SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaalteenuse ja -toetuse suuruse ning koduteenuse pakettide kehtestamine

Väljaandja:Hiiumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2018, 21

Sotsiaalteenuse ja -toetuse suuruse ning koduteenuse pakettide kehtestamine

Vastu võetud 19.09.2018 nr 8
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse Hiiumaa Vallavolikogu 23.08.2018 määruse nr 30 „Sotsiaalteenuse osutamise ja sotsiaaltoetuse maksmise kord“ § 4 lõike 2 ja § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetuse määr

  Kinnitada sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetuse määr järgmiselt:
  1) sünnitoetus 200 eurot;
  2) täiendav lapsetoetus lapse 1-aastaseks saamisel 200 eurot;
  3) täiendav lapsetoetus lapse 2-aastaseks saamisel 200 eurot;
  4) esimesse klassi astuja toetus 130 eurot;
  5) eaka sünnipäevatoetus 25 eurot;
  6) matusetoetus 250 eurot;
  7) hooldajatoetus raske puudega täisealise hooldamise eest 25 eurot isiku kohta kuus;
  8) hooldajatoetus sügava puudega täisealise hooldamise eest 40 eurot isiku kohta kuus;
  9) hooldajatoetus sügava või raske puudega lapse hooldamise eest 40 eurot isiku kohta kuus;
  10) hoolduspere toetus 375 eurot kuus lapse kohta ja seda makstakse hooldusperes viibiva lapse hooldamise ning ülalpidamis- ja isiklike kulude katteks hoolduspere vanemale;
  11) kui asendushooldusel viibiva lapse ülalpidamiskulu ja lapse erivajadusest tulenev lisakulu on suurem selle paragrahvi lg 1 punktis 10 nimetatud määrast, võib sotsiaalosakonna juhataja otsusega suurendada hoolduspere toetust vastavalt tegelikule vajadusele;
  12) järelhooldusteenusel viibiva isiku toetuse suurus on 240 eurot kuus ja seda makstakse toetuse saajale tema isiklike kulude katteks.

§ 2.   Sotsiaalteenuse hind

  (1) Sotsiaaltransporditeenuse hind on:
  1) puudega lapsel ja tema saatjal, raske või sügava nägemis- või liikumispuudega isikul ja tema saatjal ning riiklikul erihoolekandeteenusel oleval isikul tasuta;
  2) punktis 1 nimetamata puudega isikule või eakale Hiiumaa valla piires 20 senti/km, kuid mitte rohkem kui 10 eurot kord;
  3) punktis 1 nimetamata puudega isikule või eakale Käina aleviku ja Kärdla linna sisene sõit 2 eurot kord;
  4) punktis 1 nimetamata puudega isikule või eakale sõit väljaspoole Hiiumaa valda 10 senti/km, millele lisandub praami ülesõidul reisijapileti maksumus, kuid mitte rohkem kui 30 eurot kord;
  5) kui teenust soovivad üheaegselt mitu ühte peresse mittekuuluvat isikut, esitatakse teenuse arve igale teenust saanud isikule ning teenuse maksumus jagatakse nende vahel võrdselt kui nende asukoht ja teenuse sihtkoht on sama. Kui teenust soovivate isikute asukohad või sihtkohad on erinevad, jagatakse võrdselt see osa teenuse maksumusest, mis läbiti ühiselt.

  (2) Koduteenuse paketi hind on:
  1) koduteenuse pakett nr 1, mis sisaldab § 3 lõike 1 tegevusi üks kord nädalas, maksumus 16 eurot kuus;
  2) koduteenuste pakett nr 2, mis sisaldab § 3 lõike 1 tegevusi kaks korda nädalas, maksumus 24 eurot kuus;
  3) koduteenuste pakett nr 3, mis sisaldab § 3 lõigete 1 ja 2 tegevusi üks kord nädalas, maksumus 28 eurot kuus;
  4) koduteenuste pakett nr 4, mis sisaldab § 3 lõigete 1 ja 2 tegevusi kaks korda nädalas, maksumus 35 eurot kuus;
  5) koduteenuse osutamisel perekonnas, kus abi vajavad kaks isikut, arvestatakse teenuse hinnaks 1,5 kordne koduteenuse paketi maksumus.

  (3) Isikliku abistaja teenuse tunnihind on Vabariigi Valitsuse kehtestatud tunnitasu alammäär.

  (4) Saunateenuse hind Kärdlas on 2.30 eurot üks kord inimese kohta.

§ 3.   Koduteenuse paketi tegevused

  (1) Koduteenuse paketi tegevused:
  1) vestlust, teabe edastamist ja abistamist asjaajamisel;
  2) toiduainete, ravimite ja majapidamistarvete ning muu vajaliku ostmist ja koju toomist;
  3) isikuga koos kaupluses ja apteegis käimist;
  4) küttematerjali ja vee tuppa toomist, abistamist kütmisel ning prügi ja tuha välja viimist;
  5) arstiabi korraldamist, sh abistamist arsti külastamisel;
  6) sotsiaaltransporditeenuse osutamist või korraldamist ravi- või mõne muu asutuse külastamisel Hiiumaa valla piires;
  7) riiete ja jalanõude hoolduse ning pesu pesemise korraldamist;
  8) ühekordse majapidamistoimingu korraldamist (nt muruniitmine, lume lükkamine, remonttööd, suitsuanduri kontrollimine jms).

  (2) Koduteenuse paketi täiendavad tegevused:
  1) eluruumi korrastamine;
  2) isiku eneseteenindamise, sh pesemise, riietumise ja hügieenitoimingute korraldamine.

§ 4.   Sotsiaalteenuse eest tasumine

  (1) Sotsiaalteenuse eest tasutakse arve alusel.

  (2) Sotsiaaltransporditeenuse eest saab tasuda sularahas hooldustöötaja-autojuhile. Hooldustöötaja-autojuht väljastab selle kohta kviitungi.

  (3) Sotsiaalvaldkonna ametnik võib mõjuval põhjusel erandkorras vähendada sotsiaalteenuse maksumust.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Hiiu Vallavalitsuse 30.03.2016 määrus nr 8 „Sotsiaaltoetuste suuruste ja sotsiaalteenuste hindade kehtestamine“;

  (2) Tunnistada kehtetuks Käina Vallavalitsuse 24.03.2016 määruse nr 3 „Koduteenuse hinna ja koduteenuse osutamise tasu kehtestamine“;

  (3) Tunnistada kehtetuks Käina Vallavalitsuse 24.03.2016 määrus nr 2 „Sotsiaaltransporditeenuse omaosalustasu kehtestamine“;

  (4) Tunnistada kehtetuks Pühalepa Vallavalitsuse 17.01.2014 määruse nr 1 „Koduteenuste paketid, hinnad ja tasumise kord“.

  (5) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.a.

Reili Rand
vallavanem

Helen Härmson
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json