Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Rakvere linna korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded

Väljaandja:Rakvere Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.10.2018, 42

Rakvere linna korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded

Vastu võetud 08.10.2018 nr 4

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 37 lõike 2 ja Rakvere linnavolikogu 22. augusti 2018. a määruse nr 22 „Hädaolukorra seaduse § 37 lõikest 2 tuleneva määruse kehtestamise delegeerimine“ alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse Rakvere linna korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded.

 (2) Määruses sätestatakse nõuded elutähtsa teenuse tasemele, valmisolekule ja elutähtsa teenuse katkestuse ennetamiseks. Samuti sätestatakse elutähtsa teenuse taastamise korraldus ja taastamise prioriteedid, tingimused, mille korral on tegemist elutähtsa teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraga ning hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus.

2. peatükk Veega varustamise ja kanalisatsiooniteenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded 

§ 2.  Veega varustamise ja kanalisatsiooniteenuse kirjeldus

 (1) Veega varustamine ja kanalisatsiooniteenus elutähtsa teenusena (edaspidi veega varustamise ja kanalisatsiooniteenus) on ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenus, mida osutab ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse § 7 lõikes 1¹ nimetatud vee-ettevõtja (edaspidi vee-ettevõtja) Rakvere linna haldusterritooriumil.

 (2) Hädaolukorras on vee-ettevõtja poolt osutatavaks elutähtsaks teenuseks veega varustamine, reovee ärajuhtimine ja selle puhastamine.

§ 3.  Veega varustamise ja kanalisatsiooniteenuse nõutud tase ja vee-ettevõtja valmisolek

 (1) Vee-ettevõtja tagab kliendile määruses sätestatud tingimustel tervisele ohutu joogivee kättesaadavuse ühisveevärgi kaudu ja korraldab ühiskanalisatsiooni kaudu reovee ärajuhtimise ja puhastamise.

 (2) Vee-ettevõtja tagab liitumispunktis veerõhu vastavuse vähemalt 1,5 baarile.

 (3) Hädaolukorras või muus sarnases olukorras võib vee-ettevõtja olenevalt ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni teenuse häirest või katkestusest ajutiselt piirata või katkestada klientidele vee andmise ja kanalisatsiooni kasutamise.

 (4) Hädaolukorras või muus sarnases olukorras võib vee-ettevõtja olenevalt veega varustamise teenuse häirest edastada klientidele ühisveevärgi kaudu standardile mittevastavat, kuid tervisele ohutut joogivett.

 (5) Hädaolukorras või muus sarnases olukorras, võib vee-ettevõtja olenevalt ühiskanalisatsiooni teenuse häirest juhtida loodusesse kehtestatud normidest suurema kontsentratsiooniga heitvett ja/või kasutada reoveekollektori ülevoolu reovee juhtimiseks loodusesse.

 (6) Vee-ettevõte tagab hädaolukorras või muus sarnases olukorras tuletõrjehüdrantidest vajalikus koguses vooluhulga päästetöödeks juhul, kui veevõrgu tehniline seisukord seda võimaldab ning hüdrantide kasutamisega ei tekitata veevõrgule täiendavaid kahjustusi.

§ 4.  Nõuded veega varustamise ja kanalisatsiooniteenuse toimepidevuse tagamiseks ja teenuse katkestuse ennetamiseks

 (1) Vee-ettevõtja peab veega varustamise ja kanalisatsiooniteenuse toimepidevuse tagamiseks ja teenuse katkestuse ennetamiseks tagama vähemalt:
 1) vajalike oskustega personali kättesaadavuse ööpäevaringselt teenuse tagamisega seotud ülesannete täitmiseks;
 2) elektrikatkestuse korral veega varustamise teenuse jätkamise suutlikkuse vähemalt 24 tunni jooksul ning reovee ärajuhtimise ja selle puhastamise vähemalt 8 tunni jooksul;
 3) täiendavate koostöökokkulepete olemasolu oluliste vahendite varustajatega ja muude oluliste lepingupartneritega;
 4) vajaliku töökorralduse teenuse osutamise jätkamiseks vedelkütusega varustamise, telefoni-, mobiiltelefoni- ja andmesideteenuse katkestuste korral.

 (2) Elutähtsa teenuse häirete, takistuste ja katkestuste vahetu ennetamine peab toimuma varasemalt läbiviidud ja läbiviidavate remont- ning rekonstrueerimistööde kaudu.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud kohustuse täitmiseks varustab vee-ettevõtja teenuse osutamiseks olulised ehitised, seadmed ja infosüsteemid autonoomse elektertoitesüsteemiga, mis tagab elektertoite ja teenuse katkestusejärgse toimimise vähemalt 24 tunniks. Enam kui 24 tundi kestva elektrikatkestuse korral tagab vee-ettevõtja varugeneraatorite töö jätkumiseks kütust maksimaalselt 48 tunniks.

§ 5.  Veega varustamise ja kanalisatsiooniteenuse katkestuse pikim lubatud aeg, hädaolukorra määratlus ja taastamise kord

 (1) Vee-ettevõtja poolt osutatav veega varustamise ja kanalisatsiooniteenus loetakse katkenuks, kui vee-ettevõtja ei ole võimeline täies mahus osutama teenust käesoleva määruse § 3 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tasemel.

 (2) Veega varustamise või kanalisatsiooniteenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraks loetakse olukord, kus vee-ettevõtja ei ole võimeline pärast teenuse katkestust taastama teenuse osutamist 16 tunni jooksul.

 (3) Vee-ettevõtja rakendab elutähtsa teenuse katkestuse korral viivitamatult meetmeid, et taastada teenuse osutamine täies mahus.

 (4) Vähemalt 16 tundi kestva teenuse katkestuse korral tagab vee-ettevõtja klientidele ajutise veevõtu võimaluse kuni teenuse taastamiseni.

§ 6.  Hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus

 (1) Vee-ettevõtja teavitab hädaolukorrast või selle ohust, samuti elutähtsa teenuse ettenägematust katkestusest, kui katkestuse likvideerimine kestab prognoositult vähemalt 8 tundi ning katkestusest mõjutatud piirkonnas elab vähemalt 50 inimest, piirkonnas on häiritud koolide, lasteaedade, haigla, majutusasutuste tegevus või teenuse katkestusega võib kaasneda reaalne oht inimeste elule, tervisele või looduskeskkonnale viivitamatult Rakvere Linnavalitsust eelkõige e-posti aadressil linnavalitsus@rakvere.ee ja/või telefonil 322 5870.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teavitus peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
 1) katkestuse toimumise aeg ja kestus;
 2) katkestuse tegelik või oletatav põhjus ning hetkeolukorra lühikirjeldus;
 3) teenuse taastamiseks rakendatavad meetmed.

 (3) Vee-ettevõtja teavitab avalikkust teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorrast või selle ohust vähemalt vee-ettevõtja ja Rakvere linna veebilehel ning sotsiaalmeedias.

3. peatükk Tänavate sõidetavuse tagamise kui elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded 

§ 7.  Tänavate sõidetavuse tagamise kirjeldus

  Tänavate sõidetavuse tagamine elutähtsa teenusena seisneb tänavate korrashoiu teostamises sellisel tasemel, mis tagab Rakvere linna tänavavõrgustiku toimimise ja tingimused ohutuks liiklemiseks ning mida osutab ehitusseadustiku § 97 lõikes 8 nimetatud ettevõtja (edaspidi tee-ettevõtja).

§ 8.  Tänavate sõidetavuse tagamise nõutud tase

  Hädaolukorras või muus sarnases olukorras tagab tee-ettevõtja tänavate sõidetavuse vastavalt käesoleva määruse § 7 sätestatule.

§ 9.  Nõuded tänava sõidetavuse toimepidevuse tagamiseks ja teenuse katkestuse ennetamiseks

 (1) Tänava sõidetavuse tagamiseks ja selle katkestuse ennetamiseks peab tee-ettevõtja tagama vähemalt:
 1) vajalikul hulgal ja vajalike oskustega personali kättesaadavuse;
 2) vajalikus koguses ja töövalmiduses teehooldustehnika ja abivahendid sõltuvalt ilmastikuoludest;
 3) vajalikud kokkulepped lisatehnika ja -tööjõu kaasamiseks;
 4) töökorralduse teenuse osutamise jätkamiseks vedelkütusega varustamise.

 (2) Tänavate sõidetavuse tagamiseks ja selle katkestuse ennetamiseks peab toimepidevuse riskianalüüsis ja plaanis arvestama vähemalt järgmiste võimalike ohtudega:
 1) lisatehnika ja lisatööjõu vajadus;
 2) erakordselt rasked ilmaolud;
 3) vedelkütusega varustamise katkestus.

§ 10.  Tänava sõidetavuse tagamise katkestuse pikim lubatud aeg, hädaolukorra määratlus, katkestuse taastamise kord ja prioriteedid

 (1) Tänava sõidetavuse katkestuse pikim lubatud aeg Rakvere linnas on:
 1) 3. seisunditaseme tänavatel (põhitänav, jalg- ja jalgrattatee, kõnnitee) 10 tundi;
 2) 2. seisunditaseme tänavatel (jaotustänav ja kõrvaltänav) 24 tundi;
 3) 1. seisunditaseme tänavatel (kvartalisisene tänav) 36 tundi.

 (2) Eelisjärjekorras tuleb tagada sõidetavus F. G. Adoffi, F. R. Kreutzwaldi (lõigus alates T5 Pärnu - Sõmeru kuni Tallinna tn), E. Vilde, Laada, Lai, L. Koidula (lõigus F. G. Adoffi tn - Võimla tn), Narva, Niine, Päikese, Tallinna, Tuleviku ja Vabaduse tänavatel.

 (3) Tänava sõidetavuse katkestuse korral rakendab tee-ettevõtja kõiki asjakohaseid meetmeid tänava sõidetavuse võimalikult kiireks täies mahus taastamiseks.

 (4) Tänava sõidetavuse teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraks on olukord, kui on täidetud järgmised tingimused:
 1) olukord ohustab paljude inimeste tervist või võib põhjustada suurt varalist kahju;
 2) käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tänavate sõidetavuse katkestuse lubatud aeg on ületatud;
 3) elutähtsa teenuse osutajal puuduvad võimalused tänavate sõidetavuse taastamiseks.

 (5) Tee-ettevõtja võtab teenuse osutamise taastamiseks vajadusel kasutusele lisatehnika ning rakendab vajadusel lisatööjõudu, alltöövõtjaid ja muid asjakohaseid meetmeid.

§ 11.  Hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus

 (1) Käesoleva määruse § 7 nimetatud teenuse osutaja teavitab tänava sõidetavuse katkestusest tingitud hädaolukorrast või selle ohust viivitamatult Rakvere Linnavalitsust eelkõige e-posti aadressil linnavalitsus@rakvere.ee ja/või telefonil 322 5870.

 (2) Lõikes 1 nimetatud teavitus peab sisaldama vähemalt järgmist informatsiooni:
 1) asukoht, kus esineb tänava sõidetavuse katkestusest tingitud hädaolukord või selle oht;
 2) tänava sõidetavuse katkestusest tingitud hädaolukorra või selle ohu hinnanguline kestus;
 3) tänava sõidetavuse katkestusest tingitud hädaolukorra või selle ohu lühikirjeldus;
 4) tänava sõidetavuse taastamise käik ja kaasatavad osapooled;
 5) teenuse katkestusest tulenev mõju teiste elutähtsate teenuste toimepidevusele.

 (3) Tee-ettevõtja teavitab avalikkust teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorrast või selle ohust vähemalt Rakvere linna veebilehel ning massimeedia vahendusel.

Marko Torm
Linnapea

Riina Männiste
Linnasekretär