ElamumajandusEluruumid

Teksti suurus:

Eluruumi vajavate isikute arvestuse kord Narva linnas

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.07.2022
Avaldamismärge:RT IV, 10.11.2020, 27

Eluruumi vajavate isikute arvestuse kord Narva linnas

Vastu võetud 29.10.2020 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6, elamuseaduse § 8 punkti 1 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 41 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev „Eluruumi vajavate isikute arvestuse kord Narva linnas“ (edaspidi Kord) sätestab Narva linna omandis olevate eluruumide üürimise taotlemise, taotluste menetlemise ja üürile andmise korra isikutele, kes vajavad eluruumi, kuid kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

  (2) Käesolevat Korda ei kohaldata toetatud elamise teenuse, kogukonnas elamise teenuse ning varjupaigateenuse osutamisel.

  (3) Käesoleva Korraga reguleerimata juhtudel juhindutakse Eesti Vabariigi ja Narva linna õigusaktidest.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas Korras kasutatakse järgmisi mõisteid:
  1) munitsipaaleluruum (edaspidi ka eluruum) käesoleva Korra tähenduses – Narva linna omandis olevas ühiselamus asuv eluruum, mis vastab eluruumidele kehtestatud nõuetele ning mida kasutatakse alaliseks elamiseks.
  2) Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon (edaspidi ka eluasemekomisjon) – Narva Linnavalitsuse alaline komisjon, kelle ülesandeks on temale Narva linna õigusaktidega pandud kohustuste täitmine Narva linna eluasemevaldkonnas.

§ 3.   Eluruumi üürile andmist taotlema õigustatud isikud

  (1) Munitsipaaleluruumi üürile andmist võib taotleda isik või pere, kes vajab eluruumi, kuid kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama, sealhulgas:
  1) vähekindlustatud isik või pere;
  2) isik või pere, kes vajab eluruumi sotsiaalsetel põhjustel;
  3) täisealine isik, kellel lõpeb asendushooldusteenuse osutamine või kes lahkub eestkostelt või on järelhooldusteenusel ning kellel ei ole võimalik asuda elama nimetatud sotsiaalteenuse eelsesse elukohta;
  4) isik, kes on vabanenud kinnipidamisasutusest ja kellel ei ole võimalik asuda elama endisesse elukohta või pereliikmete juurde.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik ja tema pereliikmed, kes soovivad ühiselt üürida eluruumi, peavad vastama järgmistele nõuetele:
  1) nende omandis (k.a ühis- või kaasomandis) ei ole aastaringseks elamiseks sobivat eramut, korteriomandit, muud eluruumi või hooneühistu liikmesuse õigust, mis annab eluruumi kasutamise õiguse;
  2) nende elukohana on kantud Eesti rahvastikuregistrisse Narva linn, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 või lõikes 3 sätestatud juhtudel;
  3) juhul, kui taotlemise hetkel nende elukoha andmed Eesti rahvastikuregistris puuduvad, kuid viimase elukohana oli kantud rahvastikuregistrisse Narva linn.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 sätestatud nõuet ei kohaldata:
  1) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud isiku suhtes, kui enne asendushooldusteenusele, järelhooldusteenusele või eestkostja juurde suunamist oli tema elukohana kantud Eesti rahvastikuregistrisse Narva linn;
  2) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud isiku suhtes, kui enne kinnipidamiskohta paigutamist oli tema elukohana kantud Eesti rahvastikuregistrisse Narva linn.

§ 4.   Taotluse esitamine

  (1) Kinnitatud vormikohane munitsipaaleluruumi üürimise taotlus (edaspidi taotlus) tuleb esitada Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni sekretärile (edaspidi sekretär) ja taotlusele lisada nõutud dokumentide koopiad.

  (2) Taotluse vormi ja nõutavate dokumentide loetelu kinnitab Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon.

  (3) Taotlusele kirjutavad alla taotleja ja kõik temaga koos ühist eluruumi üürida soovivad täisealised pereliikmed (edaspidi ka kaastaotlejad).

  (4) Taotlus koos kõigi vajalike dokumentidega esitatakse isiklikult või posti teel või e-postiga digitaalselt allkirjastatuna.

  (5) Sekretär kontrollib esitatud taotluse ja sellele lisatud dokumentide vastavust kehtestatud nõuetele. Juhul, kui esitatud taotlus on täidetud ebatäpselt, puudulikult või puuduvad taotluse läbivaatamiseks ja otsustamiseks vajalikud andmed või esinevad muud puudused või on vajalik täiendavate dokumentide esitamine, määrab sekretär taotlejale puuduste kõrvaldamiseks tähtaja. Seejuures taotlejale selgitatakse, et määratud tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jääb taotlus läbi vaatamata.

  (6) Kehtestatud tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jääb taotluse läbi vaatamata, millest teavitatakse taotlejat kirjalikult.

  (7) Taotluse läbivaatamiseks ja otsustamiseks vajalike asjaolude väljaselgitamiseks on sekretäril õigus nõuda taotlejalt või muudelt isikutelt ja asutustelt täiendavaid dokumente ja tõendeid.

§ 5.   Taotluse menetlemine ja lahendamise pädevus

  (1) Taotluse vaatab läbi ja teeb otsuse Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon.

  (2) Eluasemekomisjonil on õigus jätta taotlus rahuldamata või läbi vaatamata järgmistel juhtudel:
  1) taotluses on esitatud ebaõiged andmed või on andmeid varjatud;
  2) taotleja ei tõenda taotluses esitatud andmeid või ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
  3) taotleja ei esitanud nõutud või täiendavalt küsitud dokumente;
  4) muudel põhjendatud juhtudel.

  (3) Sekretär teavitab taotlejat kirjalikult taotluse kohta vastuvõetud otsusest ühe kuu jooksul pärast vastava otsuse tegemist. Taotluse rahuldamise korral selgitatakse taotlejale kirjalikus teavituses ka registriandmete uuendamise ja kinnitamise kohustust.

§ 6.   Registri pidamine

  (1) Taotluse rahuldamise korral võetakse taotleja ja kaastaotlejad arvele eluruumi vajavate isikutena ja nende andmed kantakse „Eluruumi vajavate isikute registrisse“ (edaspidi ka register). Sel juhul on andmete registrisse kandmise kuupäevaks sekretärile taotluse esitamise kuupäev.

  (2) Registripidajaks on eluasemekomisjoni sekretär.

  (3) Registrisse kantakse vähemalt järgmised andmed:
  1) taotleja ja kaastaotlejate isiku- ja kontaktandmed;
  2) andmed taotleja ja kaastaotlejate taotlemise hetkel tegeliku elukoha ja eluruumi kasutamise aluse kohta;
  3) taotletava eluruumi andmed;
  4) taotleja ja kaastaotlejate arvele võtmise alus ja kuupäev;
  5) muud arvestuse pidamiseks olulised andmed.

§ 7.   Registriandmete uuendamise ja kinnitamise kohustus

  (1) Taotleja, kes on võetud arvele eluruumi vajava isikuna (edaspidi ka arvele võetud isik või taotleja), on kohustatud teavitama sekretäri ühe kuu jooksul pärast vastava asjaolu tekkimisest:
  1) eluruumi vajava isikuna arvelevõtmise aluseks olevate asjaolude muutumisest või äralangemisest;
  2) taotluses esitatud taotleja või kaastaotlejate isiku- või kontaktandmete muutumisest või pereliikmete arvu muutumisest.

  (2) Arvele võetud isik on kohustatud iga aasta jaanuarikuu jooksul (31. jaanuarini kaasa arvatud) esitama sekretärile isiklikult, posti teel või digiallkirjastatult e-posti teel kinnituse, et esinevad jätkuvalt eluruumi üürimist taotleva(te) isiku(te)na arvel olemise asjaolud ja alused. Selle kohustuse kehtestatud tähtajaks mittetäitmisel võetakse taotleja ja kaastaotlejad eluruumi vajava(te) isiku(te)na arvelt maha ning tema/nende andmed kustutatakse registrist.

§ 8.   Arvelt mahavõtmine ja registrist kustutamine

  (1) Taotleja ja kaastaotlejad võetakse eluruumi vajavate isikutena arvelt maha ja nende andmed kustutatakse registrist järgmistel põhjustel:
  1) isikliku avalduse alusel;
  2) taotlejale ja kaastaotlejatele eluruumi üürile andmine;
  3) arvele võtmise aluseks olevate asjaolude äralangemine;
  4) taotleja esitas tegelikkusele mittevastavad andmed, millel oli määrav tähtsus taotluse otsustamisel;
  5) taotleja põhjendamatu keeldumine temale pakutud asustamata eluruumist juhul, kui see vastab eluruumidele esitatavatele nõuetele;
  6) taotleja keeldumine üürilepingu sõlmimisest või üürilepingu sõlmimata jätmine kehtestatud tähtaja jooksul;
  7) taotleja ei täida õigeaegselt Korra § 7 lõikes 2 kehtestatud kohustust;
  8) ilmnevad muud asjaolud, mis on taotleja ja kaastaotlejate eluruumi vajavate isikutena arvelt mahavõtmise ja registrist andmete kustutamise aluseks;
  9) taotleja surma korral, kui kaastaotlejaid ei ole;
  10) taotleja või kaastaotlejate poolt eluruumi omandamine.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktide 3-8,10 alusel taotleja ja kaastaotlejate arvelt mahavõtmise ja nende andmete registrist kustutamise küsimust käsitleb ja otsustab eluasemekomisjon.

  (3) Sekretär võtab taotleja ja kaastaotlejad arvelt maha ja kustutab nende andmed registrist:
  1) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 2, 9 sätestatud juhtudel;
  2) muudel juhtudel eluasemekomisjoni otsuse alusel.

  (4) Sekretär teavitab taotlejat tema ja kaastaotlejate arvelt mahavõtmisest ja andmete registrist kustutamisest kirjalikult ühe kuu jooksul eluasemekomisjoni vastava otsuse tegemisest arvates.

§ 9.   Eluruumi üürile andmise põhimõtted

  (1) Asustamata eluruum antakse taotlejale ja kaastaotlejatele üürile registris oleva järjekorra alusel, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhul.

  (2) Eluruum antakse üürile tingimusel, et taotleja ja kaastaotlejate eluruumi vajavate isikutena arvel olemise põhjus ei ole nendele asustamata eluruumi üürile pakkumise hetkeks ära langenud.

  (3) Esmajärjekorras antakse eluruum üürile taotlejale, kes on:
  1) täisealine isik, kellel lõpeb asendushooldusteenuse osutamise või kes lahkub eestkostelt või on järelhooldusteenusel.

  (4) Asustamata eluruumide olemasolul võib eluruumi anda üürile väljaspool registri järjekorda:
  1) avalikest huvidest lähtudes;
  2) munitsipaaleluruumi üürniku ja tema pereliikmete ümberasustamisel ühest munitsipaaleluruumist teise/teistesse eluruumi(de)sse, lähtudes sotsiaalsetest või muudest põhjendatud põhjustest;
  3) isikule või perele, kes erakorraliselt üles öelnud Narva linnale kuuluva munitsipaalkorteri üürilepingust ja tagastas selle üürileandjale.

§ 10.   Eluruumi üürile andmisele eelnevad toimingud

  (1) Juhul, kui eluruumi vajava isikuna arvel olemise põhjused ei ole ära langenud, antakse taotlejale võimalus üürile pakutava asustamata eluruumiga tutvuda.

  (2) Taotleja on kohustatud teatama, kas ta soovib või ei soovi talle pakutud eluruumi üürida, hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud võimaluse kasutamist. Kui taotleja ei ole nõus talle pakutud eluruumiga, peab ta keeldumist kirjalikult põhjendama.

  (3) Kui taotleja keeldub põhjendamatult talle üürile pakutud eluruumist, mis vastab eluruumidele esitatavatele nõuetele, võetakse taotleja ja kaastaotlejad arvelt maha ja tema/nende andmed kustutatakse registrist.

  (4) Kui pärast üürile pakutava asustamata eluruumiga tutvumist andis taotleja üürileandjale nõusoleku eluruumi üürimiseks ja üürilepingu sõlmimiseks, ei saa taotleja edaspidi esitada üürileandjale pretensiooni eluruumi mittevastavuse kohta eluruumidele kehtestatud nõutele.

§ 11.   Eluruumi üürile andmise otsustamine

  Munitsipaaleluruumi üürile andmise otsustab Narva Linnavalitsus eluasemekomisjoni ettepanekul ja selles peavad sisaldama järgmiseid andmeid:
  1) isiku, kellele eluruum antakse üürile, ning temaga koos eluruumi üürima asuvate pereliikmete ees- ja perekonnanimed, isikukoodid;
  2) üürile antava eluruumi aadress, tubade arv, üldpind;
  3) eluruumi üürile andmise tähtaeg;
  4) tähtaeg, mille jooksul peab isik sõlmima üürilepingu, ning selle tähtaja mittejärgimise tagajärjed.

§ 12.   Eluruumi üürile andmise tähtaeg

  Munitsipaaleluruum antakse üürile tähtajaga kuni viis aastat. Eluruumi üürile andmise täpne tähtaeg määratakse kindlaks Narva Linnavalitsuse vastavas korralduses.

§ 13.   Üürilepingu sõlmimine

  (1) Eluruumi üürimise õiguslikuks aluseks on Narva Linnavalitsuse korralduse alusel sõlmitav munitsipaaleluruumi üürileping.

  (2) Munitsipaaleluruumi üürileping tuleb sõlmida 15 kalendripäeva jooksul arvates isiku temale eluruumi üürile andmise otsusest teavitamisest. Juhul, kui isik ei kasuta määratud tähtaja jooksul üürilepingu sõlmimise õigust, kaotab ta selle, võetakse ta ja kaastaotlejad eluruumi vajavate isikutena arvelt maha ning nende andmed kustutatakse registrist. Sellisel juhul tunnistatakse Narva Linnavalitsuse korraldus eluruumi üürile andmise kohta kehtetuks.

§ 14.   Üürilepingu pikendamine

  Eluruumi üürilepingu kehtivusaega võib pikendada, kui munitsipaaleluruumi üürile andmise aluseks olevad asjaolud jätkuvalt säilivad ja üürnik on heauskselt täitnud temaga sõlmitud munitsipaaleluruumi üürilepingu tingimusi.

§ 15.   Rakendussätted

  (1) Isikud, kes on munitsipaalelamispinna üürimist taotlevate isikutena arvele võetud enne käesoleva Korra jõustumist vastavalt Narva Linnavolikogu 18.06.2009 määrusele nr 23 “Munitsipaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord“, loetakse eluruumi vajavate isikutena arvele võetuks alates käesoleva Korra jõustumisest ning nendele säilitatakse registris olemasolev järjekord.

  (2) Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 18.06.2009 määrus nr 23 “Munitsipaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord“.

  (3) Teha Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni sekretärile ülesandeks korraldada munitsipaaleluruumide üürimist taotlevate isikute registriandmete ja järjekorranumbrite korrastamine ning arvelevõetud isikute teavitamine toimunud muudatustest.

  (4) Munitsipaaleluruumi üürimise taotlemise, taotluste menetlemise, eluruumi üürile andmise ja kasutamisega seotud küsimused, mis ei ole käesolevas Korras reguleeritud, lahendab eluasemekomisjoni ettepanekul Narva Linnavalitsus.

  (5) Käesolev määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

Irina Janovitš
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json