Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Iisaku valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Iisaku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2012, 21

Iisaku valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 17.06.2010 nr 13

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõike 1 punkti 361 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Iisaku valla (edaspidi vald) heakorraeeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on tagada valla haldusterritooriumil puhtus ning kord.

  (2) Eeskiri kehtestab heakorra nõuded valla haldusterritooriumil.

  (3) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele või valdajatele.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maapinna piiritletud osa ehk maatükk) või hoonestusõigus; kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus ja katastriüksus;
  2) avalik koht -avalikult kasutatav ala, territoorium, ehitis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatav ja kuhu on vaba juurdepääs kõikidele inimestele;
  3) puhastusala - kinnistuga või krundiga külgnev maa-ala kuni sõiduteeni;
  4) tiheasustusala - Iisaku valla üldplaneeringuga kehtestatud piirkond: Iisaku alevik.

2. peatükk ISIKUTE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL 

§ 3.   Iisaku Vallavalitsuse kohustused

  Iisaku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) kohustus on:
  1) tagada vallale kuuluvate kohalike teede, tänavate, platside, kõnniteede, parkide, haljasalade ja muude üldkasutatavate territooriumide korrashoid ning teehoiutööde läbiviimine;
  2) kindlustada avalikus kohas asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasolek ning tagada sinna juurdepääs;
  3) paigaldada tänavatele sildid tänava nimetusega;
  4) tagada avalike tualettruumide korrashoid;
  5) tagada valla teadete tahvlite hooldamine;
  6) tagada valla teedel talvise lumetõrje tööde tegemine;
  7) paigaldada parki, haljasalale, mänguväljakule või muudesse avalikesse kohtadesse vajalikul arvul prügikaste ja jäätmekonteinereid ja korraldada nende tühjendamine ja ümbruse koristamine;
  8) korraldada Iisaku valla territooriumil prahikoristuse kampaaniaid.

§ 4.   Kinnistu ja ehitise omaniku või valdaja kohustused

  (1) Kinnistu omanik või valdaja on kohustatud:
  1) hoidma korras kinnistu ja sellel paiknevad ehitised (sealhulgas kinnistu piirdeaiad ja väravad), koristama prahi, niitma rohu;
  2) õigeaegselt pügama hekki ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja takistavad liiklust või varjavad liiklusmärke; elektri ja sideliinidesse ulatuvatest puudest peab teavitama vastavaid ametiasutusi;
  3) mitte kahjustama ja risustama kinnistut läbivat avalikku teed ja selle kaitsevööndit;
  4) regulaarselt puhastama kinnistul paiknevad, kraavid ning truubid;
  5) tagama prügi regulaarse äraveo;
  6) kõrvaldama ehitiselt varisemisohtliku lume ja jää, kivid, plaadid jms liiklejale ohutul viisil;
  7) remontima või kehtestatud korras lammutama kinnistul asuvad ja ümbruskonna välisilmet rikkuvad lagunenud ehitised;
  8) taotlema tiheasustusalal kinnistul kasvavate puude raieks (v.a. viljapuud- ja põõsad) kehtestatud korras vallavalitsuselt raieloa;
  9) ladustama ja töötlema tiheasustusalal ja kinnistutel, mis piirnevad maanteedega, küttepuud hiljemalt 15. juuniks selleks ette nähtud kohta oma kinnistul;
  10) tiheasustusalal teega külgneva territooriumi kasutajana tegema heakorratöid sõidutee ja vastava territooriumi vahel oleval kõnniteel.

  (2) Korterelamutes korteriühistu olemasolul tagab eeskirjast tulenevate heakorra nõuete täitmise ühistu.

  (3) Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik.

  (4) Kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima ehitise varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud ehitisse ja krundile.

  (5) Ehitise omanik (valdaja) on kohustatud tagama:
  1) hoonetel tänavasiltide ning majanumbrite olemasolu;
  2) mitmekorteriliste majade väliskoridoride ja trepikodade valgustatuse;
  3) õuede üldise puhtuse ja korra.

§ 5.   Müügikoha omaniku ja avaliku ürituse korraldaja kohustused

  (1) Müügikoha omanik on kohustatud:
  1) tagama müügikoha ümbruse puhtuse (raadiusega kuni 6 m ning teeäärsel rajatisel kuni sõidutee ääreni) ja teostama sellel alal heakorratöid;
  2) paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud jäätmemahutid ning tagama nende regulaarse tühjendamise ja hoolduse, vältimaks nende ületäitumist;
  3) peale hooajalise müügiperioodi lõppemist korrastama müügikoha ja ära viima kõik seoses müügitegevusega kohale paigaldatud esemed (letid, taarakastid, prügikastid jne).

  (2) Avaliku ürituse korraldaja on kohustatud:
  1) paigaldama ürituse toimumise kohta vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastama maa-ala ja selle ümbruse, millel üritus läbi viidi, hiljemalt üritusele järgneva päeva hommikuks kella 8.00 –ks või vallavalitsuse poolt määratud tähtajaks;
  2) tagama pärast ürituse lõppemist prügikastide, välikäimlate tühjendamise või äraveo.

§ 6.   Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija kohustused

  (1) Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on kohustatud:
  1) võtma nimetatud tööde tegemiseks vallavalitsuselt sellekohase ehitus- ja vajadusel kaevetöö loa;
  2) tagama tööde piirkonnas ohutuse;
  3) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsuteed ning piirnevad sõidu- ja kõnniteed;
  4) vältima pori ja prahi sattumist objektilt teedele ja ümbritsevale territooriumile, sõidu- ja kõnniteedele ning pärast töö lõpetamist heakorrastama objekti ümbruse.

  (2) Konteinerite ja kastide (mahuga üle 10 m3) paigaldamine kinnistutele võib toimuda ainult vallavalitsuse loal ehitus- ja remonditööde perioodiks.

  (3) Kommunikatsioonide vigastustest ja avariidest põhjustatud antisanitaarne või ohtlik olukord tuleb likvideerida ning heakord taastada eeskirja rikkujal või selle puudumisel kommunikatsiooni valdajal mõistliku aja jooksul.

§ 7.   Loomapidaja kohustused

  (1) Loomade pidamine ja selle tagajärjel tekkivate jäätmete (nt virtsa ja sõnniku) hoidmine on lubatud vaid sellekohast kasutusluba omavates hoonetes ja rajatistes nii, et oleks välistatud reostuse sattumine põhjavette ning veekogudesse.

  (2) Loomapidaja võib ladustada sõnnikut avalikult kasutatavale teele mitte lähemal kui 20 m.

  (3) Karjatatavaid loomi tuleb karjatada aia või elektrikarjusega piiratud alal viisil, mis välistaks loomade piiratud alalt väljumise.

  (4) Loomapidaja on kohustatud vältima avalike teede ja kohtade reostamist ning isikute ja liikluse häirimist loomade poolt.

  (5) Igapäevasel karjaajamisel on keelatud kasutada avalikke teid, välja arvatud vallavalitsusega kooskõlastatud ülekäigukohad.

  (6) Loomapidamisega tekkinud reostus tuleb viivitamatult likvideerida. Reostamisega tekitatud kahju peab hüvitama looma omanik.

3. peatükk KEELUD 

§ 8.   Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

  Heakorra nõuete täitmiseks on valla haldusterritooriumil keelatud:
  1) reostada või risustada valla territooriumi ja ehitisi, sealhulgas avalikus kohas maha sülitada, urineerida ja roojata, loopida prahti, suitsukonisid, päevalilleseemneid jms;
  2) prügi ja muid reostavaid või risutavaid aineid maha panna metsa, maanteekraavi ja mujale selleks mitte ettenähtud kohtadesse;
  3) hoonete, rajatiste, müüride, jäätmemahutite, mängu- ja spordiväljakute inventari, piirdeaedade, teede, liikluskorraldusvahendite, ühistranspordipeatuste ootekodade vms sodimine, määrimine või mistahes muul viisil kahjustamine;
  4) kahjustada või lõhkuda pargi- või muud avalikku kohta paigaldatud inventari (jäätmemahutit, lillevaasi, pinki, valgustit vms);
  5) paigaldada üldkasutatavale territooriumile ilma vallavalitsuse loata ajutisi ehitisi ja rajatisi;
  6) teekatte, murukamara, lillede, põõsaste, hekkide või puude vigastamine ja kahjustamine ning omavolilised raietööd;
  7) puude ja põõsaste istutamine ning hekkide rajamine avalikus kohas ilma vallavalitsuse kirjaliku kooskõlastuseta;
  8) kütte-, ehitus- või muu materjali hoidmine ja ladustamine väljaspool kinnistu piire või inimesi või vara ohustaval viisil;
  9) koristatud lume kuhjamine kohtadesse kus see segab liiklust;
  10) omavoliline teate, kuulutuse või reklaami ülespanek selleks mitte ettenähtud kohta;
  11) veekogudes ja veekogude ääres liiklusvahendite, masinate, mahutite ja muude esemete pesemine lähemal kui 20 m veepiirist või veekogu muul moel reostamine;
  12) sõita mootorsõidukitega või parkida neid jalgteel, kõnniteel, haljasalal, pargis, kalmistul, laste mänguväljakul, staadionil või muul selleks mitte ettenähtud avalikus kohas;
  13) mootorsõidukite remontimine ja pesemine korterelamu juures;
  14) paigaldada hoone fassaadile sobimatuid esemeid, kuivatada tiheasustusalal pesu rõdul rõdupiirdest kõrgemal, kloppida riideid ja vaipu korterelamute rõdul, aknal ja uksel;
  15) teha ehitusalaseid kaevetöid ilma vallavalitsuse kirjaliku loata;
  16) lasta pinnasesse, veekogusse, kanalisatsiooni või sadeveetorustikku naftasaadusi ning söövitavaid, kergesti süttivaid ja terava lõhnaga aineid;
  17) lasta tiheasustusalal pinnasesse või kuivendussüsteemidesse reovett; kogumiskaevu omanik peab õigustatud nõudmisel esitama reovee väljavedu tõendavad dokumendid;
  18) kasutada mürkaineid, pestitsiide ja väetisi Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korra vastaselt;
  19) paigutada selleks mitte ettenähtud mahutisse vedelaid jäätmeid, kivi- või betoonjäätmeid, puisteliiva, hõõguvat sütt, tulist tuhka, ohtlikke jäätmeid, jätta lahti jäätmemahuti kaant;
  20) hoida tänaval, kinnistul või avalikus kohas selle üldist välisilmet rikkuvaid esemeid;
  21) tekitada vibratsiooni, tolmu või ülenormatiivset müra, kui sellega rikutakse kaasinimeste rahu;
  22) viibida supluskohas loomadega ja neid seal ujutada;
  23) põllumajandustööde tegemisel kasutada maanteid ja tänavaid pöörderibadena;
  24) veose ja koorma vedamisel ning põllumajandustööde tegemisel teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede risustamine, reostamine või kahjustamine; risustus või reostus tuleb likvideerida viivitamatult. Ohtlikust reostusest tuleb viivitamatult teatada Päästeametile ja vallavalitsusele;
  25) telkida või teha lõket selleks mitte ettenähtud kohas ja ilma kinnistu omaniku loata;
  26) illegaalse grafiti tegemine;
  27) sõita avalikult kasutataval tolmaval erateel kuival ajal mootorsõidukiga tee omaniku nõusolekuta.

4. peatükk KÜTTEKOLDEVÄLISE TULE TEGEMINE 

§ 9.   Küttekoldevälise tule tegemine kinnistul ja avalikus kohas

  (1) Põlevmaterjali jäätmeid põletada ning lõket või muud küttekoldevälist tuld võib teha väljapool ehitist tuulevaikse ilmaga selleks kohandatud mittepõleval alusel või taimestikust puhastatud mineraalpinnasel tuletöö üle järelevalvet teostava isiku juuresolekul. Tuli peab paiknema vähemalt 15 m kaugusel mis tahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja vähemalt 30 m kaugusel metsast.

  (2) Aastaringselt on keelatud põletada olmejäätmeid (prügi), ohtlikke jäätmeid ja rohkelt suitsu tekitavaid jäätmeid.

  (3) Keelatud on lõkke tegemine tiheasustusalal. Erandkorras on lubatud tiheasustusalal lõkke tegemine kevad- ja sügishooajal mittetuleohtlikul perioodil, territooriumi valdaja loal, kõiki tuleohutusnõudeid järgides.

  (4) Keelatud on põletada jäätmeid väljaspool oma kinnistu piire. Oma kinnistul on lahtises tules ehk lõkkes lubatud tuulevaikse ilmaga põletada puidujäätmeid, lehti ja riisutud kulu (va rohket suitsu tekitav risu) tingimusel, et järgitakse tuleohutuse nõudeid.

  (5) Avaliku lõkke tegemise peab selle korraldaja eelnevalt kooskõlastama Ida-Eesti Päästekeskuse ja vallavalitsusega.

§ 10.   Küttekolde välise tule tegemine tuleohtlikul alal

  (1) Tuleohtlikul alal on tuleohtlikul ajal keelatud:
  1) kulu põletamine;
  2) rohket suitsu tekitava risu, põhu jms põletamine;
  3) suitsetamine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas või mineraalse pinnasega kohas, kus puudub taimestik või selle jäänused;
  4) lõkke tegemine ja teisaldatavašašlõki- või grillahju või muu samalaadse seadise kasutamine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas;
  5) raiejäätmete põletamine;
  6) muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.

  (2) Tuleohtlik aeg algab kevadel pärast lume sulamist ja lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisel. Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut.

5. peatükk VASTUTUS 

§ 11.   Heakorra eeskirja rikkumine

  Eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 alusel.

§ 12.   Väärtegude menetlejad

  Paragrahvis 11 nimetatud alusel toimepandud väärteo kohtuvälised menetlejad on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lõikes 2 ja lõikes 3 nimetatud isikud.

§ 13.   Järelevalve

  Järelvalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus, politseiasutus ja Keskkonnainspektsioon vastavalt oma pädevusele.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 14.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 22.01.2004. a määrus nr 1 «Heakorra eeskirja kehtestamine» ja Iisaku Vallavolikogu 29.05.2008. a määrus nr 16 «Iisaku Vallavolikogu 22.01.2004. a määruse nr 1 «Heakorra eeskirja kehtestamine» muutmine».

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2010. a.

Annely Oone
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json