Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Nõo valla eelarvest projektitoetuste taotlemise kord

Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2013, 58

Nõo valla eelarvest projektitoetuste taotlemise kord

Vastu võetud 22.08.2013 nr 68

Määrus antakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Nõo valla eelarvest mittetulundusühenduste projektitoetuste taotlemise kord (edaspidi Kord) sätestab Nõo valla eelarvelistest (edaspidi vallaeelarve) vahenditest ühekordsete toetustena eraldatavate toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuste andmise ja toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise korra.

 (2) Projektitoetus käesoleva korra mõistes on eraldis vallaeelarvest projektide toetamiseks ettenähtud vahendite arvelt.

 (3) Käesoleva korra mõistes loetakse investeeringutoetus projektitoetuse osaks, mis on Nõo valla eelarveliste vahendite arvelt makstav eraldis avalikes huvides rajatava investeeringuobjekti ehitamise ja sisustamise kulude katmiseks.

 (4) Valla elanik käesoleva korra mõistes on elanik, kelle elukohana on registreeritud Rahvastikuregistris Nõo vald.

§ 2.  Toetuse eesmärgid

 (1) Valla elanikele suunatud projektide toetust saab taotleda järgmistel eesmärkidel:
 1) Kultuuritegevuse edendamine;
 2) Sporditegevuse edendamine;
 3) Muinsuskaitse edendamine;
 4) Rahvahariduse edendamine;
 5) Noorsootöö edendamine;
 6) Elukeskkonna arendamine;
 7) Vähekindlustatud elanike (vanurid, erivajadustega inimesed jms) tegevuste edendamine
 8) Kohaliku omaalgatuse arendamine.

 (2) Toetuse määramisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:
 1) Tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Nõo valla haldusterritooriumil või mille kasusaajateks on Nõo valla elanikud;
 2) Käesoleva korra § 2 lõike 1 loetelus toodud tegevuste toetamisel aktsepteeritakse valla elanike osalemist rahvusvahelistel ja kodumaistel konkurssidel ja festivalidel, võistlustel.

 (3) Projektitoetusi, millega planeeritakse ehitustegevust, saab taotleda järgmistel eesmärkidel:
 1) Matka-, tervise- õpperaja või muu sellise avalikuks kasutamiseks määratud rajatise ehitamine või paigaldamine;
 2) Keskkonna, ajaloo, kultuurialase objekti ehitamine või parendamine ja selle sisustamine;
 3) Küla, loodus- või kultuuriobjekti tutvustava püsiviida tähise, kaardi ostmine ja paigaldamine;
 4) Seltsimaja, spordisaali vms avalikuks kasutamiseks mõeldud rajatise ehitamine, parendamine ja sisustamine;
 5) Avaliku ujumiskoha ehitamine ja parendamine;
 6) Külaplatsi, puhkeala vms avalikuks kasutamiseks määratud rajatise ehitamine või paigaldamine;
 7) Mängu- ja spordiväljakute vms avalikuks kasutamiseks määratud rajatise ehitamine või paigaldamine;

 (4) Projektitoetust, millega planeeritakse ehitustegevust, saab kasutada järgmistel tingimustel:
 1) Investeerimisobjekt asub Nõo valla haldusterritooriumil;
 2) Taotleja peab tagama investeeringuobjekti avaliku kasutamise ja säilimise vähemalt 10 aastaks;
 3) Maa, millel ehitustegevust kavandatakse, peab olema taotleja omandis või antud taotleja kasutusse vähemalt 10 aastaks;
 4) Projekt peab olema kooskõlas Nõo valla arengukavaga.

 (5) Vallavalitsusel on õigus välja kuulutada projektitoetuste teemapõhine konkurss, kui eelarve seda võimaldab.
 1) Konkursitingimused koostab vallavalitsus.
 2) Vallavalitsus avaldab konkursiteate koos konkursitingimustega enne konkursi tähtaega Nõo Valla Lehes ja Nõo valla koduleheküljel.

§ 3.  Toetuse taotleja

 (1) Eelarvest võib projektitoetust taotleda registreeritud mittetulundusühendus või sihtasutus (edaspidi Taotleja).

 (2) Toetust ei eraldata Taotlejale, kellel on Nõo vallale ja Eesti riigile võlgnevused.

 (3) Toetust ei eraldata Taotlejale, kes ei ole esitanud varem eraldatud toetuse kasutamise kohta vormikohast aruannet või on esitanud valeandmeid.

§ 4.  Toetuse taotlemine ja määramine

 (1) Projektitoetusi saab küsida kogu eelarveaasta jooksul v.a projektitoetused, mis sisaldavad investeeringuid.

 (2) Projektide projektipõhise toetamise aluseks on Taotleja taotlus, mis esitatakse Nõo Vallavalitsuse poolt kinnitatud taotluse vormil. Taotlus esitatakse hiljemalt 60 päeva enne sündmuse toimumist.

 (3) Projektitoetuse taotlust, mis sisaldavad investeeringuid, saab esitada investeeringule eelneva aasta 15. oktoobriks.

 (4) Toetatakse projektide oma- ja kaasfinantseeringut.

 (5) Projektide omaosaluse toetamise aluseks on esitatud taotlus projekti rahastamisotsuse või esitatud projektitaotluse olemasolul.

 (6) Nõutav on taotleja projektitoetuse oma- ja/või kaasfinantseerimine vähemalt 20% ulatuses oma- ja/või kaasfinantseeringu kogusummast.

 (7) Kui objekt rajatakse Nõo valla maale või on Nõo valla omandis ning see on kooskõlas arengukavaga, võib toetuse osa olla kuni 100% oma- või kaasfinantseeringu summast.

 (8) Vallavalitsusel on õigus nõuda Taotlejalt täiendavaid andmeid.

 (9) Vallavalitsus kontrollib taotluse ja sellele lisatud dokumentide vastavust käesoleva korra nõuetele. Puuduste esinemisel teavitab Vallavalitsus sellest viivitamatult Taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni kümme päeva. Kui taotleja nimetatud tähtajaks puudusi ei kõrvalda, lõpetatakse menetlus.

 (10) Nõo Vallavalitsus moodustab projektitaotluste läbivaatamiseks, hindamiseks ja rahalise toetuse eraldamiseks 5-liikmelise komisjoni.

 (11) Projektitoetuse eraldamise otsustab vallavalitsus komisjoni ettepaneku alusel 20 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist või puuduste likvideerimist. Vallavalitsus sõlmib toetuse saajaga lepingu. Pärast lepingu sõlmimist kannab vallavalitsus raha üle 10 päeva jooksul või vastavalt maksegraafikule, mille 1. osamakse kantakse üle 10. päeva jooksul.

 (12) Projektitoetuse, mis sisaldab investeeringut, eraldamise otsustab volikogu eelarve vastuvõtmisega. Vallavalitsus võib otsustada 20 tööpäeva jooksul projektitoetuse, mis sisaldab investeeringuid, eraldamise juhul, kui valla eelarves on olemas rahalised vahendid mittetulundusühenduste projektide elluviimise real.

 (13) Toetuse mitteeraldamisest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult (sh. digiallkirjastatud dokument) 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

§ 5.  Nõuded projektitaotlustele, mis sisaldavad investeeringuid

 (1) Juhul, kui investeeringuobjekti planeeritava asukoha kinnisasja omanikuks ei ole Nõo vald, on vajalik kinnisasja omaniku kirjalik kinnitus selle kohta, et ta nõustub peale taotluse rahuldamist kinnisasja avaliku kasutusse andmisega ja avaliku kasutuse lepingu sõlmimisega.

 (2) Juhul, kui investeeringuobjekti planeeritava asukoha kinnisasja omanikuks on Nõo vald, on vajalik taotleja kirjalik kinnitus selle kohta, et ta nõustub peale taotluse rahuldamist sõlmima Nõo vallaga avaliku kasutamise lepingu.

§ 6.  Aruandlus ja kontroll

 (1) Toetuse saaja esitab vallavalitsusele ühe kuu jooksul pärast projekti lõppemist vallavalitsuse poolt kinnitatud vormikohase aruande, näidates ära raha kasutamise ning esitades kuludokumendid või nende koopiad toetusesumma suuruses.

 (2) Järelevalvet eraldatud toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab vallavalitsus.

 (3) Toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise, käesoleva määruse nõuete mittetäitmise või toetuse kasutamata jätmise korral nõuab vallavalitsus mittesihipäraselt kasutatud summa tagastamist ning taotlejal on kohustus mittesihipäraselt kasutatud ja/või kasutamata toetus tagastada.

 (4) Vallavalitsuse toetuse abil rahastatud investeeringuobjekt tuleb tähistada vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud juhendile. Samuti tuleb tähistada objekti tutvustavad trükised. Tähistust tuleb säilitada vähemalt 10 aastat.

Jaanus Järveoja
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json