HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2012, 12

Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Vastu võetud 27.04.2011 nr 9

Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“ § 71 lõike 6, „Koolieelse lasteasutuse seadus“ § 21 lõike 5 ja „Huvikooli seadus“ § 15 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse üldhariduskooli, koolieelse lasteasutuse ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord.

2. peatükk Konkursi väljakuulutamine ja avalduste esitamine 

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursi direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja Saarde Vallavalitsus.

  (2) Konkurss kuulutatakse välja, kui direktori ametikoht on vaba või sõlmitud töölepingu lõppemiseni on jäänud vähem kui neli kuud.

§ 3.   Konkursiteade

  (1) Konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse teade vähemalt ühes üleriigilises ajalehes ja Saarde valla kodulehel www.saarde.ee arvestusega, et konkursil osalejal (edaspidi kandidaat) oleks alates konkursiteate avaldamise päevast avalduse esitamiseks aega vähemalt kaks nädalat.

  (2) Konkurss kuulutatakse välja pärast konkursikomisjoni (edaspidi komisjon) koosseisu kinnitamist ja loetakse väljakuulutatuks konkursiteate ajalehes avaldamise kuupäevast.

  (3) Ajalehes avaldatavas konkursiteates märgitakse:
  1) kooli nimi ja aadress;
  2) kandidaadile esitatavad nõuded;
  3) avalduse esitamise tähtaeg;
  4) koos avaldusega komisjonile esitatavate dokumentide loetelu.

§ 4.   Konkursil osalemine

  (1) Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
  1) kirjalik avaldus;
  2) elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  3) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  4) essee kooli arenguvõimaluste kohta;
  5) kandidaadi soovil muud dokumendid.

  (2) Konkursist saab osa võtta isik, kes esitab avalduse koos konkursiteates nõutavate dokumentidega hiljemalt konkursiteates märgitud tähtajaks.

  (3) Kandidaatide dokumendid registreeritakse vastavalt asjaajamiskorrale.

3. peatükk Komisjoni moodustamine ja töökord 

§ 5.   Komisjoni moodustamine

  (1) Konkursi läbiviimiseks moodustab Saarde Vallavalitsus enne konkursiteate ajalehes avaldamist komisjoni ning nimetab komisjoni esimehe ja sekretäri.

  (2) Komisjon on vähemalt viieliikmeline ning selle koosseisu kuuluvad:
  1) Saarde Vallavolikogu hariduskomisjoni esimees;
  2) Saarde Vallavalitsuse esindaja(d);
  3) hoolekogu esindaja;
  4) õppenõukogu poolt volitatud pedagoogide esindaja;

§ 6.   Komisjoni töövorm

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek.

  (2) Komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees ning protokollib komisjoni sekretär. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja sekretär.

  (3) Komisjonil on õigus kasutada kandidaatide dokumentide hindamisel eksperte.

§ 7.   Komisjoni koosoleku kokkukutsumine

  Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees, teatades komisjoni liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis komisjoni toimumise aja ja koha vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

4. peatükk Konkursi läbiviimine 

§ 8.   Konkursi läbiviimise voorud

  Konkurss toimub üldjuhul kahes voorus. Esimene voor on dokumendivoor ja teine vestlusvoor.

§ 9.   Komisjoni esimene koosolek ja dokumendivoor

  (1) Komisjoni esimene koosolek kutsutakse kokku viie tööpäeva jooksul alates konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajast.

  (2) Komisjoni esimesel koosolekul:
  1) kuulatakse ära esimehe ülevaade saabunud avaldustest ning ettepanekud konkursi edasise korraldamise kohta;
  2) viiakse läbi konkursi esimene dokumendivoor;
  3) määratakse komisjoni järgmise koosoleku toimumise aeg ja koht;
  4) otsustatakse teisi komisjoni pädevusse kuuluvaid küsimusi.

  (3) Dokumendivooru tulemusel võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:
  1) lubada kandidaat järgmisesse vooru;
  2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevastavaks.

  (4) Dokumendivoorus ametikohale mittevastavaks tunnistatakse kandidaat, kes ei vasta õigusaktidega kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

  (5) Ametikohale mittevastavaks tunnistatud kandidaatidele teatab sekretär komisjoni otsusest kirjalikult kolme tööpäeva jooksul.

§ 10.   Kandidaatide vestlusvoorule kutsumine

  Vestlusvooru lubatud kandidaatidele saadab komisjoni sekretär kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate, milles märgitakse kandidaatide vestlusele kutsumise aeg ja koht arvestusega, et kandidaadid saaksid teate kätte vähemalt kolm tööpäeva enne komisjoni koosolekut.

§ 11.   Vestlusvoor

  (1) Komisjoni esimees kutsub vestlusvooruks kokku komisjoni koosoleku.

  (2) Vestlusvooruks kokkukutsutud komisjoni koosolek on kinnine.

  (3) Enne vestluse algust tutvustab komisjoni esimees kandidaatidele nende õigusi, komisjoni koosseisu ning konkursi läbiviimise korda ja viisi.

  (4) Vestlusvoorus on komisjoni liikmel õigus esitada kandidaadile küsimusi.

§ 12.   Kandidaadi õigused

  (1) Kandidaadil on õigus:
  1) anda vestluse käigus lisaks komisjoni poolt küsitule täiendavaid selgitusi;
  2) loobuda kandideerimisest konkursi igas staadiumis;
  3) saada teada enda kohta tehtud otsus.

  (2) Kandidaat võtab komisjoni koosolekust osa ainult vestluse ajal.

5. peatükk Komisjoni otsus 

§ 13.   Komisjoni otsustusvõime

  Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku komisjoni liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees.

§ 14.   Direktori valimine

  (1) Komisjon valib direktori vestlusvooruks kokku kutsutud kinnisel istungil.

  (2) Komisjon võtab otsused vastu salajasel hääletamisel. Igal komisjoni liikmel on üks hääl.

  (3) Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab üle poole koosolekul kohalviibivatest komisjoni liikmetest.

§ 15.   Kordushääletuse läbiviimine

  (1) Kui ükski kandidaat ei kogu nõutavat häälteenamust, viiakse samal koosolekul läbi kordushääletus enim hääli saanud kandidaatide vahel.

  (2) Kordushääletuse tingimused on samad esimese hääletuse tingimustega.

  (3) Kui kordushääletusel ei kogu ükski kandidaat nõutavat häälteenamust, loetakse konkurss luhtunuks.

§ 16.   Komisjoni otsus ja otsusest teatamine

  (1) Vestlusvooru tulemusena võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:
  1) tunnistada kandidaat ametikohale valituks;
  2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevalituks;
  3) tunnistada kandidaat koosolekule mitteilmunuks.

  (2) Mittevalituks ja koosolekule mitteilmunuks tunnistatud kandidaatidele teatab komisjoni sekretär komisjoni otsusest kirjalikult hiljemalt kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (3) Ametikohale valituks tunnistatud kandidaadi kohta esitab komisjoni esimees Saarde Vallavalitsusele otsuse tegemisele järgneval tööpäeval ettepaneku sõlmida temaga tööleping.

§ 17.   Ametisse kinnitamine ja töölepingu sõlmimine

  (1) Direktori kinnitab ametisse Saarde Vallavalitsus ja töölepingu sõlmib vallavanem.

  (2) Vallavanem ei sõlmi esitatud kandidaadiga töölepingut, kui:
  1) kandidaat loobus kirjaliku avalduse alusel direktori ametikohale tööle asumisest;
  2) kandidaat ei ilmunud määratud tähtajal töölepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus edasi kandidaadi haiguse tõttu või ootamatult tekkinud isiklikel või perekondlikel põhjustel ning kui kandidaat oli nendest viivitamatult teatanud.

  (3) Kui vallavanem ei sõlmi esitatud kandidaadiga lõikes 2 nimetatud asjaoludel töölepingut, kutsub komisjoni esimees esimesel võimalusel kokku komisjoni koosoleku, et otsustada, kas esitada töölepingu sõlmimiseks valimistulemuste alusel järgmine enim hääli saanud kandidaat või lugeda konkurss luhtunuks.

§ 18.   Konkursi luhtumine

  (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
  1) konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust;
  2) kõik kandidaadid osutusid dokumendivoorus ametikohale mittevastavaks;
  3) ükski kandidaat ei kogunud hääletusel nõutavat häälteenamust;
  4) ühegi konkursitingimustele vastava kandidaadiga ei sõlmita töölepingut.

  (2) Kui konkurss loetakse luhtunuks, kuulutab Saarde Vallavalitsus hiljemalt kolme nädala jooksul välja uue konkursi.

  (3) Käesoleva korra alusel vastu võetud otsuste vaidlustamine toimub vastavalt „Haldusmenetluse seaduses“ ja „Halduskohtumenetluse seadustikus“ sätestatud tingimustele ja korrale.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 19.   Tunnistada kehtetuks Saarde Vallavalitsuse 23.11.2005.a. määrus nr. 1 “Saarde valla üldhariduskooli direktori, koolieelse lasteasutuse juhataja ning huvialakooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord”.

§ 20.   Määrus jõustub 01. mail 2011.a.

Erli Aasamets
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json