Teksti suurus:

Eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Ridala vallas

Väljaandja:Ridala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.06.2015
Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2012, 25

Eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Ridala vallas

Vastu võetud 20.10.2011 nr 55

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 punktide 5 ja 37; sotsiaalhoolekande seaduse § 222 lg 5, lg 6 ja haldusmenetluse seaduse § 70 lg 1, § 92 lg 4, § 93 lg 1 alusel.

§ 1.  Eluruumi alaliste kulude normpinnad

 (1) Eluruumi alaliste kuludena normpinna ulatuses võetakse toimetulekutoetuse määramisel arvesse ainult need kulud, mille kohta esitatakse dokumendid.

 (2) Eluruumi alalised kulud võetakse toetuse määramisel arvesse normpinna ulatuses.

 (3) Eluruumi normpinnaks loetakse 18 m2 üldpinda iga perekonnaliikme kohta ja täiendavalt 15 m2 perekonna kohta.

 (4) Kui eluruumi tubade arv võrdub seal elavate elanike arvuga, kuid eluruumi üldpind on normpinnast suurem, võetakse aluseks üldpind.

 (5) Kui eluruumi üldpind on normpinnast väiksem, võetakse aluseks tegelik pind.

 (6) Üksi elava pensionäri eluruumi normpinnaks loetakse 2-toalise korteri puhul korteri üldpind ja suurema arvu tubadega korteri puhul mitte rohkem kui 51 m2.

§ 2.  Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavad kulud

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse aluseks eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle Ridala Vallavolikogu poolt käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

§ 3.  Toimetuleku arvestamisel arvesse võetavad jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Toimetuleku arvestamisel arvesse võetavad jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alaliste kulude piirmäärad on järgmised:
 1) tegelik korteriüür või hooldustasu - kuni 2 eurot 1 m2 kohta kuus;
 2) kütteperioodil kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus:
     a) soojusenergia maksumus tsentraalse kütte- ja soojaveevarustusega elamutes - tegelik kulu köetava normpinna 1 m2 kohta kuus,
     b) elektrienergia maksumus elektriküttega eluruumides, kus puuduvad muud kütmisvõimalused - 15 kWh normpinna 1 m2 kohta kuus, kuid mitte rohkem, kui tegelikult on kulutatud,
     c) kütte maksumus elamutes, kus puudub tsentraalne küte ja soojusenergia ühikule ei ole hinda kehtestatud - tegelikult ostetud küte kuni 320 eurot aastas;
 3) tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus - kuni 3 m3 iga pereliikme kohta kuus;
 4) tarbitud elektrienergia maksumus - kuni 350 kWh kuus;
 5) tarbitud majapidamisgaas - kuni 4 gaasiballooni aastas;
 6) olmejäätmete veotasu - vastavalt tegelikele kulutustele kuus;
 7) maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
 8) hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatava eluruumi kohta.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Ridala Vallavolikogu 10. juuni 2010. a määrus nr 27 "Eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Ridala vallas” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

 (3) Määrust rakendatakse alates 01. oktoobrist 2011. a.

Olev Peetris
Volikogu esimees