SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaalteenuse ja -toetuse suuruse ning koduteenuse pakettide kehtestamine

Väljaandja:Hiiumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.02.2021, 7

Sotsiaalteenuse ja -toetuse suuruse ning koduteenuse pakettide kehtestamine

Vastu võetud 19.09.2018 nr 8
RT IV, 10.10.2018, 21
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.05.2019RT IV, 29.05.2019, 1001.06.2019
05.06.2019RT IV, 18.06.2019, 321.06.2019
10.02.2021RT IV, 16.02.2021, 519.02.2021

Määrus kehtestatakse Hiiumaa Vallavolikogu 23.08.2018 määruse nr 30 „Sotsiaalteenuse osutamise ja sotsiaaltoetuse maksmise kord“ § 4 lõike 2 ja § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetuse määr

  Kinnitada sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetuse määr järgmiselt:
  1) sünnitoetus 200 eurot;
  2) täiendav lapsetoetus lapse 1-aastaseks saamisel 200 eurot;
  3) täiendav lapsetoetus lapse 2-aastaseks saamisel 200 eurot;
  4) esimesse klassi astuja toetus 130 eurot;
  5) eaka sünnipäevatoetus 25 eurot;
  6) matusetoetus 250 eurot;
  7) hooldajatoetus raske puudega täisealise hooldamise eest 25 eurot isiku kohta kuus;
  8) hooldajatoetus sügava puudega täisealise hooldamise eest 40 eurot isiku kohta kuus;
  9) hooldajatoetus sügava või raske puudega lapse hooldamise eest 40 eurot isiku kohta kuus;
  10) hoolduspere toetus 375 eurot kuus lapse kohta ja seda makstakse hooldusperes viibiva lapse hooldamise ning ülalpidamis- ja isiklike kulude katteks hoolduspere vanemale;
  11) kui asendushooldusel viibiva lapse ülalpidamiskulu ja lapse erivajadusest tulenev lisakulu on suurem selle paragrahvi lg 1 punktis 10 nimetatud määrast, võib sotsiaalosakonna juhataja otsusega suurendada hoolduspere toetust vastavalt tegelikule vajadusele;
  12) järelhooldusteenusel viibiva isiku toetuse suurus on 240 eurot kuus ja seda makstakse toetuse saajale tema isiklike kulude katteks.
  13) koduse lapse toetus 180 eurot.
[RT IV, 16.02.2021, 5 - jõust. 19.02.2021]

§ 2.   Sotsiaalteenuse hind

  (1) Sotsiaaltransporditeenuse hind on:
  1) puudega lapsel ja tema saatjal, raske või sügava nägemis- või liikumispuudega isikul ja tema saatjal ning riiklikul erihoolekandeteenusel oleval isikul tasuta;
  2) Hiiumaa valla piires tasub iga teenusesaaja 0,2 eurot/km, kuid mitte rohkem kui 10 eurot kord;
[RT IV, 29.05.2019, 10 - jõust. 01.06.2019]
  3) Käina aleviku ja Kärdla linna sisene sõit igale teenusesaajale on 2 eurot kord;
[RT IV, 29.05.2019, 10 - jõust. 01.06.2019]
  4) väljaspool Hiiumaa valda tasub iga reisija 0,1 eurot/km, mis sisaldab reisija piletit praamisõidul;
[RT IV, 29.05.2019, 10 - jõust. 01.06.2019]
  5) kui teenust soovivad Hiiumaa valla piires üheaegselt mitu ühte peresse mittekuuluvat isikut, esitatakse teenuse arve igale teenust saanud isikule ning teenuse maksumus jagatakse nende vahel võrdselt kui nende asukoht ja teenuse sihtkoht on sama. Kui teenust soovivate isikute asukohad või sihtkohad on erinevad, jagatakse võrdselt see osa teenuse maksumusest, mis läbiti ühiselt;
[RT IV, 29.05.2019, 10 - jõust. 01.06.2019]
  6) sõidul suunal Hiiumaa-Tallinn või Tallinn-Hiiumaa tasub iga teenusesaaja 15 eurot, mis sisaldab reisija piletit praamisõidul.
[RT IV, 29.05.2019, 10 - jõust. 01.06.2019]

  (2) Koduteenuse paketi hind on:
  1) koduteenuse pakett nr 1, mis sisaldab § 3 lõike 1 tegevusi üks kord nädalas, maksumus 16 eurot kuus;
  2) koduteenuste pakett nr 2, mis sisaldab § 3 lõike 1 tegevusi kaks korda nädalas, maksumus 24 eurot kuus;
  3) koduteenuste pakett nr 3, mis sisaldab § 3 lõigete 1 ja 2 tegevusi üks kord nädalas, maksumus 28 eurot kuus;
  4) koduteenuste pakett nr 4, mis sisaldab § 3 lõigete 1 ja 2 tegevusi kaks korda nädalas, maksumus 35 eurot kuus;
  5) koduteenuste pakett nr 5, mis sisaldab § 3 lõigete 1 ja 2 tegevusi kolm korda nädalas, maksumus 84 eurot kuus;
[RT IV, 18.06.2019, 3 - jõust. 21.06.2019]
  6) koduteenuste pakett nr 6, mis sisaldab § 3 lõigete 1 ja 2 tegevusi neli korda nädalas, maksumus 112 eurot kuus;
[RT IV, 18.06.2019, 3 - jõust. 21.06.2019]
  7) koduteenuste pakett nr 7, mis sisaldab § 3 lõigete 1 ja 2 tegevusi viis korda nädalas, maksumus 140 eurot kuus;
[RT IV, 18.06.2019, 3 - jõust. 21.06.2019]
  8) koduteenuse osutamisel perekonnas, kus abi vajavad kaks isikut, arvestatakse teenuse hinnaks 1,5 kordne koduteenuse paketi maksumus.
[RT IV, 18.06.2019, 3 - jõust. 21.06.2019]

  (3) Isikliku abistaja teenuse tunnihind on Vabariigi Valitsuse kehtestatud tunnitasu alammäär.

  (4) Saunateenuse hind Kärdlas on 2.30 eurot üks kord inimese kohta.

§ 3.   Koduteenuse paketi tegevused

  (1) Koduteenuse paketi tegevused:
  1) vestlust, teabe edastamist ja abistamist asjaajamisel;
  2) toiduainete, ravimite ja majapidamistarvete ning muu vajaliku ostmist ja koju toomist;
  3) isikuga koos kaupluses ja apteegis käimist;
  4) küttematerjali ja vee tuppa toomist, abistamist kütmisel ning prügi ja tuha välja viimist;
  5) arstiabi korraldamist, sh abistamist arsti külastamisel;
  6) sotsiaaltransporditeenuse osutamist või korraldamist ravi- või mõne muu asutuse külastamisel Hiiumaa valla piires;
  7) riiete ja jalanõude hoolduse ning pesu pesemise korraldamist;
  8) ühekordse majapidamistoimingu korraldamist (nt muruniitmine, lume lükkamine, remonttööd, suitsuanduri kontrollimine jms).

  (2) Koduteenuse paketi täiendavad tegevused:
  1) eluruumi korrastamine;
  2) isiku eneseteenindamise, sh pesemise, riietumise ja hügieenitoimingute korraldamine.

§ 4.   Sotsiaalteenuse eest tasumine

  (1) Sotsiaalteenuse eest tasutakse arve alusel.

  (2) Sotsiaaltransporditeenuse eest saab tasuda sularahas hooldustöötaja-autojuhile. Hooldustöötaja-autojuht väljastab selle kohta kviitungi.

  (3) Sotsiaalvaldkonna ametnik võib mõjuval põhjusel erandkorras vähendada sotsiaalteenuse maksumust.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (4) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (5) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json