EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.11.2012, 37

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Vastu võetud 11.03.2009 nr 100

Määrus kehtestatakse „Reklaamiseadus“ § 13 lg 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) „Välireklaami paigaldamise eeskiri“ (edaspidi eeskiri) reguleerib välireklaami (edaspidi reklaam) paigaldamist, avalikustamist ja mahavõtmist Võru linna haldusterritooriumil.

  (2) Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid reklaamiseaduse kohaselt.

  (3) Reklaami paigaldamisel peab lähtuma reklaamiseadusest tulenevatest üldnõuetest, keeldudest ja piirangutest.

  (4) Reklaami paigaldamine on lubatud Võru Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt väljastatud paigaldusloa alusel.

  (5) Linnavalitsus võib kehtestada täiendavad tingimused linna omandis olevatele ehitistele, objektidele ja maale reklaami paigaldamiseks.

§ 2.   Reklaami kujundusprintsiibid

  (1) Reklaam peab vastama reklaamiseaduses sätestatud nõuetele.

  (2) Reklaamkandja (reklaami paigaldamiseks kasutatav alus, konstruktsioon, seadeldis, objekt, reklaampost, treiler jms) ja reklaami kujundus peab sobima linnaruumi ja/või hoone välisilmega ning võib ulatuda maksimaalselt 1,0 meetri kaugusele hoonest, rajatisest jms. Kõnnitee kohal asuv reklaam ei tohi ulatuda kaugemale kui 2/3 kõnnitee laiusest ja reklaami allserva kõrgus peab olema vähemalt 2,2 m.

  (3) Kui hoonel on mitu reklaami, peavad need moodustama ühtse kompositsioonilise terviku.

  (4) Reklaam ei tohi:
  1) varjata olemasolevaid reklaame;
  2) häirida liikluskorraldust, varjata liikluskorraldusvahendeid ega asetseda nendega samal alusel.

  (5) Keelatud on:
  1) vilkuvad valgusreklaamid või helireklaamid, välja arvatud linnavalitsuse loal.

§ 3.   Teisaldatava reklaami, reklaamkanga ja bussiootepaviljoni reklaami paigaldamine

  (1) Teisaldatav reklaamina on käsitletav reklaam, mis paigaldatakse müügi-, teenindus- või ettevõtja muu tegutsemiskoha ette või vahetusse lähedusse ajutiselt, mingiks ajaperioodiks ööpäeva jooksul ja mis edastab selle koha kohta vahelduvat teavet, kusjuures mõlema poole pind ei ületa summaarselt 1 m2 ja reklaam ei ole kohtkindlalt ühendatud maapinna ega ehitisega.

  (2) Teisaldatava reklaami paigaldamine sõiduteele on keelatud.

  (3) Teisaldatav reklaam paigaldatakse kõnniteele selliselt, et kõnnitee vabaks jääv osa on vähemalt 120 cm.

  (4) Ristumiskohtadel teise teega ei tohi teisaldatav reklaam piirata liiklejatele vajalikku nähtavust.

  (5) Reklaamkangas on tänava kohale lühiajaliseks perioodiks paigaldatud kahepoolne reklaam, mõlemad pooled samased, mille alumise ääre kõrgus sõiduteest peab olema vähemalt viis meetrit tänava pinnast.

  (6) Bussiootepaviljoni reklaamplakat (edaspidi plakat) on klaaspaviljoni spetsiaalsesse valgusreklaamkappi paigaldatav reklaam.

  (7) Reklaamkanga ja plakati paigaldamine on lubatud linnavalitsuse poolt kooskõlastatud asukohtades.

  (8) Ajavahemikus 1. juuni – 31. august lubatakse reklaamkangas paigaldada ühekordse ürituse ja sündmuse kajastamiseks esitlusajaga kuni kaks nädalat.

  (9) Reklaamkanga ja plakati paigaldab reklaami avalikustaja omal kulul.

  (10) Reklaamkanga ja plakati asukohtadele saab teha eelregistreeringuid. Selleks esitatakse linnavalitsusele reklaami paigaldusloa taotlus.

  (11) Ühele kohale võib esitada taotluse/eelregistreeringu ühekordse esitlusajaga kuni kaks nädalat.

  (12) Esitlusaega võib soovi korral pikendada kaheks nädalaks, kui teisi taotlusi/ eelregistreeringuid ei ole esitatud.

  (13) Linnavalitusel on õigustühistada tehtud eelregistreering, teatades sellest ette üks kuu, kui reklaampinda või kohta on tarvis linnavalitsusel avalikkusele suunatud korraldatava ürituse reklaamimiseks.

§ 4.   Reklaami paigaldusloa taotlemine

  (1) Reklaami paigaldamiseks esitab reklaami avalikustaja linnavalitsusele vormikohase taotluse (lisa 1) ja maksudeklaratsiooni (lisa 2) koos vajalike kooskõlastustega:
  1) territooriumi-, hoone- või rajatise omaniku või valdaja kooskõlastus. Kaasomandi puhul kõikide kaasomanike kooskõlastus;
  2) trassivaldaja kooskõlastus juhul kui reklaam paigaldatakse trassi kaitsetsooni. Kaasomandi puhul kõikide kaasomanike kooskõlastus;
  3) muinsuskaitseameti kooskõlastus, kui reklaam paigaldatakse muinsuskaitsealale.

  (2) Reklaami avalikustaja esindaja puhul lisatakse volitusi tõendav dokument.

  (3) Taotlusele peab olema lisatud alljärgnevad lisad:
  1) kavand koos mõõtude ja värvilahendusega, reklaami kande või kinnituskonstruktsiooni joonis;
  2) hoonele paigaldatava reklaami puhul hoone joonis või foto koos paigalduskoha ja olemasolevate reklaamide äranäitamisega ning fototöötlus või joonis perspektiivvaatest;
  3) territooriumile paigaldatava reklaami puhul kandekonstruktsiooni projekt ja fototöötlus või joonis perspektiivvaatest ning asendiplaan (1:500) koos maapealsete ja maa-aluste tehnovõrkudega, kus on näidatud paigaldatava reklaami asukoht.

§ 5.   Taotluse läbivaatamine ja paigaldusloa väljastamine

  (1) Linnavalitsuse poolt määratud ametiisik vaatab esitatud dokumendid läbi viie tööpäeva jooksul, vajadusel esitab omapoolsed nõuded ning ettepanekud ja määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Nõuetele vastava taotluse esitamisel vormistab ametiisik 10 tööpäeva jooksul reklaami paigaldusloa.

  (3) Paigaldusluba väljastatakse tähtajaga kuni üks aasta (v.a reklaamkanga ja bussiootepaviljoni plakati paigaldusluba). Paigaldusloa, tähtajaga üks aasta, tähtaeg pikeneb tähtaja möödumisel automaatselt ühe aasta võrra, kui reklaami avalikustajal ei ole esinenud: reklaamimaksu võlgnevust, eeskirjaga kehtestatud nõuete rikkumisi ja seadustest tulenevaid rikkumisi või asjaolusid, mis takistaksid paigaldusloa pikendamist.

  (4) Linnavalitsuse poolt määratud ametiisik teavitab paigaldusloa pikendamata jätmisest reklaami avalikustajat kuu aega ette.

§ 6.   Paigaldusloa andmisest keeldumine

  (1) Linnavalitsusel on õigus paigaldusloa andmisest keelduda järgmistel juhtudel:
  1) taotleja on reklaami paigaldanud omavoliliselt enne loa väljastamist;
  2) paigaldada planeeritav reklaam on vastuolus eeskirja, reklaamiseaduse või muudes õigusaktides sätestatud nõuetega või kui esitatud reklaamikavand on sobimatu proportsiooni, stiili või värvilahenduse poolest ümbritseva linnaruumi ja hoone arhitektuuriga;
  3) reklaami paigaldaja on taotluse esitamise ajal reklaamimaksu võlglane;
  4) linnavalitsus ei pea ehitise või maa omanikuna või haldajana vastava reklaami ja/või reklaamikandja paigaldamist antud asukohta sobilikuks.

  (2) Paigaldusloa andmisest keeldumise otsusest teavitatakse taotlejat viie tööpäeva jooksul pärast korralduse vastu võtmisest.

§ 7.   Reklaami avalikustaja kohustused

  Reklaami avalikustaja on kohustatud:
  1) paigaldama korrektselt ja heal tasemel teostatud reklaami vastavalt kooskõlastusele;
  2) tagama, et reklaam oleks kogu avalikustamise perioodil korrektse väljanägemisega;
  3) esitama muudatustega kavandi kooskõlastamiseks linnavalitsusele kui soovitakse muuta reklaami paigaldusloa kehtivuse ajal;
  4) oma tegevuse lõpetamisel reklaami maha võtma kolme tööpäeva jooksul ning sellest teavitama linnavalitsust;
  5) teatama linnavalitsusele kolme tööpäeva jooksul, kui reklaam võetakse maha enne paigaldusloa lõppu;
  6) täitma volitatud ametiisikute poolt seatud nõudeid määratud tähtajaks.

§ 8.   Paigaldusloa kehtivuse lõpetamine

  (1) Linnavalitsusel on õigus paigaldusloa kehtivus lõpetada järgmistel juhtudel:
  1) reklaami avalikustaja ei ole täitnud käesolevat eeskirja;
  2) reklaami ei ole paigaldatud kolme kuu jooksul pärast paigaldusloa väljastamist;
  3) reklaami avalikustaja on reklaamimaksu võlglane kolme kuumaksu ulatuses;
  4) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

  (2) Paigaldusloa kehtivuse lõpetamise otsusest teavitatakse reklaami avalikustajat viie tööpäeva jooksul pärast selle vastu võtmist.

  (3) Reklaami avalikustaja on kohustatud reklaami eemaldama viie tööpäeva jooksul arvates paigaldusloa kehtivuse lõpetamise otsusest teatavaks tegemisest. Selle kohustuse täitmata jätmisel korraldab linnavalitsus reklaami maha võtmise reklaami paigaldaja kulul.

  (4) Kui linnavalitsus nõuab reklaami ennetähtaegset maha võtmist, seoses planeeritava ehitustegevusega, teehoiu- või kaevetöödest vms tulenevalt, teatakse sellest reklaami avalikustajale üks kuu ette. Kirjeldatud nõude esitamisel kannab reklaami maha võtmisega seotud kulud linnavalitsus. Võimalikku saamata jäänud tulu, mis on seotud reklaami maha võtmisega planeeritust varasemalt, ei kompenseerita.

§ 9.   Järelevalve ja reklaami mahavõtmine

  (1) Reklaami paigaldamise üle järelevalvet teostab linnavalitsuse poolt määratud ametiisik.

  (2) Avastatud puuduse korral on ametiisikul õigusteha ettekirjutus käesoleva eeskirja rikkujale nõudega rikkumise lõpetamise kohta ja anda tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Nõude täitmata jätmisel võib ametiisik teha linnavalitsusele ettepaneku loa kehtetuks tunnistamiseks.

  (3) Seadusega või käesoleva eeskirjaga vastuolus oleva reklaami peab reklaami avalikustaja korrigeerima või likvideerima ettekirjutuse alusel ning määratud tähtajaks.

  (4) Ettekirjutusele mittereageerimise korral on õigus järelevalvet teostaval ametiisikul korraldada reklaami maha võtmine reklaami avalikustaja kulul.

§ 10.   Vaidluste lahendamine

  Käesoleva määruse täitmisest tulenevalt vaidlused lahendatakse kokkuleppeliselt, vastavalt kehtivale seadusandlusele või kohtu korras.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Reklaamile, mis on paigaldatud enne käesoleva määruse kehtima hakkamist, kohaldatakse kuni paigaldusloa lõppemiseni käesoleva eeskirja nõudeid osas, mis ei raskenda reklaami avaldaja olukorda. Muudel juhtudel lähtutakse paigaldusloa väljastamisel kehtinud nõuetest. Paigaldusloa pikendamise taotluse menetlusele rakendatakse käesolevat eeskirja.

  (2) Määrus jõustub 01.04.2009.a.

Tõnu Anton
Esimees

Lisa 1 Reklaami paigaldusloa taotlus

Lisa 2 Reklaamimaksu deklaratsioon

/otsingu_soovitused.json