ElamumajandusSoojamajandus

Teksti suurus:

Räpina valla kaugküttepiirkonna määramine

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2013, 78

Räpina valla kaugküttepiirkonna määramine

Vastu võetud 16.06.2010 nr 15
jõustumine 01.07.2010

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ning kaugkütteseaduse § 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega reguleeritakse Räpina valla kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga (edaspidi võrk) liitumise ja võrgust eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ning soojusettevõtja arenduskohustus.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid kaugkütteseaduses ja teistes seadustes sätestatud tähenduses.

§ 3.  Räpina Valla kaugküttepiirkonna piirid

  Räpina valla kaugküttepiirkonna piirid on toodud kaartidel lisades 1, 2, 3 ja 4.

§ 4.  Kaugküttevõrguga liitumine

 (1) Soojusettevõtja on võrgu tehniliste võimaluste piires kohustatud ühendama võrguga kõik kaugküttepiirkonnas asuvad liitumistaotluse esitanud liitujate tarbijapaigaldised, kui sellega ei seata ohtu varasemate liitujate varustuskindlust.

 (2) Võrguga liitumine kaugküttepiirkonnas toimub kaugkütteseadusega sätestatud korras.

 (3) Kaugküttepiirkonnas on võrguga liitumine kohustuslik kõigile kaugküttepiirkonnas asuvatele isikutele, kelle omandis või valduses on tarbijapaigaldis ehitatava või rekonstrueeritava ehitise soojusega varustamiseks, välja arvatud § 5 nimetatud erandjuhtudel.

§ 5.  Erandid muude kütteviiside kasutamiseks

 (1) Erandid, mille korral kaugküttepiirkonnas ehitatavate või rekonstrueeritavate ehitiste soojusega varustamisel lubatakse kasutada muud kütteviisi kui kaugküte, on:
 1) ajutised ehitised;
 2) ehitised, mille projekteeritud maksimaalne soojuskoormus küttele ja ventilatsioonile kokku on alla 25 kW;
 3) ehitised, mille soojuskoormus küttele ja ventilatsioonile kokku paigaldatava trassi jooksva meetri kohta on väiksem kui 0,5 kW;
 4) ehitised, mille ühendamist ei võimalda võrgu tehnilised võimalused või mille võrku ühendamine seaks ohtu varasemate liitujate varustuskindluse;
 5) ehitised, mille puhul kütteks kasutatakse ainult tehnoloogilist jääksoojust.

 (2) Loa käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud erisuste kasutamiseks annab Räpina Vallavalitsus detailplaneeringute lähteseisukohtade ja ehituslubade väljastamise käigus.

§ 6.  Kaugküttevõrgust eraldumine

 (1) Võrgust eraldumiseks loetakse võrguühenduse katkestamist koos liitumise ja soojuse müügi lepingute lõpetamisega.

 (2) Võrgust eraldumist kaugküttepiirkonnas on tarbijal lubatud taotleda alljärgnevatel juhtudel:
 1) võrgu kaudu soojusega varustatud ehitise lammutamisel või konserveerimisel;
 2) ehitise soojusega varustamiseks hakatakse kasutama kogu soojavajaduse rahuldamiseks tehnoloogilist jääksoojust.

 (3) Eraldumist taotlev tarbija peab võrguettevõtjale esitama võrgust eraldumise põhjendatud taotluse.

 (4) Võrguettevõtja peab vastama tarbija taotlusele 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

 (5) Eraldumistingimustes määratakse kindlaks:
 1) võrguühenduse likvideerimise aeg, arvestades, et see toimuks vähemalt 6 kuu jooksul eraldumistaotluse esitamisest arvates;
 2) võrguühenduse likvideerimise tehnilised nõuded ja põhjendatud kulud, mis on vajalikud võrgu stabiilsuse ja teiste tarbijate varustuskindluse tagamiseks.

 (6) Eraldumist taotlev tarbija peab tasuma võrguettevõtjale eraldumisega seotud põhjendatud kulud.

§ 7.  Kvaliteedinõuete tagamine

 (1) Soojusettevõtja on kohustatud tagama tema omandis või valduses oleva kaugküttevõrguga ühendatud tarbijate pideva varustamise vajalikus koguses soojusega kütteperioodil vastavalt nende vahel sõlmitud soojuse ostu-müügi lepingule.
 1) Kütteperiood on üldjuhul 1. oktoober kuni 30. aprill. Vastavalt ilmastikuoludele võib vallavalitsusega kooskõlastatult kütteperioodi algust ja lõppu muuta.

 (2) Soojusettevõtja on kohustatud kõrvaldama lühima võimaliku ajaga tehnilised avariid, mis takistavad soojuse edastamist tarbijaile ning andma dispetšeri või pädeva ametniku kaudu informatsiooni avarii likvideerimise kohta tarbija esimesel nõudmisel.

 (3) Soojuse ostu-müügi lepingus ettenähtud soojuskoormuse tagamiseks peab soojusallikast väljastatav temperatuuri graafik ja hüdrauliline reziim lähtuma välisõhu temperatuurist, ilmastiku prognoosist, tuule kiirusest ja suunast ning soojusvõrgu inertsist.

 (4) Piisava tsirkulatsiooni tagamiseks tarbija soojusseadmetes peab soojusettevõtja tagama tarbija soojussõlme ees rõhkude vahe:
 1) sõltumatu ühendusskeemi puhul vähemalt 0,6 bar’i;
 2) sõltuva ühendusskeemi puhul vähemalt 0,4 bar’i.

 (5) Soojusettevõtja tagab järgmised võrguvee kvaliteedinormid:
 1) karedus < 0,018 mmol/dm3
 2) hõljuvained < 1,0 mg/kg;
 3) hapnikusisaldus < 0,02 mg/kg, pH = 9 - 10;
 4) kloorisisaldus - Cl < 50 mg/kg;
 5) rauasisaldus - Fe < 0,5 mg/kg.

 (6) Konkreetsed kaugküttevõrgu kvaliteedinõuded esitatakse soojuse tarnija ja tarbija vahel sõlmitavas soojuse ostu-müügi lepingus.

 (7) Soojusettevõtja ei vastuta automatiseerimata või mittetöökorras olevate soojussõlmedega tarbijate üle- või alakütmise eest.

 (8) Enne käesoleva määruse jõustumist kaugküttepiirkondades tegutsenud võrguettevõtjad peavad oma tegevuse viima vastavusse lõikes 5 punktis 2 ja 5 sätestatud nõuetega hiljemalt 1. oktoobriks 2012. a.

§ 8.  Soojusettevõtja arenduskohustus

 (1) Soojusettevõtja peab arendama oma võrke lähtudes Räpina valla üld- ja detailplaneeringutest ning nende realiseerimise vajadusest ja uuringust Räpina valla energiamajanduse arengukava. Planeeringud koostatakse koostöös soojusettevõtjaga.

 (2) Soojusettevõtja peab arendama tema omandis või valduses olevaid kaugküttesüsteeme ja tõstma nende efektiivsust, et oleks tagatud kaugküttepiirkonnas uute liitujate tarbijapaigaldiste võrku ühendamine ja seal olevate tarbijate ja liitujate kvaliteedinõuetele vastava soojusega varustamine.

§ 9.  Järelevalve

  Järelevalvet käesolevas määruses sätestatud nõuete täitmise üle teostab Räpina Vallavalitsus.

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. juulil 2010. a.

Kaido Palu
Volikogu esimees

Lisa 1 Räpina kaugküttepiirkonnad

Lisa 2 Ristipalo kaugküttepiirkond

Lisa 3 Linte kaugküttepiirkond

Lisa 4 Ruusa kaugküttepiirkond

/otsingu_soovitused.json