Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Peipsiääre valla eelarvest kodanikeühendustele toetuste andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.09.2022, 40

Peipsiääre valla eelarvest kodanikeühendustele toetuste andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 20.06.2018 nr 32
RT IV, 06.07.2018, 92
jõustumine 09.07.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.08.2022RT IV, 10.09.2022, 3013.09.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Peipsiääre valla eelarvest eelarveaastaks kultuuri-, tervise- ja noorsootöö ning külaliikumise, seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse edendamiseks toetuse (edaspidi toetus) taotlemist, taotluste menetlemist, toetuse eraldamist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

  (2) Toetust antakse tegevuseks, mis toimub Peipsiääre valla haldusterritooriumil, mis on suunatud valla elanikele või mis esindab valda laiemale üldsusele.

§ 2.   Toetuse eesmärk ja liigid

  (1) Toetuse andmise eesmärk on arendada ja toetada kultuuri-, spordi-, hariduse-, sotsiaalvaldkonna, noorsootöö ning Peipsiääre valla elanike tervise edendamise ja vabaaja sisustamise võimalusi, samuti arendada kogukondlikku tegevust looduse ja keskkonna suunal ning toetada külaliikumise arengut.
[RT IV, 10.09.2022, 30 - jõust. 13.09.2022]

  (2) Toetust antakse:
  1) tegevustoetusena mittetulundusühingutele ja seltsingutele taotleja põhikirjaliste või seltsingulepingus sätestatud eesmärkide täitmiseks;
  2) ühekordse toetusena mittetulundusühingutele ja seltsingutele valla elanikele suunatud või kohalike elanike korraldatavate ürituste ja ühistegevuste (edaspidi ürituse) teostamiseks;
  3) projektitoetusena mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja seltsidele erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks eeldusel, et kaasfinantseerimine on eelnevalt kooskõlastatud Peipsiääre Vallavalitsuse kui täitevorganiga (edaspidi vallavalitsus).
[RT IV, 10.09.2022, 30 - jõust. 13.09.2022]

§ 3.   Nõuded taotlejale

  (1) Tegevustoetust, projektitoetust ja ühekordset toetust võivad taotleda sihtasutused, mittetulundusühingud, seltsid ja seltsingud:
  1) kes on registreeritud ja tegutsevad Peipsiääre valla haldusterritooriumil ning kes tegelevad valla elanikele ühistegevuse, kultuuri-, sotsiaalhoolekande- ja noorsootegevuste, vabaaja ning tervise edendamise võimaluste pakkumisega;
  2) kes on registreeritud ja tegutsevad põhiliselt väljaspool Peipsiääre valda, kuid kelle tegevusest saavad Peipsiääre valla elanikud kasu;
  3) kellel on täidetud kohustused riigi ja Peipsiääre valla ees.

  (2) Toetust ei anta taotlejale, kes ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustele, või taotlejale, kes on eelnevalt toetust saanud, kuid ei ole esitanud toetuse kasutamise kohta aruannet või ei ole täitnud nõuet toetus tagasi maksta.
[RT IV, 10.09.2022, 30 - jõust. 13.09.2022]

§ 4.   Taotluse esitamine

  (1) Taotlus esitatakse Peipsiääre Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus). Teave taotluste esitamise tähtaja kohta avaldatakse valla veebilehel, ajalehes ja ametlikes sotsiaalmeedia kanalites hiljemalt üks kuu enne taotluse esitamise tähtaja saabumist.
[RT IV, 10.09.2022, 30 - jõust. 13.09.2022]

  (2) Järgmise eelarveaasta tegevustoetuse saamiseks taotluse esitamise tähtajaks on jooksva aasta 1. oktoober.
[RT IV, 10.09.2022, 30 - jõust. 13.09.2022]

  (3) Taotlus esitatakse vormikohaselt vastavalt määruse Lisale 1.

  (4) Taotluse menetlust korraldaval ametnikul on õigus nõuda taotlejatelt täiendavat informatsiooni või lisadokumente.

  (5) Taotluste esitamise tähtaegade vahelisel ajal võib erakorraliste projektide toetamist otsustada valla jooksva aasta eelarve piires.
[RT IV, 10.09.2022, 30 - jõust. 13.09.2022]

§ 5.   Toetatavad tegevused ja kulu ning toetuse piirmäärad

  (1) Abikõlblikud on need tegevused ja kulu, mis on otseselt vajalikud määruse § 2 lõikes 1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

  (2) Toetuse eraldamisel lähtutakse järgmistest piirmääradest:
  1) tegevustoetust eraldatakse üldjuhul mitte rohkem kui 90 % taotleja aasta eelarvest;
  2) ühekordset toetust ürituse korraldamiseks eraldatakse mitte rohkem kui 90% ürituse kogu eelarvest;
  3) projektitoetust projektide kaasfinantseeringuks eraldatakse mitte rohkem kui 10% taotletava projekti kogu eelarvest.

§ 6.   Taotluste menetlemine

  (1) Tegevustoetuse taotlused vaatab läbi ametiasutus hiljemalt jooksva aasta 1. novembriks.
[RT IV, 10.09.2022, 30 - jõust. 13.09.2022]

  (2) Ametiasutus kontrollib taotluse nõuetekohasust, selle esitatud andmete õigsust ning kavandatava tegevuse vastavust käesoleva korrale.
[RT IV, 10.09.2022, 30 - jõust. 13.09.2022]

  (3) Ametiasutus edastab kokkuvõtte nõuetekohaste taotluste kohta volikogu eelarvekomisjonile, kes vaatab taotlused läbi ning teeb ettepanekud toetuse andmise kohta.
[RT IV, 10.09.2022, 30 - jõust. 13.09.2022]

  (4) Kui taotlus ei vasta nõuetele, annab ametiasutus taotlejale kuni 10 (kümme) päeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtajaks puudusi, lõpetatakse taotluse menetlemine.
[RT IV, 10.09.2022, 30 - jõust. 13.09.2022]

§ 7.   Toetuse eraldamine ja eraldamata jätmine
[RT IV, 10.09.2022, 30 - jõust. 13.09.2022]

  (1) Peipsiääre Vallavalitsus kui täitevorgan otsustab toetuste jaotamise oma korraldusega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist, arvestades eelarves selleks eraldatud vahendite suurust.
[RT IV, 10.09.2022, 30 - jõust. 13.09.2022]

  (2) Toetuse eraldamata jätmise korral tuleb otsuses märkida vastavad põhjendused.
[RT IV, 10.09.2022, 30 - jõust. 13.09.2022]

  (21) Otsusest toetuse eraldamise või eraldamata jätmise kohta teavitatakse taotlejat e-kirjaga hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates otsuse jõustumisest.
[RT IV, 10.09.2022, 30 - jõust. 13.09.2022]

  (3) Tegevustoetuse saajaga sõlmitakse leping peale eelarve kinnitamist vastavalt Lisale 2. Toetus kantakse mittetulundusühingu või seltsingu esindaja arvelduskontole pärast lepingu sõlmimist lepingus sätestatud tähtajal.

  (4) Ühekordse toetuse ja projektitoetuse saajaga lepingut ei sõlmita, toetus kantakse korralduse alusel taotleja arvelduskontole.

  (5) Toetus jäetakse eraldamata, kui: 1) valla eelarvelised vahendid seda ei võimalda; 2) investeering või tegevus, milleks toetust taotletakse, on tervikuna rahastatud muudest allikatest.
[RT IV, 10.09.2022, 30 - jõust. 13.09.2022]

  (6) Taotleja nõusolekul võib taotluse rahuldada osaliselt. Kui taotleja taotluse osalise rahastamisega ei nõustu, siis toetust ei eraldata.
[RT IV, 10.09.2022, 30 - jõust. 13.09.2022]

§ 8.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama aruande vallavalitsuse korralduses määratud tähtajaks toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande. Aruanne esitatakse vastavalt käesoleva korra Lisale 3.
[RT IV, 10.09.2022, 30 - jõust. 13.09.2022]

  (2) Toetuse saaja on kohustatud kajastama valda kui toetajat oma veebilehel selle olemasolul või muudel infokandjatel (näiteks artiklid, ürituste reklaamid, trükised jne) ja sotsiaalmeedias.
[RT IV, 10.09.2022, 30 - jõust. 13.09.2022]

  (3) Toetuse saajaga lepingu sõlmimist, toetuse maksmist ning perioodilist kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab taotluse menetlust korraldav ametnik, kellel on õigus nõuda toetuse saajalt täiendavaid dokumente, teha järelpärimisi või viibida toetatava projekti läbiviimise juures.
[RT IV, 10.09.2022, 30 - jõust. 13.09.2022]

  (4) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) mittetulundusühing või seltsing on oma tegevuse lõpetanud enne selle kalendriaasta lõppu, milleks tegevustoetus eraldati;
  4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1 Taotluse vorm

Lisa 2 Lepingu vorm

Lisa 3 Aruande vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json