Teksti suurus:

Peipsiääre Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 15 „Peipsiääre valla jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.09.2022
Avaldamismärge:RT IV, 10.09.2022, 36

Peipsiääre Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 15 „Peipsiääre valla jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Vastu võetud 30.08.2022 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 365 ja 366 ja jäätmeseaduse § 71 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Peipsiääre Vallavolikogu 28.03.2018 määrust nr 15 "Peipsiääre valla jäätmehoolduseeskiri" (edaspidi Määrus) alljärgnevalt:
  1) määruse § 9 lõike 2 punktis 5, § 20 lõike 4 teises ja neljandas lauses, § 21 lõikes 1, § 21 lõikes 3, § 21 lõikes 4; § 22 lõigetes 1, 2, 3 ja 5, § 23 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõna „vallavalitsus“ sõnadega „vallavalitsuse vastava osakonna ametnik“ vastavas käändes;
  2) määruse § 33 lõiget 10 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:
„(10) Biolagunevate jäätmete liigiti üleandmise kohustust ei ole, kui kinnistul tekkinud biolagunevad jäätmed kompostitakse samal kinnistul. Biojäätmete veost vabastamiseks tuleb täita vastav vorm (Lisa 12) ja esitada see vallavalitsuse vastava osakonna ametnikule.“;
  3) määrusele § 33 täiendatakse lõikega 11 alljärgnevas sõnastuses:
„(11) Biojäätmete veost vabastatud jäätmevaldaja on kohustatud teavitama vallavalitsuse vastava osakonna ametnikku vabastamise asjaolude muutumisest või ära langemisest hiljemalt 30 päeva jooksul alates nende asjaolude talle teatavaks saamisest. Vallavalitsuse vastava osakonna ametnikul on õigus nõuda tõendeid, et kinnistul on olemas biojäätmete kompostimise võimalus.“;
  4) määrust täiendatakse lisaga 12 käesoleva määrusele lisatud vormis „Korraldatud olmejäätmeveo raames biolagunevate jäätmete üleandmise kohustusest vabastamise AVALDUS“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalev Parik
vallavolikogu esimees

Lisa Korraldatud olmejäätmeveo raames biolagunevate jäätmete üleandmise kohustusest vabastamise AVALDUS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json