Ehitus

Teksti suurus:

Korteriühistutele rõdude ja varikatuste ehitustehnilise ekspertiisi toetuse andmise kord

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2017, 31

Korteriühistutele rõdude ja varikatuste ehitustehnilise ekspertiisi toetuse andmise kord

Vastu võetud 05.10.2017 nr 20
jõustumine 01.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kohaldamisala

  (1) Korteriühistutele rõdude ja varikatuste ehitustehnilise ekspertiisi toetuse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib Tallinna linna (edaspidi linn) eelarvevahenditest rõdude, lodžade ja varikatuste ehitustehnilise ekspertiisi toetuse (edaspidi toetus) taotlemist, taotluse läbivaatamist ja toetuse andmist.

  (2) Toetus on linna eelarvevahenditest ühekordselt makstav rahasumma. Toetust antakse korteriühistule linna haldusterritooriumil asuva, enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusse võetud kolme või enama korteriga elamu (edaspidi korterelamu) rõdude, lodžade ja välisuste kohal paiknevate varikatuste (edaspidi rõdud ja varikatused) ehitustehnilise seisukorra kontrollimiseks.

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk

  Toetuse andmise eesmärk on toetada linna elanike omaalgatust ja ühistegevust, juhtida tähelepanu vajadusele tagada rõdude ja varikatuste turvalisus ning selgitada välja rõdude ja varikatuste tehnoseisund.

§ 3.   Toetuse piirmäär

  Toetuse maksimaalmäär on kuni 70% ekspertiisi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot korterelamu kohta.

2. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE NING TAOTLEJALE, TAOTLUSELE JA EKSPERTIISILE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotlusi menetleb ja taotluse vormi kinnitab Tallinna Linnavaraamet (edaspidi amet).

  (2) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja esindusõiguslik isik vormikohase taotluse ametile Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas (edaspidi iseteeninduskeskkond).

  (3) Taotlusele lisatakse:
  1) ekspertiisiaruande koopia;
  2) ekspertiisi maksumust kajastav arve;
  3) ekspertiisi eest tasumist tõendav maksekorraldus;
  4) volikiri, kui taotluse esitab volitatud isik.

  (4) Taotleja peab oma raamatupidamises selgelt eristama toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest.

  (5) Toetust ei anta enne korra jõustumist tehtud ekspertiisi maksumuse katmiseks.

§ 5.   Taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) taotleja peab olema kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse enne taotluse esitamist;
  2) taotlejal puudub riiklike ja kohalike maksude võlg ning tal kas ei ole linna ees muid võlgnevusi või on ajatatud võlgnevused tasutud maksegraafiku kohaselt;
  3) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust.

§ 6.   Ekspertiisile esitatavad nõuded

  (1) Ekspertiisi teostanud isik peab vastama ehitusseadustiku § 18 lõigetes 3 ja 4 ning §-des 23 ja 24 sätestatud nõuetele.

  (2) Ekspertiis peab sisaldama hinnangut kogu korterelamu rõdude ja varikatuste ehitustehnilise seisukorra kohta ning andma soovitused nende renoveerimise ja hooldamise kohta.

3. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 7.   Andmete õigsuse kontrollimine

  (1) Amet kontrollib esitatud dokumentide ja taotleja vastavust nõuetele 30 päeva jooksul taotluse laekumisest, sealhulgas:
  1) taotleja andmeid e-äriregistrist;
  2) taotluse esitanud füüsilise isiku esindusõigust;
  3) riiklike ja kohalike maksude võla puudumist;
  4) võlgnevuste puudumist linna ees.

  (2) Kui taotluses esineb puudusi, teavitatakse sellest taotlejat ning antakse kuni seitsmepäevane tähtaeg lisateabe esitamiseks ja/või puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei esita selle tähtaja jooksul nõutud lisateavet ja/või ei kõrvalda puudusi, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (3) Kui taotlus või ekspertiis ei vasta nõuetele või kui taotleja ei vasta tingimustele, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (4) Kui taotlus jäetakse läbi vaatamata käesoleva paragrahvi lõike 2 või 3 alusel, teavitatakse sellest taotlejat iseteeninduskeskkonna vahendusel.

§ 8.   Toetuse andmise otsustamine või taotluse rahuldamata jätmine

  (1) Amet teeb nõuetekohase taotluse alusel otsuse toetuse andmise või taotluse rahuldamata jätmise kohta seitsme päeva jooksul pärast andmete õigsuse kontrollimist.

  (2) Taotluse andmise otsusest või taotluse rahuldamata jätmisest teavitab amet taotlejat elektroonselt seitsme päeva jooksul pärast asjaomase otsuse tegemist.

§ 9.   Toetuse väljamaksmine

  Toetus kantakse üle taotleja arvelduskontole 21 päeva jooksul pärast taotluse rahuldamist.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavolikogu 8. märtsi 2007 määrus nr 7 „Elamute sooduslaenuga renoveerimise toetamise kord" tunnistatakse kehtetuks.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Kalev Kallo
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json