SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Tugiisiku teenuse osutamise kord

Väljaandja:Varstu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.03.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 10.11.2012, 51

Tugiisiku teenuse osutamise kord

Vastu võetud 13.03.2012 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 21, § 24 lõike 1 punktide 1 ja 3, § 26 lõike 1 punkti 6 ja § 28 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib rahvastikuregistri andmetel Varstu vallas elavatele isikutele või peredele tugiisiku teenuse osutamist.

§ 2.  Üldsätted

  Tugiisiku teenus on isiku või pere abistamine nõustamise ja juhendamise kaudu tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga isiku igapäevases elukeskkonnas.

§ 3.  Teenuse saaja

  (1)Tugiisiku teenusele on õigus
 1) Lapsevanemal, kes vajab abi lapse eest hoolitsemisel ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel;
 2) Isikul, kes vajab abi puude, haiguse või raske olukorra tõttu, mis oluliselt raskendab toimetulekut;
 3) Isikul, kes vajab abi kinnipidamiskohast vabanemise järgselt;
 4) Lapsel, kes vajab abi asenduskoduteenusel, eestkostel, perekonnas hooldamise teenusel või turvakoduteenusel viibides või sealt lahkudes iseseisvalt elama asumisel;
 5) Perel, kes vajab abi puudega lapse eest hoolitsemisel ning talle toetava ja arengut soodustava kasvukeskkonna loomisega;
 6) Lapsel, kelle vanemad on raskustes nende eest hoolitsemisega ning neile turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisega.

§ 4.  Teenuse osutaja

  (1)Vahetult tugiisiku teenust osutav isik (tugiisik) peab vastama järgmistele nõuetele
 1) peab olema täisealine täieliku teovõimega füüsiline isik;
 2) on läbinud tugiisiku tööks vajaliku koolituse või on oma isikuomaduste ja võimete poolest sobiv (elu- ja töökogemused, teadmised, füüsiline ja vaimne tervis);
 3) ei ole karistusregistrisse kantud ja tema suhtes ei ole alustatud kriminaalmenetlust.

§ 5.  Teenuse kirjeldus ja eesmärk

 (1) Tugiisiku teenus on sotsiaalhoolekande üks osa, mis seisneb teenuse saaja abistamisel igapäevaeluga toimetulekul ja suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga

 (2) Teenuse eesmärgiks on teenuse saaja võimetest ja arengutasemest lähtuvalt tema iseseisvuse ning osalemise suurendamine kõikides eluvaldkondades järgmiste tegevuste abil:
 1) igapäevaeluõpetus nii kodus kui väljaspool kodu, sealhulgas iseenda ja oma ümbruse eest hoolitsema õpetamine;
 2) abistamine suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga;
 3) sotsiaalsete võimete arendamine;
 4) teenuse saajaga koos tema tegevuste suunamine, planeerimine ja juhendamine;
 5) teenuse saaja pereliikmete nõustamine igapäevaelu praktiliste toimingute tegemisel ning kliendi arengut toetava kasvukeskkonna tagamisel.

 (3) Tugiisikul on õigus keelduda isiku või pereliikmetega suhtlemisest, kui isik või pereliikmed on alkoholi- või narkojoobes, samuti kui isik või pereliikmed on agressiivsed või muul viisil ohtlikud.

§ 6.  Teenuse osutamine

 (1) Teenuse saamiseks esitab teenuse soovija Varstu Vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialistile vastavasisulise avalduse koos teenuse vajadust tõendavate dokumentidega. Ettepaneku teenuse osutamiseks võib esitada ka sotsiaaltöö spetsialist.

 (2) Tugiisiku teenust osutatakse ja tugiisik määratakse sotsiaaltöö spetsialisti ettepanekul vallavalitsuse korraldusega hiljemalt 30 päeva jooksul avalduse saabumisest.

 (3) Sotsiaaltöö spetsialist võib tugineda otsuse tegemisel teiste spetsialistide (meditsiin, haridusvaldkond, jmt) soovitustele tugiisiku teenuse pakkumise osas.

 (4) Vajalikud teenused või tegevused, nende osutamise maht ja kestvus määratakse kindlaks enne teenuse osutamise alustamist sõlmitavas lepingus teenuse saaja, tugiisiku ja Varstu Vallavalitsuse vahel.

 (5) Tugiisiku teenust osutatakse vastavalt vajadusele teenuse saaja juures kodus ja/või väljaspool kodu.

 (6) Teenuse saajat ja tema pereliikmeid puudutavaid andmeid ning muud teenuse osutamisega seotud informatsiooni kasutatakse ainult teenuse eesmärkidest lähtuvalt ja osapoolte huvides.

§ 7.  Lepingu sõlmimine ja lõpetamine

 (1) Teenuse osutamise aluseks on teenuse saaja või tema seadusliku esindaja, teenuse osutaja ja Varstu Vallavalitsuse vahel sõlmitud kolmepoolne leping.

 (2) Teenuse osutajaga sõlmitakse töövõtu ja/või käsundusleping.

 (3) Teenust võib osta ka juuriidiliselt isikult, vastavalt kokkulepitud tingimustele teenuse sisu ja hinna osas.

 (4) Leping lõpetatakse teenuse vajaduse lõppemisel, teenuse saaja või tema seadusliku esindaja soovil või tugiisiku ettepanekul kooskõlastatult Varstu Vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialistiga.

§ 8.  Teenuse aruandlus

  Tugiisik on kohustatud esitama Varstu Vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialistile töötundide arvestuse ja sisulise aruande teenuse osutamisele järgneva kuu 10. kuupäevaks.

§ 9.  Teenuse finantseerimine

 (1) Teenuse saajale on osutatav teenus tasuta.

 (2) Teenuse osutamise kulud kaetakse valla eelarvest või valla eelarvesse laekuvatest sihtotstarbelistest vahenditest vastavalt sõlmitud töövõtu ja/või käsunduslepingule või teenuse osutaja poolt esitatud arvele.

 (3) Teenuse hinna kehtestab Varstu Vallavalitsus.

§ 10.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 20. märtsil 2012 a.

Ale Sprenk
Volikogu esimees