HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Sindi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.05.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2013, 14

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 16.05.2011 nr 3
jõustumine 23.05.2011

Määrus kehtestatakse põhikooli - ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 alusel

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse koolikohustuslikule isikule ning 17-aastasele või vanemale isikule ja Eesti Vabariiki akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja lapsele põhihariduse omandamise võimaluse tagamiseks elukohajärgse Sindi linna munitsipaalkooli määramise kord.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle elukoha aadressiks Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) järgi on Sindi linn, tagatakse õppimisvõimalus Sindi Gümnaasiumis

  (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu õpilased, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Sindi linn.

  (3) Esimesse klassi astujatele katseid ei korraldata.

  (4) Haridusliku erivajadusega õpilasele elukohajärgse kooli määramisel lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 47 lõikest 1 ja § 49 lõikest 1.

§ 3.   Esimesse klassi vastuvõtmine

  (1) Esimesse klassi õppima asuva lapse seaduslik esindaja esitab Sindi Gümnaasiumile (edaspidi kool) avalduse, mis on kättesaadav kooli kantseleis ning kooli kodulehel www.sindi.parnu.ee

  (2) Esimese klassi õppima asuva lapse seaduslik esindaja esitab koolile koos vormikohase avaldusega järgmised dokumendid:
  1) esimese klassi astuva õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  2) vanema isikut tõendava dokumendi.

§ 4.   Põhiharidust omandava õpilase vastuvõtmine Sindi Gümnaasiumi

  (1) Statsionaarses õppes põhiharidust omandava õpilase õppima asumisel Sindi Gümnaasiumisse esitab õppima asuva isiku seaduslik esindaja kooli direktorile avalduse.

  (2) Kui koolis on vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud klassi täitumuse ülemisele piirnormile vabu õppekohti, otsustab direktor õpilase nimekirja arvamise lähtudes haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusest nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord”.

  (3) Kui Sindi Gümnaasiumis ei ole vabu õppekohti, edastab kool taotluse Sindi Linnavalitsusele, kes tagab õpilasele põhihariduse omandamise jätkamise võimaluse.

§ 5.   Õpinguid katkestanud 17-aastase või vanema isiku põhihariduse omandamise jätkamine

  (1) Õpinguid katkestanud 17-aastase või vanema isiku elukohajärgne munitsipaalkool põhihariduse jätkamiseks on Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium.

  (2) Õpinguid katkestanud isik või tema seaduslik esindaja esitab põhihariduse omandamise jätkamiseks taotluse Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi direktorile.

§ 6.   Järelevalve

  Käesoleva määruse täitmist kontrollib Sindi Linnavalitsus.

§ 7.   Jõustumine

  Määrus jõustub 23. mail 2011.

Anu Vassvik
linnapea

Andres Annast
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json