Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Avinurme valla külavanema statuut

Väljaandja:Avinurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2013, 41

Avinurme valla külavanema statuut

Vastu võetud 16.06.2010 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 58 lg 3 alusel MTÜ Avinurme Külavanemate Koja ettepanekul

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Avinurme valla külade ja alevikuosade (edaspidi küla) vanemate valimise korda, kandidaadile esitatavaid nõudeid, õigusi ja kohustusi, volituste kestuse perioodi ning küla- ja alevikuvanematele kulutuste hüvitamise korda.

§ 2.   Määruses kasutatud mõisted

  (1) Alevikuosa- või külaelanik (edaspidi külaelanik) statuudi mõistes on inimene, kes alaliselt elab külas või omab antud külas kinnisvara.

  (2) Alevikuosa- või külavanem (edaspidi külavanem) on külaelanike ning nende ühiste huvide esindaja, kes juhindub oma tegevuses küla ühistest seisukohtadest, küla ja valla arengukavast, riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktidest.

  (3) Alevikuosa-või abikülavanem (edaspidi abikülavanem) asendab külavanemat. Valitakse koos külavanemaga tema ettepanekul ja samaks perioodiks, külavanema vahetumisel kutsub kokku üldkoosoleku.

§ 3.   Külavanema kandidaadile esitatavad nõuded

  (1) Külavanemaks võib valida külaelaniku, kes on valimise hetkel vähemalt 18-aastane.

  (2) Külavanema kandidaadiks saab esitada külaelaniku, kes osaleb koosolekul, kus valitakse külavanem.

  (3) Külavanema kandidaadid peavad koosolekul andma kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks.

§ 4.   Külavanema valimised

  (1) Külavanema valivad täisealised külaelanikud küla(de) üldkoosolekul. Igal koosolekul osaleval külaelanikul on külavanema valimisel üks hääl.

  (2) Külavanema valimise algatab abikülavanem, kes kutsub kokku üldkoosoleku. Koos külavanemaga valitakse ka abikülavanem, kes täidab külavanema kohustusi külavanema äraolekul.

  (3) Abikülavanem teeb teatavaks üldkoosoleku toimumise koha ja aja vähemalt 15 päeva enne koosoleku toimumist.

  (4) Üldkoosolekul osalejad registreeritakse ja koostatakse protokoll.

  (5) Üldkoosolekul valivad külaelanikud koosoleku juhataja ja protokollija. Koosoleku juhataja juhib koosolekut ja viib läbi hääletamise. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (6) Külavanema kandidaadi võib üles seada iga täisealine külaelanik.

  (7) Külavanem valitakse hääletamise teel.

  (8) Hääletamisel avaldatakse kandidaadile toetust käetõstmisega. Hääled loeb kokku koosoleku juhataja ning teatab tulemuse koheselt.

  (9) Külavanemaks on valitud kandidaat, kes saab üldkoosolekul osalenud külaelanike häältest rohkem kui pool.

  (10) Üldkoosolek valib koos külavanemaga abikülavanema. Abikülavanem valitakse külavanema ettepanekul samas korra järgi kui külavanem.

  (11) Koosoleku juhataja esitab külavanema valimise kohta koostatud protokolli koos registreerimislehega vallavalitsusele kümne (10) päeva jooksul koooleku toimumise päevast arvates.

  (12) Protokolli alusel kinnitab vallavolikogu külavanema ja abikülavanema.

§ 5.   Külavanema õigused

  (1) Esindada küla.

  (2) Kutsuda kokku külaelanike koosolekuid ja algatada külaelu probleemide lahendamiseks arutelusid.

  (3) Nõuda külaelanike huve puudutavate küsimuste arutamist vallavalitsuses ja vallavolikogus.

  (4) Osaleda ettepanekutega ja avaldada arvamust vallavolikogu ja vallavolikogu komisjonide istungitel, kui arutatakse küla puudutavaid küsimusi. Istungite ja koosolekute toimumisest informeeritakse eelnevalt külavanemat.

  (5) Taotleda külale raha valla eelarvest ning toetusi erinevatest allikatest, lähtudes külakoosolekul kinnitatud otsustest ja arengukavast.

  (6) Saada kohalikust omavalitsusest oma tegevuseks vajalikku teavet.

  (7) Juhtida külaelanike ning küla territooriumil viibivate füüsiliste ja juriidiliste isikute tähelepanu heakorda, avalikku käitumist jms puudutavatele probleemidele ning teha sellekohaseid märkusi.

  (8) Moodustada külaelanikest seltsinguid, töögruppe ning korraldada küla arengukava koostamist jms.

  (9) Astuda külavanema kohalt tagasi.

  (10) Saada tagasivalituks uueks ametiajaks.

§ 6.   Külavanema kohustused

  (1) Esindada küla.

  (2) Organiseerida külas ühistegevust, toetades külaelanike omaalgatust ja koostööd.

  (3) Kutsuda vähemalt üks kord aastas kokku küla üldkoosolek statuudis sätestatud korras ja esitada külaelanikele aruanne oma tegevuse kohta külavanemana.

  (4) Esitada iga aasta 1. oktoobriks taotlus valla eelarvest raha saamiseks, arvestades küla vajadusi.

  (5) Edastada külaelanike ühised soovid ja ettepanekud ning külas tekkinud probleemid vallavalitsusele.

  (6) Edastada külaelanikele vallavalitsusest ja muudest allikatest saadud, külaelanikke puudutavat informatsiooni.

  (7) Aidata organiseerida õnnetusjuhtumite ja eriolukordade lahendamist.

  (8) Tagada küla puudutava dokumentatsiooni säilimine.

  (9) Korraldada küla ajaloo kogumine ja külakroonika pidamine ning vajadusel anda seda eksponeerimiseks.

§ 7.   Külavanema asendamine

  Külavanemat asendab külavanema äraolekul abikülavanem. Abikülavanemal on külavanema asendamise ajal kõik külavanema õigused ja kohustused.

§ 8.   Külavanema ja abikülavanema volituste kestuse periood

  Külavanem ja abikülavanem valitakse neljaks aastaks.

§ 9.   Külavanema volituste lõppemine

  Külavanema volitused lõpevad seoses:
  1) uue külavanema valimisega;
  2) külavanema tagasiastumisega, esitades sellekohase avalduse üldkoosolekul. Üldkoosoleku kutsub kokku abikülavanem.Koosoleku juhataja märgib avaldusele koosoleku toimumise kuupäeva ning viseerib avalduse. Koosoleku juhataja on kohustatud viseeritud avalduse, koosoleku protokolli ja koosolekust osavõtjate registreerimise lehe kolme tööpäeva jooksul esitama vallavalitsusele. Avalduse alusel lõpetab vallavalitsus külavanema ja valla vahel sõlmitud lepingu ning protokolli alusel kinnitab vallavolikogu uue külavanema.Üldkoosolekul valitakse uus külavanem, protokolli alusel kinnitab vallavolikogu uue külavanema;
  3) külavanema tagasikutsumisega. Üldkoosolek võib külavanema igal ajal tagasi kutsuda. Külavanema tagasikutsumine otsustatakse külaelanike üldkoosolekul Koosoleku võib kokku kutsuda kümnest külaelanikust moodustunud aktiiv või külaelanikud. Külavanema tagasikutsumine otsustatakse poolthääle enamusega salajasel hääletamisel. Koosoleku juhataja edastab protokolli koos koosolekul osalenud külaelanike registreerimise lehega vallavalitsusele kolme tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest arvates. Protokolli alusel loetakse külavanema ja vallavalitsuse vahel sõlmitud leping lõppenuks;
  4) süüteos süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega;
  5) kui külavanem ei vasta statuudis toodud tingimusele.

§ 10.   Kohaliku omavalitsuse kohustused

  (1) Volikogu kinnitab nõuetekohaselt esitatud dokumentide alusel külavanema ja abikülavanema.

  (2) Vallavalitsus tagab külavanemale tema tegevuseks vajaliku teabe kohalikust omavalitsusest (riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktidest, sh valla arengukavast, eelarvest, asjaajamise korrast jne).

  (3) Vallavalitsus teatab külavanemale õigeaegselt istungite ja koosolekute toimumise ajad ning arutusele tulevad küsimused.

  (4) Arutada külaelanike huvisid puudutavaid ja vallavalitsusele või volikogule otsustamiseks suunatud küsimusi ning pidada mõttetalguid külaelanikega.

  (5) Vajadusel abistab vallavalitsus külavanemat volikogus või vallavalitsuses arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamisel.

  (6) Edastada külavanemale külaelanikke puudutavat informatsiooni.

  (7) Võimaldada küla puudutava informatsiooni avaldamine valla ajalehes ja kodulehel.

  (8) Korraldada külavanema ettevalmistus ja tagada vahendid õnnetusjuhtumite ja eriolukordade lahendamiseks külas.

  (9) Koolitada külavanemat küla ajaloo kogumiseks ja külakroonika pidamiseks ning küla puudutava dokumentatsiooni säilitamiseks.

§ 11.   Külavanema ametimärk

  (1) Volikogu poolt kinnitatud külavanemale antakse ametimärk koos tema õigusi tõendava tunnistusega.

  (2) Ametikohuste täitmisel kannab külavanem ametimärki.

  (3) Külavanem võib ametimärki kanda ainult oma volituste kehtivuse ajal.

  (4) Volituste lõppemise korral külavanem annab ametimärgi edasi uuele valitud külavanemale.

§ 12.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1.juulil 2010.

Aivar Saarela
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json