Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Viru-Nigula vallavara valitsemise kord

Viru-Nigula vallavara valitsemise kord - sisukord
Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2018, 33

Viru-Nigula vallavara valitsemise kord

Vastu võetud 27.09.2018 nr 38

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 ja § 34 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Eesmärk ja reguleerimisala

 (1) Viru-Nigula vallavara valitsemise kord (edaspidi kord) sätestab Viru-Nigula vallale vara omandamise ja Viru-Nigula valla omandis oleva vara (edaspidi vallavara) valitsemise, kasutamise ja käsutamise õiguslikud alused.

 (2) Korda kohaldatakse koos teiste Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.

 (3) Kord ei reguleeri vallavara erastamist erastamisseaduse mõttes.

 (4) Käesolevas korras sätestamata juhtudel otsustab vallavaraga toimingute tegemise Viru-Nigula Vallavalitsus (edaspidi Vallavalitsus).

§ 2.  Vallavara mõiste ja harilik väärtus

 (1) Vallavara on vallale kuuluv kinnis- ja vallasvara ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused.

 (2) Vallavara kasutamisest ja käsutamisest saadav tulu kuulub vallale, kui seadustest, valla õigusaktidest või lepingutest ei tulene teisiti.

 (3) Vara harilik väärtus on vara kohalik keskmine turuhind. Vara hariliku väärtuse määramiseks tellitakse hindamisakt vastavat pädevust omava hindaja käest või määrab hinna Vallavalitsuse vastav komisjon vara müügipakkumiste ja võrdlustehingute alusel.

2. peatükk VALLAVARA VALITSEMINE 

§ 3.  Vallavara valitsemine

 (1) Vallavara valitsemine on vallavara valitseja õigus ja kohustus korraldada vallavara valdamist, kasutamist ja käsutamist.

 (2) Vallavara valdamine on vallavara üle tegeliku võimu teostamine, samuti isikliku kasutusõiguse ja reaalservituudi teostamine.

 (3) Vallavara valitsejad on:
 1) vallavalitsus (ametiasutusena);
 2) vallavalitsuse hallatav asutus;
 3) valla osalusega eraõiguslik juriidiline isik vastavalt põhikirjale.

 (4) Vallavara kasutajaks võib olla vallavolikogu, vallavalitsus, vallavalitsuse hallatav asutus või kolmas isik.

 (5) Vallavara valitsejad ja kasutajad on kohustatud nende valduses olevat vallavara majandama heaperemehelikult ning tagama vara säilimise, korrashoiu ja sihipärase kasutamise.

 (6) Vallavara majandamisega seotud lepingud sõlmib vallavara valitseja, kui käesolevast korrast või vallavara kasutusse andmise otsusest ei tulene teisiti.

 (7) Vara loetakse selle vallavara valitseja valitsemisalas olevaks, kellele see vara seaduse või tehingu alusel tuleb üle anda või kes on õigustatud või kohustatud selle vastu võtma. Kui niisugust vallavara valitsejat seadusest või tehingust otseselt ei selgu, siis on vallavara valitseja ametiasutus.

 (8) Vallavara valitseja korraldab tema valitsemisel oleva vallavara kasutamist ja määrab vallavara eest varaliselt vastutavad isikud. Kui vallavara eest varaliselt vastutavat isikut ei ole määratud, siis on selle vallavara eest varaliselt vastutav asutuse juht.

 (9) Vallavalitsus võib sõlmida vallavolikogu nõusolekuta eelarveaastat ületavaid lepinguid aastase maksumusega kuni riigihangete seaduses toodud riigihanke piirmäärani järgmiselt:
 1) teenuste osutamise lepinguid vallavara majandamiseks;
 2) kestvuslepinguid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas;
 3) lepinguid muude kohalikule omavalitsusele seadusega pandud kohustuste täitmiseks, mis ei ole seotud eelarveaastaga.

 (10) Valla osalemise vajaduse ning osaluse ulatuse ettevõtluses ja ettevõtlusvormi otsustab vallavolikogu. Valla esindajad valla osalusega juriidilises isikus nimetab Vallavalitsus.

§ 4.  Vallavara üleandmine ja ebaseaduslikust valdusest väljanõudmine

 (1) Vallavara üleandmise ühelt valitsejalt teisele otsustab Vallavalitsus, välja arvatud lõikes 2 nimetatud juhtudel.

 (2) Vallavara, soetusmaksumusega alla 500 euro (v.a kinnisasjad), antakse ühelt valitsejalt teisele üle vastavate valitsejate kokkuleppel kirjaliku üleandmise-vastuvõtmise akti (edaspidi akt) alusel.

 (3) Akti märgitakse andmed üleandja ja vastuvõtja, üleandmise aja ning vara koosseisu ja bilansilise väärtuse kohta. Aktile lisatakse üleantava varaga seotud dokumentatsioon. Üleandja ja vastuvõtja korraldavad vastavate kannete muutmise andmekogudes.

 (4) Nõude vallavara ebaseaduslikust valdusest väljanõudmiseks esitab vallavalitsus vallavara valitseja ettepanekul.

§ 5.  Vallavara arvestus

 (1) Vallavara arvestust peab vallavalitsuse finantsosakond raamatupidamise seaduse, rahandusministri kehtestatud korra, vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktide ning vallavalitsuse ja/või tema hallatava asutuse haldusaktide alusel.

 (2) Vallavara inventeeritakse valla raamatupidamise sise-eeskirjas sätestatud korras.

3. peatükk VALLAVARA OMANDAMINE JA VARALISTE KOHUSTUSTE VÕTMINE 

§ 6.  Vallavara omandamine

 (1) Vallavara omandatakse seaduse või tehingu alusel avalikuks otstarbeks, kohaliku võimu teostamiseks või tulu saamiseks.

 (2) Vallavara omandatakse:
 1) vara ostmisega, teenuse või ehitustöö tellimisega;
 2) laenu või muu rahaliselt hinnatava kohustuse võtmisega;
 3) pärandi ja kingi vastuvõtmisega ning vara tasuta omandamisega;
 4) munitsipaliseerimisega;
 5) ostueesõiguse teostamisega;
 6) ehitise kui peremehetu vallasasja hõivamisega;
 7) muul seaduses sätestatud viisil.

§ 7.  Asja ostmise, teenuse või ehitustöö tellimise otsustamine

  Asja ostmise, teenuse või ehitustöö tellimise otsustab:
 1) vallavara valitseja jooksva aasta eelarves ettenähtud vahendite piires seadusega pandud ülesannete täitmiseks või vallavolikogu poolt antud ülesannete täitmiseks vajalike asjade ostmiseks või teenuste ja ehitustööde tellimiseks;
 2) vallavolikogu, kui sõidukid soetatakse või võetakse kasutus- või kapitalirendile;
 3) vallavolikogu, kui omandatakse kinnisvara, mille ostuhind on üle 10 000 euro või kui vara soetamisega võetakse vallale varalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarves või eelarvestrateegias, v.a käesoleva korra § 3 lõikes 9 toodud juhtudel.

§ 8.  Laenu või muu rahaliselt hinnatava kohustuse võtmine

 (1) Laenu võtmise otsustab vallavolikogu.

 (2) Laenu võtmist korraldab vallavalitsus.

 (3) Muu rahaliselt hinnatava kohustuse võtmise otsustab:
 1) vallavolikogu, kui sellega võetakse vallale rahalisi kohustusi üle eelarveaasta ning see ei ole vastuolus käesoleva korra teiste sätetega;
 2) Vallavalitsus, kui sellega võetakse vallale rahalisi kohustusi eelarveaasta piires.

 (4) Laenulepingu või muu rahaliselt hinnatavat kohustust sisaldava lepingu sõlmib vallavanem või tema volitatud isik.

§ 9.  Pärandi ja kingi vastuvõtmine ning vara tasuta omandamine

 (1) Kingi või testamendijärgse pärandi, mis toob kaasa varalisi kohustusi, vastuvõtmise otsustab vallavolikogu. Teistel juhtudel vallavalitsus või vallavalitsuse hallatav asutus.

 (2) Kingi hindamise ja pärandvara inventuuri korraldab vallavalitsus.

 (3) Seadusjärgse pärimise korral, kui seadusega ettenähtud kohustusliku pärandvara inventuuri läbiviimisega on selgunud, et pärandiga kaasnevad varalised õigused on väiksemad, kui sellega kaasnevad kohustused, otsustab pärandvara pankroti väljakuulutamiseks avalduse esitamise vallavalitsus.

 (4) Kingi või pärandvara valdajaks jääb valla ametiasutus või hallatav asutus, kes on testamendis või kinkelepingus näidatud kingi saajana või pärijana.

§ 10.  Munitsipaalomandisse taotlemine

  Maa ja muu vara munitsipaalomandisse taotlemine toimub nimetatud valdkonda reguleerivate õigusaktidega ettenähtud korras. Otsuse maa munitsipaalomandisse taotlemise kohta teeb vallavolikogu, teistel juhtudel Vallavalitsus.

§ 11.  Ostueesõiguse teostamine, ehitise kui peremehetu vallasasja hõivamine

 (1) Ostueesõigusest loobumise või ostueesõiguse kasutamise otsustab vallavolikogu.

 (2) Vara tasuta omandamise otsustab Vallavalitsus ja see võetakse vallavarana arvele null euroga.

 (3) Ehitise peremehetuse selgitab välja vallavalitsus vastavalt peremehetu ehitise hõivamise korrale ja võtab selle arvele. Ehitise peremehetuse tuvastamine on vallavolikogu pädevuses.

4. peatükk VALLAVARA KASUTAMINE 

§ 12.  Vallavara kasutamise põhimõtted

 (1) Vallavara kasutamine on vallavara kasulike omaduste tarbimine, samuti valla kasuks seatud servituutide ja reaalkoormatiste teostamine.

 (2) Vallavara kasutatakse:
 1) avalikuks otstarbeks;
 2) kohaliku võimu teostamiseks;
 3) vallale tulu saamiseks.

§ 13.  Avalikuks otstarbeks kasutatav vallavara

 (1) Avalikuks otstarbeks kasutatav vallavara on avalikud asjad, mis oma iseloomu tõttu on kättesaadavad kõigile (kohalikud maanteed, tänavad, platsid, pargid, supluskohad jne).

 (2) Vallavolikogu võib kinnitada avalikuks otstarbeks kasutatava vallavara kasutamise tingimused ja vajadusel kehtestada tasu selle teatud kasutamisviisi eest.

 (3) Avalikuks otstarbeks kasutatava vallavara kasutamise tavalisest erinev kord või seatud piirangud peavad olema selgelt tähistatud.

 (4) Avalikuks otstarbeks kasutatava vallavara kasutamise ajutiste piirangute seadmine toimub Vallavalitsuse korralduse alusel.

 (5) Valla omandisse kuuluvat muud vara võib määrata avalikul otstarbel kasutamiseks vallavolikogu otsusega.

 (6) Vallavalitsus tagab avalikul otstarbel kasutatava vallavara kohta sätestatud kasutamise tingimuste ja piirangute avalikustamise.

§ 14.  Kohaliku võimu teostamiseks kasutatav vallavara

 (1) Kohaliku võimu teostamiseks kasutatav vallavara on vara, mis on vajalik vallavara valitsejale õigusaktides ettenähtud ülesannete täitmiseks.

 (2) Kui vallavara valitsejale ei ole vara enam vajalik või kui seda ei kasutata ajutiselt oma ülesannete täitmiseks, on vallavara valitseja kohustatud sellest vallavalitsusele kirjalikult teatama ühe kuu jooksul pärast vastava omapoolse otsuse tegemist. Vara edasise kasutuse otsustab Vallavalitsus.

§ 15.  Tulu saamiseks kasutatav vallavara

 (1) Vallavara, mida ei kasutata avalikul otstarbel või kohaliku võimu teostamiseks ja ei ole otsustatud võõrandada, antakse kasutusse tulu saamise eesmärgil.

 (2) Tulu saamiseks võib vallavara anda kasutusvaldusesse, rendile, üürile või paigutada osalusena ettevõtlusesse.

§ 16.  Isikliku servituudi seadmine valla kasuks

 (1) Eraomandis olevale kinnisasjale valla kasuks isikliku servituudi seadmise otsustab vallavolikogu, v.a käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud juhtudel.

 (2) Eraomandis olevale kinnisasjale isikliku servituudi seadmise otsustab Vallavalitsus, kui on täidetud käesoleva lõike punktidest 1-4 vähemalt üks punkt ning punkt 5:
 1) see on vajalik vallale avalike ülesannete täitmiseks (nt kergliiklustee rajamiseks, tee avalikku kasutusse võtmiseks, kui see teenindab vähemalt 3 majapidamist, vee- ja kanalisatsioonitrasside avalikku kasutusse võtmiseks või rajamiseks);
 2) seda näeb ette kehtestatud detailplaneering või üldplaneering;
 3) selleks on ette nähtud kulurida valla eelarves;
 4) tegevus on kajastatud valla arengukavas;
 5) isiklik servituut sõlmitakse tasuta, kuigi see võib kaasa tuua jooksvaid majanduskulusid (nt teehooldus, jooksev remont) järgnevatel aastatel.

 (3) Valla kasuks lepingu sõlmimise õigus on vallavanemal või tema volitatud isikul. Leping sõlmitakse tähtajaga või tähtajatult.

5. peatükk VALLAVARA KASUTUSSE ANDMINE 

§ 17.  Vallavara kasutusse andmise põhimõtted

 (1) Vallavara antakse:
 1) tasu eest enampakkumise, eelläbirääkimistega pakkumise või otsustuskorras üürile või rendile;
 2) soodustingimustel otsustuskorras üürile või rendile;
 3) tasuta kasutada.

 (2) Munitsipaalmaal asuvate aiamaade kasutusse andmine toimub „Aiamaa kasutamise korra“ alusel.

§ 18.  Pädevused vallavara kasutusse andmisel

 (1) Vallavara kasutusse andmise otsustab Vallavalitsus, kui:
 1) vallavara antakse kasutusse tähtajaga kuni viis aastat ja kasutusse antava vallavara harilik väärtus on kuni 50 000 eurot;
 2) üürilepingu esemeks on elu- või äriruum tähtajaga kuni 10 aastat;
 3) kasutusse antakse tasuta või soodustingimustel vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatava asutuse valitsemisel olev ruum.

 (2) Muudel juhtudel otsustab vallavara kasutusse andmise vallavolikogu.

 (3) Vallavalitsus kinnitab vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatava asutuse valitsemisel oleva vara üüri või rendi hinna.

 (4) Vallavalitsuse hallataval asutusel on õigus kasutusse anda bilansivälist vara raamatupidamise sise-eeskirja tähenduses, ruumi või põhivara juhul, kui asutus ei vaja nimetatud vara oma ülesannete täitmiseks.

 (5) Vallavalitsuse hallataval asutusel on õigus anda vallavara:
 1) otsustuskorras üürile või rendile tähtajaga kuni eelarveaasta lõpuni Vallavalitsuse kinnitatud hinnaga;
 2) tasuta kasutada käesoleva korra § 25 sätestatud juhtudel.

§ 19.  Vallavara üürile või rendile andmine enampakkumise korras

 (1) Vallavara üürile või rendile andmise enampakkumise korras otsustab vallavolikogu käesoleva korra § 18 lõikes 2 sätestatud juhul ja Vallavalitsus käesoleva korra § 18 lõikes 1 sätestatud juhtudel.

 (2) Vallavara üürile või rendile andmise enampakkumise korras korraldab vallavalitsus, kes teeb ka käesolevas korras sätestatud eeltoimingud.

 (3) Enampakkumise läbiviimiseks moodustab vallavalitsus vähemalt 3-liikmelise komisjoni (edaspidi komisjon) ja määrab komisjoni esimehe.

 (4) Enampakkumine on suuline, kirjalik või viiakse läbi vastavas internetiportaalis.

 (5) Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle enampakkumisest osavõtt ei ole vastuolus seaduse või teiste õigusaktidega ning kellel ei ole valla ees võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid tähtaegselt täitmata rahalisi kohustusi.

 (6) Vallavara üürile või rendile andmisel määratakse:
 1) enampakkumise viis;
 2) kasutusse andmise alghind (esmakordsel enampakkumisel);
 3) kasutusse andmise tähtaeg;
 4) vajadusel osavõtutasu;
 5) vajadusel tagatisraha;
 6) enampakkumises osalejate ring piiratud enampakkumisel;
 7) vara kasutusotstarve;
 8) nõuded pakkumisel osalemiseks või pakkumuste vormistamiseks.

 (7) Vallavara üürile või rendile andmisest enampakkumise korras annab vallavalitsus teada valla veebilehel ja vajadusel muus infokanalis. Kuulutus avaldatakse vähemalt 14 kalendripäeva enne enampakkumise korraldamist. Korduval enampakkumisel võib kuulutuse avaldamise tähtaeg olla seitse kalendripäeva. Kuulutus peab sisaldama enampakkumise tingimusi või viidet tingimuste avaldamise kohale.

 (8) Enampakkumise teates märgitakse:
 1) enampakkumise korraldaja nimetus;
 2) üürile või rendile antava vallavara nimetus, täpne asukoht ja iseloomustus;
 3) enampakkumise läbiviimise koht ja aeg, kirjaliku enampakkumise korral pakkumuste esitamise tähtaeg, märgusõna ning pakkumuste avamise koht ja aeg;
 4) enampakkumise viis;
 5) enampakkumise ja lepingu tingimustega tutvumiseks ettenähtud aeg ja koht;
 6) varaga tutvumiseks ettenähtud aeg ja koht;
 7) vajadusel osavõtutasu ja tagatisraha suurus, nende tasumise tähtajad ning viis;
 8) enampakkumisest osavõtvate isikute ring piiratud enampakkumisel;
 9) vara kasutusotstarve;
 10) nõuded pakkumisel osalemiseks või pakkumuste vormistamiseks;
 11) pakkumise alghind;
 12) üürile või rendile andmise tähtaeg.

 (9) Enampakkumisele ei lubata pakkujaid, kes on teinud tingimustele mittevastava pakkumuse.

§ 20.  Enampakkumise tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine

 (1) Enampakkumise tulemused kinnitab Vallavalitsus korraldusega.

 (2) Pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist sõlmitakse parima pakkumuse teinud isikuga vara üürile või rendile andmise leping. Lepingu sõlmib vallavanem või tema volitatud isik.

 (3) Enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta saadetakse enampakkumise võitjale Vallavalitsuse korraldus e-kirjaga, mille kättesaamise kohta peab võitja saatma vastuskirja. Juhul, kui enampakkumise võitja ei ole esitanud oma e-posti aadressi või ei saada e-kirja kättesaamise kohta vastuskirja, saadetakse korraldus lihtväljastusteatega või väljastatakse allkirja vastu vallakantseleist.

 (4) Kui enampakkumise võitja keeldub lõikes 3 nimetatud korralduse vastuvõtmisest või mõjuva põhjuseta ei ilmu ettenähtud tähtaja jooksul lepingu sõlmimisele, kaotab ta õiguse lepingu sõlmimiseks ja kordusenampakkumisel osalemiseks, samuti kaotab ta makstud tagatisraha.

 (5) Enampakkumises osalejale, kellele ei laiene käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatu, tagastatakse tagatisraha kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Osavõtutasu tagastamisele ei kuulu.

§ 21.  Vallavara üürile või rendile andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras

 (1) Vallavara üürile või rendile andmise eelläbirääkimistega pakkumise korras otsustab vallavolikogu korra § 18 lõikes 2 sätestatud juhul ja Vallavalitsus korra § 18 lõikes 1 sätestatud juhtudel.

 (2) Vallavara antakse üürile või rendile eelläbirääkimistega pakkumise korras, kui lisatingimuste täitmine on olulisem vallavara kasutamise eest saadava tasu suurusest.

 (3) Lisatingimusteks võivad olla:
 1) tähtajalise teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
 2) keskkonnakaitse tagamine;
 3) investeeringute suurus;
 4) töökohtade loomine paikkonda;
 5) muud valla huvidest lähtuvad tingimused.

 (4) Vallavara üürile või rendile andmise eelläbirääkimistega pakkumise korras korraldab vallavalitsus ning see toimub korra § 19 ja § 20 sätestatud korras, arvestades käesoleva paragrahvi erisusi.

 (5) Eelläbirääkimistel osaleja esitab pakkumuse kõigi pakkumise tingimuste ja lisatingimuste kohta.

 (6) Läbirääkimistele ei lubata pakkujaid, kes on teinud nõuetele mittevastava pakkumuse.

 (7) Eelläbirääkimistel selgitab pakkumist läbi viiv komisjon pakkumisel osalejatele pakkumise korraldust ja lisatingimusi. Juhul, kui vara üürile või rendile andmise üle otsustaja on andnud oma otsuses komisjonile vastava volituse ja kui valla huve ei kahjustata, võib läbirääkimiste käigus lisatingimustes kokku leppida ka teistel tingimustel, kui esialgses teates märgitud.

 (8) Eelläbirääkimised protokollitakse.

 (9) Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja viie tööpäeva jooksul kirjalikult oma lõpliku pakkumuse vara üürile või rendile võtmise kõigi tingimuste kohta.

 (10) Võrdväärsete pakkumuste korral antakse osalejatele võimalus viie tööpäeva jooksul oma pakkumusi täiendada.

 (11) Käesoleva paragrahvi lõigetes 9 ja 10 märgitud pakkumuste alusel valib komisjon välja parima pakkumuse, võttes arvesse esitatud pakkumustele sätestatud lisatingimusi.

§ 22.  Vallavara üürile või rendile andmine otsustuskorras

 (1) Vallavara võib anda üürile või rendile otsustuskorras:
 1) valla osalusega eraõiguslikule juriidilisele isikule;
 2) avalik-õiguslikule juriidilisele isikule;
 3) äriühingule, mittetulundusühingule, seltsingule, sihtasutusele, füüsilisest isikust ettevõtjale;
 4) teistele isikutele, lähtudes avalikest huvidest;
 5) kui vallavara üürile või rendile andmise enampakkumise korras või eelläbirääkimistega pakkumise korras on ebaõnnestunud;
 6) vallavalitsuse hallatava asutuse valitsemisel olevat vara asutuse põhimääruse järgsete ülesannete täitmiseks.

 (2) Vallavara üürile või rendile andmisel otsustuskorras käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud alusel peab üürile või rendile andmise otsustaja avalikku huvi põhjendama.

 (3) Vallavara üürile või rendile andmisel otsustuskorras määrab üüri või rendi tasu:
 1) vallavolikogu korra § 18 lõikes 2 sätestatud juhul;
 2) Vallavalitsus korra § 18 lõikes 1 sätestatud juhtudel.

§ 23.  Vallavara üürile või rendile andmine otsustuskorras soodustingimustel

 (1) Vallavara üürile või rendile andmise otsustuskorras soodustingimustel otsustab ja korra § 18 lõikes 3 nimetatud hinnast soodustuse kinnitab Vallavalitsus.

 (2) Vallavalitsus kinnitab vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatava asutuse valitsemisel oleva vara soodusüürihinna või soodusrendihinna lasteringi tegevuseks ning vallaelanike huvi- ja sporditegevuseks. Käesolevas punktis nimetatud hindade puhul täiendavat soodustust ei tehta.

§ 24.  Üüri- või rendilepingu muutmine ja vallavara allüürile või -rendile andmine

 (1) Üüri- või rendilepingu muutmise otsustab vallavara valitseja, kelle pädevuses on lepingu sõlmimise otsustamine.

 (2) Vallavara allüürile või -rendile andmiseks annab nõusoleku Vallavalitsus.

§ 25.  Vallavara tasuta kasutusse andmine

 (1) Vallavara tasuta kasutusse andmise määratud ajaks otsustab vallavara valitseja vastavalt korra § 17 ja § 18 sätestatule.

 (2) Vallavalitsuse hallatav asutus otsustab tema valitsemisel oleva vara tasuta kasutusse andmise:
 1) lastega, õpilastega, pensionäridega, puuetega isikutega seotud ühekordseks tegevuseks kestusega kuni kaks järjestikust ööpäeva;
 2) külaseltsile või külaliikumisega seotud seltsingule koosoleku pidamiseks;
 3) teisele vallavara valitsejale.

 (3) Vallavalitsus otsustab vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatava asutuse valitsemisel oleva vara tasuta kasutusse andmise käesolevas paragrahvis nimetamata juhtudel, märkides oma korralduses vara tasuta kasutusse andmise kaalutluse.

 (4) Vallavara tasuta kasutusse andmisel tuleb lähtuda järgmistest tingimustest:
 1) kasutaja kannab kasutusse antud asjaga seotud kõrvalkulud (kommunaalteenused, koristamine jms);
 2) kasutaja kannab vallavaraga seotud maksud ja koormised.

 (5) Bilansivälise vara raamatupidamise sise-eeskirja mõistes tasuta kasutusse andmise otsustab vastava vallavara valitseja.

 (6) Vallavara tasuta kasutusse andmise otsustaja peab oma otsust põhjendama ja ära näitama tasuta kasutusse antud vara väärtuse.

 (7) Vallavara tasuta kasutamise kohta sõlmitakse kasutajaga vara tasuta kasutamise leping.

§ 26.  Kasutusse antud vallavarale tehtud kulutused

 (1) Vallavara kasutaja võib üüri- või rendilepingu alusel kasutatavale vallavarale teha parendusi või muudatusi ainult vallavalitsuse eelneval kirjalikul nõusolekul.

 (2) Vallavara parendamisel või muutmisel tehtud kulutuste hüvitamise otsustab Vallavalitsus enne vastavate töödega alustamist, näidates ära, millised ja millises ulatuses parendustega seotud kulud hüvitatakse ning näidates vajadusel tehtavate parenduste tasaarvelduse perioodi.

§ 27.  Üüri- või rendilepingu ja tasuta kasutamise lepingu lõppemine ja pikenemine

 (1) Üüri- või rendileping ja tasuta kasutamise leping lõpeb seaduses või lepinguga ettenähtud juhtudel.

 (2) Vallavara valitseja otsustab üüri- või rendilepingu ülesütlemise, kui teine lepingu pool ei täida lepingu tingimusi.

 (3) Üüri- või rendilepingu pikendamisel tuleb järgida korra § 18 sätteid.

 (4) Tasuta kasutamise lepingut ei pikendata. Vajadusel sõlmitakse sama taotlejaga uus vara tasuta kasutamise leping.

6. peatükk VALLAVARA KÄSUTAMINE 

§ 28.  Vallavara käsutamise mõiste

  Vallavara käsutamine on vara võõrandamine, erastamine, mahakandmine, koormamine ja muul viisil käsutamine vastavalt korrale.

§ 29.  Vallavara võõrandamise mõiste ja tingimused

 (1) Vallavara võõrandamine on vallavara müük või muul viisil vara kolmandate isikute omandisse andmine korras kehtestatud tingimustel.

 (2) Vallavara võib võõrandada nii tasu eest kui tasuta, kui:
 1) vallavara ei ole enam võimalik kasutada kohaliku võimu teostamiseks;
 2) vallavara ei ole kohaliku võimu teostamiseks vajalik ning selle muul viisil kasutamine ja käsutamine ei ole otstarbekas;
 3) vallavara võõrandatakse isikule, kes vajab seda töö tegemiseks avalikes huvides ning vara võõrandamiseks tehtud ettepanekust nähtub, et nimetatud töö tegemine ilma vallavara omandamiseta ei ole võimalik;
 4) vallavara on vajalik heategevuslikele ja avalikke huve teenivatele organisatsioonidele nende ülesannete täitmiseks või muudele ühingutele või asutustele avalike huvide kaitstuse või valla arengu paremaks tagamiseks;
 5) vallavara on vallale üle antud erastamise kohustusega;
 6) muudel seaduses või vallavolikogu poolt ettenähtud juhtudel.

§ 30.  Vallavara võõrandamise otsustamine ja viisid

 (1) Vallavara võõrandamise otsustab:
 1) vallavolikogu, kui võõrandatakse vallavara harilikus väärtuses üle 10 000 euro;
 2) Vallavalitsus, kui võõrandatakse vallavara harilikus väärtuses kuni 10 000 eurot.

 (2) Vallavara võõrandamise korraldab vallavalitsus.

 (3) Vallavara võõrandamise viisi ja tasu suuruse määrab võõrandamise otsustaja.

 (4) Vallavara võõrandatakse:
 1) enampakkumise korras;
 2) eelläbirääkimistega pakkumise korras;
 3) otsustuskorras.

 (5) Vallavara võõrandamise otsuses peab olema ära näidatud:
 1) võõrandatava vallavara nimetus, asukoht ja põhinäitajad, aktsiate ja osade müügi korral müüdavate aktsiate arv ja nimiväärtus ning osa suurust iseloomustavad andmed;
 2) vallavara võõrandamise viis;
 3) vallavara müügihind või alghind;
 4) vajadusel osavõtutasu ja tagatisraha suurus;
 5) vallavara tasuta või alandatud hinna eest võõrandamise põhjendus;
 6) maksetingimused ja muud olulised võõrandamislepingu tingimused.

§ 31.  Vallavara müük enampakkumise korras

 (1) Vallavara müük enampakkumise korras toimub korra § 19 ja § 20 sätestatud korras, arvestades käesoleva paragrahvi erisusi.

 (2) Enampakkumise eesmärgiks on vara võõrandamine võimalikult kõrge hinnaga.

 (3) Enampakkumise teates märgitakse täiendavalt korra § 19 lõikes 8 sätestatule müüdava vara müügihinna tasumise kord ja tähtajad.

 (4) Pärast enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse saamist on enampakkumise võitja kohustatud tasuma müügihinna enampakkumise teates ettenähtud tähtaja jooksul.

 (5) Enampakkumise võitjaga sõlmitakse ostu-müügileping.

 (6) Enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma müügilepingu sõlmimiseks poolte vahel kokkulepitud kohta. Kui enampakkumise võitja mõjuva põhjuseta ei ilmu ettenähtud tähtajal lepingu sõlmimisele, kaotab ta õiguse lepingu sõlmimiseks, korduval enampakkumisel osalemiseks ja tagatisrahale.

§ 32.  Vallavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras

 (1) Vallavara müüakse eelläbirääkimistega pakkumise korras, kui lisatingimuste täitmine vallavara müügil on olulisem müügihinnast.

 (2) Lisatingimusteks võivad olla:
 1) tähtajalise teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
 2) investeeringute suurus;
 3) keskkonnaalaste tingimuste täitmine;
 4) tööhõive tagamine;
 5) muud valla huvidest lähtuvad tingimused.

 (3) Vallavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras toimub korra § 21 sätestatud korras, arvestades järgmisi erisusi:
 1) eelläbirääkimistega pakkumise objekt on võõrandatava vara müügihind koos sätestatud lisatingimusega;
 2) eelläbirääkimistega pakkumise kuulutusse märgitakse eelläbirääkimistega pakkumise lisatingimused;
 3) isikuid, kes on teinud nõuetele mittevastava pakkumuse, läbirääkimistele ei lubata;
 4) eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele läbirääkimiste ajal avaldamisele ei kuulu, avalikustada võib pakkumuste arvu ja nende vastavuse nõuetele;
 5) eelläbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumuse teinud osalejad;
 6) pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult lõpliku pakkumuse vara ostuhinna ja kõigi lisatingimuste kohta;
 7) võrdväärsete pakkumuste korral annab komisjon pakkujatele võimaluse oma pakkumusi täiendada. Täiendatud pakkumuste esitamise tähtaja otsustab eelläbirääkimistega pakkumist läbiviiv komisjon;
 8) eelläbirääkimistega pakkumise võitjaga sõlmitakse ostu-müügileping. Võitjaks on isik, kelle pakkumuse on korraldaja tunnistanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud hinda. Sobivate pakkumuste puudumisel tunnistab korraldaja eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks;
 9) pärast eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamise korralduse saamist on eelläbirääkimistega pakkumise võitja kohustatud tasuma ostuhinna ettenähtud suuruses ja tähtaja jooksul;
 10) eelläbirääkimistega pakkumise võitja on kohustatud ilmuma ostu-müügilepingu sõlmimiseks poolte vahel kokkulepitud kohta. Kui eelläbirääkimistega pakkumise võitja mõjuva põhjuseta ei ilmu ettenähtud tähtajaks lepingu sõlmimisele, kaotab ta õiguse lepingu sõlmimiseks, korduval enampakkumisel osalemiseks ja tagatisrahale.

 (4) Korduval enampakkumisel võib alghinda vähendada.

§ 33.  Vallavara võõrandamine otsustuskorras

  Vallavara võõrandamine otsustuskorras toimub korra § 30 lõikes 1 nimetatud otsustaja igakordse otsuse alusel.

§ 34.  Vallavara koormamine

 (1) Vallavara koormamine käesoleva korra tähenduses on valla omandis olevatele kinnisasjadele piiratud asjaõiguse seadmine.

 (2) Kinnisasja koormamine tehnorajatiste või -võrkude omanike või haldajate kasuks toimub Vallavalitsuse igakordse korralduse alusel. Ülejäänud juhtudel toimub vallavara koormamine vallavolikogu otsuse alusel.

 (3) Vallavara koormamise lepingu sõlmib valla nimel vallavanem või tema volitatud isik.

§ 35.  Hoonestusõiguse seadmine

 (1) Hoonestusõiguse seab vallavolikogu.

 (2) Hoonestusõigust võib seada enampakkumise, eelläbirääkimistega pakkumise või otsustuskorras.

 (3) Hoonestusõiguse võib otsustuskorras seada:
 1) valla osalusega juriidilise isiku kasuks;
 2) valla asutatud sihtasutuse kasuks;
 3) mittetulundusühingu, sihtasutuse ja avalik-õigusliku juriidilise isiku kasuks;
 4) munitsipaalmaal asuva ehitise omaniku kasuks;
 5) muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.

§ 36.  Hoonestusõiguse seadmise tingimused

 (1) Hoonestusõiguse seadmise otsus peab sisaldama järgnevat:
 1) hoonestusõigusega koormatava maa asukoht, katastriüksuse sihtotstarve, katastritunnus ja kinnistu registriosa number;
 2) hoonestusõiguse tähtaeg, selle pikendamise tingimused;
 3) hoonestusõigusega koormatava maa üleandmise tähtaeg ja kord;
 4) hoonestusõiguse tasu suurus, maksmise kord ja sanktsioonid selle rikkumise eest;
 5) maksude tasumise kohustus ja reaalkoormatise tasumise teostamise kohustus;
 6) kindlustamiskohustus (vajadusel);
 7) kokkulepe ostueesõiguse seadmiseks, mille kohaselt on hoonestusõiguse võõrandamisel vallal ostueesõigus;
 8) tingimus, et hoonestusõiguse võõrandamiseks või koormamiseks asjaõigusega on vajalik vallavolikogu nõusolek;
 9) lepingu täitmise tagatised;
 10) muud vajalikud tingimused.

 (2) Hoonestajale hoonestusõiguse võõrandamiseks loa andmise otsustab vallavolikogu.

§ 37.  Vallavara mahakandmine

 (1) Vallavara kantakse maha, kui:
 1) vallavara enam ei eksisteeri (on hävitatud, hävinud, kadunud vms), on muutunud kasutamiskõlbmatuks, kui see ei ole enam vajalik avalikuks või valla valitsemise otstarbeks või selle säilitamine on ebaotstarbekam ning selle võõrandamine ei ole võimalik;
 2) ilmneb erinevusi olemasoleva vallavara ja raamatupidamisandmete vahel ning võib põhjendatult eeldada, et vaatamata kasutusse võetud meetmetele, ei ole selline puudujääk kõrvaldatav;
 3) vallavara valdus lõpeb muul viisil.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud mahakandmiseks aluse tekkimisel on vallavara valitseja kohustatud koostama akti, milles näidatakse mahakandmisele kuuluva vara täpne koosseis ja harilik väärtus ning meetmed, mis on tarvitusele võetud puudujäägi likvideerimiseks.

 (3) Vallavara mahakandmise otsustab:
 1) vallavolikogu, kui vara harilik väärtus on suurem kui 10 000 eurot;
 2) Vallavalitsus, kui vara harilik väärtus on kuni 10 000 eurot;
 3) vallavara valitseja, kui vallasvara jääkväärtus on null.

§ 38.  Vallavara hulka kuuluvate nõuete esitamine ja nõuetest loobumine

 (1) Nõuded võlgnike suhtes esitab kohtulikus ja kohtuvälises korras vallavalitsus, oma pädevuse piires vallavara valitseja.

 (2) Kui vallavara hulka kuuluv nõue osutub lootusetuks või nõude aluseks olevad dokumendid on puudulikud, otsustab nõude esitamisest, hagist või sissenõude pöördumisest loobumise:
 1) vallavolikogu, kui nõue on suurem kui 10 000 eurot;
 2) muudel juhtudel Vallavalitsus.

 (3) Võlgnikuga võib sõlmida kokkuleppeid nõude vähendamiseks, kui see on konkreetseid asjaolusid arvestades põhjendatud ja vallale kasulik. Kokkuleppe sõlmimise otsustab:
 1) vallavolikogu, kui nõue on suurem kui 10 000 eurot;
 2) muudel juhtudel Vallavalitsus.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 39.  Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Viru-Nigula Vallavolikogu 26.04.2018 määrus nr 21 „Viru-Nigula vallavara valitsemise kord“.

§ 40.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Riho Kutsar
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json