HaridusKool

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Üldhariduskoolide õpilaste sõidukulude kompenseerimise kord

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2017, 10

Üldhariduskoolide õpilaste sõidukulude kompenseerimise kord

Vastu võetud 04.10.2017 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ning haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 8 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrus sätestab õpilaste sõidukulude kompenseerimise (edaspidi: sõidukompensatsioon) korra Kuusalu vallas.

 (2) Määruse alusel makstakse sõidukompensatsiooni Kuusalu valla aadressiga rahvastikuregistrisse kantud üldhariduskooli õpilasele üldjuhul elukohajärgsesse kooli sõiduks ühistranspordi kasutamisel ja Kuusalu valla ning Loksa linna huvihariduses- ja tegevuses osalemisel, kui ei ole võimalik kasutada õpilasliine.

§ 2.  Sõidukompensatsiooni taotlemine

 (1) Valla elukohajärgsesse üldhariduskooli sõiduks kompensatsiooni saamiseks esitab kool Kuusalu Vallavalitsusele vormikohase taotluse.

 (2) Huvikooli ja –ringidesse sõidu kompenseerimiseks esitab lapsevanem Kuusalu Vallavalitsusele vormikohase taotluse.

 (3) Mitte elukohajärgses üldhariduskoolis õppivale õpilasele sõidukompensatsiooni taotlemiseks lisab lapsevanem vormikohasesse taotlusesse selgituse, milles põhjendab asjaolusid, miks tema laps ei õpi elukohajärgses üldhariduskoolis ja vajab sõidukompensatsiooni ning lisab õppeasutuse tõendi.

§ 3.  Sõidukompensatsiooni määramine ja maksmine

 (1) Sõidukompensatsioon määratakse valla haridusteenistuse ettepanekul juhul, kui õpilane õpib elukohajärgses üldhariduskoolis.

 (2) Sõidukompensatsioon määratakse haridusteenistuse ettepanekul juhul, kui õpilane osaleb Kuusalu valla või Loksa linna huvihariduse või huvitegevuse töös. Positiivse kompenseerimisotsuse saanud lapsevanem kannab ettemaksuna 20% kogusummast Kuusalu Vallavalitsuse arvelduskontole ning seejärel sõidukaart aktiveeritakse vallavalitsuse poolt.

 (3) Kütusekompensatsioon määratakse haridusteenistuse ettepanekul juhul, kui õpilane osaleb Kuusalu valla või Loksa linna huvihariduse või huvitegevuse töös, kuid õpilase elukoht asub huvihariduse või huvitegevuse toimumiskohast kaugemal kui 3 km, õpilasel ei ole võimalik osalemiseks kasutada õpilasliine ega kompenseeritud sõiduõigusega sõidukaarti, perioodil september-mai ning kuni 5 kuud tagasiulatuvat osalemist.

 (4) Mitte elukohajärgses üldhariduskoolis õppivale õpilasele määratakse sõidukompensatsioon haridusteenistuse ettepanekul vallavalitsuse kaalutlusotsuse alusel, kui väljaspool õppimine on põhjendatud. Sõidukompensatsiooni saab taotleda lapsele üldjuhul kuni põhihariduse omandamiseni.

 (5) Õpilasliinide ja ühistranspordi väljumisaegade kattumisel (ajavahemikus kuni 30 minutit) ühiskaardiga sõitu üldjuhul ei kompenseerita. Erandjuhtumeid lahendab haridus- ja lastekaistespetsialist.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Kuusalu Vallavolikogu 27.05.2015 määrus nr 11 „Üldhariduskoolide õpilaste sõidukulude kompenseerimise kord Kuusalu vallas” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Taotluste vormid kinnitab vallavalitsus.

 (3) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01. septembrist 2017.

Enn Kirsman
volikogu esimees