Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kilingi-Nõmme Päevakeskuse ümberkorraldamine Kilingi-Nõmme Vabaajakeskuseks ja selle põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2012, 9

Kilingi-Nõmme Päevakeskuse ümberkorraldamine Kilingi-Nõmme Vabaajakeskuseks ja selle põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 30.11.2011 nr 25

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus» § 22 lg 1 p 34 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kilingi-Nõmme Vabaajakeskus (edaspidi keskus ja lühendina „Kivake“) on Saarde valla elanikele vabaaja veetmise teenuseid osutav Saarde valla hallatav asutus;

  (2) Keskuse postiaadress on: Pärnu tn. 62, Kilingi-Nõmme linn, postiindeks 86304;

  (3) Keskuse kõrgemalseisvaks organiks on Saarde Vallavalitsus;

  (4) Keskus on oma eelarvega Saarde valla eelarve koosseisus. Keskuse raamatupidamist korraldab Saarde Vallavalitsuse raamatupidamine;

  (5) Keskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Saarde Vallavolikogu ja Saarde Vallavalitsuse määrustest, otsustest ja korraldustest ja muudest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest;

  (6) Keskusel on õigus oma sümboolikale;

  (7) Keskuse põhimääruse kinnitab Saarde Vallavolikogu.

§ 2.   Keskuse eesmärk

  Keskuse eesmärgiks on pakkuda mitmekülgseid vabaaja veetmise võimalusi ja elukestvat õpet kõigile vallaelanikele, kaasates läbi erinevate tegevuste aktiivsesse ühiskondlikku ellu ka need, kes mingil põhjusel on sellest kõrvale jäänud.

§ 3.   Keskuse tegevused, eesmärgi saavutamiseks

  (1) Vabaaja veetmise võimaluste korraldamine, koordineerimine ja arendamine.
Keskus on avatud väikelastele, noortele, täiskasvanutele, eakatele, hoolimata nende suundumustest, vabaaja veetmiseks ja muudest tegevustest puhkamiseks;

  (2) Keskus korraldab, algatab ja arendab elukestva õppe võimalusi;

  (3) Keskus korraldab kodu- ja koolivälist noorsootööd;

  (4) Toetab omaalgatuslikke ideid ja aitab neid ellu viia;

  (5) Teeb koostööd asutuste- ja organisatsioonidega, füüsiliste- ja juriidiliste isikutega, mis on vajalikud keskuse edukaks tegevuseks ja eesmärkide elluviimiseks;

  (6) Algatab ja viib ellu keskuse tegevussuundadega seonduvaid projekte.

§ 4.   Keskuse õigused ja kohustused

  Keskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus:
  1) Saada tööks vajalikku teavet Saarde Vallavalitsuselt;
  2) Kasutada sihtotstarbeliselt keskuse kasutuses olevat vara;
  3) Anda lühiajaliseks tasuliseks kasutamiseks ruume, inventari, mille kasutamishinnad kinnitab juhataja ettepanekul Saarde Vallavalitsus;
  4) Määrata tasuliste ürituste piletihinnad;
  5) Teostada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid, mis on vajalikud keskuse edukaks tegevuseks ja eesmärkide elluviimiseks.

§ 5.   Juhtimine ja töökorraldus

  (1) Keskuse tegevust juhib juhataja, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem;

  (2) Keskuse personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud vallavanem;

  (3) Keskuse tegevust koordineerib Saarde Vallavalitsus.

§ 6.   Juhataja:

  (1) Juhib keskuse tegevust ja vastutab asutusele pandud ülesannete täitmise eest;

  (2) Esitab vallaeelarvesse ettepanekud keskuse eelarve osas ja vastutab eelarve täitmise eest;

  (3) Kehtestab keskuse sisekorra ja muud eeskirjad;

  (4) Sõlmib lepinguid ja esindab keskust oma pädevuse piires;

  (5) On aruandekohustuslik Saarde Vallavalitsuse ees;

  (6) Teeb ettepanekuid keskuse sisulise tegevuse arendamiseks vallavalitsusele;

  (7) Annab täitmiseks kohustuslikke korraldusi keskuses viibivatele isikutele;

  (8) On õigus saada tööks vajalikku täienduskoolitusi eelarves ettenähtud summa piires.

§ 7.   Keskuse vahendid

  (1) Saarde valla eelarvelised vahendid;

  (2) sihtotstarbelised eraldised (projektid);

  (3) riigi sihtotstarbelised vahendid;

  (4) annetused.

§ 8.   Keskuse tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine

  Keskuse tegevuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Saarde Vallavolikogu.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Saarde Vallavolikogu 30.01.2008.a. määrus nr 5 „Kilingi-Nõmme Päevakeskuse põhimääruse kinnitamine“.

  (2) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2012.a.

Erli Aasamets
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json