HaridusKool

Teksti suurus:

Avinurme Gümnaasiumi hoolekogu tegutsemise kord

Väljaandja:Avinurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2013, 52

Avinurme Gümnaasiumi hoolekogu tegutsemise kord

Vastu võetud 29.12.2010 nr 34

Määrus on kehtestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala ja õiguslik alus

  (1) Avinurme Gümnaasiumi hoolekogu (edaspidi hoolekogu) on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel Avinurme Gümnaasiumi (edaspidi kooli) juures alaliselt tegutsev organ, mille ülesanne on kooli pedagoogide, kohaliku omavalitsuse volikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ja mõjutamisel ning selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

  (2) Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest , kooli põhimäärusest ning teistest kooli tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

2. peatükk KOOSSEIS JA ÜLESANDED 

§ 2.   Hoolekogu koosseis ja moodustamise kord

  (1) Kooli hoolekogusse kuuluvad vallavolikogu esindaja, põhikooli õpilaste esindaja, kooli õpilaste esindaja, kaks õpetajate esindajat ning neli vanemate esindajat, üks vilistlaste ja üks kooli toetavate organisatsioonide esindaja.

  (2) Esindajad valitakse Hoolekogusse vallavolikogu, õppenõukogu, õpilasesinduse ja lastevanemate üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.

  (3) Hoolekogu moodustamise korra kinnitab vallavolikogu.

  (4) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (5) Hoolekogu töösse võib kaasata arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala asjatundjaid ning ekspertorganisatsioone, hoolekogu võib moodustada alalisi või ajutisi töörühmi (komisjone).

§ 3.   Hoolekogu ülesanded

  Hoolekogu:
  1) osaleb kooli arengukava väljatöötamisel;
  2) osaleb õppe- ja kasvatuskorralduse edukaks kulgemiseks vajalike tingimuste loomisel;
  3) kooskõlastab kooli direktori ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi vallavalitsuse poolt;
  4) annab arvamuse kooli põhimäärusele enne selle esitamist vallavolikogule kinnitamiseks ning kooli õppekavad enne nende kinnitamist direktori poolt;
  5) osaleb kooli finantsmajanduslike ja töökorraldust puudutavate probleemide lahendamisel;
  6) vahendab informatsiooni hoolekogu tööst teda valinud subjektidele;
  7) jälgib kooli juhtimise korraldust ning laste- ja tervisekaitse tingimuste täitmist;
  8) rakendab koostöös kooli pedagoogidega abinõusid koolikohustust mittetäitvate ja kooli kodukorda eiravate õpilaste ja nende vanemate mõjutamiseks;
  9) lahendab õpilaste või nende vanemate poolt esitatud pretensioone õppenõukogu otsuste osas, samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavates vaidlusalastes küsimustes;
  10) võimaluse korral korraldab kooli eelarvesse täiendavate rahaliste vahendite laekumist sihtannetusena kooli vajadusi ning piirkonna asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide osalusvõimalusi arvestades.

3. peatükk ÕIGUSED, VASTUTUS JA TÖÖKORD 

§ 4.   Hoolekogu õigused ja liikmete vastutus

  (1) Hoolekogul on õigus:
  1) kuulata ära kooli direktori aruanded õppe- ja kasvatuskorralduse ning koolielu juhtimisest;
  2) anda soovitusi nii eelarveliste kui ka sihtannetusena laekunud summade otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teha ettepanekuid kooli juhtkonnale kooli töötajate valiku, õppe- ja kasvatuskorralduse, tunnivälise tegevuse ja kooliruumide sihtotstarbelise kasutamise asjus;
  4) saada tööks vajalikku informatsiooni kooli töötajatelt ja valla- ning maavalitsuse ametnikelt;
  5) teha põhjendatud ettepanekuid koolile ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatuskorralduse ning koolielu paremaks korraldamiseks või muutmiseks.

  (2) Hoolekogu liikmete osalusest hoolekogu töös informeeritakse neid valinud subjekte.

  (3) Hoolekogu võib teha põhjendatud ettepanekuid hoolekogu liikmete väljavahetamiseks neid valinud või määranud subjektidele.

§ 5.   Hoolekogu töökord

  (1) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku mitte harvem kui kord kolme kuu jooksul hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Hoolekogu erakorralise koosoleku võib kokku kutsuda vähemalt kolme hoolekogu liikme, kooli direktori, vallavalitsus või vallavolikogu ettepanekul.

  (3) Korralise koosoleku toimumisest ja päevakavast informeeritakse kõiki liikmeid vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

  (4) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.

  (5) Hoolekogu koosolekutest võtab osa kooli direktor. Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta riiklikku järelevalvet teostavad ametiisikud, vallavalitsuse haridusküsimustega tegelev ametiisik (vallavalitsuse ) poolt volitatud isik ja teised isikud hoolekogu esimehe (tema äraolekul) aseesimehe loal.

  (6) Hoolekogu koosolekutel arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist Hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees.

  (7) Otsuste vastuvõtmisel ja soovituste andmisel taotleb hoolekogu võimalikult kõigi liikmete nõusolekut. Otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte ühtlasel jagunemisel on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (8) Hoolekogu poolt vastu võetud otsused vormistatakse kirjalikult hoolekogu esimehe allkirjaga.

  (9) Vaidlused lahendab vallavalitsus, kelle otsus on lõplik.

  (10) Hoolekogu koosolekud protokollitakse ning protokollid koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse koolis ühistel alustel muude kooli dokumentidega. Protokollid tehakse kättesaadavaks kooli koduleheküljel.

  (11) Hoolekogu annab oma tööst aru üks kord aastas lastevanemate üldkoosolekul. Aruanne peab kajastama aasta jooksul tehtud tööd ning plaane uueks õppeaastaks.

Aivar Saarela
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json