Teksti suurus:

Kose Vallavalitsuse 09.04.2012 määruse nr 4 „Huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Kose Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2018, 30

Kose Vallavalitsuse 09.04.2012 määruse nr 4 „Huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 04.10.2018 nr 7

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 15 lõike 1 ja Kose Vallavolikogu 27.märts 2008 määruse nr 104 “Kose Spordikooli põhimäärus” § 27 lõike 2 ja Kose Vallavolikogu 27. märts 2008 määruse nr 105 „Kose Muusikakooli põhimäärus“ § 27 lõike 2 alusel.

§ 1.  Muuta Kose Vallavalitsuse 09.04.2012 määruse nr 4 „Huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja kord“ § 10 lõiget 3 ja sõnastada see järgmiselt:
"(3) volikogu hariduskomisjoni esimees.".

§ 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Merle Pussak
vallavanem

Teele Nässi
jurist vallasekretäri ülesannetes