KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Räpina valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2013, 76

Räpina valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 18.05.2011 nr 8
jõustumine 01.06.2011

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 36²,loomakaitseseaduse § 5 lõike 3, loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 1 ja § 12 lõike 3 alusel kooskõlas Vabariigi Valitsuse 16.04.2002 määrusega nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord” ja Põllumajandusministri 24.07.2008 määrusega nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded”.

§ 1.  Eeskirja reguleerimisala

 (1) Eeskiri sätestab koerte ja kasside (edaspidi loom) pidamise nõuded Räpina valla haldusterritooriumil.

 (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses on loom (edaspidi loomapidaja).

§ 2.  Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) loomapidaja on isik, kellele loom kuulub (loomaomanik) või kes tegeleb looma pidamisega rendi- või muu selletaolise suhte alusel loomaomanikuga. Kuuluvuse kaudu identifitseerimisel loetakse loom kuuluvaks isikule, kelle valduses, sealhulgas kelle kinnisel territooriumil või kellele kuuluvas hoones või rajatises ta asub, kui looma kuuluvusest huvitatud isik ei tõenda vastupidist;
 2) hulkuv loom on loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada või loomapidaja juurest lahti pääsenud loom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;
 3) lemmikloom on inimese isiklikuks meelelahutuseks või seltsiks peetav või sellel eesmärgil pidamiseks mõeldud loom;
 4) häirimine on kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
 5) ohustamine on vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu asetav tegevus või tegevusetus;
 6) avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk;
 7) varjupaik on hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud koht;
 8) varjupaiga pidaja on hulkuvate loomade püüdmist, omaniku kindlakstegemist, varjupaika toimetamist, varjupaigas pidamist, uue omaniku otsimist ning loomade hukkamist korraldav lepinguline kohaliku omavalitsuse partner;
 9) registripidaja on Räpina valla lemmikloomade registri vastutav töötleja Räpina Vallavalitsus ja registri volitatud töötleja õigusega veterinaararst.

§ 3.  Looma pidamine ja hoidmine

 (1) Looma on lubatud pidada hoones ja piiratud territooriumil selle territooriumi omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Territoorium peab olema piiratud nii, et loom sealt omal tahtel välja ei pääseks. Loomapidajal tuleb välistada looma ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus.

 (2) Koera pidamisel õues tarastatud või muul moel eraldatud territooriumil on loomapidaja kohustatud paigaldama territooriumi sissepääsu juurde nähtavale kohale sildi, mis teavitab sisenejaid koera olemasolust. Loomapidaja peab tagama ametiülesandeid täitva isiku ohutu pääsemise territooriumile.

 (3) Looma pidamine ei tohi häirida avalikku korda ega teisi loomi. Loomapidaja vastutab looma poolt tekitatud kahju eest, välja arvatud juhul, kui looma kasutatakse õigusvastase tegevuse takistamiseks.

 (4) Looma on keelatud hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu.

 (5) Mitmekorterilises elamus lähtutakse loomapidamisel lisaks käesolevale eeskirjale ka korteriühistu põhikirjast, kodukorrast, ühise tegevuse lepingust ja muudest elamu ühist haldamist käsitlevatest dokumentidest.

 (6) Kaasomandis olevas korteris võib looma pidada kõigi korteris elavate täisealiste isikute nõusolekul. Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on loomapidaja kohustatud järgima korteriomanike kokkuleppel kehtestatud korda ja avalikku korda.

 (7) Kui loomapidajaks on juriidiline isik, on tal kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

 (8) Loomaomanik peab välistama looma poolt kaaskodanike või teiste loomade häirimise või ohustamise või neile kahju tekitamise.

§ 4.  Loomaga avalikus kohas viibimine

 (1) Looma tohib viia avalikku kohta jalutusrihmaga või kandmisvahendis, tagades inimeste ja teiste loomade ohutuse. Loomapidaja peab tagama järelevalve käitumise poolest ohtliku koera üle, kes peab avalikus kohas viibimisel kandma suukorvi.

 (2) Jalutusrihmaga ohjamata koeraga võib avalikus kohas viibida inimasustusest eemalasuvates kohtades ning koerte treenimisaladel, kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer vajaduse korral koheselt jalutusrihma külge kinnitada.

 (3) Koeral on lubatud jalutusrihmata viibida avalikus kohas vaid teenistusülesannete täitmisel ja jahipidamisel jahikoera passi omava koeraga.

 (4) Ühistranspordis peab koer olema ohjatud jalutusrihmaga ja kandma suukorvi välja arvatud koerad kes on süles või kandmisvahendis.

 (5) Kasse on lubatud ühistranspordis vedada kandmisvahendis, mis ei ohusta looma tervist ja on põgenemiskindel.

 (6) Looma jätmine järelevalveta avalikku kohta on üldjuhul keelatud. Koera tohib jätta avalikku kohta mitte kauemaks kui pooleks tunniks suukorviga ja lahtipääsemist välistaval viisil, mis ei ohustata koera tervist, avalikku korda, liiklust, inimesi ja loomi.

 (7) Loomapidaja ei või loomaga viibida avalikus kohas, kuhu on paigutatud vastav loomaga viibimist keelav märk.

 (8) Käesoleva paragrahvi lõigete 1, 4 ja 7 nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera kohta.

§ 5.  Loomapidaja kohustused

 (1) Loomapidaja on kohustatud:
 1) tagama loomale liigikohased pidamistingimused, piisavas koguses vett ja toitu;
 2) järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koheselt koristama looma poolt tekitatud reostuse avalikus kohas;
 3) võtma tarvitusele meetmed välistamaks looma ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimaluse;
 4) looma kadumisel viivitamata korraldama looma otsimist ning teavitama looma kadumisest lemmiklooma registri registripidajat ja varjupaika;
 5) looma teadmata põhjusel hukkumisel pöörduma veterinaarasutuse või litsentseeritud veterinaararsti poole hukkumise põhjuste selgitamiseks;
 6) inimest või teist looma hammustanud ebaloomuliku käitumisega või marutaudikahtlusega loomast koheselt teatama piirkonna veterinaararstile või veterinaarasutusse;
 7) laskma marutaudi vastu vaktsineerida kolme kuu vanuse looma ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud tähtajal. Loomapidaja on kohustatud pädeva ametiisiku nõudmisel esitama talle vaktsineerimist kinnitava tõendi;
 8) järgima muid õigusaktidega loomapidamisele kehtestatud nõudeid.

 (2) Loomapidajal on keelatud:
 1) viia looma üldkasutatava asutuse ruumi või territooriumile või kuhu on paigaldatud vastavad keelumärgid;
 2) viibida loomaga rahvakogunemistel ja avalikel üritustel, va selleks ettenähtud kohtades;
 3) lubada loomal reostada hoone ühiskasutuses olevaid ruume ja territooriumi;
 4) ujutada ja pesta looma avalikes supluskohtades ja purskkaevudes;
 5) nakkusohtlikult haige looma viimine avalikku kohta.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punkti 2 ja 3 nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesandeid täitva erikoolituse saanud teenistuskoera kohta.

§ 6.  Looma vaktsineerimine, registreerimine ja märgistamine

 (1) Loomapidaja on kohustatud tagama looma märgistamise tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatava mikrokiibiga.

 (2) Loom peab olema registreeritud Räpina valla lemmikloomade registris.

 (3) Loomaomanik peab tagama looma mikrokiibiga märgistamise ja registreerimise hiljemalt kümne päeva jooksul arvates päevast, mil loom sai kolmekuuseks.

 (4) Omandatud märgistamata ja registreerimata täiskasvanud loom tuleb märgistada ja registreerida kümne päeva jooksul arvates omandamise päevast. Kui loom on eelnevalt lemmikloomade registris registreeritud, siis kohustub uus omanik teavitama registripidajat looma omaniku vahetumisest ja uue omaniku andmetest kümne päeva jooksul omandamise päevast.

 (5) Loomapidaja on looma registreerimisel kohustatud esitama registripidajale looma vaktsineerimistõendi. Kui loom ei ole vaktsineeritud, siis on loomapidaja kohustatud laskma looma enne registrisse kandmist veterinaararstil vaktsineerida.

 (6) Looma märgistamisel ja registreerimisel esitab omanik järgmised andmed:

 1) omaniku nimi, isikukood, elukoht, telefoninumber, e-posti aadress;
 2) looma liik, tõug, sugu, nimi, sünniaeg või vanus, värvus, eritunnused või looma kirjeldus;
 3) andmed mida näeb ette registri pidamise kord.

 (7) Looma surmast peab omanik 14 päeva jooksul teavitama lemmikloomaregistri registripidajat.

 (8) Loomapidaja on registreerimisel kohustatud tasuma registreerijale registreerimistasu. Registreerimistasu suuruse kehtestab vallavalitsus oma korraldusega.

 (9) Räpina Vallavalitsus avaldab lemmikloomade registriandmete sisestamiseks ja töötlemiseks volitatud isikute (registri volitatud töötlejate) nimekirja valla veebilehel www.rapina.ee

§ 7.  Hulkuvad loomad

 (1) Hulkuvate loomade püüdmist, omaniku kindlakstegemist, varjupaika toimetamist, varjupaigas pidamist, uue omaniku otsimist ning loomade hukkamist korraldab varjupaiga pidaja. Varjupaiga pidaja peab esitama nõudmisel vastavate volituste olemasolu tõendava dokumendi.

 (2) Hulkuvad loomad püütakse kinni omaniku kindlakstegemiseks ja omanikule tagastamiseks. Varjupaiga pidaja on hulkuva looma kinnipüüdmisel kohustatud kontrollima looma märgistust loomapidaja kindlakstegemiseks. Kui märgistuse abil on võimalik loomapidaja kindlaks teha või kui varjupaiga pidajale on loomapidaja teada, siis on ta kohustatud viivitamata teatama loomapidajale looma leidmisest. Kui loomapidajat ei ole võimalik kindlaks teha, loomaomanikuga ei ole võimalik kontakteeruda või kui identifitseeritud looma ei ole võimalik loomaomanikule kohe tagastada, siis toimetatakse loom varjupaika.

 (3) Hulkuva looma püüdmise ja varjupaika toimetamise kulud tasub loomapidaja varjupaiga pidajalt või Räpina Vallavalitsuselt vastava nõude saamisel.

 (4) Hulkuva looma pikemaajalist (kestusega üle 1 kuu) söötmist ja jootmist ning samaaegselt alalise võimaluse loomist looma viibimiseks oma elu- või abiruumides või õuealal, aga ka korterelamu üldkasutatavates ruumides käsitletakse loomapidamisena ja sellega tegelevale isikule laienevad loomakaitseseadusega ja käesoleva määrusega loomapidajale pandud kohustused. Nimetatud kohustusi ei teki kui isik on vallavalitsust hulkuvast loomast teavitanud.

§ 8.  Loomade varjupaik

 (1) Varjupaika toimetatud looma kontrollitakse viivitamata haiguste tuvastamiseks, loom paigutatakse karantiini.

 (2) Kui hulkuv loom ei ole identifitseeritav, tuleb omaniku kindlakstegemist alustada viivitamatult peale looma varjupaika toomist. Looma omaniku leidmiseks avaldatakse looma välimuse kirjeldus, leidmise koht ja aeg, soovitavalt ka looma pilt varjupaiga ning Räpina valla veebilehel.

 (3) Varjupaik on kohustatud pidama looma varjupaigas vähemalt 14 päeva pärast looma kohta teabe avalikustamist. Kui selle aja jooksul ei ole loomapidajat leitud, võib looma üle anda uuele omanikule. Kui loomale ei ole leitud uut omanikku või asenduskodu, võib looma hukata.

 (4) Omanikuga looma varjupaigas pidamise, sealhulgas veterinaarülevaatuse kulud tasub loomapidaja. Samuti on ilma mikrokiibita varjupaika toimetatud looma omanik kohustatud looma kättesaamisel tasuma looma registreerimise ja märgistamise kulud. Loomapidaja väljendatud tahteavaldus loomast loobuda ei vabasta loomapidajat kulude kandmise kohustusest.

§ 9.  Rakendussätted

 (1) Alates 1. jaanuarist 2012 peavad loomad kandma märgistusena mikrokiipi, mille paigaldab tegevusluba omav veterinaararst ja mis kannab kordumatut registreerimisnumbrit. Käesolevat sätet ei rakendata koerte osas, kes kannavad Räpina valla lemmikloomaregistri kehtivat registreerimisnumbrit kaelarihmal.

 (2) Käesoleva eeskirja rikkumise eest on kehtestatud vastutus vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663, loomakaitseseadusele ja loomatauditõrje seadusele.

 (3) Eeskirja nõuete täitmise üle teostavad kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lõike 2 alusel järelevalvet ja rikkumisega seotud väärtegude kohtuvälised menetlejad on Räpina Vallavalitsus ja Räpina Politseijaoskond volitatud isikute kaudu.

 (4) Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 28.05.2003. a määrus nr 17 „Räpina valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“.

 (5) Määrus jõustub 1. juunil 2011. a.

Tiit Kala
Volikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json