HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Suure-Jaani Gümnaasiumi põhimäärus

Väljaandja:Suure-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2014, 1

Suure-Jaani Gümnaasiumi põhimäärus

Vastu võetud 25.09.2014 nr 9

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahvi 66 ja Suure-Jaani Vallavolikogu 22. märtsi 2007. a määruse nr 78 „Suure-Jaani Vallavalitsuse hallatavate koolide ja koolieelsete lasteasutuste põhimääruste kinnitamise ja muutmise kord” paragrahvi 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Nimi

  Kooli nimi on Suure-Jaani Gümnaasium (edaspidi kool).

§ 2.   Kooli tegutsemise vorm

  (1) Kool on Suure-Jaani valla munitsipaalkool.

  (2) Kooli tegutsemise vormiks on gümnaasium, kus korraldatakse ka huviharidust huvikooli seaduse tähenduses ja vabahariduslikku koolitust täiskasvanute koolituse seaduse tähenduses.

§ 3.   Kooli asukoht ja tegutsemiskoht

  Kooli aadress on Tallinna tn 24, 71502 Suure-Jaani linn, Viljandi maakond.

§ 4.   Pitsat, sümboolika ja kodulehekülg

  (1) Koolil on kooli logo kujutisega ja oma nimega pitsat ning sümboolika.

  (2) Sümboolika ja selle kasutamise korra kehtestab kooli direktor.

  (3) Koolil on koduleht.

§ 5.   Asjaajamise keel ja õppekeel

  (1) Kooli asjaajamise keel on eesti keel.

  (2) Kooli õppekeel on eesti keel.

2. peatükk Tegevuse eesmärgid ja ülesanded 

§ 6.   Tegevuse eesmärk

  Kooli tegevuse eesmärk on:
  1) olla noore inimese igakülgset arengut toetav kool huvitegevust õpikeskkonda kaasates;
  2) oma õpilaste võimete ja annete avastamine ja arendamine võimaldades huvidele ja eeldustele vastavat heatasemelist haridust. Kool kujundab õppijate valmisolekut elukestvaks õppeks, hoolivust enda ja ümbritseva suhtes;
  3) suhtlemisoskuse arendamine eri huvide ja arengutasemega noorte ühistegevuses ja nende omaalgatusliku initsiatiivi toetamine õppetöös ja vaba aja sisustamisel.

3. peatükk Õppe- ja kasvatuskorraldus koolis 

§ 7.   Õppe- ja kasvatuskorralduse alused

  (1) Koolis omandatakse statsionaarses õppes üldkeskharidust.

  (2) Õpingute alusdokumendiks on koolis gümnaasiumi riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekava.

  (3) Valikkursuste valikul arvestab kool õppesuundi, õpilaste, lapsevanemate ja õpetajate ettepanekuid ning oma võimalusi.

§ 8.   Huvikool

  (1) Kooli struktuuri kuulub huvikool.

  (2) Huvikooli õpperühmade suuruse ja moodustamise alused kinnitab Suure-Jaani Vallavolikogu.

  (3) Koolil on õigus moodustada huviringe ja treeninggruppe lastevanemate või osalejate finantseerimisel.

  (4) Koolil on õigus moodustada täiskasvanute õppegruppe ja korraldada täiskasvanute täiendõpet mahus, mis ei nõua eraldi koolitusluba.

  (5) Õppetöö huvikoolis toimub üldhariduskoolide õpilastele õppetööst vabal ajal, täiskasvanutele tööst vabal ajal ning vabatahtlikkuse alusel.

4. peatükk Kooli õppekavavälise tegevuse korraldamise alused 

§ 9.   Kooli õppekavaväline tegevus

  (1) Õppekavaväline tegevus jaguneb kooli korraldatud ja õpilastele suunatud õppekavaväliseks tegevuseks (edaspidi õppekavaväline tegevus) ning kooli struktuuriüksusena tegutseva huvikooli poolt osutatavateks teenusteks.

  (2) Õppekavaväliseks tegevuseks käesoleva põhimääruse tähenduses loetakse kooli korraldatud kursustevälist huvitegevust või muid tegevusi.

  (3) Õppekavavälist tegevust kajastatakse kooli päevakavas ja selle korraldamisel lähtutakse kooli kodukorrast.

  (4) Kool võib korraldada õppekavavälist tegevust, milles osalemine ja sellega kaasnev kaasrahastamine toimub õpilase või tema vanema nõusolekul.

§ 10.   Huvikooli tegevus

  (1) Huvikoolis õpetatava huviala kohta koostatakse huviala õppekava, mis määratleb konkreetse eriala, kursuse õppe-eesmärgid, õppeaja kestuse, õppetöö mahu ning korralduse (üritused, õppesõidud, matkad jm).

  (2) Huvikool võib oma põhitegevuse kõrval ning seda kahjustamata korraldada seminare ja kursusi täiskasvanutele, arendada kontserdi- ja näitusetegevust ning osutada muid tasulisi teenuseid.

  (3) Teenuste osutamise eest võtab kool tasu teenuste hinnakirja alusel. Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnakirja eelnõu töötab välja direktor koos kooli hoolekoguga. Tasuliste teenuste hinnad kinnitab Suure-Jaani Vallavalitsus.

5. peatükk Kooli juhtimine 

§ 11.   Direktor

  (1) Kooli juhib direktor. Direktor juhib ja vastutab oma pädevuse piires kooli tegevuse, üldseisundi ja arengu eest.

  (2) Direktor tagab koostöös õppenõukogu, kooli hoolekogu ja õpilasesindusega kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli arengukava, õppekava ja kodukorra täitmise. Direktor juhib ja vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse eest.

  (3) Kooli direktor täidab talle õigusaktide, töölepingu ja ametijuhendiga pandud ülesandeid. Direktor määrab oma äraolekuajaks endale asendaja.

  (4) Direktor võib moodustada õppe- ja kasvatustegevuse ning koolieluga seotud küsimuste lahendamiseks nõuandvaid komisjone ja töörühmasid.

  (5) Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel ning teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud õigusaktides, sealhulgas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmisega.

  (6) Direktor osaleb kooli eelarve koostamisel, juhib ja vastutab oma pädevuse piires kooli varade, seahulgas eelarvevahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

§ 12.   Kooli hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ kooli õppe- ja kasvatustegevuse suunamiseks, planeerimiseks ja jälgimiseks ning selleks tegevuseks paremate tingimuste loomiseks. Kooli hoolekogu koosseisu kinnitab Suure-Jaani Vallavalitsus.

  (2) Hoolekogu moodustamise kord ja töökord kehtestatakse Suure-Jaani Vallavolikogu määrusega.

§ 13.   Kooli õppenõukogu

  Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on oma pädevuse piires korraldada ja hinnata õpet ja kasvatust ning teha kooli juhtimiseks vajalikke otsuseid.

§ 14.   Kooli arengukava

  (1) Kool koostab koostöös sidusgruppidega arengukava eelnõu.

  (2) Arengukava eelnõu ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

  (3) Arengukava kehtestab Suure-Jaani Vallavolikogu.

6. peatükk Õpilaste, vanemate ja töötajate õigused ja kohustused  

§ 15.   Õpilaste õigused

  Õpilasel on õigus:
  1) võtta osa õppetööst, õppida oma huvidele ja võimetele vastavalt koolis võimaldatud õppesuunal;
  2) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks täiendavalt õpiabi, sealhulgas tugimeetmete rakendamist põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning selle alusel kehtestatud tingimustel ja korras;
  3) võtta osa õppekavavälisest tegevusest, mis on ette nähtud kooli päevakavas;
  4) luua koolis ühinguid, klubisid, ringe ja stuudioid ning osaleda nende töös, arvestades õigusaktides sätestatut;
  5) moodustada koolis õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega, ning osaleda selle töös;
  6) osaleda õpilasesindajate kaudu koolielu korraldamises, teha kooli direktorile ja pedagoogidele ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse ning õppekavavälise tegevuse kohta;
  7) saada koolist teavet koolikorralduse ja oma õiguste kohta;
  8) pöörduda õppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks kooli juhtkonna, hoolekogu ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poole;
  9) saada õppetasu soodustust selleks kehtestatud korras;
  10) kasutada muid õigusi, mis on ette nähtud kooli tegevust reguleerivates õigusaktides.

§ 16.   Õpilaste kohustused

  Õpilane on kohustatud:
  1) osalema õppetöös õpilase jaoks koolis ettenähtud tunniplaani ja õppekorralduse kohaselt;
  2) oma võimete kohaselt täitma õpiülesandeid ning omandama teadmisi ja oskusi;
  3) kasutama vajaduse korral pakutavaid tugimeetmeid;
  4) suhtuma kaasinimestesse lugupidavalt ja järgima üldtunnustatud moraalinorme;
  5) täitma kooli kodukorda;
  6) hoidma kooli head mainet;
  7) hoidma kooli kasutuses olevat vara;
  8) täitma teisi õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 17.   Esimese õpilasesinduse valimise ning õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord

  (1) Direktor korraldab õpilaste teavitamise põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevast õigusest valida õpilasesindus. Direktor korraldab esimese õpilasesinduse valimise juhul, kui selleks on soovi avaldanud 1/10 kooli õpilaskonnast.

  (2) Esimene õpilasesindus valitakse õpilaskonna üldkoosolekul. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 õpilaskonnast. Kui õpilaskonna üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub direktor kokku uue üldkoosoleku hiljemalt järgmisel poolaastal.

  (3) Õpilasesinduse liikmete arvu otsustab õpilaskonna üldkoosolek lihthäälteenamusega. Õpilasesinduse liikmete valimiseks on igal üldkoosolekul osalejal õpilasesinduse liikmete arvule vastav häälte arv. Õpilasesinduse liikmeteks valitakse koosolekul enam hääli saanud õpilased.

  (4) Kui esimene õpilasesindus on valitud, koostab õpilaskond õpilasesinduse põhimääruse, milles neid toetab direktori määratud koolitöötaja. Õpilasesinduse põhimääruse ja selle muudatused kiidetakse heaks õpilaskonna üldkoosolekul, mis on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 õpilaskonnast. Õpilasesinduse põhimäärus kiidetakse heaks lihthäälteenamusega.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 4 sätestatud õpilaskonna üldkoosoleku kutsub kokku direktor, kes teavitab õpilasi koosoleku toimumise ajast ja kohast kooli infotahvlil või muul neile kõige enam kättesaadaval viisil vähemalt kaks nädalat ette.

§ 18.   Vanemate õigused ja kohustused

13.11.2014 09:14
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus § 18 pealkirjas. Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel arvestades Suure-Jaani Vallavalitsuse taotlust 06.11.2014 nr 2.-6/1472.

  (1) Vanemal on õigus:
  1) saada koolist teavet oma lapse kohta ning selgitusi õppe- ja kasvatustegevuse teemal;
  2) teha koolielu korralduse kohta ettepanekuid;
  3) otsustada õigusaktides sätestatud juhtudel oma lapsele kooli pakutavate tugimeetmete rakendamise üle;
  4) osaleda vanemate koosolekul;
  5) kandideerida kooli hoolekogusse;
  6) pöörduda õppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks kooli juhtkonna, hoolekogu ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poole.

  (2) Vanem on kohustatud võimaldama ja soodustama õppes osalemist, sealhulgas:
  1) looma oma lapsele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama kooli nende muutumisest;
  3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
  4) tegema põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras kooliga koostööd;
  5) kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või elukohajärgne valla- või linnavalitsus;
  6) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole.

  (3) Õpilase koolile tekitatud ainelise kahju hüvitab koolile õpilane või tema vanemad.

  (4) Täisealisena huvikooli õppima asunule laienevad õpilase õigused ja kohustused ning lapsevanema õigused ja kohustused.

§ 19.   Töötajate õigused ja kohustused

  (1) Töötajal on õigus:
  1) saada koolilt teavet õppe- ja töökorralduse reeglite kohta;
  2) saada täiskasvanute koolituse seaduses ja koolis sätestatud tingimuste kohaselt erialast ja pedagoogilist täienduskoolitust;
  3) töötada õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates tingimustes;
  4) kasutada kooli eesmärkidest tulenevaks õppekavaväliseks tegevuseks kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli direktori kehtestatud tingimustel ja korras tasuta;
  5) täita töökaitse ja tuleohutuse nõudeid ning nõuda seda ka õpilastelt;
  6) esitada direktorile ja hoolekogule õppetegevuse ja töökorralduse parendamise ettepanekuid;
  7) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.

  (2) Pedagoogide ülesanne on tagada õpilaste areng õppe ja kasvatustegevuse abil, mis tugineb ühiselt seatud eesmärkidele ja kokkulepitud hindamispõhimõtetele. Teiste töötajate ülesanne on tagada kooli häireteta töö ja majanduslik teenindamine.

  (3) Töötajad on kohustatud lähtuma oma ülesannete täitmisel kooli arengukavas sätestatud põhimõtetest ja väärtustest ning tuginema nii omavahelises suhtluses kui ka suhtluses õpilaste ja nende vanematega vastastikusele lugupidamisele, üksteisemõistmisele ja koostööle.

  (4) Töötajate täpsemad õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks tööandja kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga.

7. peatükk Kooli majandamise ja asjaajamise alused 

§ 20.   Kooli vara ja eelarve

  (1) Kooli vara moodustavad talle Suure-Jaani valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub Suure-Jaani Vallavolikogu kehtestatud korras.

§ 21.   Rahalised vahendid

  (1) Koolil on oma eelarve.

  (2) Kooli eelarve tulud moodustavad:
  1) eraldised riigieelarvest;
  2) eraldised Suure-Jaani valla eelarvest;
  3) laekumised asutuste, organisatsioonide, ettevõtete ja üksikisikute annetustest;
  4) vastu võetud kingitused, pärandused;
  5) huvikooli õppetasud;
  6) õppekavavälisest tegevusest saadud tulud.

  (3) Õppekavavälised lubatud tasulised tegevused on:
  1) õppekavaväline koolitus;
  2) huvitegevus;
  3) võistluste, kontsertide ja näituste korraldamine;
  4) õppematerjali valmistamine.

  (4) Huvikooli õppetasu määrad, sellest vabastamise ja soodustuste andmise korra kehtestab vallavolikogu.

  (5) Kooli eelarve eelnõu kohta annab arvamuse hoolekogu ja Suure-Jaani Vallavalitsus ning eelarve kinnitab Suure-Jaani Vallavolikogu.

§ 22.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Kooli asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetele alustele.

  (2) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmisel ja pidamisel lähtub kool haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelust, vormidest ja nende täitmise korrast.

  (3) Kool annab oma tegevuse kohta aru õigusaktidega sätestatud korras ja tähtaegadel.

8. peatükk Rakendussätted 

§ 23.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Suure-Jaani Vallavolikogu 28.04.2011 määrus nr 56 „Suure-Jaani Gümnaasiumi põhimäärus“.

§ 24.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andres Vinni
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json