Teksti suurus:

Liitumislepingu ja selle lisade kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.11.2016
Avaldamismärge:RT IV, 10.11.2016, 8

Liitumislepingu ja selle lisade kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks

Vastu võetud 02.11.2016 nr 352

Viljandi Vallavolikogu oma 23.03.2016.a otsusega nr 281 "Algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste lõpetamine ja haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine" otsustas teha ettepaneku Abja Vallavolikogule, Halliste Vallavolikogule, Karksi Vallavolikogule, Kolga-Jaani Vallavolikogule, Kõo Vallavolikogule, Kõpu Vallavolikogule, Mõisaküla Linnavolikogule, Suure-Jaani Vallavolikogule, Tarvastu Vallavolikogule ja Võhma Linnavolikogule algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine eesmärgiga moodustada 11 omavalitsuse üksuse põhjal üks kohaliku omavalitsuse üksus.

Ettepaneku saanud volikogudest esitas Viljandi Vallavolikogule, seaduses sätestatud tähtaja (kahe kuu) jooksul, oma nõustumise haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks Abja, Halliste, Kolga-Jaani, Kõo, Kõpu ja Tarvastu Vallavolikogu ning Mõisaküla ja Võhma Linnavolikogu. Eitavalt vastasid Karksi Vallavolikogu, Suure-Jaani Vallavolikogu. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle alustati läbirääkimisi 8 Viljandimaa omavalitsusega. Läbirääkimiste käigus otsustasid erinevatel põhjustel ühinemisläbirääkimised Viljandi vallaga lõpetada Abja, Halliste, Kõo ja Kõpu Vallavolikogu ning Mõisaküla ja Võhma Linnavolikogu. Ühinemislepingu, mille nimetuseks on "Kolga-Jaani valla ja Tarvastu valla Viljandi vallaga liitumisleping" projekti koostas koostöös Kolga-Jaani, Tarvastu ja Viljandi Vallavolikogude poolt moodustatud ajutine ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjon. Kõnealune ühinemislepingu projekt oli avalikul väljapanekul 26.09.2016 kuni 16.10.2016. Selleks avalikustati ühinemislepingu projekt:
1) Kolga-Jaani, Tarvastu, ja Viljandi valla veebilehtedel alates 26.09.2016;
2) ühisajalehes "Liitumisleht";
3) ühinemist käsitleval veebilehel.
Liitumislepingut tutvustati kõigis kolmes vallas 26. septembrist kuni 5. oktoobrini 2016 toimunud avalikel koosolekutel. Kokku toimus 8 avalikku koosolekut. Samuti korraldati kõigis kolmes vallas, vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lg 7, elanike arvamuse väljaselgitamiseks elanike küsitlus, mis toimus küsitluspunktides ajavahemikul 05.10.2016 kuni 09.10.2016 ning elektrooniliselt veebikeskkonna http:haldusreform.viljandivald.e/ kaudu 03.10.2016 alates kell 08.00 kuni 05.10.2016 kell 20.00.
Tulenevalt eeltoodust ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10, haldusreformi seaduse § 2 lõike 1 punkti 2, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõike 7, lõike 9 punktid 1 ja 6 ja § 91 lõike 6, Viljandi Vallavolikogu o tsustab:
1. Kinnitada Kolga-Jaani valla ja Tarvastu valla Viljandi vallaga liitumisleping (lisatud) koos lisadega.
Lisa 1 Prioriteetsete investeeringute nimekiri aastateks 2018 kuni 2022;
Lisa 2 Seletuskiri;
Lisa 3 Õiend liitumislepingule esitatud ettepanekute kohta;
Lisa 4 Kolga- Jaani valla auditeeritud majandusaasta aruanne;
Lisa 5 Tarvastu valla auditeeritud majandusaasta aruanne;
Lisa 6 Viljandi valla auditeeritud majandusaasta aruanne;
Lisa 7 Ühineva omavalitsusüksuse kaart mõõtkavas 1:50 000;
Lisa 8 Riigikantselei arvamus kasutusele võetava sümboolika kohta.
2. Taotleda Vabariigi Valitsuselt Viljandi maakonnas haldusreformi käigus Kolga-Jaani valla, Tarvastu valla ja Viljandi valla haldusterritoriaalse korralduse muutmist, eesmärgil moodustada liitumise teel suurenenud omavalitsusüksus - VILJANDI VALD.
3. Viljandi Vallavalitsusel kui ametiasutusel:
3.1 esitada käesolev otsus koos vajalike materjalidega Viljandi maavanemale 10 päeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest; 3.2 avalikustada Kolga-Jaani valla ja Tarvastu valla Viljandi vallaga liitumisleping koos lisadega valla veebilehel ning Riigi Teatajas.

Hellar Mutle
vallavolikogu esimees

Lisa Liitumisleping

Lisa 1 Prioriteetsete investeeringute nimekiri 2018 kuni 2022

Lisa 2 Seletuskiri

Lisa 3 Õiend liitumislepingule esitatud ettepanekute kohta

Lisa 4 Kolga-Jaani valla auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 5 Tarvastu valla auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 6 Viljandi valla auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 7 Ühineva omavalitsusüksuse kaart mõõtkavas 1:50 000

Lisa 8 Riigikantselei arvamus kasutusele võetava sümboolika kohta