KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.11.2018, 3

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 25.10.2018 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36² alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Eeskiri sätestab koerte ja kasside (edaspidi loom) pidamise nõuded Vinni valla (edaspidi valla) haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kelle omandis või valduses on loom.

  (3) Eeskirja täidetakse koosmõjus loomakaitseseaduse, veterinaarkorralduse seaduse, loomatauditõrje seaduse ja muude loomapidamist reguleerivate õigusaktidega.

§ 2.   Mõisted

 
  1) Loomaks nimetatakse käesolevas eeskirjas koera või kassi.
  2) Loomapidaja on füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis või valduses on loom või kes
  3) Hulkuv loom on omaniku järelevalveta või omanikuta loom.
  4) Häirimine on kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus.
  5) Ohustamine on vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu asetav tegevus.
  6) Avalik koht on üldiseks liikumiseks ja kasutamiseks mõeldud igasugune territoorium, hoone, rajatis või ruum (nt teed, tänavad, hoovid, haljasalad, pargid, parklad, ametiasutused, haridus-, tervishoiu- ja kultuuriasutused, toitlustusettevõtted, kauplused, majutusasutused, spordihooned, ühissõidukid jms).
  7) Varjupaik on hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud koht.
  8) Varjupaiga pidaja korraldab varjupaiga pidamist, hulkuvate loomade püüdmist, omaniku kindlakstegemist, varjupaika toimetamist ja uue omaniku otsimist ning loomade hukkamist.

§ 3.   Loomade pidamise nõuded

  (1) Loomade pidamine toimub piiratud, omanikule kuuluval või õiguslikul alusel tema kasutuses oleval territooriumil. Territoorium peab olema piiratud selliselt, et oleks välistatud looma väljapääsemine. Kui looma peetakse ketis, ei ole territooriumi piiramine kohustuslik, kuid tuleb välistada looma ärajooksmine ja kallaletungi võimalus. Kortermajas lähtutakse lisaks käesolevale eeskirjale korteriühistu kodukorrast, ühise tegutsemise lepingust ja muudest elamu ühist haldamist reguleerivatest dokumentidest.

  (2) Loomapidaja kannab täieliku vastutust looma tekitatud varalise või tervisekahjustuse korral, kui see tuleneb käesoleva eeskirja rikkumisest ega ole seotud olukorraga, kus looma kasutatakse kuritegeliku tegevuse takistamiseks.

  (3) Loomapidaja võib kassi pidada kinnises ruumis. Avalikku kohta pääsemise võimalusega territooriumil võib pidada üksnes vaktsineeritud kassi.

  (4) Loomapidaja peab tagama, et loom ei häiriks avalikku korda ega ohustaks või häiriks teisi inimesi, nende vara ja loomi.

  (5) Juriidilisest isikust loomapidajal on kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

  (6) Inimest või teist looma hammustanud koer tuleb eraldada kõigist inimestest ja teistest loomadest kuni veterinaarse läbivaatuse tulemuste selgumiseni.

  (7) Keelatud on looma hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilise ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu.

  (8) Keelatud on lubada loomal häirida metsloomi ja linde, välja arvatud jahi ajal jahikoertel.

  (9) Loomapidajal tuleb looma pidamisel järgida loomakaitseseaduses, loomatauditõrje seaduses, Vabariigi Valitsuse 16. 04.2002 määruses nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord“, põllumajandusministri 24.07.2008 määruses nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded“ ning põllumajandusministri 20.11.2000 määruses nr 67 „Marutaudi tõrje eeskiri” sätestatud nõudeid.

§ 4.   Loomaga avalikus kohas viibimine

  (1) Loomapidaja võib avalikus kohas viibida loomaga, kes on nõuetekohaselt vaktsineeritud, registreeritud ja märgistatud. Avalikus kohas on keelatud viibida nakkusohtliku ning haige loomaga.

  (2) Loomaga avalikus kohas viibimisel peab omanik tagama järelevalve oma looma üle, vältimaks lahtipääsemist.

  (3) Üldjuhul koeraga avalikus kohas viibimisel peab koer olema jalutusrihma otsas ja vajadusel kandma suukorvi. Väikekoera võib hoida kinnises korvis või spetsiaalses transpordikastis või -puuris.

  (4) Jalutusrihmata koeraga võib avalikus kohas viibida koerte treenimisaladel ning maaomaniku loal inimasustusest eemal asuvates kohtades, kui sellega ei ohustata teisi inimesi ja loomi ning on tagatud loomapidaja pidev järelevalve koera üle, sealhulgas võimalus koer koheselt jalutusrihma külge kinnitada.

  (5) Koera võib jätta lahtipääsemist välistaval moel kinniseotuna avalikku kohta ajaks, mil loomapidaja viibib lähedalasuvas hoones või lähedalasuval territooriumil, kus sellega ei ohusta koera tervist, avalikku korda ja teisi inimesi või loomi ning loomapidaja eemalviibimine jääb mõistliku aja piiridesse (mitte kauemaks kui pool tundi).

  (6) Pimedal ajal peab loomale olema kinnitatud helkur, helkurrihm, helkurvöö või muu sama funktsiooni täitev ese.

  (7) Looma võib jätta väljapääsemist välistataval moel varjulises kohas paiknevasse sõidukisse,

§ 5.   Loomapidaja kohustused

  (1) Loomapidaja on kohustatud:
  1) tagama loomale liigikohased pidamistingimused ja piisavas koguses vett ning toitu;
  2) järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid, sh koristama oma looma poolt tekitatud reostuse;
  3) võtma tarvitusele meetmed, et välistada looma kallaletungi teistele loomadele ja inimestele;
  4) välistama looma ärajooksmine, looma kadumisel korraldama viivitamata looma otsimist;
  5) tagama teenistuskohustuste täitmisel oleva ametiisiku ohutu sisse- ja väljapääsu oma territooriumil;
  6) looma haigestumise või teadmata põhjusel suremise korral pöörduma veterinaararsti poole haigestumise või surma põhjuse väljaselgitamiseks;
  7) teavitama koheselt tervisekaitse- ja veterinaarasutust inimest hammustanud loomast või teist looma hammustanud ebaloomuliku käitumisega või marutaudikahtlusega loomast;
  8) vaktsineerima oma looma marutaudi vastu hiljemalt kolme kuu vanuselt. Hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud tähtajal;
  9) jälgima muid õigusaktidega loomapidamisele kehtestatud nõudeid.

  (2) Loomapidajal on keelatud:
  1) lubada loomal reostada avalikku kohta s.h. hoone ühiskasutuses olevaid ruume ja territooriume, avalikke teid, s.h kergliiklusteid, haljasalasid, liivakaste jms. Kui loom on reostanud eelnimetatud kohti, on looma omanik kohustatud looma poolt tekitatud reostuse koheselt koristama;
  2) viibida loomaga avalikus kohas s.h. hoones, kuhu on paigaldatud vastava loomaga viibimist keelav märk;
  3) viibida loomaga rahvakogunemistel ja avalikel üritustel, kui see võib häirida ürituse läbiviimist või on korraldaja poolt keelatud;
  4) looma kaasa võtta ametiasutustesse, kauplustesse, toitlustusasutustesse, spordi- või lastemänguväljakule, kooli- või lasteasutuse territooriumile ilma ruumi või maa-ala valdaja eelneva sellekohase nõusolekuta;
  5) ujutada koeri suplemiseks kasutatavates kohtades.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 2, 3 sätestatud nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera kohta.

§ 6.   Hulkuvad loomad

  (1) Vinni valla territooriumil järelvalveta jäetud või hulkuvast lemmikloomast tuleb teatada vallavalitsusele. Järelvalveta jäetud ning hulkuvate loomade püüdmist, omaniku kindlakstegemist, varjupaika toimetamist, varjupaigas pidamist, uue omaniku otsimist ning loomade hukkamist korraldab Vinni Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) poolt valitud varjupaik lepingu alusel.

  (2) Hulkuva looma püüdmisel tuleb kontrollida, kas loom on identifitseeritav ja kas teda on võimalik kohe tagastada omanikule.

  (3) Kinnipüütud loomi hoitakse varjupaigas üldjuhul 14 (neliteist) päeva. Kui selle aja jooksul ei ole võimalik looma omanikku kindlaks teha ega loomale uut loomapidajat leida, viiakse läbi looma eutanaasia loomakaitseseadusega sätestatud korras.

  (4) Omanikuga looma püüdmise, varjupaika toimetamise, varjupaigas pidamise, sealhulgas veterinaarülevaatuse kulud tasub loomapidaja. Ilma mikrokiibita varjupaika toimetatud looma omanik on kohustatud looma kättesaamisel tasuma looma märgistamise kulud. Loomapidaja väljendatud tahteavaldus loomast loobuda ei vabasta teda kulude kandmise kohustusest.

  (5) Hulkuvate loomade toitmist ning pidamist korterelamu üldkasutatavates ruumides või territooriumil reguleeritakse korterelamu kodukorraga. Hulkuva looma söötja peab koristama looma söötmisest tekkiva reostuse.

  (6) Hulkuva looma pikemaajalist (kestusega üle 1 kuu) söötmist ja jootmist ning samaaegselt alalise võimaluse loomist looma viibimiseks oma elu-või abiruumides või õuealal, aga ka korterelamu üldkasutatavates ruumides või õuealal käsitletakse loomapidamisena ja sellega tegelevale isikule laienevad loomakaitseseadusega ja käesoleva eeskirjaga loomapidajale pandud kohustused.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud kohustusi ei teki, kui isik on teatanud koheselt vallavalitsusele hulkuvast loomast.

§ 7.   Koerte ja kasside märgistamine ja registreerimine

  (1) Koer ja kass peab kandma märgistusena mikrokiipi. Enne 2012.aastat sündinud koerad võivad kanda märgistusena vallavalitsusest väljastatud registreerimisnumbrit, mille koeraomanik on kohustatud kinnitama koera kaelarihmale.

  (2) Kõik valla haldusterritooriumil peetavad koerad ja kassid peavad olema registreeritud Vinni valla lemmikloomaregistris (edaspidi: register). Teised lemmikloomad võib kanda registrisse loomapidaja soovi korral. Lemmiklooma märgistamise ja registreerimisega seotud kulud tasub loomaomanik.

  (3) Loomaomanik peab koera ja kassi märgistama ja registreerima kümne päeva jooksul arvates päevast, mil koer või kass sai kolme kuuseks.

  (4) Omandatud täiskasvanud koer või kass, kes on märgistamata ja registreerimata tuleb märgistada ja registreerida kümne päeva jooksul arvates omandamise päevast. Kui koer või kass on eelnevalt registreeritud, siis kohustub uus loomaomanik teavitama registripidajat looma omaniku vahetumisest ja uue omaniku andmed kümne päeva jooksul omandamise päevast.

  (5) Lemmiklooma registreering kestab 20 aastat, mille järel kanne kustutatakse.

  (6) Registreerimisel esitab loomapidaja järgmised andmed:
  1) omaniku nimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress ja elukoht;
  2) koera tõug või tõuta looma puhul looma välimuse lühikirjeldus sugu, nimi, sünniaeg, eritunnused;
  3) muud andmed, mida näeb ette registri põhimäärus.

  (7) Looma kadumisest või surmast peab omanik 14 päeva jooksul teavitama vallavalitsust või tegema ise elektroonilise registrikande (www.eesti.ee).

§ 8.   Vastutus

  (1) Vastutus eeskirja nõuete rikkumise eest on sätestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663.

  (2) Järelevalvet käesoleva eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ning Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

§ 9.   Erisused koerte ja kasside registreerimisel

  Käesoleva määruse § 7 lõige 2 hakkab endise Laekvere ja endise Rägavere valla territooriumil kehtima aasta pärast käesoleva määruse jõustumist.

§ 10.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Vinni Vallavolikogu 24.11.2011 määrus nr 20 „Vinni valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Laekvere Vallavolikogu 26.02.2013 määrus nr 59 „Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri“.

Meelis Maine
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json