Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse põhimäärus

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.11.2015, 10

Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse põhimäärus

Vastu võetud 29.10.2015 nr 47

Määrus on kehtestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja Luunja valla põhimääruse § 10 lg 1 p 37 alusel

§ 1.   Asutuse nimi

  Asutuse täielik nimi on Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus /edaspidi Keskus/.

§ 2.   Aadress ja tegevuskohad

  (1) Keskuse aadress on Puiestee 8, Luunja alevik, Luunja vald, 62222 Tartumaa.

  (2) Keskuse tegevuskohad on:
  1) kultuurimaja aadressiga Puiestee 8, Luunja alevik;
  2) noortekeskus aadressiga Puiestee 2, Luunja alevik;
  3) käsitöötuba aadressiga Puiestee 2, Luunja alevik;
  4) Luunja laululava.

§ 3.   Haldusala ja õiguslik seisund

  (1) Keskus on Luunja vallavalitsuse hallatav asutus.

  (2) Keskuse kõrgemalseisev ametiasutus on Luunja vallavalitsus /edaspidi vallavalitsus/.

  (3) Keskus juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Asjaajamise alused

  Keskuse asjaajamine reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab Keskuse direktor käskkirjaga, lähtudes Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetes alustes sätestatust ning Luunja valla asjaajamiskorrast.

§ 5.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Keskusel on oma nimega pitsat ja sümboolika.

  (2) Pitsati ja sümboolika kasutamise korra kehtestab Keskuse direktor käskkirjaga.

§ 6.   Tegevuse eesmärk

  Keskuse tegevuse eesmärk on Luunja valla elanike kultuurilise teenindamise tagamine, rahvakultuuri säilitamine ja arendamine, huvi-, spordi- ja vabaajategevuse ning avatud noorsootöö korraldamine ning koordineerimine.

§ 7.   Põhiülesanded

  (1) Keskuse tegevuse põhiülesanded Luunja vallas on:
  1) noorte ja täiskasvanute huvitegevuse võimaluste loomine, mitmekesistamine, korraldamine ja koordineerimine;
  2) piirkondliku noorsootöö edendamine, noorte tegevuse ja arengu toetamine;
  3) valla elanikele suunatud kultuuri- ja meelelahutusürituste korraldamine;
  4) kultuuritraditsioonide järjepidevuse tagamine, rahvakultuuri säilitamine ja arendamine;
  5) kohaliku kultuurielu uurimine ja jäädvustamine;
  6) professionaalse kultuuri vahendamine;
  7) spordialase töö korraldamine ja koordineerimine;
  8) koostöö piirkonna kultuuri-, spordi- ja haridusasutustega ning muude asutuste ja organisatsioonidega;
  9) Keskuse hallata antud vara heaperemehelik haldamine.

  (2) Ülesannete täitmiseks Keskus:
  1) korraldab avatud noorsootööd;
  2) korraldab taidlus- ja huvitegevust, pakub võimalusi loominguliste võimete ja oskuste arenguks;
  3) korraldab etendusi, kontserte ning muid kultuuri- ja meelelahutuslikke üritusi;
  4) korraldab Luunja valla ja riiklike tähtpäevade tähistamist;
  5) teeb kultuurialast selgitustööd, vahendab professionaalset kultuuri;
  6) tegeleb rahvuskultuuri alalhoiu ja edendamisega;
  7) korraldab tervisespordiüritusi, rahvaspordivõistlusi ning tagab valla esindatuse spordivõistlustel;
  8) korraldab tema hallata antud kultuuri- ja spordirajatiste ning -inventari sihipärast kasutamist, hooldamist ja arendamist;
  9) kogub ja vahendab oma tegevusega seotud infot, koostab ja haldab valla kultuuri- ja spordikalendrit;
  10) koostab ja juhendab oma tegevusvaldkonnaga seotud projekte;
  11) võib rentida oma käsutuses olevat vara vastavalt kehtestatud korrale;
  12) osutab muid oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid.

§ 8.   Keskuse juhtimine

  (1) Keskuse tööd juhib direktor.

  (2) Direktori ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

  (3) Direktoriga sõlmib, ütleb üles ja muudab töölepingu vallavanem või tema volitatud esindaja.

  (4) Direktor on Keskuse seadusejärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.

  (5) Direktor:
  1) teostab oma pädevuse piires tehinguid õigus- ja haldusaktides, käesolevas põhimääruses, direktori töölepingus ning tööülesannete kirjelduses sätestatud tööülesannete täitmiseks;
  2) vastutab Keskuse tegevuse ja arengu eest, samuti Keskusele hallata antud vara heaperemeheliku kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest;
  3) sõlmib, muudab ja ütleb üles personaliga töölepingud;
  4) sõlmib vajadusel käsunduslepinguid ja töövõtulepinguid;
  5) kinnitab tööülesannete kirjelduse, töökorralduse reeglid, asjaajamiskorra ja muud Keskuse töökorralduslikud dokumendid;
  6) kinnitab Keskuse personali töötasud, preemiad ja lisatasud vastavalt Luunja vallavolikogu /edaspidi vallavolikogu/ poolt vastu võetud eelarvele;
  7) esindab Keskust oma pädevuste piires suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  8) koostab Keskuse eelarve projekti, esitab selle vallavalitsusele ja vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
  9) tugineb Keskuse tegevuste planeerimisel Luunja valla kultuuri-, spordi ja noorsootöö arengukavale ning Nõukogu ettepanekutele;
  10) annab Keskuse töö ja tegevuse korraldamiseks käskkirju;
  11) teeb vallavalitsusele ettepanekuid Keskuse sisulise tegevuse arendamiseks ning majandusliku olukorra parendamiseks;
  12) täidab muid Keskuse juhtimiseks vajalikke ja õigusaktidega pandud ülesandeid;
  13) on aruandekohuslane vallavalitsuse ja Nõukogu ees.

  (6) Direktori äraolekul asendab teda direktori poolt käskkirjaga määratud isik.

§ 9.   Personal

  (1) Keskuse personali koosseisu kinnitab vallavalitsus kooskõlastatult volikoguga.

  (2) Personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepinguga, tööülesannete kirjeldusega ning töökorralduse reeglitega.

§ 10.   Keskuse nõukogu

  (1) Keskuse sisulist tegevust suunab 5-7 liikmeline Nõukogu, mis moodustatakse kuni kolmeks aastaks. Nõukogu koosseisu ja kodukorra kinnitab vallavalitsus.

  (2) Nõukogu moodustatakse erinevate huvigruppide ja valdkondade esindajatest, sh. noorsootöö, sport, huvitegevus ning üks vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni liige ja üks vallavalitsuse esindaja.

  (3) Nõukogu. ülesanne on olla toetav ja nõuandev organ, mis suunab Keskuse tegevust ja teeb ettepanekuid Keskuse tegevusega seotud küsimustes. Oma tegevuses juhindub Nõukogu oma kodukorrast.

  (4) Nõukogu pädevuses on:
  1) Keskuse tööle hinnangu andmine;
  2) Keskuse järgmise aasta eelarve projekti, tegevuskava ja ürituste kava kooskõlastamine enne nende esitamist vallavalitsusele;
  3) muude Keskuse tegevust puudutavate oluliste küsimuste arutamine;
  4) ettepanekute tegemine Keskuse töö parandamiseks ja arendamiseks.

  (5) Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kaks korda aastas.

  (6) Nõukogu koosolekutest võtab sõnaõigusega osa Keskuse direktor.

§ 11.   Vara

  (1) Keskuse hallatava vara moodustavad talle Luunja vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt Keskusele sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara.

  (2) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud vallavara eeskirjale.

§ 12.   Finantseerimine

  (1) Keskusel on oma alaeelarve Luunja valla eelarve koosseisus.

  (2) Keskust finantseeritakse Luunja valla eelarvest, sealhulgas:
  1) laekumistest Keskuse põhimäärusest tulenevate eesmärkide ja ülesannetega seotud tasulistest teenustest;
  2) riigieelarvelistest eraldustest;
  3) laekumistest sihtfondidest ja projektidest;
  4) asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikute annetustest;
  5) muudest seadusega lubatud vahenditest.

  (3) Keskuse poolt osutatavate teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

§ 13.   Aruandlus

  Keskus esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja muid asutuse tööga seotud aruandeid vastavalt seadusandluses kehtestatud korrale ning Nõukogu ja vallavalitsuse nõudmisel.

§ 14.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet Keskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (2) Keskuse finantsmajandusliku tegevuse ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon ja vallavalitsus.

§ 15.   Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  Keskuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu

§ 16.   Lõppsätted

  Keskuse põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 17.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Luunja vallavolikogu 31.01.2013.a määrus nr 1 „Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Pärnalaas
Volikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json