Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Viljandi valla tunnustuse avaldamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 10.11.2018, 1

Viljandi valla tunnustuse avaldamise kord

Vastu võetud 31.10.2018 nr 53

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 14 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Tunnustamise korraga reguleeritakse Viljandi vallas tunnustuse avaldamist.

  (2) Tunnustuse eesmärk on väärtustada ja tunnustada üksikisikuid, asutusi ning organisatsioone, kes on tööalase või ühiskondliku tegevusega andnud olulise panuse Viljandi valla inimeste elukvaliteedi tõstmisele, hariduse, kultuuri, noorsootöö ja spordi edendamisele ning valla maine tõstmisele.

  (3) Määrus sätestab Viljandi valla tunnustusavalduste liigid ja kirjelduse ning reguleerib nende taotlemise, määramise ja kätteandmise korda.

§ 2.   Tunnustuste liigid

  (1) Viljandi valla aunimetused on:
  1) Viljandi valla Aukodanik;
  2) Viljandi valla teenetemärk;
  3) Viljandi valla Tegija;
  4) Viljandi valla aasta pere.

  (2) Viljandi valla tunnustusavaldused on:
  1) Viljandi valla aukiri;
  2) Viljandi valla tänukiri.

  (3) Viljandi valla haridusalased tunnustused on:
  1) Aasta haridustöötajad;
  2) Üliõpilasstipendiumid.

  (4) Viljandi valla noorsootööalane tunnustus on Aasta Noorsootöö auhind.

  (5) Viljandi valla kultuurialane tunnustus on Viljandi valla kultuuripreemia.

  (6) Viljandi valla spordialane tunnustus on MARTIN KLEINI nimeline spordipreemia.

§ 3.   Aunimetus „Viljandi valla Aukodanik“

  (1) Viljandi valla kõrgeima tunnustuse „Viljandi valla Aukodanik“ (edaspidi Aukodanik) aunimetuse andmise eesmärk on avaldada avalikku tunnustust isikule, kes on oma tööalase või isikliku tegevusega välja paistnud valla arendamisel, tõstnud paikkonna mainet ja tuntust. Aukodaniku aunimetus antakse väljapaistvate teenete eest ettevõtluse-, majanduse-, hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonnas või muus valdkonnas või isamaalise tegevuse või vabatahtliku töö eest.

  (2) Aukodaniku aunimetus antakse üldjuhul Viljandi valla kodanikule, kuid erandina võib esitada kandidaadiks inimesi väljastpoolt Viljandi valda, kes on pärit Viljandi vallast või kellel on Viljandi valla ees silmapaistvaid teeneid.

  (3) Aukodaniku aunimetus antakse üle üks kord aastas. Aukodaniku aunimetus võidakse jätta välja andmata nõuetele vastavate kandidaatide puudumisel.

  (4) Ettepaneku Aukodaniku aunimetuse andmiseks võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

  (5) Ettepanek Aukodaniku aunimetuse andmiseks esitatakse Viljandi Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) koos kandidaadi nime, elulooandmete ning teenete kirjeldusega kirjalikult iga aasta 15. detsembriks.

  (6) Esitatud taotlused vaatab vallavalitsusele seisukoha esitamiseks läbi vallavalitsuse korraldusega moodustatud komisjon.

  (7) Aukodaniku nimetus omistatakse Viljandi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) otsusega. Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälte enamus.

  (8) Aukodaniku aunimetusega kaasneb vastav tunnistus, Viljandi valla aukodaniku märk, Viljandi valla aukiri ja rahaline preemia (rahaliselt preemialt tasub seadusega ettenähtud maksud vallavalitsus).

  (9) Aukodaniku nimi kantakse Viljandi valla auraamatusse.

  (10) Aunimetus „Viljandi valla Aukodanik“ antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul sündmusel.

§ 4.   Viljandi valla teenetemärk

  (1) Viljandi valla teenetemärgil on kaks klassi:
  1) Viljandi valla Aukodaniku märk;
  2) Viljandi valla teenetemärk.

  (2) Viljandi valla Aukodaniku märk antakse aunimetuse „Viljandi valla Aukodanik“ saanud isikule.

  (3) Viljandi valla teenetemärk antakse vallas olulist osa etendanud füüsilisele isikule, kelle töö, looming või panus on toonud märgatavat kasu majanduse või muu valdkonna arendamisele Viljandi vallas.

  (4) Viljandi valla teenetemärgi andmise taotlust võivad esitada kõik füüsilised- ja juriidilised isikud.

  (5) Viljandi valla teenetemärgi andmise taotlused koos teenete kirjeldusega esitatakse vallavalitsusele enne sündmust, millal soovitakse tunnustust üle anda.

  (6) Viljandi valla teenetemärgi andmise otsustab vallavalitsus.

  (7) Koos Viljandi valla teenetemärgiga antakse isikule tunnistus, rahaline preemia (rahaliselt preemialt tasub seadusega ettenähtud maksud vallavalitsus) ja tehakse vastav kanne Viljandi valla auraamatusse.

  (8) Viljandi valla teenetemärk koos tunnistusega antakse üle pidulikul sündmusel, mis on toodud ära teenetemärgi andmise taotluses.

§ 5.   Viljandi valla Tegija

  (1) Viljandi valla Tegija aunimetus määratakse tunnustusena isikule või ühendusele, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on aasta või aastate jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaalelu, kohaliku omaalgatuse või muus valdkonnas ning toonud vallale tuntust.

  (2) Ettepanekuid Viljandi valla Tegija aunimetuse määramiseks võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

  (3) Ettepanek Viljandi valla Tegija aunimetuse määramiseks esitatakse vallavalitsusele iga aasta 15. detsembriks. Ettepanekus kirjeldatakse, kellele ja milliste teenete eest taotletakse aunimetuse andmist.

  (4) Esitatud taotlused vaatab vallavalitsusele seisukoha esitamiseks läbi vallavalitsuse korraldusega moodustatud komisjon.

  (5) Viljandi valla Tegija aunimetuse määramise otsustab vallavolikogu.

  (6) Viljandi valla Tegija aunimetuse määramisega kaasneb vastava tunnistuse väljaandmine, valla meene, kanne Viljandi valla auraamatusse ning rahaline preemia (rahaliselt preemialt tasub seadusega ettenähtud maksud vallavalitsus).

  (7) Viljandi valla Tegija aunimetus antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul sündmusel.

§ 6.   Viljandi valla aasta pere

  (1) Viljandi valla aasta pere aunimetusega tunnustatakse vähemalt kolmelapselisi aktiivseid ja koostegutsemist väärtustavaid peresid.

  (2) Ettepanekuid Viljandi valla aasta pere aunimetuse määramiseks võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

  (3) Ettepanek koos põhjendusega Viljandi valla aasta pere aunimetuse määramiseks esitatakse vallavalitsusele iga aasta 15. detsembriks.

  (4) Esitatud taotlused vaatab vallavalitsusele seisukoha esitamiseks läbi vallavalitsuse korraldusega moodustatud komisjon.

  (5) Viljandi valla aasta pere aunimetuse määramise otsustab vallavolikogu.

  (6) Viljandi valla aasta pere aunimetuse määramisega kaasneb vastava tunnistuse väljaandmine, valla meene, kanne Viljandi valla auraamatusse ning rahaline preemia (rahaliselt preemialt tasub seadusega ettenähtud maksud vallavalitsus).

  (7) Viljandi valla aasta pere aunimetus antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul sündmusel.

§ 7.   Viljandi valla aukiri

  (1) Viljandi valla aukiri (edaspidi aukiri) antakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kelle töö või tegevus on aastate jooksul silma paistnud ning kaasa aidanud Viljandi valla maine kujundamisele.

  (2) Aukiri antakse välja vallavalitsuse korraldusega (va Viljandi valla Aukodaniku ja Viljandi valla teenetemärgi puhul).

  (3) Põhjendatud ettepanek aukirja väljaandmiseks esitatakse vallavalitsusele vähemalt 10 tööpäeva enne soovitavat aukirja üleandmise päeva. Taotluses võib ära märkida ürituse, kus soovitakse aukirja üleandmist.

  (4) Aukirjale kirjutavad alla vallavolikogu esimees ja vallavanem.

§ 8.   Viljandi valla tänukiri

  (1) Viljandi valla tänukiri (edaspidi tänukiri) antakse tänuavaldusena Viljandi Vallavalitsuse teenistujale või vallavalitsuse ametiasutuse hallatava asutuse töötajale kauaaegse ja kohusetundliku teenistuse ning töötamise eest, füüsilisele või juriidilisele isikule koostöö eest Viljandi vallaga või muudel juhtudel vastavalt vallavanema otsusele.

  (2) Põhjendatud ettepanek tänukirja väljaandmiseks esitatakse vähemalt 5 tööpäeva enne soovitavat üleandmist vallavalitsuse ametiasutusele.

  (3) Tänukirja andmise otsustab ja allkirjastab vallavanem.

  (4) Tänukirja annab üle vallavanem või vallavanema volitatud isik pidulikul sündmusel.

§ 9.   Aasta haridustöötajad

  (1) Tunnustuse omistamise eesmärgiks on tähtsustada haridustöötaja rolli ning tunnustada Viljandi valla üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste õpetajaid, haridusasutuste juhte, tugispetsialiste, treenereid, huvihariduse spetsialiste, kelle töö ja isiklik eeskuju on kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud haridusasutuste ja Viljandi valla arengut.

  (2) Tunnustus omistatakse järgmistes kategooriates:
  1) Aasta Noor Õpetaja;
  2) Aasta Õpetaja;
  3) Aasta Lasteaiaõpetaja.

  (3) Aasta Noore Õpetaja tunnustusele kandideerija on kuni 5-aastase tööstaažiga õpetaja:
  1) kellel on eelmistel õppeaastatel väljapaistvad töötulemused õpilaste/laste juhendamisel ja innustamisel, saavutamaks parimaid võimetekohaseid tulemusi;
  2) kes on oluliselt kaasa aidanud õpilaste/laste kujunemisele aktiivseteks ja töökateks;
  3) kes on osalenud haridusasutuse arendustegevuses ja projektide töös.

  (4) Aasta Õpetaja ja Aasta Lasteaiaõpetaja tunnustusele kandideerija on õpetaja:
  1) kellel on eelmis(te)l õppeaasta(te)l väljapaistvad töötulemused õpilaste/laste juhendamisel ja innustamisel, saavutamaks parimaid võimetekohaseid tulemusi;
  2) kes on oluliselt kaasa aidanud õpilaste/laste kujunemisele aktiivseteks ning töökateks;
  3) kelle tegevus on hinnatud õpilaste/laste, lapsevanemate, kolleegide, haridusasutuse pidaja ja üldsuse poolt;
  4) kes on osalenud haridusasutuse arendustegevuses ja projektide töös, tegelenud enesetäiendusega ning tutvustanud oma töökogemusi töökohas ja väljaspool.

  (5) Ettepanekuid kandidaatide kohta võivad teha kõik juriidilised ja füüsilised isikud.

  (6) Ettepanekud koos põhjendustega esitatakse tunnustuse omistamiseks vallavalitsusele iga aasta 30. juuniks.

  (7) Esitatud taotlused vaatab läbi vallavalitsuse korraldusega moodustatud komisjon, mille koosseisu kuuluvad vähemalt kaks Viljandi Vallavolikogu alatise haridus- ja noorsootöökomisjoni ning kultuuri- ja spordikomisjoni liiget.

  (8) Komisjon esitab oma seisukoha aasta haridustöötajate tunnustuse omistamiseks vallavalitsusele 5. septembriks.

  (9) Sobiva kandidaadi puudumisel võivad tunnustused (või üks nendest) jääda välja andmata.

  (10) Aasta Noore Õpetaja, Aasta Õpetaja ja Aasta Lasteaiaõpetaja tunnustuse saaja kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (11) Aasta Noort Õpetajat, Aasta Õpetajat ja Aasta Lasteaiaõpetajat tunnustatakse tänukirja, meene ja rahalise preemiaga (rahaliselt preemialt tasub seadusega ettenähtud maksud vallavalitsus).

  (12) Tunnustus antakse üle vallavalitsuse poolt korraldatud pidulikul sündmusel.

§ 10.   Üliõpilasstipendiumid

  (1) Tunnustamaks Viljandi vallast kõrgemasse õppeasutusse õppima läinud hästi õppivaid üliõpilasi, annab Viljandi Vallavalitsus õpingute jätkamiseks välja kaks nimelist aastastipendiumit (edaspidi stipendium):
  1) AINO TAMME nimeline stipendium humanitaar- ja kultuuriüliõpilasele;
  2) JAAN DEPMANI nimeline stipendium reaal- ja loodusainete üliõpilasele.

  (2) Stipendiumile kandideerija peab olema kõrgemas õppeasutuses edukalt läbinud vähemalt kaks esimest õppeaastat.

  (3) Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada nii üliõpilased kui ka kõrgemad õppeasutused. Taotlused esitatakse vallavalitsusele iga aasta 15. septembriks.

  (4) Taotlusele tuleb lisada kõrgema õppeasutuse soovitus, kõrgkooli poolt kinnitatud väljavõte õpitulemustest ning taotleja motivatsioonikiri.

  (5) Esitatud taotlused vaatab läbi vallavalitsuse korraldusega moodustatud komisjon, mille koosseisu kuuluvad vähemalt kaks Viljandi Vallavolikogu alatise haridus- ja noorsootöökomisjoni ning kultuuri- ja spordikomisjoni liiget.

  (6) Stipendiumi saajaid tunnustatakse tänukirja, meene ja rahalise preemiaga (rahaliselt preemialt tasub seadusega ettenähtud maksud vallavalitsus).

  (7) Sobiva kandidaadi puudumisel võivad stipendiumid (või üks nendest) jääda välja andmata.

  (8) Stipendiumid antakse üle vallavalitsuse poolt korraldatud pidulikul sündmusel.

§ 11.   Aasta Noorsootöö auhind

  (1) Aasta Noorsootöö auhinna (edaspidi noorsootöö auhind) omistamise eesmärgiks on märgata ja väärtustada noori (seitsme kuni kahekümne kuue aastane füüsiline isik) ning noorsootöö tegijaid, kelle tegevus ja isiklik eeskuju on positiivselt mõjutanud Viljandi valla mainet.

  (2) Noorsootöö auhind omistatakse füüsilisele või juriidilisele isikule või isikute grupile, väljapaistva tegevuse või saavutuste eest noorsootöö valdkonnas.

  (3) Ettepanekuid noorsootöö auhinna kandidaatide kohta võivad vallavalitsusele esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

  (4) Ettepanek noorsootöö auhinna määramiseks esitatakse vallavalitsusele iga aasta 15. detsembriks. Ettepanekus kirjeldatakse, kellele ja milliste teenete eest taotletakse tunnustamist.

  (5) Esitatud taotlused vaatab läbi vallavalitsuse korraldusega moodustatud komisjon, mille koosseisu kuuluvad vähemalt kaks Viljandi Vallavolikogu alatise haridus- ja noorsootöökomisjoni ning kultuuri- ja spordikomisjoni liiget.

  (6) Noorsootöö auhinna saaja kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (7) Noorsootöö auhinna saajat tunnustatakse tänukirja, meene ja rahalise preemiaga (rahaliselt preemialt tasub seadusega ettenähtud maksud vallavalitsus).

  (8) Noorsootöö auhind antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul sündmusel.

§ 12.   Viljandi valla kultuuripreemia

  (1) Viljandi valla kultuuripreemia (edaspidi kultuuripreemia) eesmärk on tunnustada ja innustada Viljandi vallas tegutsevaid isikuid või organisatsioone, kes on kultuuri valdkonnas silma paistnud ning panustanud vallale oluliste sündmuste korraldamisse või toonud vallale üleriigilist tunnustust.

  (2) Kultuuripreemia määratakse Viljandi vallas tegutsevale füüsilisele või juriidilisele isikule või isikute grupile, väljapaistva tegevuse või saavutuste eest kultuuri valdkonnas.

  (3) Ettepanekuid kultuuripreemia kandidaatide kohta võivad vallavalitsusele esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

  (4) Ettepanek kultuuripreemia määramiseks esitatakse vallavalitsusele iga aasta 15. detsembriks. Ettepanekus kirjeldatakse, kellele ja milliste teenete eest taotletakse tunnustamist.

  (5) Esitatud taotlused vaatab läbi vallavalitsuse korraldusega moodustatud komisjon, mille koosseisu kuuluvad vähemalt kaks Viljandi Vallavolikogu alatise haridus- ja noorsootöökomisjoni ning kultuuri- ja spordikomisjoni liiget.

  (6) Kultuuripreemia saaja kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (7) Kultuuripreemia saajat tunnustatakse tänukirja, meene ja rahalise preemiaga (rahaliselt preemialt tasub seadusega ettenähtud maksud vallavalitsus).

  (8) Kultuuripreemia antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul sündmusel.

§ 13.   MARTIN KLEINI nimeline spordipreemia

  (1) Tunnustamaks Eesti rahvastikuregistri andmetel Viljandi valla haldusterritooriumil elavaid sportlasi ning spordielu edendajaid, annab vallavalitsus seniste kõrgetasemeliste saavutuste tunnustamiseks ja edasiseks spordiga tegelemiseks ning spordivaldkonna edendamiseks välja kolm nimelist spordipreemiat:
  1) MARTIN KLEINI nimeline spordipreemia parimale naissportlasele;
  2) MARTIN KLEINI nimeline spordipreemia parimale meessportlasele;
  3) MARTIN KLEINI nimeline spordipreemia spordielu edendajale.

  (2) Taotlusi Martin Kleini nimelise spordipreemia määramiseks võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

  (3) Vabas vormis taotlused koos kandidaadi eelnevate aastate sporditulemuste ja saavutustega ning spordielu edendaja puhul kokkuvõte panusest spordivaldkonda esitatakse kirjalikult vallavalitsusele iga aasta 15. detsembriks.

  (4) Esitatud taotlused vaatab läbi vallavalitsuse korraldusega moodustatud komisjon, mille koosseisu kuuluvad vähemalt kaks Viljandi Vallavolikogu alatise haridus- ja noorsootöökomisjoni ning kultuuri- ja spordikomisjoni liiget.

  (5) Spordipreemia saajad kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (6) Spordipreemia saajaid tunnustatakse tänukirja, meene ja rahalise preemiaga (rahaliselt preemialt tasub seadusega ettenähtud maksud vallavalitsus).

  (7) Spordipreemiad antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul sündmusel.

  (8) Samale isikule ei määrata uut spordipreemiat üldjuhul enne 3 (kolm) aasta möödumist.

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Arvestust Aukodaniku aunimetuse ja teenetemärgi andmise kohta peetakse vallavalitsuse ametiasutuse vallakantseleis.

  (2) Sobivate tunnustamist väärivate isikute puudumisel võib jääda tunnustus välja andmata.

  (3) Tunnustusega kaasneva rahalise preemia suuruse otsustab vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul.

  (4) Üliõpilasstipendiumite määramiseks taotluste esitamise tähtaeg 2018. aastal on 15. detsember. Üliõpilasstipendiumid antakse üle 2019. aastal Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul sündmusel.

§ 15.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks:
  1) Viljandi Vallavolikogu 20.12.2017 määrus nr 11 „Tunnustamise kord Viljandi vallas“;
  2) Tarvastu Vallavolikogu 27.10.2010 määrus nr 17 „Tarvastu valla aasta õpetaja statuut“;
  3) Viljandi Vallavolikogu 17.06.2015 määrus nr 79 „Viljandi valla aasta haridustöötajate statuut“;
  4) Tarvastu Vallavolikogu 27.06.2012 määrus nr 19 „Üliõpilasstipendiumid“;
  5) Viljandi Vallavolikogu 20.12.2017 määrus nr 10 „Martin Kleini nimeline spordistipendium“;
  6) Kolga-Jaani Vallavolikogu 28.05.2010 määrus nr 9 „Kolga-Jaani valla tunnustuse avaldamise kord“;
  7) Tarvastu Vallavolikogu 06.02.2008 määrus nr 9 „Tarvastu valla Tarvastu Tegija statuut”.

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. novembril 2018.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json