Kultuur ja sportMuuseum

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Väike-Maarja Muuseumi põhimäärus

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2013, 44

Väike-Maarja Muuseumi põhimäärus

Vastu võetud 26.09.2013 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Väike-Maarja Muuseumi (edaspidi muuseum) eesmärgid ja ülesanded, juhtimise korralduse, juhataja õigused ja kohustused, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli.

§ 2.  Nimi ja asukoht

 (1) Muuseumi ametlik nimetus on Väike-Maarja Muuseum.

 (2) Muuseumi postiaadress on Pikk3, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Viru maakond.

§ 3.  Haldusala ja õiguslik seisund

 (1) Muuseum on Väike-Maarja Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) valitsemisalas tegutsev vallamuuseum ja valla hallatav asutus.

 (2) Muuseum on vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna haldusalas.

 (3) Muuseumi osad on:
 1) Väike-Maarja muuseum (Pikk tn 3);
 2) Vao tornlinnus (Vao küla).

 (4) Muuseum juhindub oma tegevuses põhimäärusest, muuseumiseadusest ja kehtivatest õigusaktidest.

§ 4.  Sümboolika

 (1) Muuseumil võib olla kasutusel oma nimega sümboolika.

 (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab muuseumi juhataja.

2. peatükk Tegevuse eesmärgid ja ülesanded 

§ 5.  Tegevuse eesmärgid

  Muuseumi tegevuse eesmärk on tagada Väike-Maarja valla, laiemalt Pandivere koostööpiirkonnale olulise pärandi kogumine ja säilitamine, et see oleks kasutatav nii tänastele kui ka tulevastele põlvkondadele. Muuseumi missioon on hoida kultuuri ajalist pidevust ja pakkuda tuge paikkonna kultuuriidentiteedi säilimisele ning tugevdamisele.

§ 6.  Muuseumi ülesanded

  Eesmärgi täitmiseks muuseum:
 1) kogub süstemaatiliselt koostöös teiste asutuste, organisatsioonide ja isikutega paikkonna ajalooga seotud materjale;
 2) korraldab ja säilitab kogutud museaale nende arvelevõtmise ja säilitamise korra kohaselt koos inventeerimise ning andmebaaside jms koostamisega;
 3) esitab ja vahendab kultuuripärandit avalikkusele näituste, trükiste, loengute, ajakirjanduse, televisiooni, raadio, interneti, avalike ürituste, muuseumipedagoogika jms kaudu;
 4) teenindab asutusi, organisatsioone ja üksikuurijaid vastavalt muuseumi võimalustele, kogude kasutamise korrale ja teenuste hinnakirjale;
 5) teeb uurimistööd, korraldab konverentse, koostab muuseumi profiilile vastavaid väljaandeid;
 6) teeb koostööd teiste muuseumide, haridus-, kultuuri-, mälu- ning teadus- ja arendusasutustega ning üksikisikutega uurimistöö, museoloogia, näituste, informatsiooni ja väljaannete vahetamise, koolituse jm vallas nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt;
 7) korraldab kultuuriüritusi ja teeb sellealast koostööd kultuuri- ja haridusasutuste ning -kollektiividega;
 8) annab konsultatsioone ja tellib ekspertiise muuseumi profiilile vastavate materjalide kohta;
 9) majandab muuseumi struktuuri kuuluvaid objekte ja vara;
 10) teeb vallavalitsusele ettepanekuid muuseumi põhitegevusega seotud tasuliste teenuste kehtestamiseks;
 11) avaldab oma tegevusest ülevaateid valla infolehes;
 12) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

§ 7.  Muuseumikogud

 (1) Muuseum komplekteerib oma kogud iseseisvalt juhindudes väljatöötatud kogumispoliitikast. Museaalide arvelevõtmine ja säilitamine toimub muuseumiseaduses kehtestatud korras.

 (2) Museaalid moodustavad puutumatu muuseumikogu. Museaalide väljaarvamine ja üleandmine toimub vastavalt muuseumiseadusele.

 (3) Muuseumikogu täiendamise ja museaalide säilitamisega seotud küsimused otsustab ning kinnitab juhataja.

§ 8.  Põhisuunad ja töö hindamine

 (1) Muuseum koostab oma arengukava ja tegevusplaanid lähtuvalt muuseumi põhiülesannetest. Arengukava kinnitab vallavolikogu ning tegevusplaanid kooskõlastab vallavalitsus.

 (2) Muuseumi põhisuundade kavandamine ning töö hindamine toimub koostöös muuseumi, Väike-Maarja Muuseumi Sõprade Seltsi ning vallavalitsusega kord aastas.

3. peatükk Muuseumi tegevuse korraldamine 

§ 9.  Muuseumi juhataja

 (1) Muuseumi tegevust juhib ja korraldab juhataja.

 (2) Juhataja ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi. Juhataja kinnitab ametisse ja temaga sõlmib töölepingu vallavanem.

 (3) Juhataja:
 1) juhib muuseumi tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega ning vastutab muuseumile pandud ülesannete ning muuseumi tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest;
 2) annab muuseumi töö korraldamiseks käskkirju, korraldab personaliarvestust, sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
 3) kinnitab töökorralduse reeglid, ametijuhendid, asjaajamise korra ja muud muuseumi sisesed dokumendid;
 4) esindab muuseumi suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
 5) sõlmib oma ülesannete täitmiseks lepinguid;
 6) kasutab kooskõlas Väike-Maarja valla õigusaktidega muuseumi valduses olevat vallavara ja muuseumi rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
 7) esitab vallavalitsusele muuseumi eelarveprojekti;
 8) koostab ja juhib tegevusvaldkonnaga seotud projekte;
 9) rakendab abinõusid muuseumi majandusliku ja tehnilise baasi arendamiseks;
 10) kinnitab ürituste ajakava;
 11) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise; 68
 12) teeb vallavalitsusele ettepanekuid muuseumi töö paremaks korraldamiseks;
 13) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks muuseumi töötajate koosseisu;
 14) teeb vallavalitsusele ettepanekuid põhimääruse täiendamise või muutmise kohta;
 15) täidab ja lahendab teisi talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

 (4) Juhatajat asendab juhataja puhkusel või töölähetuses olemise ajal, haigestumisel või muul juhul kõigi õiguste ja kohustustega isik, kellele on töölepingu või vallavanema käskkirjaga tehtud ülesandeks juhataja ülesannete täitmine.

§ 10.  Muuseumi nõukogu

 (1) Muuseumi nõuandvaks organiks on nõukogu.

 (2) Muuseumi nõukogu moodustatakse kuni neljaks aastaks vähemalt kolmeliikmelisena.

 (3) Muuseumi nõukogu koosseisu kinnitab vallavanema ettepanekul vallavalitsus.

4. peatükk Muuseumi vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve 

§ 11.  Muuseumi vara

 (1) Muuseumi vara moodustavad tema kasutusse Väike-Maarja valla poolt antud varad.

 (2) Muuseum komplekteerib oma kogu iseseisvalt.

 (3) Kogusid hoitakse kui avalikku vara, museaalide üle rahalist arvestust ei peeta.

 (4) Vallavalitsus kui muuseumi haldaja on kohustatud kindlustama kogude füüsilise
turvalisuse ja säilimise tagamiseks vajalikud tingimused.

 (5) Kõik asjad, mida muuseum on ajutiselt või püsivalt omandanud, peavad olema
korrektselt ja täielikult dokumenteeritud, et hõlbustada nende päritolu kindlaks tegemist ja
identifitseerimist, seisukorra jälgimist ja hooldust.

§ 12.  Muuseumi finantseerimine

 (1) Muuseumil on oma eelarve Väike-Maarja valla eelarves.

 (2) Muuseumi eelarve tuludeks on eraldised vallaeelarvest, vahendid muuseumi poolt osutatud tasulistest teenustest, eraldised ja annetused füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt, eraldised ja toetused Kultuuriministeeriumilt.

 (3) Muuseumi raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 13.  Aruandlus

  Muuseum esitab oma tegevuse kohta statistilisi jm aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 14.  Järelevalve

  Järelevalvet muuseumi tegevuse üle teostab vallavalitsus.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 15.  Muuseumi tegevuse ümberkujundamine või lõpetamine

 (1) Muuseumi ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu, teatades enne kavandatud ümberkorralduste algust ette vähemalt kuus kuud.

 (2) Muuseumi ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise korraldab vallavalitsus.

§ 16.  Muuseumi põhimääruse kinnitamine, täiendamine või muutmine

  Muuseumi põhimääruse kinnitamise, täiendamise või muutmise otsustab vallavolikogu.

Olev Liblikmann
volikogu esimees