Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Võru linna eelarvest kultuuri-, spordi-, noorsootöö-, haridus- ja sotsiaaltööalase tegevustoetuse andmise kord

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.11.2012, 38

Võru linna eelarvest kultuuri-, spordi-, noorsootöö-, haridus- ja sotsiaaltööalase tegevustoetuse andmise kord

Vastu võetud 10.09.2008 nr 83

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   ÜLDSÄTTED

  (1) Käesoleva korraga sätestatakse linna eelarvelistest vahenditest tegevustoetuse (edaspidi toetuse) taotlemise, avalduse läbivaatamise, toetuse andmise ja järelevalve teostamise ning aruandluse kord.

  (2) Toetuse andmise eesmärk on kultuurilise, sportliku, noorsootöö-, haridus- ja sotsiaaltööalase tegevuse toetamine ning erinevate vajadustega elanikegruppidele vaba aja sisustamiseks paremate tingimuste loomine.

  (3) Toetust võivad taotleda füüsilistest isikutest ettevõtjad, mittetulundusühingud ja sihtasutused (edaspidi taotleja), kui tegevus, millele toetust taotletakse või sellest tulenev kasu on suunatud Võru linna elanikele.

§ 2.   TOETUSE RAHASTAMINE

  Toetuse andmise otsustab linnavalitsus vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud eelarvele.

§ 3.   TOETUSE TAOTLEMINE

  (1) Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane avaldus, mille taotleja esitab linnavalitsusele 1. oktoobriks. Toetus eraldatakse järgmiseks eelarveaastaks.

  (2) Avalduse ja aruande vormi kinnitab linnavalitsus.

  (3) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) planeeritav tegevusaasta eelarve (kulud kululiikide lõikes, tulud finantsallikate lõikes);
  2) tegevuste läbiviimise kohtade ja aegade plaan;
  3) korraldatavate ürituste loetelu (toimumise aeg ja koht);
  4) tegevuses osalejate nimekiri.

§ 4.   AVALDUSE MENETLEMINE

  (1) Linnavalitsus kontrollib ühe kuu jooksul esitatud avalduste vastavust nõuetele. Puuduste esinemisel teatab ta sellest taotlejale ning annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, mis ei tohi olla pikem kui 15 tööpäeva. Kui puudusi ei ole antud tähtajaks kõrvaldatud, võib linnavalitsus toetuse andmise menetluse lõpetada.

  (2) Laekunud avaldustest teeb linnavalitsus kokkuvõtte 1. novembriks ja esitab selle linnavolikogule seisukoha võtmiseks.

  (3) Linnavolikogu komisjon esitab omapoolse ettepaneku toetuste andmiseks linnavalitsusele pärast Võru linna eelarve esimest lugemist, arvestades eelarves selleks eraldatud vahendeid ja eelarve vastuvõtmise korda.

§ 5.   TOETUSE ANDMINE JA JÄRELEVALVE

  (1) Toetus eraldatakse linnavalitsuse korraldusega.

  (2) Toetuse saajaga sõlmitakse leping ühe kuu jooksul arvates linnavalitsuse korraldusest toetuse andmiseks. Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse summa;
  2) toetuse saamise otstarve ja ülekandmise kord;
  3) toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise tingimused;
  4) sanktsioonid lepingu rikkumise korral.

  (3) Kui pooled lepingu sõlmimisel kokkuleppele ei jõua, lõpetatakse toetuse andmise menetlus.

  (4) Toetus määratakse üheks eelarveaastaks avalduses esitatud eesmärkide täitmiseks.

  (5) Toetuse saaja esitab linnavalitsusele aruande toetuse kasutamise kohta hiljemalt järgneva aasta 15. veebruariks.

  (6) Toetuse ülekandmist toetuse saaja arvelduskontole ja kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab linnavalitsus.

  (7) Linnavalitsusel on õigus järelevalve korras lõpetada toetuse andmine või nõuda toetus tagasi taotlejatelt, kes:
  1) ei ole toetust kasutanud sihtotstarbeliselt;
  2) on toetuse taotlemisel teadlikult esitanud valeandmeid;
  3) ei ole varasemalt antud toetuse kasutamise kohta tähtajaks esitanud vormikohast aruannet.

§ 6.   AVALDUSE RAHULDAMATA JÄTMISE ALUSED

  (1) Avaldus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) avaldus ei ole esitatud tähtaegselt;
  2) avalduses nimetatud tegevus ei toeta § 1 lõikes 2 sätestatud eesmärke;
  3) avaldusest tulenevalt otseselt kasu saavate isikute hulgas ei ole Võru linna elanikke.

  (2) Avaldus võidakse jätta rahuldamata, kui:
  1) linnavalitsus on juba rahastanud samasugust projekti ja linnavalitsuse hinnangul on planeeritav tegevus vähese efektiivsusega projektis sätestatud eesmärkide suhtes;
  2) linnavalitsusele on esitatud sisuliselt sarnased avaldused. Sellisel juhul võib linnavalitsus välja valida nende seast ühe, mis tema hinnangul on püstitatud eesmärgi suhtes kõige mõjusam;
  3) avaldus sisaldab tegevuskavas üritusi ja kalkulatsioonis kulusid, mis ei ole projekti eesmärki silmas pidades otseselt vajalikud või on ilmselgelt ülemäärased;
  4) samasugust tegevust on juba rahastatud ja see pole andnud soovitud tulemusi.

§ 7.   RAKENDUSSÄTTED

  (1) Tunnistada kehtetuks Võru Linnavolikogu 04.04.2003 määruse nr 14 lisa 2 „Võru linna eelarvest hariduse-, kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltööalase tegevustoetuse andmise kord“(KO 2003,57,1408).

  (2) Määrus jõustub 01. oktoobril 2008. a.

Tõnu Anton
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json