ElamumajandusEluruumid

Teksti suurus:

Eluruumi vajavate isikute arvestuse kord Narva linnas

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2022, 50

Eluruumi vajavate isikute arvestuse kord Narva linnas

Vastu võetud 29.10.2020 nr 19
RT IV, 10.11.2020, 27
jõustumine 13.11.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.06.2022RT IV, 09.07.2022, 3912.07.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6, elamuseaduse § 8 punkti 1 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 41 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev „Eluruumi vajavate isikute arvestuse kord Narva linnas“ (edaspidi Kord) sätestab Narva linna omandis olevate eluruumide üürimise taotlemise, taotluste menetlemise ja üürile andmise korra isikutele, kes vajavad eluruumi, kuid kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

  (2) Käesolevat Korda ei kohaldata toetatud elamise teenuse, kogukonnas elamise teenuse ning varjupaigateenuse osutamisel.

  (3) Käesoleva Korraga reguleerimata juhtudel juhindutakse Eesti Vabariigi ja Narva linna õigusaktidest.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas Korras kasutatakse järgmisi mõisteid:
  1) munitsipaaleluruum (edaspidi ka eluruum) käesoleva Korra tähenduses – Narva linna omandis olevas ühiselamus asuv eluruum, mis vastab eluruumidele kehtestatud nõuetele ning mida kasutatakse alaliseks elamiseks.
  2) Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon (edaspidi ka eluasemekomisjon) – Narva Linnavalitsuse alaline komisjon, kelle ülesandeks on temale Narva linna õigusaktidega pandud kohustuste täitmine Narva linna eluasemevaldkonnas.

§ 3.   Eluruumi üürile andmist taotlema õigustatud isikud
[Kehtetu - RT IV, 09.07.2022, 39 - jõust. 12.07.2022]

§ 4.   Taotluse esitamine
[Kehtetu - RT IV, 09.07.2022, 39 - jõust. 12.07.2022]

§ 5.   Taotluse menetlemine ja lahendamise pädevus
[Kehtetu - RT IV, 09.07.2022, 39 - jõust. 12.07.2022]

§ 6.   Registri pidamine

  (1) Taotluse rahuldamise korral võetakse taotleja ja kaastaotlejad arvele eluruumi vajavate isikutena ja nende andmed kantakse „Eluruumi vajavate isikute registrisse“ (edaspidi ka register). Sel juhul on andmete registrisse kandmise kuupäevaks sekretärile taotluse esitamise kuupäev.

  (2) Registripidajaks on eluasemekomisjoni sekretär.

  (3) Registrisse kantakse vähemalt järgmised andmed:
  1) taotleja ja kaastaotlejate isiku- ja kontaktandmed;
  2) andmed taotleja ja kaastaotlejate taotlemise hetkel tegeliku elukoha ja eluruumi kasutamise aluse kohta;
  3) taotletava eluruumi andmed;
  4) taotleja ja kaastaotlejate arvele võtmise alus ja kuupäev;
  5) muud arvestuse pidamiseks olulised andmed.

§ 7.   Registriandmete uuendamise ja kinnitamise kohustus

  (1) Taotleja, kes on võetud arvele eluruumi vajava isikuna (edaspidi ka arvele võetud isik või taotleja), on kohustatud teavitama sekretäri ühe kuu jooksul pärast vastava asjaolu tekkimisest:
  1) eluruumi vajava isikuna arvelevõtmise aluseks olevate asjaolude muutumisest või äralangemisest;
  2) taotluses esitatud taotleja või kaastaotlejate isiku- või kontaktandmete muutumisest või pereliikmete arvu muutumisest.

  (2) Arvele võetud isik on kohustatud iga aasta jaanuarikuu jooksul (31. jaanuarini kaasa arvatud) esitama sekretärile isiklikult, posti teel või digiallkirjastatult e-posti teel kinnituse, et esinevad jätkuvalt eluruumi üürimist taotleva(te) isiku(te)na arvel olemise asjaolud ja alused. Selle kohustuse kehtestatud tähtajaks mittetäitmisel võetakse taotleja ja kaastaotlejad eluruumi vajava(te) isiku(te)na arvelt maha ning tema/nende andmed kustutatakse registrist.

§ 8.   Arvelt mahavõtmine ja registrist kustutamine

  (1) Taotleja ja kaastaotlejad võetakse eluruumi vajavate isikutena arvelt maha ja nende andmed kustutatakse registrist järgmistel põhjustel:
  1) isikliku avalduse alusel;
  2) taotlejale ja kaastaotlejatele eluruumi üürile andmine;
  3) arvele võtmise aluseks olevate asjaolude äralangemine;
  4) taotleja esitas tegelikkusele mittevastavad andmed, millel oli määrav tähtsus taotluse otsustamisel;
  5) taotleja põhjendamatu keeldumine temale pakutud asustamata eluruumist juhul, kui see vastab eluruumidele esitatavatele nõuetele;
  6) taotleja keeldumine üürilepingu sõlmimisest või üürilepingu sõlmimata jätmine kehtestatud tähtaja jooksul;
  7) taotleja ei täida õigeaegselt Korra § 7 lõikes 2 kehtestatud kohustust;
  8) ilmnevad muud asjaolud, mis on taotleja ja kaastaotlejate eluruumi vajavate isikutena arvelt mahavõtmise ja registrist andmete kustutamise aluseks;
  9) taotleja surma korral, kui kaastaotlejaid ei ole;
  10) taotleja või kaastaotlejate poolt eluruumi omandamine.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktide 3-8,10 alusel taotleja ja kaastaotlejate arvelt mahavõtmise ja nende andmete registrist kustutamise küsimust käsitleb ja otsustab eluasemekomisjon.

  (3) Sekretär võtab taotleja ja kaastaotlejad arvelt maha ja kustutab nende andmed registrist:
  1) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 2, 9 sätestatud juhtudel;
  2) muudel juhtudel eluasemekomisjoni otsuse alusel.

  (4) Sekretär teavitab taotlejat tema ja kaastaotlejate arvelt mahavõtmisest ja andmete registrist kustutamisest kirjalikult ühe kuu jooksul eluasemekomisjoni vastava otsuse tegemisest arvates.

§ 9.   Eluruumi üürile andmise põhimõtted

  (1) Asustamata eluruum antakse taotlejale ja kaastaotlejatele üürile registris oleva järjekorra alusel, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhul.

  (2) Eluruum antakse üürile tingimusel, et taotleja ja kaastaotlejate eluruumi vajavate isikutena arvel olemise põhjus ei ole nendele asustamata eluruumi üürile pakkumise hetkeks ära langenud.

  (3) Esmajärjekorras antakse eluruum üürile taotlejale, kes on:
  1) täisealine isik, kellel lõpeb asendushooldusteenuse osutamise või kes lahkub eestkostelt või on järelhooldusteenusel.

  (4)
[Kehtetu - RT IV, 09.07.2022, 39 - jõust. 12.07.2022]

§ 10.   Eluruumi üürile andmisele eelnevad toimingud

  (1) Juhul, kui eluruumi vajava isikuna arvel olemise põhjused ei ole ära langenud, antakse taotlejale võimalus üürile pakutava asustamata eluruumiga tutvuda.

  (2) Taotleja on kohustatud teatama, kas ta soovib või ei soovi talle pakutud eluruumi üürida, hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud võimaluse kasutamist. Kui taotleja ei ole nõus talle pakutud eluruumiga, peab ta keeldumist kirjalikult põhjendama.

  (3) Kui taotleja keeldub põhjendamatult talle üürile pakutud eluruumist, mis vastab eluruumidele esitatavatele nõuetele, võetakse taotleja ja kaastaotlejad arvelt maha ja tema/nende andmed kustutatakse registrist.

  (4) Kui pärast üürile pakutava asustamata eluruumiga tutvumist andis taotleja üürileandjale nõusoleku eluruumi üürimiseks ja üürilepingu sõlmimiseks, ei saa taotleja edaspidi esitada üürileandjale pretensiooni eluruumi mittevastavuse kohta eluruumidele kehtestatud nõutele.

§ 11.   Eluruumi üürile andmise otsustamine

  Munitsipaaleluruumi üürile andmise otsustab Narva Linnavalitsus eluasemekomisjoni ettepanekul ja selles peavad sisaldama järgmiseid andmeid:
  1) isiku, kellele eluruum antakse üürile, ning temaga koos eluruumi üürima asuvate pereliikmete ees- ja perekonnanimed, isikukoodid;
  2) üürile antava eluruumi aadress, tubade arv, üldpind;
  3) eluruumi üürile andmise tähtaeg;
  4) tähtaeg, mille jooksul peab isik sõlmima üürilepingu, ning selle tähtaja mittejärgimise tagajärjed.

§ 12.   Eluruumi üürile andmise tähtaeg

  Munitsipaaleluruum antakse üürile tähtajaga kuni viis aastat. Eluruumi üürile andmise täpne tähtaeg määratakse kindlaks Narva Linnavalitsuse vastavas korralduses.

§ 13.   Üürilepingu sõlmimine

  (1) Eluruumi üürimise õiguslikuks aluseks on Narva Linnavalitsuse korralduse alusel sõlmitav munitsipaaleluruumi üürileping.

  (2) Munitsipaaleluruumi üürileping tuleb sõlmida 15 kalendripäeva jooksul arvates isiku temale eluruumi üürile andmise otsusest teavitamisest. Juhul, kui isik ei kasuta määratud tähtaja jooksul üürilepingu sõlmimise õigust, kaotab ta selle, võetakse ta ja kaastaotlejad eluruumi vajavate isikutena arvelt maha ning nende andmed kustutatakse registrist. Sellisel juhul tunnistatakse Narva Linnavalitsuse korraldus eluruumi üürile andmise kohta kehtetuks.

§ 14.   Üürilepingu pikendamine
[Kehtetu - RT IV, 09.07.2022, 39 - jõust. 12.07.2022]

§ 15.   Rakendussätted

  (1) Isikud, kes on munitsipaalelamispinna üürimist taotlevate isikutena arvele võetud enne käesoleva Korra jõustumist vastavalt Narva Linnavolikogu 18.06.2009 määrusele nr 23 “Munitsipaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord“, loetakse eluruumi vajavate isikutena arvele võetuks alates käesoleva Korra jõustumisest ning nendele säilitatakse registris olemasolev järjekord.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (3) Teha Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni sekretärile ülesandeks korraldada munitsipaaleluruumide üürimist taotlevate isikute registriandmete ja järjekorranumbrite korrastamine ning arvelevõetud isikute teavitamine toimunud muudatustest.

  (4) Munitsipaaleluruumi üürimise taotlemise, taotluste menetlemise, eluruumi üürile andmise ja kasutamisega seotud küsimused, mis ei ole käesolevas Korras reguleeritud, lahendab eluasemekomisjoni ettepanekul Narva Linnavalitsus.

  (5) Käesolev määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json