HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Mulgi valla huvihariduse ja huvitegevuse registri põhimäärus

Väljaandja:Mulgi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.11.2020, 52

Mulgi valla huvihariduse ja huvitegevuse registri põhimäärus

Vastu võetud 03.11.2020 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigete 1, 2 ja 3, isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõike 1 punkti e, Mulgi Vallavolikogu 19. veebruari 2020. a määruse nr 117 “Mulgi valla andmekogude asutamiseks ja andmekogude põhimääruste kinnitamiseks volituste andmine” § 1 alusel ja kooskõlas avaliku teabe seaduse § 431 lõikega 1, §-ga 433 lõikega 1 ja §-ga 435 lõikega 1.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse andmekogu ja kehtestatakse andmekogu pidamise põhimõtted.

§ 2.   Registri nimetus

  Registri ametlik nimetus on Mulgi valla huvihariduse ja huvitegevuse register (edaspidi register).

§ 3.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) identifitseerimine - kasutajaga seotud kasutajanime või mõne muu sarnase info (nimi, isikukood jne) järgi kasutaja identiteedi leidmine, ent mitte veel tõendamine;
  2) autentimine - väidetava identsuse kontrollimine ja tõendamine;
  3) infosüsteem - andmeid töötlev, salvestav või edastav tehniline süsteem koos tema normaalseks talitluseks vajalike vahendite, ressursside ja protsessidega;
  4) huviharidus-või huvitegevusasutus - asutus, mis pakub huviharidus- või huvitegevusteenust (üldhariduskool, spordiklubi, huvikool jne).

§ 4.   Registri pidamise eesmärk

  Register on kohaliku omavalitsuse andmekogu, mille asutamise ja kasutusele võtmise eesmärgid on:
  1) hallata põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel vallale ja vastavale haridusasutusele antud ning erakooliseaduse ja spordiseaduse alusel vallale antud kohustuste täitmiseks vajalikke andmeid;
  2) registrit kasutatakse Mulgi valla huviharidusasutuste poolt pakutavate teenuste kohta käiva informatsiooni avalikustamiseks.

§ 5.   Registri omanik ja asutaja

  (1) Registri omanik on Mulgi vald.

  (2) Registri asutaja on Mulgi Vallavalitsus.

2. peatükk REGISTRI PIDAMINE, REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED JA JUURDEPÄÄS ANDMETELE 

1. jagu Registri pidamine 

§ 6.   Registri pidamine

  (1) Register on digitaalselt peetav andmekogu.

  (2) Registri pidamist finantseeritakse Mulgi valla eelarvest.

  (3) Registri arvestusperioodiks on õppeaasta.

§ 7.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Mulgi Vallavalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Vastutav töötleja registri pidamisel:
  1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  2) korraldab ja juhib registri pidamist;
  3) annab volitatud töötlejatele juurdepääsu registrile ning õiguse andmeid sisestada ja töödelda tema ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses;
  4) annab volitatud töötlejatele juhiseid käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  5) kontrollib volitatud töötlejate ning andmete esitajate poolt sisestatud teabe õigsust;
  6) korraldab andmete säilimist vastavalt kehtestatud nõuetele;
  7) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Vastutav töötleja nimetab volitatud töötleja(d), kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid ja hallata andmekogu või selle osade juurdepääsuõigusi ning kehtestab vajadusel täpsema regulatsiooni.

§ 8.   Registri volitatud töötleja

  Registri volitatud töötleja täidab järgmisi ülesandeid:
  1) esitab registrisse andmed;
  2) teeb registris muudatused ja parandused;
  3) vastutab sisestatud andmete õigsuse eest;
  4) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat avastatud ebaõigetest andmetest, andmete mittesihipärasest kasutamisest ja registri kasutamisel tekkinud probleemidest;
  5) kasutab registrit ja andmeid üksnes registriga seotud tööülesannete täitmiseks;
  6) osaleb registri arendustöödel ja juurutamisel;
  7) täidab vastutava töötleja korraldusi.

2. jagu Registrisse kantavad andmed ja andmete registrisse kandmise kord 

§ 9.   Registrisse andmete kandmine ja muutmine

  (1) Volitatud töötleja kannab registrisse andmeid õigusaktiga määratud ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.

  (2) Taotluse esitaja kannab registrisse andmed iseenda ning taotlusega seotud isikute kohta.

  (3) Huviharidusasutus kannab registrisse infot pakutava teenuse, õppetegevuse sisu ja õppetegevuses osalemise kohta.

  (4) Andmeid esitatakse vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavasse infosüsteemi. Andmete esitajad identifitseeritakse. Juurdepääsuõiguse infosüsteemile vormistab vastutav töötleja.

  (5) Andmete muutumise korral esitab andmete esitaja registrisse viivitamatult uued andmed.

  (6) Kui vastutav töötleja avastab registris ebaõigeid andmeid või teda teavitatakse infosüsteemis olevatest ebaõigetest andmetest, peab ta viivitamatult teavitama sellest andmete esitajat.

§ 10.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse seoses huvihariduses ja huvitegevuses osalemisega järgmised andmed:
  1) õpilase eesnimi;
  2) õpilase perekonnanimi;
  3) õpilase isikukood;
  4) kool/lasteaed;
  5) klass;
  6) lapsevanema isikukood;
  7) rahvastikuregistrijärgse elukoha aadress;
  8) lapsevanema eesnimi;
  9) lapsevanema perekonnanimi;
  10) lapsevanema e-posti aadress;
  11) lapsevanema telefoninumber;
  12) õpperühma nimi.

  (2) Registrisse kantakse huviharidus-või huvitegevusasutuse kohta järgmised andmed:
  1) huviharidus-või huvitegevusasutuse nimi;
  2) huviharidus-või huvitegevusasutuse liik (üldhariduskool, munitsipaalhuvikool, erahuvikool, spordiklubi, noorsootööasutus või muu koolitaja);
  3) volitatud töötleja nimel andmeid sisestava isiku (edaspidi haldaja) isikukood;
  4) haldaja nimi;
  5) haldaja e-posti aadress;
  6) haldaja telefoninumber;
  7) huviharidus-või huvitegevusasutuse veebilehe aadress.

  (3) Registrisse kantakse seoses õpperühmadega järgmised andmed:
  1) huviharidus-või huvitegevusasutuse nimi;
  2) õpperühma nimi;
  3) õpperühma juhendaja nimi;
  4) juhendaja e-posti aadress;
  5) juhendaja telefoninumber;
  6) õppeaasta;
  7) õpperühma valdkond;
  8) õpperühma kirjeldus;
  9) õppetöö maht õppenädalas ja õppeaastas;
  10) osalustasu suurus;
  11) toimumise ajad ja kohad;
  12) registreerimise periood;
  13) õppekohtade arv;
  14) osalustasu soodustuse suurus;
  15) soodustuse määramise selgitus.

  (4) Registrisse kantakse seoses õpperühma õppetegevuse päeviku pidamisega järgmised andmed: 1) õpperühma nimi;
  1) õpperühma juhendaja nimi;
  2) õppetunni toimumise kuupäev;
  3) õppetunni toimumise kellaaeg;
  4) õppetundide arv;
  5) õppetunni tegevus;
  6) osalejad/puudujad.

  (5) Registrisse kantakse seoses huvihariduse ja –tegevuse toetuse taotlemisega järgmised andmed:
  1) huviharidust-või huvitegevust pakkuva asutuse nimi;
  2) aadress;
  3) registrikood;
  4) telefoninumber;
  5) e-posti aadress;
  6) arveldusarve nr ja pank;
  7) taotluse esitaja nimi;
  8) taotluse esitaja isikukood;
  9) taotluse esitaja amet;
  10) taotluse esitaja kontaktandmed;
  11) toetuslepingu allkirjastaja nimi (v.a Mulgi valla allasutus);
  12) toetuslepingu allkirjastaja ametinimetus (v.a Mulgi valla allasutus);
  13) taotluse esitaja kinnitus võlgnevuse puudumise kohta Mulgi valla ja tema hallatavate asutuste või sihtasutuste ees (v.a Mulgi valla allasutus);
  14) taotleja nõusolek andmete kasutamiseks toetuse eraldamise otsustamiseks.

§ 11.   Andmete õigsuse tagamine

  (1) Registrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Vastutaval töötlejal on kohustus teha järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus esitatud andmete õigsuses ja tagada õigete andmete kandmine registrisse.

§ 12.   Andmete kaitse

  (1) Andmeid kaitstakse:
  1) käideldavuse osas, välistades andmete juhusliku hävimise ja tagades andmete kättesaadavuse selleks õigustatud isikutele;
  2) tervikluse osas, välistades andmete tahtmatu või tahtliku volitamata hävitamise;
  3) konfidentsiaalsuse osas, välistades volitamata töötlemise ja tagades andmete kättesaadavuse vaid selleks õigustatud ulatuses.

  (2) Registri vastutav ja volitatud töötleja tagavad registri andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.

  (3) Registri andmekogu turvaklass on K1T1S2 ja turbeaste keskmine (M)

  (4) Registri andmete sisestamisi ja muutmisi logitakse. Logisid säilitatakse 6 kuud alates logi tekkimise hetkest.

§ 13.   Andmete õiguslik tähendus

  (1) Registrisse kantavatel andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.

  (2) Registri andmed on aluseks arveldamisel.

3. jagu Juurdepääs registri andmetele 

§ 14.   Juurdepääs registri andmetele

  (1) Registrile on igaühel otsejuurdepääs aadressilt https://mulgi.huviregister.ee.

  (2) Avalikus vaates on võimalik näha registri teateid, Mulgi valla huviharidusasutusi ning huviharidust ja –tegevust puudutavat üldinformatsiooni.

  (3) Isiku autentimisel tekib juurdepääs järgmistele andmetele:
  1) huvihariduses/ -tegevuses osalejal on juurdepääs iseenda andmetele;
  2) huvihariduses/ -tegevuses osaleja seaduslikul esindajal on juurdepääs oma alaealiste laste andmetele;
  3) taotluse esitajal on juurdepääs iseenda ja esitatud taotlusega seotud andmetele;
  4) volitatud töötlejal on juurdepääs tema poolt registrisse kantud andmetele ja tema kohta registrisse kantud andmetele;
  5) vastutava töötleja õiguste teostajal on juurdepääs kõikidele registri andmetele.

§ 15.   Volitatud töötlejale juurdepääsuõiguse andmine ja volituste lõpetamine

  (1) Volitatud töötleja õiguste teostajad kannavad andmeid registrisse veebilehe https://mulgi.huviregister.ee kaudu. Isik tuvastatakse turvalise autentimisvahendi abil.

  (2) Registrisse andmete kandmiseks juurdepääsuõiguse saamiseks esitatakse vastutavale töötlejale taotlus, milles märgitakse:
  1) volitatud töötleja nimetus;
  2) huviharidus-või huvitegevusasutuse liik (üldhariduskool, munitsipaalhuvikool, erahuvikool, spordiklubi vms);
  3) haldaja isikukood;
  4) haldaja nimi;
  5) haldaja e-posti aadress;
  6) haldaja telefoninumber;
  7) huviharidus-või huvitegevusasutuse veebilehe aadress.

  (3) Andmekogu süsteemi administraator loob kasutajakontod volitatud töötleja õiguste teostajale ning vastutav töötleja teavitab taotlejat kasutajakonto loomisest.

  (4) Haldaja volituste lõpetamisel teavitab volitatud töötleja vastutavat töötlejat esimesel võimalusel.

§ 16.   Registri andmete säilitamine ja arhiveerimine

  (1) Registrisse kantud andmete ja registri alusdokumentide arhiveerimisel lähtutakse arhiiviseadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest.

  (2) Registri arhiivi kantud isikuandmeid huviharidusasutuste, huvihariduses/ -tegevuses osalemise ning huvihariduse ja –tegevuse toetuse taotlemise kohta säilitatakse viis aastat.

3. peatükk JÄRELEVALVE JA REGISTRI PIDAMISE LÕPETAMINE 

§ 17.   Järelevalve registri pidamise üle

  Järelevalvet registri pidamise üle teostab vastutav töötleja ning teised isikud ja asutused, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

§ 18.   Registri lõpetamine

  (1) Registri tegevuse lõpetamise otsustab Mulgi Vallavalitsus.

  (2) Registri tegevuse lõpetamisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (3) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

4. peatükk MÄÄRUSE JÕUSTUMINE 

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

Imre Jugomäe
Vallavanem

Milja Janson
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json