Teksti suurus:

Peipsiääre Vallavolikogu 20.06.2018 määruse nr 32 „Peipsiääre valla eelarvest kodanikeühendustele toetuste andmise tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.09.2022
Avaldamismärge:RT IV, 10.09.2022, 30

Peipsiääre Vallavolikogu 20.06.2018 määruse nr 32 „Peipsiääre valla eelarvest kodanikeühendustele toetuste andmise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 30.08.2022 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Peipsiääre Vallavolikogu 20.06.2018 määruses nr 32 "Peipsiääre valla eelarvest kodanikeühendustele toetuste andmise tingimused ja kord" (edaspidi Määrus) tehakse järgmised muudatused:


1) määruse § 2 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Toetuse andmise eesmärk on arendada ja toetada kultuuri-, spordi-, hariduse-, sotsiaalvaldkonna, noorsootöö ning Peipsiääre valla elanike tervise edendamise ja vabaaja sisustamise võimalusi, samuti arendada kogukondlikku tegevust looduse ja keskkonna suunal ning toetada külaliikumise arengut.“;


2) määruse § 2 lõike 2 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„3) projektitoetusena mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja seltsidele erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks eeldusel, et kaasfinantseerimine on eelnevalt kooskõlastatud Peipsiääre Vallavalitsuse kui täitevorganiga (edaspidi vallavalitsus)“;


3) määruse § 3 lõikes 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Toetust ei anta taotlejale, kes ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustele, või taotlejale, kes on eelnevalt toetust saanud, kuid ei ole esitanud toetuse kasutamise kohta aruannet või ei ole täitnud nõuet toetus tagasi maksta.“;


4) määruse § 4 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Taotlus esitatakse Peipsiääre Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus). Teave taotluste esitamise tähtaja kohta avaldatakse valla veebilehel, ajalehes ja ametlikes sotsiaalmeedia kanalites hiljemalt üks kuu enne taotluse esitamise tähtaja saabumist.“;


5) määruse § 4 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Järgmise eelarveaasta tegevustoetuse saamiseks taotluse esitamise tähtajaks on jooksva aasta 1. oktoober.“;


6) määruse § 4 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Taotluste esitamise tähtaegade vahelisel ajal võib erakorraliste projektide toetamist otsustada valla jooksva aasta eelarve piires.;


7) määruse § 6 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Tegevustoetuse taotlused vaatab läbi ametiasutus hiljemalt jooksva aasta 1. novembriks.“;


8) määruse § 6 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Ametiasutus kontrollib taotluse nõuetekohasust, selle esitatud andmete õigsust ning kavandatava tegevuse vastavust käesoleva korrale.“;


9) määruse § 6 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Ametiasutus edastab kokkuvõtte nõuetekohaste taotluste kohta volikogu eelarvekomisjonile, kes vaatab taotlused läbi ning teeb ettepanekud toetuse andmise kohta.“;


10) määruse § 6 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Kui taotlus ei vasta nõuetele, annab ametiasutus taotlejale kuni 10 (kümme) päeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtajaks puudusi, lõpetatakse taotluse menetlemine.“;


11) määruse § 7 pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „§ 7. Toetuse eraldamine ja eraldamata jätmine“;


12) määruse § 7 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Peipsiääre Vallavalitsus kui täitevorgan otsustab toetuste jaotamise oma korraldusega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist, arvestades eelarves selleks eraldatud vahendite suurust.“;


13) määruse § 7 lõikes 2 asendatakse sõna „mitteeraldamise“ sõnadega „eraldamata jätmise“;


14) määruse § 7 täiendatakse lõikega 2¹ järgmises sõnastuses:
„(2¹) Otsusest toetuse eraldamise või eraldamata jätmise kohta teavitatakse taotlejat e-kirjaga hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates otsuse jõustumisest.“;


15) määruse § 7 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Toetus jäetakse eraldamata, kui:
1) valla eelarvelised vahendid seda ei võimalda;
2) investeering või tegevus, milleks toetust taotletakse, on tervikuna rahastatud muudest allikatest.“;


16) määruse § 7 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:
„(6) Taotleja nõusolekul võib taotluse rahuldada osaliselt. Kui taotleja taotluse osalise rahastamisega ei nõustu, siis toetust ei eraldata.“


17) määruse § 8 lõike 1 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Toetuse saaja on kohustatud esitama aruande vallavalitsuse korralduses määratud tähtajaks toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande.“


18) määruse § 8 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Toetuse saaja on kohustatud kajastama valda kui toetajat oma veebilehel selle olemasolul või muudel infokandjatel (näiteks artiklid, ürituste reklaamid, trükised jne) ja sotsiaalmeedias.


19) määruse § 8 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Toetuse saajaga lepingu sõlmimist, toetuse maksmist ning perioodilist kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab taotluse menetlust korraldav ametnik, kellel on õigus nõuda toetuse saajalt täiendavaid dokumente, teha järelpärimisi või viibida toetatava projekti läbiviimise juures.“

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Alatskivi Vallavolikogu 26.08.2010 määrus nr 14 „Mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord Alatskivi vallas“;
  2) Pala Vallavolikogu 27.12.2007 määrus nr 23 „Kodanikualgatuslike projektide toetamise kord“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalev Parik
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json