Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Sillamäe linna tunnustuste avaldamise kord

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.11.2015, 25

Sillamäe linna tunnustuste avaldamise kord

Vastu võetud 29.03.2011 nr 51
jõustumine 01.04.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.10.2015RT IV, 10.11.2015, 113.11.2015

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 3 punkti 2, § 14 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ning kooskõlas Sillamäe Linnavolikogu 30. septembri 2003. a määrusega nr 14/27-m kinnitatud „Sillamäe linna põhimääruse” § 5 lõikega 6.

§ 1.   Üldsätted

  Sillamäe linn avaldab tunnustust Sillamäe linna aukodaniku nimetuse, aukirja ja tänukirja andmisega. Käesoleva määruse paragrahvid 5 ja 6 laienevad samuti Sillamäe linna RSN Täitevkomitee ja Sillamäe Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) varem vastuvõetud otsustele linna aukodaniku nimetuse omistamise kohta.

§ 2.   Aukodaniku nimetuse andmine

  (1) Aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Sillamäe linnale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.

  (2) Aukodaniku nimetuse andmise otsustab linnavolikogu. Aukodaniku nimetusega kaasneb Sillamäe linna nimetusega mälestusplaadi andmine. Mälestusplaat antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeval või Sillamäe linna aastapäeval.
[RT IV, 10.11.2015, 1 - jõust. 13.11.2015]

  (3) Ettepanekuid aukodaniku nimetuse andmise kohta võivad teha kõik linnavalitsuse hallatavad asutused, juriidilised ja füüsilised isikud. Avaldus ettepanekuga peab sisaldama isiku eluloolisi andmeid ning põhjendust, miks isik võiks saada aukodanikuks.

  (4) Avaldus esitatakse linnavolikogule hiljemalt 1. detsembriks. Sillamäe linna aukodaniku nimetus antakse ühele isikule kalendriaastas. Linna aukodaniku valimine toimub linnavolikogus salajasel hääletamisel.
[RT IV, 10.11.2015, 1 - jõust. 13.11.2015]

§ 3.   Aukirja andmine

  (1) Aukiri antakse linnavalitsuse hallatavale asutusele, füüsilisele või juriidilisele isikule austusavaldusena Sillamäe linnale osutatud teenete eest vastavalt linnavolikogu või linnavalitsuse otsusele.

  (2) Aukirja andmise ettepaneku võivad teha kõik linnavalitsuse hallatavad asutused, juriidilised ja füüsilised isikud.

  (3) Linnavolikogu aukirja kujunduse kinnitab linnavolikogu.

  (4) Linnavolikogu võib otsustada aukirja saajale ühekordse toetuse andmise. Toetuse suurus ei tohi ületada „Riigieelarve seadusega“ määratud toimetulekupiiri määra.

§ 4.   Tänukirja andmine

  (1) Tänukiri antakse linnavalitsuse hallatavale asutusele, füüsilisele või juriidilisele isikule, kes on toetanud linna poolt või koostöös linnaga organiseeritud üritust või muudel juhtudel vastavalt linnavolikogu esimehe või linnapea otsusele.

  (2) Tänukirja andmise võivad otsustada linnavolikogu esimees ja linnapea ühiselt (linnavolikogu esimehe ja linnapea ühine tänukiri) või linnavolikogu esimees ja linnapea eraldi.

  (3) Tänukirja andmise ettepaneku võib teha Sillamäe linna poolt või koostöös Sillamäe linnaga organiseeritud ürituse korraldamise komisjon, kõik linnavalitsuse hallatavad asutused, juriidilised ja füüsilised isikud.

  (4) Tänukirja kujunduse kinnitab linnavalitsus.

§ 5.   Auraamat

  (1) Aukodanike saajate nimed kantakse Sillamäe linna auraamatusse.

  (2) Sillamäe linna auraamat asub alaliselt linnakantseleis ja selle kasutamist jälgib linnasekretär.

§ 6.   Aukodanikule toetuse maksmine

  Sillamäe linna aukodanikule maksab Sillamäe linn aukodaniku nimetuse andmisel ühekordset toetust summas 1 000 eurot.
[RT IV, 10.11.2015, 1 - jõust. 13.11.2015]

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2011. a.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (4) Enne 2016. aasta 1. jaanuari Sillamäe linna aukodanikuks nimetatud isikule, kes elab rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linnas, maksab Sillamäe linn igakuiselt toetust, mille suuruseks on „Riigieelarve seadusega“ määratud toimetulekupiiri määr. Enne 2016. aasta 1. jaanuari Sillamäe linna aukodanikuks nimetatud isikule ei maksta käesoleva määruse §-s 6 näidatud toetust.
[RT IV, 10.11.2015, 1 - jõust. 13.11.2015]

/otsingu_soovitused.json