Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla eelarvest mitetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotlemise ja kasutamise kord

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.07.2017
Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2013, 43

Väike-Maarja valla eelarvest mitetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotlemise ja kasutamise kord

Vastu võetud 26.09.2013 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 p 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Väike - Maarja valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootöö ning külaliikumise, seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse edendamiseks toetuse (edaspidi toetus) taotlemist, toetuse menetlemist, toetuse eraldamist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

§ 2.  Toetuse eesmärk ja liigid

 (1) Toetuse andmise eesmärk on laiendada Väike - Maarja valla kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuse võimalusi, arendada kodanikualgatuslikku tegevust, soodustada valla elanike koostööd ning seeläbi aidata kaasa Väike - Maarja valla üldisele arengule.

 (2) Toetust antakse:
 1) tegevustoetusena mittetulundusühingutele ja sihtasutustele igapäevase tegevuse korraldamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks;
 2) ühekordse toetusena mittetulundusühingutele ja seltsingutele kohalikule elanikkonnale suunatud ürituste ja ühistegevuste (sh noorteprogrammide ja projektide) teostamiseks;
 3) projektitoetusena mittetulundusühingutele erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks.

§ 3.  Nõuded taotlejale

 (1) Taotluse võivad esitada mittetulundusühingud, sihtasutused ja seltsingud:
 1) kes on registreeritud ja tegutsevad Väike - Maarja valla haldusterritooriumil ning kelle põhikirjaliste või lepingujärgsete eesmärkide hulka kuulub Väike - Maarja vallas kultuuri-, noorsoo- ja spordialase tegevuse arendamine või elukeskkonna parendamine või kohaliku omaalgatuse arengule kaasa aitamine;
 2) kes on registreeritud ja tegutsevad põhiosas väljaspool Väike - Maarja valda, kuid kelle tegevusest saavad Väike - Maarja valla elanikud olulist kasu.

 (2) Toetust ei anta ühendustele, kes ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustele ning aruande- ja maksuvõlglastele.

§ 4.  Taotluse esitamine toetuse saamiseks

 (1) Taotlus esitatakse Väike - Maarja Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) järgmistel tähtaegadel:
 1) järgmiseks eelarveaastaks tegevustoetuse saamiseks jooksva eelarveaasta 15. oktoobriks;
 2) järgneva aasta esimeseks poolaastaks planeeritavate ürituste korraldamiseks üldjuhul jooksva eelarveaasta 15. detsembriks;
 3) jooksva aasta teiseks poolaastaks planeeritud ürituste ja ühistegevuste korraldamiseks üldjuhul jooksva eelarveaasta 15. maiks;
 4) projektitoetuse saamiseks erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavatele projektidele
kogu eelarveaasta jooksul.

 (2) Erandjuhtudel, kui taotlust ei saanud põhjendatult esitada lõikes 1 sätestatud kuupäevadeks,
võib taotluse esitada ka taotlustähtaegade vahelisel ajal.

 (3) Taotlus koosneb vormikohasest toetuse taotlemise avaldusest (määruse lisa 1) ja vormikohasest tabelist „Eelarve ja finantseerijad” (määruse lisa 2).

 (4) Taotluse omafinantseeringu määr on 10% eelarvelisest kogumaksumusest. Omafinantseeringust vähemalt 50% peab olema rahaline ja kuni 50% võib olla rahaliselt mõõdetav panus.

 (5) Taotlus esitatakse lõikes 1 määratud tähtpäevadeks vallavalitsusele paberkandjal ühes eksemplaris või digitaalselt allkirjastatuna elektrooniliselt.

 (6) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni ja lisadokumente.

§ 5.  Toetatavad tegevused ja kulud

 (1) Abikõlblikud on need tegevused ja kulud, mis on otseselt vajalikud § 2 lõikes 1 toodud eesmärkide saavutamiseks.

 (2) Ühekordse ja projektitoetuse saamiseks peab toetatav objekt või tegevus olema kohalikul tasandil (külas, alevikus, kandis, vallas) prioriteetne ja sisalduma vastavas arengukavas.

 (3) Käibemaks on abikõlblik, kui on tõendatud, et toetuse saaja on lõpptarbija, kellel ei ole vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele õigust projekti raames tasutud käibemaksu oma maksustatavast käibest maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning temale ei hüvitata käibemaksu muul moel.

 (4) Toetust võib taotleda ja kasutada nende tegevuste ja kulude osas, mida tehakse pärast taotluse esitamist.

 (5) Valla eelarvest ei toetata:
 1) projektijuhtimisega seotud personalikulu;
 2) toitlustus- ja toidukaupade ostmisega seotud kulusid;
 3) kinnisvara soetamist;
 4) muid projekti elluviimise seisukohast põhjendamatuid ja ebaolulisi kulusid.

 (6) Kõik toetusest tehtavad kulud peavad olema tasutud toetuse saaja arvelduskontolt.

§ 6.  Taotluse menetlemine ja otsuse tegemine

 (1) Vallavalitsus kontrollib tähtaegselt esitatud taotluste nõuetekohasust, esitatud andmete õigsust ja taotleja nõuetele vastavust 10 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest.

 (2) Kui taotleja ja taotluse nõuetekohasuse kontrollimise käigus selgub, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, annab vallavalitsus taotlejale kuni 10 päeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtajaks puudusi, lõpetatakse taotluse menetlemine.

 (3) Vallavalitsus jätab taotleja, kes ei ole toetuslepingus määratud tähtajaks esitanud varem saadud toetuse kasutamise kohta aruannet, taotluse läbi vaatamata. Taotluse läbivaatamata jätmisest teavitatakse taotlejat kirjalikult.

 (4) Tegevustoetuse eraldamise otsustab vallavalitsus peale vallaeelarve vastuvõtmist volikogu poolt.

 (5) Ühekordse ja projektitoetuse andmise otsustab vallavalitsus hiljemalt 1 kuu jooksul või alates 5000 eurost volikogu hiljemalt 2 kuu jooksul pärast taotluse saamist, arvestades sealjuures:
 1) eelarveliste vahendite olemasolu;
 2) projekti objekti või tegevuse sisalduvust arengukavades ja olulisust Väike - Maarja valla üldise arengu seisukohalt;
 3) projekti eelarve kulude põhjendatust;
 4) taotleja võimekust projekti elluviimisel ja edasist jätkusuutlikkust;
 5) projekti elluviimiseks vajalike finantsressursside, sh taotleja omafinantseeringu olemasolu.

 (6) Vallavalitsus võib teha toetuse taotlejale ettepaneku taotluses sisalduvate tegevuste ja eelarve muutmiseks. Vallavalitsusel on õigus rahastada taotlus osaliselt.

 (7) Vallavalitsus teatab taotlejale toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest kirjalikult kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse langetamisest.

§ 7.  Toetuslepingu sõlmimine ja toetuse ülekandmine

 (1) Vallavalitsus sõlmib toetuse saajaga lepingu (edaspidi toetusleping) ühe kuu jooksul arvates otsuse langetamisest.

 (2) Toetuslepingus (määruse lisa 3) sätestatakse:
 1) toetuse kasutamise otstarve ja tähtaeg;
 2) toetuse saajale toetuse ülekandmise tähtaeg ja kord;
 3) toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg ja kord;
 4) vallavalitsuse õigused toetuseks eraldatud raha kasutamise kontrollimisel;
 5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral.

 (3) Sõlmitud toetuslepingu alusel kannab Väike - Maarja Vallavalitsus toetussumma üle toetuse saaja arveldusarvele.

§ 8.  Aruandlus ja kontroll toetuse kasutamise üle

 (1) Toetuslepingus nimetatud tähtajaks esitab toetuse saaja vallavalitsusele toetuse kasutamise lõpparuande (määruse lisa 4). Aruandes esitatakse lisaks toetuse kasutamisele ka tõendid oma- ja kaasfinantseeringu kasutamise kohta.

 (2) Toetuse sihtotstarbelise ja toetuslepingu tingimustele vastava kasutamise kontrolli teostab vallavalitsus. Toetuse kasutamise kontrollimisel lähtub vallavalitsus taotlusest, toetuse andmise otsusest, toetuslepingust, aruannetest ja vajadusel kohapealse kontrolli tulemustest. Vallavalitsusel on õigus saada lisateavet toetuse kasutamise kohta.

 (3) Toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise või toetuslepingu tingimuste muu rikkumise korral on vallavalitsusel õigustoetusleping üles öelda ja nõuda saadud toetuse kas täielikku või osalist tagastamist.

 (4) Toetuse kasutamise aeg on kuni üks aasta alates lepingu sõlmimisest.

 (5) Vallavalitsus võib pikendada toetuse kasutamise perioodi kuni üks aasta, muutes oma korraldusega toetuslepingu punktis 2.2 toodud toetusperioodi lõppkuupäeva.

§ 9.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike - Maarja Vallavolikogu 13.04.2008 määrus nr 6 „Külaliikumise toetamise kord”.

Olev Liblikmann
volikogu esimees

Lisa 1  Avalduse vorm

Lisa 2  Eelarve

Lisa 3 Toetuse kasutamise leping

Lisa 4 Toetuse kasutamise aruanne

Lisa 5 Kuluaruanne