Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Pärnu linna arengudokumentide ja eelarvestrateegia koostamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2018, 41

Pärnu linna arengudokumentide ja eelarvestrateegia koostamise kord

Vastu võetud 05.02.2018 nr 4
RT IV, 15.02.2018, 25
jõustumine 18.02.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.10.2018RT IV, 10.10.2018, 3713.10.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 2 ja Pärnu Linnavolikogu 21. detsember 2017 määruse nr 6 „Pärnu linna põhimäärus“ § 48 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab Pärnu linna arengudokumentide liigid, nende koostamise algatamise, koostamise, avalikustamise, rahastamise, järelevalve, seire ja muutmise korra.

  (2) Määrust ei rakendata Pärnu linna üldplaneeringu, koolieelsete lasteasutuste, koolide ja etendusasutuste arengukavade menetlemisele.

§ 2.   Arengudokumentide liigid

  (1) Pärnu linna arengudokumentide liigid on:
  1) Pärnu linna strateegilised arengudokumendid;
  2) valdkonna arengudokumendid;
  3) hallatavate asutuste arengudokumendid.

  (2) Pärnu linna strateegilised arengudokumendid on:
  1) Pärnu linna arengukava;
  2) Pärnu linna üldplaneering;
  3) Pärnu linna eelarvestrateegia.

  (3) Valdkonna arengudokumendid on:
  1) seadusega kohustuslikud valdkonna arengukavad;
  2) muud valdkonna arengukavad.

  (4) Hallatava asutuse arengudokumendid on:
  1) seadusega kohustuslikud hallatavate asutuste arengukavad;
  2) muud hallatavate asutuste arengukavad.

§ 3.   Arengudokumentide kooskõla

  Arengudokumendid peavad olema omavahel seotud ja ei tohi olla vastuolus.

§ 4.   Arengudokumentide keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkus

  Kui keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest tuleneb kohustus algatada arengudokumendi strateegiline keskkonnamõju hindamine või kaaluda selle algatamist, otsustab algatamise või algatamata jätmise arengudokumendi koostamise algatamise õigust omav organ.

2. peatükk PÄRNU LINNA ARENGUKAVA 

§ 5.   Mõiste ja periood

  (1) Pärnu linna arengukava on Pärnu linna pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimise tegevusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna ja rahvastiku tervise arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele.

  (2) Kehtiv Pärnu linna arengukava peab mis tahes eelarveaastal hõlmama vähemalt viie eelseisvat eelarveaastat. Kui Pärnu linnal on pikemaajalisi varalisi kohustusi või neid kavandatakse pikemaks perioodiks, peab Pärnu linna arengukava olema nimetatud varalisi kohustusi käsitlevas osas kavandatud selleks perioodiks.

§ 6.   Algatamine

  (1) Pärnu linna arengukava koostamise algatab Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

  (2) Linnavalitsus otsustab algatamisel Pärnu linna arengukava perioodi arvestades käesoleva määruse § 5 lõikes 2 sätestatut.

§ 7.   Koostamine ja sisu

  (1) Pärnu linna arengukava koostamist koordineerib linnavalitsuse arenguteenistus (edaspidi arenguteenistus).

  (2) Pärnu linna arengukava koostamiseks võib moodustada töögruppe või komisjone, mille töösse kaasatakse liikmeid avaliku ja erasektori tasanditelt.

  (3) Pärnu linna arengukava peab sisaldama järgmisi osasid:
  1) hetkeolukorra analüüs - esitatakse arengueelduste analüüs ja praegune valmisolek arengukava eesmärkide saavutamiseks;
  2) arengustrateegia - esitatakse kogu Pärnu linna hõlmav jätkusuutlikku tulevikku kavandav kontseptsioon ja strateegilised eesmärgid linna arengu kavandamiseks vähemalt Pärnu linna arengukava perioodiks. Arengustrateegias tuuakse ära väärtused, mis on aluseks linna juhtimisel ja arengu kavandamisel, ning visioon ehk terviknägemus linna tulevikuseisundist.
  3) tegevuskava – tegevused, mida on vaja teha püstitatud eesmärkide saavutamiseks kogu arengukava perioodi lõpuni. Iga järgneva viie aasta tegevuste juures märgitakse ära üks vastutaja ja rahalised vahendid (sh linnaeelarvest). Tegevuskava lisana tuuakse eraldi välja investeeringud (sh projektid välisvahendite kaasamiseks) koos rahaliste vahendite ja teostamise tähtajaga järgnevaks viieks aastaks. Pärnu linna arengukava ülejäänud perioodi kohta tehtavad investeeringud tuuakse välja loeteluna;
  4) seire – tuuakse välja mõõdikud, mille abil hinnatakse eesmärgi täitmise kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid tulemusi. Tulemused peavad näitama, kas ja millisel määral eesmärgid on saavutatud.

  (4) Pärnu linna arengukavaga võib linnavolikogu anda linnavalitsusele volituse varaliste kohustuste võtmiseks järgnevaks viieks eelarveaastaks, kui nimetatud kohustused on toodud Pärnu linna arengukava tegevuskavas.

§ 8.   Heakskiitmine ja avalikustamine

  (1) Pärnu linna arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu esitatakse seisukoha kujundamiseks ja ettepanekute esitamiseks osavalla esinduskogule.

  (2) Pärnu linna arengukava kiidab heaks ja suunab avalikustamisele linnavalitsus oma otsusega. Linnavalitsus otsustab avalikustamisele suunamisel:
  1) avaliku väljapaneku alguse, kestuse ja koha;
  2) ettepanekute esitamise aja ja viisi;
  3) avaliku arutelu toimumise aja ja koha.

  (3) Pärnu linna arengukava avalikustamise korraldab arenguteenistus. Arenguteenistus teatab kohalikus ajalehes ja Pärnu linna kodulehel avaliku väljapaneku alguse, kestuse ja koha ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha hiljemalt üks nädal enne avaliku väljapaneku algust.

  (4) Avaliku väljapaneku kestus on vähemalt kolm nädalat. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada kirjalikke ettepanekuid. Avaliku väljapaneku tulemuste arutamiseks korraldab arenguteenistus avaliku arutelu, mille kestel on võimalik esitada täiendavaid ettepanekuid.

  (5) Arenguteenistus koostab avalikustamisel esitatud ettepanekute kohta kokkuvõtte ning esitab ettepanekud linnavalitsusele seisukoha võtmiseks. Pärnu linna arengukava kohta tehtud ettepanekud esitab linnavalitsus koos oma seisukohtadega linnavolikogule.

§ 9.   Kinnitamine

  (1) Linnavolikogu kinnitab Pärnu linna arengukava oma määrusega enne, kui linnavalitsus esitab eelarve eelnõu volikogule või hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 15. oktoobriks.
[RT IV, 10.10.2018, 37 - jõust. 13.10.2018]

  (2) Linnasekretär esitab Pärnu linna arengukava vastuvõtmisest arvates kahe nädala jooksul Siseministeeriumile elektroonselt informatsiooni arengukava või arengukava muudatuste vastuvõtmise kohta.

§ 10.   Ülevaatamine

  (1) Igal aastal teeb arenguteenistus ülevaate Pärnu linna arengukava täitmisest eelmisel eelarveaastal, mis on Pärnu linna konsolideerimisgrupi majandusaasta tegevusaruande osa.

  (2) Kui linnavalitsus ei ole sätestanud teistsugust tähtaega, esitavad linnavalitsuse struktuuriüksused hiljemalt 15. märtsiks arenguteenistusele eelneva aasta kohta teostatud tegevused koos kasutatud rahaliste vahenditega ning rahaliste vahendite allikatega (sealhulgas linnaeelarve).

§ 11.   Muutmine

  (1) Pärnu linna arengukava ülevaatamise käigus selgitatakse välja arengukava muutmise vajadus. Linnavalitsuse struktuuriüksused esitavad arenguteenistusele hiljemalt 15. märtsiks ettepanekud arengukava muutmise kohta koos rahaliste vahendite vajadustega järgmiseks viieks eelarveaastaks.

  (2) Pärnu linna arengukava muutmine toimub käesoleva määruse §-des 8 ja 9 sätestatud korras.
[RT IV, 10.10.2018, 37 - jõust. 13.10.2018]

§ 12.   Seire

  (1) Pärnu linna arengukava seire aruanne koostatakse iga aasta tagant ning seal hinnatakse, mil määral on tegevused olnud tulemuslikud püstitatud arengueesmärkide saavutamisel. Pärnu linna arengukava seire aruanne peab sisaldama järgmist teavet:
  1) seireperiood;
  2) andmed arengukava üldiste eesmärkide saavutamise/mittesaavutamise kohta;
  3) andmed arengukavas toodud tegevuste indikaatorite saavutamise/mittesaavutamise kohta;
  4) tehtud kulutused, võrrelduna arengukavas toodud finantsandmetega;
  5) elluviidud tegevused ja teostatud tööd, võrrelduna arengukavas toodud ajaplaaniga;
  6) üldine hinnang arengukava täitmise tulemuslikkuse kohta;
  7) ettepanekud arengukava muutmise ning vajadusel järgmise perioodi arengukava koostamise kohta.

  (2) Pärnu linna arengukava seire algmaterjali kogumise ja analüüsi eest vastutab linnavalitsuse vastava valdkonna struktuuriüksus ning tegevust koordineerib ja aruande koostab arenguteenistus.

3. peatükk PÄRNU LINNA EELARVESTRATEEGIA 

§ 13.   Mõiste ja periood

  (1) Pärnu linna eelarvestrateegia on Pärnu linna arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks kavandatavate tegevuste finantsplaan, mis koostatakse iseseisva dokumendina.

  (2) Pärnu linna eelarvestrateegia koostatakse iga-aastaselt eelseisva viie eelarveaasta kohta.

  (3) Pärnu linna eelarvestrateegia esimene aasta on aluseks linna järgmise aasta eelarve koostamisel ja investeeringuprojektide kavandamisel kohustute võtmisel.

§ 14.   Koostamine

  Pärnu linna eelarvestrateegia koostamist koordineerib Pärnu linnavalitsuse finantsjuhtimisteenistus (edaspidi finantsjuhtimisteenistus).

§ 15.   Heakskiitmine, avalikustamine ja kinnitamine

  (1) Pärnu linna eelarvestrateegia heakskiitmine, avalikustamine ja kinnitamine toimub käesoleva määruse §-des 8 ja 9 sätestatud korras. Pärnu linna eelarvestrateegia avalikustamise korraldab finantsjuhtimisteenistus.

  (2) Finantsjuhtimisteenistus esitab elektrooniliselt Rahandusministeeriumile rahandusministri määrusega kehtestatud tingimustel ja vormil eelarvestrateegia andmed hiljemalt eelarveaasta 30. oktoobriks.

4. peatükk VALDKONNA ARENGUDOKUMENDID 

§ 16.   Mõiste ja periood

  (1) Valdkonna arengukava on Pärnu linna arengukavast lähtuv eesmärkide saavutamist kajastav dokument, mis käsitleb kohaliku omavalitsuse ühte tegevusvaldkonda.

  (2) Valdkonna arengukava koostatakse vähemalt viieks järgnevaks eelarveaastaks. Valdkonna arengukava lõppkuupäev ei tohi ületada Pärnu linna arengukava lõppkuupäeva, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

§ 17.   Algatamine

  (1) Valdkonna arengukava koostamise algatamise otsustab linnavalitsus oma otsusega, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Valdkonna arengukava koostamise algatamise otsuses määratakse linnavalitsuse struktuuriüksus, kes koordineerib valdkonna arengukava koostamist.

§ 18.   Koostamine ja sisu

  (1) Valdkonna arengukava koostamiseks võib moodustada töögruppe või komisjone, mille töösse kaasatakse liikmeid avaliku ja erasektori tasanditelt.

  (2) Kui vastavat valdkonda reguleerivas õigusaktis ei ole sätestatud teisiti, peab valdkonna arengukava sisaldama järgmisi osasid:
  1) hetkeolukorra analüüs;
  2) valdkonna arengustrateegia – väärtused, strateegilised eesmärgid ja visioon;
  3) tegevuskava – tegevused, mida on vaja teha püstitatud eesmärkide saavutamiseks kogu valdkonna arengukava perioodi lõpuni. Iga järgneva viie aasta tegevuste juures märgitakse ära vastutaja. Tegevuskava lisana tuuakse välja investeeringute kava - täitmise aeg, rahalised vahendid (sh linnaeelarvest) ja vastutaja järgnevaks viieks aastaks. Valdkonna arengukava ülejäänud perioodi kohta tehtavad investeeringud tuuakse välja loeteluna prioriteetsuse järjekorras;
  4) seire.

§ 19.   Heakskiitmine ja avalikustamine

  (1) Valdkonna arengukava kiidab heaks ja suunab avalikustamisele linnavalitsus oma otsusega.

  (2) Vähemalt kaks nädalat enne valdkonna arengukava eelnõu esitamist linnavalitsusele esitatakse eelnõu arenguteenistusele, kes annab ühe nädala jooksul eelnõu esitajale oma arvamuse. Arenguteenistus kontrollib valdkonna arengukava vastavust Pärnu linna arengukavale.

  (3) Linnavalitsus otsustab valdkonna arengukava avalikustamisele suunamisel:
  1) avaliku väljapaneku alguse, kestuse ja koha;
  2) ettepanekute esitamise aja ja viisi;
  3) avaliku arutelu toimumise aja ja koha.

  (4) Valdkonna arengukava avalikustamise korraldab arengukava koostamist koordineerinud linnavalitsuse struktuuriüksus.

  (5) Vastav struktuuriüksus teatab kohalikus ajalehes ja Pärnu linna kodulehel avaliku väljapaneku alguse, kestuse ja koha ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha hiljemalt üks nädal enne avaliku väljapaneku algust.

  (6) Avaliku väljapaneku kestus on vähemalt kolm nädalat. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada kirjalikke ettepanekuid. Avaliku väljapaneku tulemuste arutamiseks korraldab vastav struktuuriüksus avaliku arutelu, mille kestel on võimalik esitada täiendavaid ettepanekuid.

  (7) Vastav struktuuriüksus koostab avalikustamisel esitatud ettepanekute kohta kokkuvõtte ning esitab ettepanekud linnavalitsusele seisukoha võtmiseks. Valdkonna arengukava kohta tehtud ettepanekud esitab linnavalitsus koos oma seisukohaga linnavolikogule.

§ 20.   Kinnitamine

  Valdkondlikud arengukavad kinnitab linnavolikogu oma määrusega.

§ 21.   Ülevaatamine, muutmine ja seire

  (1) Valdkonna arengukava muudatused kinnitab linnavolikogu oma määrusega.

  (2) Valdkonna arengukava muutmine toimub enne Pärnu linna arengukava muutmist ja käesoleva määruse §-des 19 ja 20 sätestatud korras.
[RT IV, 10.10.2018, 37 - jõust. 13.10.2018]

  (3) Valdkonna arengukava seire kord sätestatakse vastava valdkonna arengukavas.

5. peatükk HALLATAVA ASUTUSE ARENGUDOKUMENDID 

§ 22.   Mõiste ja periood

  (1) Hallatava asutuse arengukava käsitleb linnavalitsuse hallatava asutuse tegevuse eesmärki ja toimimise edendamise abinõusid.

  (2) Hallatava asutuse arengukava koostatakse vähemalt viieks järgnevaks eelarveaastaks, kui vastavat valdkonda reguleerivas õigusaktis ei ole sätestatud teisiti. Hallatava asutuse arengukava lõpptähtpäev ei tohi ületada Pärnu linna arengukava lõpptähtpäeva.

§ 23.   Algatamine

  Hallatava asutuse arengukava koostamise algatamise otsustab linnavalitsus oma korraldusega, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

§ 24.   Koostamine ja sisu

  (1) Hallatava asutuse arengukava koostab vastav asutus. Asutuse arengukava koostamist koordineerib vastava valdkonna struktuuriüksus, kelle alluvusse asutus kuulub.

  (2) Kui vastavat valdkonda reguleerivas õigusaktis ei ole sätestatud teisiti, peab hallatava asutuse arengukava sisaldama järgmisi osasid:
  1) hetkeolukorra analüüs;
  2) hallatava asutuse eesmärgid;
  3) tegevuskava – iga järgneva viie aasta tegevuste juures märgitakse ära vastutaja. Tegevuskava lisana tuuakse välja investeeringute vajadused järgnevaks viieks aastaks prioriteetsuse järjekorras, lisades rahalised vahendid. Ülejäänud perioodi kohta tehtavad investeeringud tuuakse välja loeteluna prioriteetsuse järjekorras;
  4) seire.

§ 25.   Heakskiitmine ja avalikustamine

  (1) Vähemalt kaks nädalat enne hallatava asutuse arengukava eelnõu esitamist linnavalitsusele esitatakse eelnõu arenguteenistusele, kes annab ühe nädala jooksul eelnõu esitajale oma arvamuse. Arenguteenistus kontrollib hallatava asutuse arengukava vastavust Pärnu linna arengukavale.

  (2) Hallatava asutuse arengukava kiidab heaks ja suunab avalikustamisele linnavalitsus oma korraldusega.

  (3) Hallatava asutuse arengukava avalikustatakse vastavas asutuses ja Pärnu linna kodulehel vähemalt kaks nädalat. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada kirjalikke ettepanekuid. Hallatava asutuse arengukava avalikustamise korraldab vastav struktuuriüksus, kelle alluvusse asutus kuulub.

  (4) Vastav struktuuriüksus koostab avalikustamisel esitatud ettepanekute kohta kokkuvõtte ning esitab selle koos arengukava kinnitamise eelnõuga linnavalitsusele.

§ 26.   Kinnitamine

  Hallatava asutuse arengukava kinnitab linnavalitsus oma korraldusega, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

§ 27.   Ülevaatamine, muutmine ja seire

  (1) Hallatava asutuse arengukava muutmine toimub vastava hallatava asutuse arengukavas ja käesoleva määruse §-des 25 ja 26 sätestatud korras.
[RT IV, 10.10.2018, 37 - jõust. 13.10.2018]

  (2) Hallatava asutuse arengukava seire kord sätestatakse vastava hallatava asutuse arengukavas.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 28.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 29.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json