Teksti suurus:

Pärnu Linnavalitsuse 5. veebruari 2018 määruse nr 4 „Pärnu linna arengudokumentide ja eelarvestrateegia koostamise kord” muutmine

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2018, 37

Pärnu Linnavalitsuse 5. veebruari 2018 määruse nr 4 „Pärnu linna arengudokumentide ja eelarvestrateegia koostamise kord” muutmine

Vastu võetud 01.10.2018 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 2 ja Pärnu Linnavolikogu 21. detsembri 2017 määruse nr 6 „Pärnu linna põhimäärus“ § 48 lõike 4 alusel.

§ 1.  Pärnu Linnavalitsuse 5. veebruari 2018 määruses nr 4 „Pärnu linna arengudokumentide ja eelarvestrateegia koostamise kord” tehakse järgmised muudatused:

 
 1) paragrahvi 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Linnavolikogu kinnitab Pärnu linna arengukava oma määrusega enne, kui linnavalitsus esitab eelarve eelnõu volikogule või hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 15. oktoobriks.“;
 2) paragrahvi 11 lõike 2 esimene lause tunnistatakse kehtetuks;
 3) paragrahvi 21 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Valdkonna arengukava muutmine toimub enne Pärnu linna arengukava muutmist ja käesoleva määruse §-des 19 ja 20 sätestatud korras.“;
 4) paragrahvi 27 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Hallatava asutuse arengukava muutmine toimub vastava hallatava asutuse arengukavas ja käesoleva määruse §-des 25 ja 26 sätestatud korras.“.

§ 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

 

Romek Kosenkranius
Linnapea

Tiina Roht
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json