Kultuur ja sportMuuseum

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Sindi Muuseumi nõukogu kodukorra kinnitamine

Väljaandja:Sindi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2013, 8

Sindi Muuseumi nõukogu kodukorra kinnitamine

Vastu võetud 15.02.2011 nr 1
jõustumine 22.02.2011

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Sindi Linnavolikogu 13. jaanuari määruse nr 17 „Sindi Muuseumi põhimääruse“ § 6 alusel.

§ 1.   Sindi muuseumi nõukogu

  Sindi muuseumi nõukogu on ühiskondlik nõuandev kogu, mis moodustatakse muuseumi arengusuundade hindamiseks ning kavandamiseks. Nõukogu moodustab Sindi Linnavalitsus 3 aastaks.

§ 2.   Nõukogu liikmed

  (1) Nõukogusse kuulub paaritu arv liikmeid, kuid mitte vähem kui viis.

  (2) Nõukogu valib oma liikmete seast esimehe ja aseesimehe.

  (3) Nõukogu liikme tagasiastumise korral nimetab Sindi Linnvalitsus nõukogu ettepanekul uue liikme.

  (4) Nõukogu liige seisab avalikus suhtluses Sindi muuseumi hea maine eest ja soodustab oma ühiskondliku tegevusega muuseumi arengut.

§ 3.   Nõukogu töö korraldamine

  (1) Nõukogu tegevust korraldab ja nõupidamisi juhatab nõukogu esimees.

  (2) Nõukogu esimehe äraolekul täidab tema ülesandeid nõukogu aseesimees.

§ 4.   Nõukogu nõupidamine

  (1) Nõukogu töövorm on nõupidamine. Nõukogu nõupidamised toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kaks korda aastas.

  (2) Nõukogu nõupidamise kutsub kokku nõukogu esimees. Nõukogu kutsutakse kokku ka siis, kui seda nõuavad vähemalt pooled nõukogu liikmetest.

  (3) Nõukogu kokkukutsumise teade peab sisaldama nõupidamise toimumise aega ja kohta ning päevakorda. Nõukogu kokkukutsumise teade saadetakse välja vähemalt viis päeva enne nõupidamise toimumist.

  (4) Nõupidamise protokolli kantakse:
  1) nõupidamise toimumise aeg ja koht;
  2) nõupidamise alguse ja lõpu kellaaeg;
  3) nõupidamisel osalevate nõukogu liikmete nimekiri;
  4) nõupidamise päevakord;
  5) nõupidamisel arutatud soovitused, järeldused ja ettepanekud;

§ 5.   Nõukogu töökord

  (1) Nõukogu nõupidamine toimub, kui sellest võtab osa üle poole koosseisust, nende hulgas nõukogu esimees või aseesimees.

  (2) Nõukogu otsused ja seisukohavõtud võetakse vastu avalikul hääletusel lihthäälteenamusega.

§ 6.   Järelduste ja ettepanekute esitamise kord

  Nõukogu järeldused ja ettepanekud esitab nõukogu esimees Sindi Linnavalitsusele.

§ 7.   Määrus jõustub 22. veebruaril 2011.

Anu Vassvik
linnapea

Andres Annast
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json