Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Avinurme valla kalmistu eeskiri

Väljaandja:Avinurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2013, 60

Avinurme valla kalmistu eeskiri

Vastu võetud 27.06.2013 nr 78

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punkti 2 , § 22 lg 2 ning kalmistuseaduse §7 lg 1 ja lg 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Avinurme valla kalmistu (edaspidi kalmistu) eeskiri sätestab Avinurme valla omandis või valduses oleva avaliku kalmistu haldamise ja kasutamise korra.

  (2) Kalmistu rajamisel, haldamisel ja kasutamisel juhindutakse Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigustloovatest aktidest ning käesolevast eeskirjast.

  (3) Kalmistu eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile kalmistul viibijaile.

  (4) Kalmistu juurde kuuluvad kabel, parkimisplatsid, veevõtukohad, teadetetahvlid ja kalmistujäätmete paigutamiseks renditud jäätmemahutid või kogumiskohad (kalmistu rajatised).

  (5) Kalmistul korraldab töid ja osutab teenuseid Avinurme Vallavalitsuse vallavara haldus või vallavalitsuse poolt määratud isik (edaspidi kalmistu haldaja).

  (6) Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kalmistu – maa-ala, mis vastavalt Avinurme valla üldplaneeringule on ette nähtud surnukehade ja kremeerimisurnide asetamiseks pinnasesse (hauda).
  2) hauaplats – maa-ala kalmistul, mis eraldatakse isikule surnu(te) matmise eesmärgil ja mis koosneb ühest või mitmest hauakohast;
  3) hauaplatside ja kasutajate andmekogu – haudade ja hauaplatsi valdajate andmekogu;
  4) matmise kvartal – kalmistu territoriaalse jaotuse üksus;
  5) matmistava – rahvuslikke, ilmalikke ja usulisi traditsioone ja tavasid järgiv matmisviis ja
  6) hauaplatsi kasutaja – isik, kellele hauaplats on antud ajutisse kasutusse ja hauaregistrisse kantud;
  7) matmisraamat – matmise registreerimise raamat;
  8) kalmisturegister- kalmistute elektrooniline register Haudi;
  9) matmisluba – kirjalik luba mis väljastatakse peale hauaplatsi looduses kättenäitamist.

  (7) Kalmistul osutatavate tasuliste teenuste hindade piirmäärad ja uue hauaplatsi väljastamise tasu piirmäära kehtestab vallavolikogu kooskõlas kalmistu haldajaga.

  (8) Kalmistu on avatud iga päev.

§ 2.   Kalmistu sisekord

  (1) Kalmistul peab olema:
  1) matmiseks vajalikud tööriistad;
  2) teadete tahvel teabega osutatavate teenuste ja nende hindade kohta,
  3) kalmistu eeskirjad ning kalmistu haldaja vastuvõtuajad ja telefoni numbrid;
  4) kalmistu plaan, kuhu on märgitud hooned ja rajatised, muinsuskaitselised ja kultuuriloolised objektid, surnuaia eri osade liigenduslikud orientiirid;
  5) kalmistuinventari hoidmiseks vajalikud ruumid;
  6) parkimisplatsid;
  7) veevõtukohad;
  8) kalmistujäätmete kogumise mahutid või kogumiskohad;
  9) tualett.

  (2) Kalmistu haldaja on kohustatud korraldama kalmistu üldkasutatavate alade korrashoiu (üldkasutatavad platsid, parklad, kalmistusisesed ja sõiduteega piirnevad teed jne).

  (3) Kalmistul on keelatud:
  1) risustada, rikkuda ja rüüstata hauaplatse ning üldkasutatavat territooriumi, jalutada koeri ja teisi koduloomi;
  2) omavoliliselt raiuda kasvavaid puid ja põõsaid;
  3) kasutada mootorsõidukit ilma kalmistu haldaja loata;
  4) prügi mahapanek selleks mitte ettenähtud kohtadesse;
  5) kalmistu jäätmemahutitesse olmejäätmete paigutamine;
  6) teha lõket;
  7) laiendada omavoliliselt hauaplatse;
  8) oma tegevusega rikkuda kalmistu rahu (muusikainstrumentide vali mängimine, kisendamine,
  9) matta loomi;
  10) sõita jalgrattaga.

  (4) Kalmistule on keelatud matta Avinurme valla elanikeregistrisse mitte kantud isikuid, v.a. kohtade olemasolul hauaplatsile, mis on välja antud enne käesoleva määruse jõustumist hauaplatsi valdaja loal. Erandkorras võib kalmistule matta Avinurme valla elanikeregistrisse mitte kantuid isikuid vallavalitsuse loal.

§ 3.   Hauaplatside eraldamise tingimused ja kord

  (1) Hauaplatside eraldamise, valdaja registreerimise, matmisloa väljaandmise, hauaplatside ja kasutajate andmekogu pidamise ja mahajäetud matmisplatside arvelevõtmise ja taaskasutusse võtmise korra kehtestab Avinurme Vallavalitsus.

  (2) Igale hauaplatsile eraldatakse üldjuhul maa-ala suurusega 2,5 x kuni 1,2 m ühe hauakoha kohta. Urnimatuseks ettenähtud maa-ala suuruseks on 1 m² ühe hauakoha kohta.

  (3) Uus hauaplats eraldatakse isikule tasu eest 30 aastase kasutusõigusega. Selle tähtaja lõppemisel on hauaplatsi valdajal õigus pikendada hauaplatsi kasutusõigust järgmiseks 30 aastaks või kasutusõigus lõpetada. Hauaplatsi valdaja teovõime piiramise või surma korral lähevad tema õigused ja kohustused üle eestkostjale või pärijale.

  (4) Hauaplatsi kasutusõigusest loobumise korral teatab hauaplatsi valdaja sellest kirjalikult kalmistu haldajale. Kasutusõigusest loobumise korral on õigus hauaplatsi vaba osa uuteks matusteks välja anda.

  (5) Kalmistu haldajal on õigus hauaplatsi kasutusõigus lõpetada juhul, kui hauaplats on jäetud hooldamata. Selline hauaplats tähistatakse meeldetuletuseks hoiatustähisega. Kui hauaplatsi ja hauaehitisi ei korrastata kolm aastat ja viimasest matmisest on möödunud 30 aastat, on õigus hauaplats tasandada ning anda pealematmiseks.

§ 4.   Matmine

  (1) Hauaplatsile matmine toimub matmisplatsi kasutaja nõusolekul.

  (2) Kõik matused tuleb registreerida kalmistu haldaja juures ettenähtud korras vähemalt kaks ööpäeva enne matust.

  (3) Matmine on lubatud ainult valgel ajal – talvel kella 10.00st kuni kella 15.00ni ning suvel kella 9.00st kuni kella 19.00ni. Nimetatud nõudest võib erandkorras kalmistu haldaja kirjalikul loal kõrvale kalduda juhul, kui matuse korraldajad soovivad matta lahkunut vastavalt oma religioossetele tavadele, mis ei kattu kohalike matmistavadega.

  (4) Riiklikel pühadel matmisi üldjuhul ei toimu.

  (5) Matta võib kirstuga või tuhastatult urniga. Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema vähemalt 1,8 m, urniga 1 m.

  (6) Kui haua kaevamisel tuleb pinnasest välja eelmise matuse säilmeid, maetakse need tagasi sama haua põhja kaevatud süvendisse. Tervena säilinud kirst tuleb jätta puutumata.

  (7) Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaldamine ja taaspaigaldamine toimub matja kulul.

  (8) Matja korrastab pärast matmist hauaplatsi ja hüvitab matmise käigus kõrvalolevatele haudadele tekitatud võimalikud kahjustused kokkuleppel kalmistu haldajaga või kahjukannatajaga.

  (9) Pealematmine võib toimuda mitte varem kui 30 aasta möödumisel eelmisest matusest.

  (10) Kultuurilooliselt tuntud isikute hauaplatsidele pealematmist ei teostata.

  (11) Omasteta surnud maetakse selleks eraldatud matmisplatsile valla kulul. Matmisplatsid hoiab korras kalmistu haldaja. Kui omasteta surnul on varasem perekonna hauaplats, maetakse ta võimalusel sinna.

  (12) Okupatsioonist või sõjategevusest tingitud kinnipidamise, okupatsiooni ja sõjategevuse tõttu surnud isikute ühismatmispaigad kuuluvad alalisele säilitamisele ja korrashoid tagatakse vastavalt sõjahaudade kaitse seadusele.

  (13) Haudade avamine ja ümbermatmine võib toimuda vaid Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud juhtudel ja korras, kooskõlastatult tervisekaitsetalitusega, kalmistu haldaja ja platsi kasutaja loal.

§ 5.   Hauaplatside kujundamine ja hooldamine

  (1) Hauaplats on kalmistu osa ja platsi kujundamisel tuleb jälgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid ja kalmistu heakorrastamisprojektis määratud kujundusnõudeid. Hauaplatsi kujundab platsi kasutaja, arvestades käesolevas eeskirjas toodud piiranguid.

  (2) Iga hauaplats peab olema tähistatud.

  (3) Hauatähised on:
  1) hauarist;
  2) hauakivi;
  3) hauasammas;
  4) hauaplaat.

  (4) Hauaristi ja hauasamba lubatud kõrgus kuni 120 cm, hauakivi kuni 75 cm maapinnast.

  (5) Hauarajatised on:
  1) hauaplatsi piirdeaed (püstitamine lubatud ainult kalmistu haldaja kirjalikul loal);
  2) hauaplatsi piirav äärekivi;
  3) valatud betoonrant;
  4) hauaplatsile istutatavad puud, põõsad ja hekk (heki kõrgus maksimaalselt kuni 0,5 m).

  (6) Hauatähised, -rajatised ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires. Kasutada võib madalhaljastust ja puude minivorme. Hauaplatsile paigaldatud hauatähised ja/või hauarajatised on valdaja omand.

  (7) Hauarajatised peab hauaplatsi valdaja rajama nii, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks rajatise varisemisohtu.

  (8) Hauaplatsi hooldab või korraldab hooldamise hauaplatsi kasutaja, kes on kohustatud korrastama hauatähised ja -rajatised, hauaplatsi ja sellega piirnevad teeosad. Biolagunevad kalmistujäätmed tuleb eraldi koguda ja paigutada vastavalt tähistatud jäätmemahutitesse või kohta. Muud kogutud jäätmed (kunstpärjad, kunstlilled, küünlatopsid, kilekotid jne) tuleb paigutada vastavalt märgistatud jäätmekogumise mahutitesse. Kalmistujäätmete viimine väljapoole kalmistu territooriumi ja paigutamine maapinnale on lubamatu.

§ 6.   Vastutus

  Vastutus käesoleva eeskirja rikkumise eest on sätestatud seadustega.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Saarela
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json