Teksti suurus:

Tallinna linna 2020. aasta lisaeelarve

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.11.2020
Avaldamismärge:RT IV, 10.11.2020, 37

Tallinna linna 2020. aasta lisaeelarve

Vastu võetud 29.10.2020 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 4, § 26 lg-te 1 ja 3 ning § 27 lg 1 alusel.

§ 1.   Tallinna linna 2020. aasta eelarve lisade muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2019 määruse nr 24 „Tallinna linna 2020. aasta eelarve" lisades tehakse järgmised muudatused:
  1) lisa 1 „Koondeelarve" asendatakse lisaga 1;
  2) lisa 2 „Tulude eelarve" muudetakse vastavalt lisale 2;
  3) lisa 3 „Kulude eelarve" muudetakse vastavalt lisale 3;
  4) lisa 4 „Investeerimistegevuse eelarve" muudetakse vastavalt lisale 4;
  5) lisa 5 „Finantseerimistegevuse eelarve" muudetakse vastavalt lisale 5;
  6) lisa 6 „Rahakäibe prognoos" asendatakse lisaga 6;
  7) lisa 7 „Eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi" muudetakse vastavalt lisale 7.

§ 2.   Eelarve määruse muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2019 määruses nr 24 „Tallinna linna 2020. aasta eelarve" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"4) teha eraldisi lisas 3 ette nähtud kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reservist, linna vara ja kohustustega seonduvate toimingute reservist, oma- ja kaasfinantseerimise ja välisprojektide ettevalmistamise reservist ning COVID-19 viiruse leviku ennetamise ja tõkestamisega kaasnevate kulude reservist;";
  2) paragrahvi 2 punkt 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"15) anda kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse mõistes linna sõltuvatele üksustele laenu investeeringute finantseerimiseks kokku mahus kuni 32 000 000 tähtajaga kuni 15 aastat;";
  3) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 17 järgmises sõnastuses:
“17) kinnitada Tallinna Linnavolikogu 3. septembri 2020 otsuse nr 67 „Investeeringutoetuse projektide esialgse nimekirja kinnitamine ja volituste andmine linna finantsteenistusele“ alusel linnale investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks riigieelarve vahenditest eraldatud toetuse arvelt tehtavate investeeringute jaotus tegevusvaldkondade ja objektide lõikes.“.

Tiit Terik
Esimees

Lisa 1 Koondeelarve

Lisa 2 Tulude eelarve

Lisa 3 Kulude eelarve

Lisa 4 Investeerimistegevuse eelarve

Lisa 5 Finantseerimistegevuse eelarve

Lisa 6 Rahakäibe prognoos

Lisa 7 Eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json