkimisi koostab vallavalitsus eelarve eelnõu vastavalt §-s 3 nimetatud liigendusele.

§ 5.   Eelarve eelnõu menetlemine volikogus

  (1) Vallavalitsuses heaks kiidetud eelarve eelnõu koos seletuskirjaga esitatakse volikogule hiljemalt 1. detsembriks.

  (2) Eelarve seletuskiri:
  1) on informatiivse, seletava ja prioriteete kehtestava tähendusega;
  2) ei ole eelarve osa, vaid seal sisalduva numbrilisel ja tekstilisel kujul esineva info ning tehtavate otsuste põhjendusselgitused ja põhjendused eelmise aasta, jooksva aasta ning eelseisva aasta kohta;
  3) annab ülevaate arengukavas ja eelarvestrateegias kajastatud eesmärkide kavandatavast täitmise plaanist eelseisval eelarveaastal;
  4) annab ülevaate eelseisvaks eelarveaastaks kavandatavatest investeeringutest koos maksumuste ja finantseerimisallikatega;
  5) esitab muu olulise informatsiooni eelarveaasta kohta.

  (3) Volikogu komisjonid analüüsivad eelarve eelnõu ning esitavad vallavalitsusele omapoolsed seisukohad ja ettepanekud. Volikogu eelarvekomisjoni (edaspidi eelarvekomisjon) poolt heaks kiidetud eelarve eelnõu edastatakse volikogu päevakorda esimesele lugemisele.

  (4) Eelarve eelnõu arutatakse vähemalt kahel volikogu istungil, kahel lugemisel.

  (5) Eelarve eelnõu esimese lugemise lõpetamisel volikogu istungil määrab volikogu tähtaja muudatusettepanekute esitamiseks eelarve eelnõusse.

  (6) Eelarve eelnõu muutmise ettepanekule, mis tingib ettenähtud tulude või kulude vähendamise, suurendamise või ümberpaigutamise, lisatakse algataja põhjendused ja arvutused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta. Eelarve menetlemise käigus ei pea vallavalitsus ega volikogu arvestama muudatusettepanekuid, mis suurendavad eelarve kulude kogusummat ja millele pole näidatud katteallikaid. Püsiva iseloomuga väljaminekute korral kirjeldatakse mõju vähemalt kolmele eelseisvale eelarveaastale.

  (7) Vallavalitsuse finants- ja raamatupidamisosakond koostab muudatusettepanekute alusel koondi ning esitab selle vallavalitsusele seisukoha võtmiseks.

  (8) Muudatusettepanekute koond koos vallavalitsuse seisukohtadega esitatakse eelarvekomisjonile. Eelarvekomisjon analüüsib muudatusettepanekuid ja esitab omapoolsed seisukohad muudatusettepanekutele.

  (9) Volikogule esitatakse teiseks lugemiseks muudatusettepanekute koond, kus kajastuvad muudatusettepanekud vallavalitsuse ja eelarvekomisjoni seisukohtadega.

  (10) Eelarve ja lisaeelarve koostatakse ja võetakse vastu volikogu poolt määrusega, mis koosneb tekstilisest osast ja selle lisaks olevast numbrilist infot sisaldavast tabelist.

  (11) Volikogu võtab eelarve vastu üldjuhul enne uue eelarveaasta algust.

  (12) Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvega. Vallavalitsus koostab lisaeelarve eelnõu lisades eelnõu juurde seletuskirja põhjendustega lisaeelarve vajaduse kohta. Eelarvekomisjoni poolt heaks kiidetud lisaeelarve eelnõu edastatakse volikogu päevakorda. Lisaeelarvet menetletakse ühel lugemisel.

  (13) Eelarve tulude alalaekumise või viibimise korral on vallavalitsusel õigus esitada volikogule negatiivne lisaeelarve.

  (14) Eelarve detailsema jaotuse majandusliku sisu ja vastutajate lõikes (alaeelarved) kinnitab vallavalitsus korraldusega, arvestades volikogus kinnitatud eelarve või lisaeelarve eelarveosade mahte. Eelarveaasta jooksul võib vallavalitsus eelarve liigendust korraldusega muuta.

§ 6.   Väljaminekute tegemine vastu võtmata eelarve korral

  Eelarveaasta alguseks vastu võtmata eelarve korral lähtub vallavalitsus kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduses sätestatust.

§ 7.   Eelarve ja eelarve eelnõu avalikustamine

  Eelarve eelnõu, lisaeelarve eelnõu, vastuvõetud eelarve ja eelarve seletuskiri avaldatakse kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud tähtaegadel ja korras.

§ 8.   Eelarve täitmine

  (1) Eelarve täitmist korraldab vallavalitsus. Eelarve täitmine on sissetulekute kogumine, väljaminekute tegemine ning tehingud varade ja kohustustega, samuti nende kohta arvestuse pidamine vastavuses eelarve koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtetega.

  (2) Eelarve täitmise eest vastutavad vallavanema käskkirjaga kinnitatud kulujuhid ja valla hallatavate asutuste juhid.

  (3) Vallavalitsus oma korraldusega otsustab:
  1) eelmise aasta eelarve sihtotstarbeliselt eraldatud tulude kasutamata jääkide suunamise väljaminekute katteks;
  2) eelarveaasta jooksul täiendavalt eraldatud sihtotstarbeliste tulude lülitamise eelarve tuludesse ja väljaminekutesse;
  3) väljaminekute ümberpaigutamise käesoleva korra § 3 lõikes 6 nimetatud liigenduses;
  4) kaupade ja teenuste müügist eelarvest üle laekunud tulude lülitamise eelarve tuludesse ja väljaminekutesse;
  5) põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse eelarveosade täitmisel ühe eelarveosa ületamise täitmata eelarveosaga sama suures mahus, kui see on põhjustatud hangete korraldamise järel selgunud tingimustest, mille tõttu planeeritud tehing klassifitseeritakse eelarve täitmisel tulenevalt põhivara arvele võtmise reeglitest teisiti, kui eelarves oli ette nähtud.

  (4) Sissetulekute ja väljaminekute ümberpaigutamise vastavalt avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendi kontoplaanis tehtavatele muudatustele teeb finants- ja raamatupidamiosakond.

  (5) Vallavalitsusel ja selle hallataval asutusel on keelatud teha tehinguid, mis ei ole eelarves ette nähtud, välja arvatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõikes 61 sätestatud juhul.

  (6) Eelarve tulude alalaekumise korral on vallavalitsusel õigus piirata iga hallatava asutuse, sihtasutuse ja valdkonna eelarves ettenähtud väljaminekute tegemist, teavitades sellest vallavolikogu ja vajadusel esitada volikogule negatiivne lisaeelarve.

§ 9.   Eelarvevahendite kasutamise kontroll

  (1) Eelarvevahendite kasutamise kontroll on tegevus, mille käigus hinnatakse eelarve rahaliste vahendite kasutamise seaduslikkust, sihipärasust ja otstarbekust.

  (2) Eelarvevahendite kasutamist kontrollib kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega revisjonikomisjon.

  (3) Eelarvevahendite kasutamise kontrolli eesmärgiks on tagada:
  1) õigusaktidest kinnipidamine;
  2) vallavara kaitstust raiskamisest, ebasihipärasest kasutamisest jm sarnasest tingitud kahju eest;
  3) vallavara ja eelarve rahaliste vahendite kasutamise kohta tõese, õigeaegse ja usaldusväärse informatsiooni kogumine, säilitamine ja avaldamine.

§ 10.   Reservfondi kasutamine

  (1) Reservfondi kasutatakse ootamatute ja reeglina ühekordsete ettenägematute kulude katmiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida ja raha eraldatakse ainult sihtotstarbeliselt.

  (2) Vallavalitsus võib reservfondist raha eraldada järgmiste kulude katteks:
  1) tulekahju, loodusõnnetuse või muu vääramatu jõu poolt tekitatud kahjude likvideerimise kulud;
  2) elutähtsate teenuste toimise tagamiseks ja avariiliste olukordade tagajärgede likvideerimiseks vajalikud edasilükkamatud kulud;
  3) eelarveaasta jooksul objektiivsetel põhjustel suurenenud kulud (nt elektrikulu, küttekulu, telefonikulu vms);
  4) auhinnad valla elanikele või kollektiividele eduka osalemise eest konkurssidel, võistlustel vms üritustel;
  5) ühekordsed toetused vallaga seotud kultuuri- ja spordi- vms ürituste korraldamiseks;
  6) kohtulahenditest tulenevad ja juriidilise teenindamise kulud;
  7) seadustest või muudest õigusaktidest tulenevad täiendavad kulud.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetamata kulude katmiseks otsustab reservfondi kasutamise volikogu.

  (4) Vallavalitsus ei tohi üldjuhul reservfondi kasutada enda või hallatavate asutuste eelarves kinnitatud palgafondi suurendamiseks. Erandiks on koondamishüvitiste maksmine juhul, kui eelarve koostamisel ei olnud võimalik ette näha asutuse likvideerimist või töötajate koosseisude muutmist või kui asutuse eelarves ei olnud selleks piisavalt vahendeid.

  (5) Raha eraldamine reservfondist vormistatakse vallavalitsuse korralduse või volikogu otsusega. Reservfondist eraldatud summa ulatuses võib teha kulusid ainult pärast vastava korralduse või otsuse jõustumist. Reservfondist eraldatud raha tuleb kasutada eesmärgipäraselt, majanduslikult ja säästlikult.

  (6) Vallavalitsus esitab volikogule ülevaate reservfondi kasutamise kohta eelarve täitmise aruande koosseisus ning samuti volikogu igakordsel nõudmisel.

§ 11.   Eelarve täitmise arvestus ja aruandlus

  (1) Eelarve täitmise arvestust peetakse vastavalt raamatupidamisseadusele, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele ning teistele eelarvekorraldust reguleerivatele õigusaktidele.

  (2) Eelarve täitmise aruanne peab vastama kinnitatud eelarve liigendusele.

  (3) Vallavalitsus esitab vähemalt kord kvartalis volikogule ja eelarvekomisjonile ülevaate eelarve jooksvast täitmisest.

  (4) Eelarve täitmise aruanne esitatakse majandusaasta aruande osana. Majandusaasta aruande koostamisel lähtutakse raamatupidamise seaduses sätestatud põhimõtetest ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud erisustest.

  (5) Eelarve täitmise aruanded avalikustatakse seaduses sätestatud korras.

§ 12.   Majandusaasta aruande koostamine, menetlemine ja kinnitamine

  (1) Valla majandusaasta aruande koostab vallavalitsuse finants- ja raamatupidamise osakond, lähtudes raamatupidamise seaduses sätestatud põhimõtetest, arvestades KOFS-is sätestatud erisusi.

  (2) Konsolideerimisgruppi kuuluvad üksused esitavad 30. aprilliks vallavalitsusele kinnitatud majandusaasta aruande koos vandeaudiitori aruandega.

  (3) Majandusaasta aruande kiidab heaks vallavalitsus seaduses toodud tähtajaks ning esitab selle volikogule kinnitamiseks. Aruandele lisatakse volikogu poolt määratud vandeaudiitori arvamus.

  (4) Majandusaasta aruannet menetleb volikogu eelarvekomisjon enne kui see esitatakse volikogule. Kui eelarvekomisjonil on majandusaasta aruande kohta märkusi või tähelepanekuid, esitab komisjoni esimees volikogule sellekohase kirjaliku arvamuse.

  (5) Enne majandusaasta aruande kinnitamist volikogus vaatab revisjonikomisjon volikogule esitatud majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse volikogule. Aruandes avaldab revisjonikomisjon, kas ta toetab vallavalitsuse koostatud majandusaasta aruande kinnitamist. Lisaks annab revisjonikomisjon aruandes ülevaate oma tegevuse kohta.

  (6) Majandusaasta aruannet menetletakse volikogus hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 30. juunil.

  (7) Volikogu poolt kinnitatud majandusaasta aruanne koos lisadega avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul valla veebilehel.

§ 13.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Peipsiääre Vallavolikogu 30.05.2018 määrus nr 22 „Peipsiääre valla finantsjuhtimise kord“;
  2) Vara Vallavolikogu 25.01.2012 määrus nr 1 „Vallaeelarve reservfondi kasutamise kord“.

§ 14.   Määruste jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalev Parik
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json