Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Sportlaste, treenerite ja spordiklubide premeerimise kord

Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.11.2015, 42

Sportlaste, treenerite ja spordiklubide premeerimise kord

Vastu võetud 23.01.2013 nr 4
RT IV, 26.02.2013, 77
jõustumine 01.03.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.11.2015RT IV, 10.11.2015, 2213.11.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 30 lg 1 p 3 ja Haapsalu põhimääruse § 35 lg 1 p 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus sätestab Haapsalu linna eelarvest parimate sportlaste ja treenerite premeerimiseks taotluste esitamise, taotluste läbivaatamise ja preemiate määramise korra (edaspidi Kord).

  (2) Käesoleva Korra kohaselt premeeritakse sportlasi, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Haapsalu linn või kelle elukoht ei ole Haapsalu linn, kuid kes õpivad, töötavad või on Haapsalu linnas registreeritud spordiklubi liikmed ja nende treenereid ning Haapsalu linnas registreeritud spordiklubisid.

§ 2.   Eesmärk

  Korra eesmärk on motiveerida sportlasi ja treenereid Haapsalu linna ja spordiklubide esindamisel ja paremate tulemuste saavutamisel ning toetada sportlast paremate treening- ja võistlemisvõimaluste leidmisel läbi spordiklubi.

§ 3.   Premeerimise taotlemine

  (1) Võistlus, millel saavutatu eest premeerimist taotletakse, peab olema spordiliidu või alaliidu kalenderplaanis.

  (2) Taotlusi premeerimiseks võivad esitada spordiklubid ja spordikoolid, treenerid ning Haapsalu Linnavalitsuse spordikomisjoni liikmed.

  (3) Premeerimist võib taotleda käesoleva Korra § 1 lõikes 2 nimetatud sportlaste ja nende treenerite poolt saavutatud individuaalsete või võistkondlike tulemuste eest.

  (4) Premeerimiseks esitab taotleja Haapsalu Linnavalitsusele avalduse, milles märgitakse:
  1) premeeritava nimi, spordiklubi või spordikool, elukoha aadress;
  2) võistluse nimi;
  3) tulemus, mis on kinnitatud võistlusprotokolli või selle viite näol;
  4) muu taotleja poolt vajalikuks peetav informatsioon.

  (5) taotlusi sportlaste ja treenerite premeerimiseks aasta jooksul saavutatud tulemuste eest võetakse vastu üks kord aastas peale eelnevalt Haapsalu linna veebilehel väljakuulutamist.

§ 4.   Premeerimise taotluste läbivaatamine ja premeerimine

  (1) Haapsalu Linnavalitsus kontrollib esitatud taotlusi ja edastab need menetlemiseks Haapsalu Linnavalitsuse spordikomisjonile (edaspidi Komisjon).
[RT IV, 10.11.2015, 22 - jõust. 13.11.2015]

  (2) Komisjon teeb ettepaneku Haapsalu Linnavalitsusele sportlaste premeerimiseks.

  (3) Komisjon võtab ettepaneku kujundamisel aluseks Haapsalu linna eelarves saavutusspordile ettenähtud summa ning juhindub alljärgnevast:
  1) sportlast premeeritakse ainult aasta parima saavutuse eest;
  2) sportlasi, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Haapsalu linn, premeeritakse koefitsiendiga 1,0;
  3) sportlasi, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Haapsalu linn, kuid kes õpivad, töötavad või on Haapsalu linnas registreeritud spordiklubi liikmed või on esindanud Haapsalu linna, premeeritakse koefitsiendiga 0,5;
  4) treenereid premeeritakse vastavalt tema sportlase preemia määrast koefitsiendiga 0,5;
  5) punktides 2, 3 ja 4 toodud koefitsiendid korrutatakse läbi vastava saavutuse eest ette nähtud premeerimise määraga.
  6) premeerimise piirmäärad kõrgete saavutuste eest rahvusvahelistel tiitlivõistlustel on järgmised:

VõistlusKohtInduviduaalne tulemusVõistkonna koosseisus
saavutatud tulemus
Euroopa meistrivõistlusedI
II
III
4.-6.
Kuni 1917 eurot
Kuni 1278 eurot
Kuni 958 eurot
Kuni 639 eurot
Kuni 958 eurot
Kuni 639 eurot
Kuni 511 eurot
Kuni 319 eurot
Maailmameistrivõistlused ja
olümpiamängud
1.-6Kuni 6390 eurotKuni 3196 eurot

  7) Rahvusvahelisel tiitlivõistlusel (§ 4 lg 3 p 6) saavutatu eest premeeritakse üldjuhul sportlast ja tema treenerit. Muudel juhtudel teeb Komisjon reeglina ettepaneku eraldada preemiasumma spordiklubile, kes korraldab summa kasutamise sportlase treening- või võistlemisvõimaluste laiendamiseks.

  (4) Parimatele sportlastele, treeneritele ja spordiklubide esindajatele toimub aasta lõpus või järgmise aasta alguses pidulik tänuüritus, kus antakse üle preemiad ja sihtotstarbeliselt kasutatavad kingitused sportlastele, treeneritele või vastavatele spordiklubidele.

  (5) Haapsalu Linnavalitsusel on õigus, sõltumata esitatud taotlusest ning arvestamata käesolevas paragrahvis määratud piirmäärasid, premeerida sportlast, treenerit või võistkonda vahetult peale edukat esinemist rahvusvahelisel võistlusel.
[RT IV, 10.11.2015, 22 - jõust. 13.11.2015]

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

  (2) Käesoleva korra kohaselt premeeritakse sportlasi ja treenereid alates 01. jaanuarist 2008 a saavutatud tulemuste eest.

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json