Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Rahvusvahelise konverentsi toetuse andmise kord

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 10.11.2022, 2

Rahvusvahelise konverentsi toetuse andmise kord

Vastu võetud 03.11.2022 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 5 alusel ning kooskõlas konkurentsiseaduse § 301 lg-ga 1 ja §-ga 33 ning Tallinna põhimääruse § 6 lg-ga 3 ja § 26 lg 1 p-ga 5.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Rahvusvahelise konverentsi toetuse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib Tallinnas toimuvate rahvusvaheliste konverentside korraldamiseks Tallinna Strateegiakeskuse (edaspidi keskus) kaudu toetuse andmist ja selle kasutamist ning järelevalvet toetuse kasutamise üle.

§ 2.  Riigiabi

  Toetuse andmisel vähese tähtsusega abina komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8) (edaspidi VTA määrus), artikli 3 mõistes, järgitakse järgmisi põhimõtteid:
  1) toetuse andmisel kohaldatakse VTA määruses ja konkurentsiseaduse §-s 33 ja § 492 lõikes 3 sätestatut;
  2) toetuse saajale antud vähese tähtsusega abi ei tohi kolme järjestikuse majandusaasta jooksul koos toetusega ületada vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot;
  3) vähese tähtsusega abi andmisel võetakse arvesse VTA määruse artiklis 5 sätestatud vähese tähtsusega abi kumuleerimise reegleid;
  4) vähese tähtsusega abi suuruse arvutamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on omavahel seotud VTA määruse artikli 2 lõike 2 kohaselt;
  5) käesolevat korda ei kohaldata VTA määruse artikli 1 lõikes 1 nimetatud abi andmiseks;
  6) keskus säilitab toetuse andmise ja kasutamisega seotud dokumente kümme aastat pärast käesoleva korra alusel viimase otsuse tegemist.

§ 3.  Toetuse andmise eesmärk ja tingimused

  (1) Toetuse andmise eesmärk on:
  1) suurendada Tallinnas ööbivate välisriikidest pärit konverentsituristide arvu ja turismitulusid ning hajutada turismi hooajalisust;
  2) suurendada kohalike ettevõtjate, teadlaste ja spetsialistide võimalusi arendada rahvusvahelisi koostöövõrgustikke ja vahetada oskusteavet;
  3) kasvatada Tallinna linna tuntust maailmas eri valdkondade kompetentsikeskuse ja konverentsiturismi sihtkohana.

  (2) Konverents, mille korraldamiseks toetust antakse, peab vastama vähemalt järgmistele tingimustele:
  1) konverents toimub Tallinnas 12 kuu jooksul taotluse esitamisest;
  2) konverents toimub ajavahemikus 1. septembrist kuni 31. maini;
  3) konverentsi programm kestab vähemalt kaks järjestikust päeva;
  4) välisdelegaadid on vähemalt kahest välisriigist;
  5) välisdelegaatide arv on vähemalt 50;
  6) konverentsi liigid on erialaühenduse konverents ja äriühingu konverents.

§ 4.  Terminid

  Korras kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) abikõlblik periood – tähtaeg taotluse esitamisest kuni kuluaruande esitamiseni;
  2) erialaühenduse konverents – ülikooli, teadus-, ameti-, eriala- või huvialaorganisatsiooni või muu vabaühenduse ellukutsutud konverents. Erialaühenduse konverentsi peamine eesmärk on vahetada ja esitleda oma valdkonna teadmisi ja luua spetsialistide sünergiat soodustavaid aruteluvõimalusi;
  3) kaasfinantseering – teised kohaliku omavalitsuse, riigi või Euroopa Liidu institutsioonide või fondide või ettevõtete antud tagastamatud toetused ning konverentsi osalustasudest vms saadav tulu;
  4) konverents – konkreetse valdkonna või teema(de) arutamiseks ning teabe ja uuenduslike ideede vahetamiseks korraldatud kohtumine. Konverentsiks ei loeta õppereisi, koolitust, võistlust, messi, töökoosolekut, infopäeva või näitust;
  5) konverentsi aruanne − tegevusaruanne, mis sisaldab vähemalt teavet konverentsiprogrammi kohta, konverentsi veebilehe või muu digitaalse infokanali aadressi, konverentsil osalenud delegaatide nimekirja (sh kohalike ja välisdelegaatide arvu ning esindatud riikide arvu), hinnangulist välisdelegaatide ööbimiste arvu Tallinnas, sihtkoha tutvustamise tegevuskava täitmist ning infot, kuidas konverents täitis käesoleva korra §-s 3 sätestatud eesmärke;
  6) kuluaruanne – aruanne, kus on esitatud kululiigid, kulu kujunemise alused ja sisu kirjeldus, eelarve täitmine, kasutatud toetus ning taotleja oma- ja kaasfinantseering. Kuluaruandele lisatakse abikõlblike kulude tegemist tõendavad dokumendid (arvete ja maksekorralduste koopiad). Kuluaruande vormi kinnitab keskus;
  7) omafinantseering – toetuse saaja rahaline panus abikõlblike kulude katmisse. Omafinantseeringuna ei käsitleta teist riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse või Euroopa Liidu institutsiooni või fondi antud tagastamatut toetust;
  8) taotleja – eraõiguslik või avalik-õiguslik juriidiline isik, kes on esitanud keskusele taotluse toetuse saamiseks rahvusvahelise konverentsi korraldamiseks Tallinnas;
  9) taotlus – toetuse taotlemise avaldus ja sellele lisatud dokumendid. Taotluse vormi kinnitab keskus;
  10) toetuse saaja – eraõiguslik või avalik-õiguslik juriidiline isik, kellega keskus on sõlminud toetuse kasutamiseks lepingu;
  11) välisdelegaat – konverentsil osalev füüsiline isik, kelle alaline elukoht on välisriigis; 
  12) äriühingu konverents – äriühingu ellukutsutud konverents, millel osalevad äriühingu töötajad, kliendid, koostöö- ja/või äripartnerid.

2. peatükk KULUDE ABIKÕLBLIKKUS, TOETUSE ÜLEMMÄÄR NING TAOTLUSE HINDAMISE KRITEERIUMID 

§ 5.   Kulude abikõlblikkus

  (1) Abikõlblikud kulud on järgmised konverentsi korraldamise kulud:
  1) konverentsiruumide üürikulu;
  2) konverentsi läbiviimiseks vajaliku tehnilise toe teenuse (esitlustehnika, tõlketeenus, hääletus- ja küsitlussüsteemid jms) kulu, välja arvatud virtuaal- ja hübriidkonverentside tehniline teostus;
  3) Tallinna linna kui konverentsi toimumise sihtkohta reklaamivate turundusmaterjalide (trükised, videod, digitaalsed vahendid jms) kulu;
  4) sihtkohta ja kohalikku kultuuri tutvustavate tegevustega seotud kulu;
  5) konverentsi ühe vastuvõtuürituse kultuuri- ja meelelahutusprogrammi korraldamise kulu (kohalike esinejate tasud, ruumide üür, toitlustamine jms);
  6) konverentsi korraldamise teenuse kulu (sh eelarve koostamine, aruandlus jms);
  7) konverentsi korraldamisega seotud tööjõukulu kuni 20% toetatavatest abikõlblikest kuludest.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 kuni 6 nimetatud kulud on abikõlblikud tingimusel, et teenust osutab ettevõtja, kes on äriregistri andmetel registreeritud Eesti Vabariigis ning ettevõtja äriregistrile esitatud viimases majandusaasta aruandes on tegevusalana nimetatud vastava teenuse osutamine.

  (3) Abikõlblikud kulud peavad olema põhjendatud, läbipaistvad, sisult arusaadavad ning konverentsi korraldamiseks vajalikud. Abikõlblikud kulud peavad olema taotluses nimetatud ja tehtud abikõlblikul perioodil. Kulude tegemist tõendatakse pangaülekandega (maksekorralduse koopiaga).

  (4) Mitteabikõlblikud kulud on:
  1) mitterahalised sissemaksed;
  2) kulud, mille eest on tasutud tasaarvestuse korras;
  3) materiaalse vara soetamise kulud, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud turundusmaterjalide väljaandmisega seotud kulud;
  4) erisoodustusena käsitatav kulu ja sellelt tasutav maks tulumaksuseaduse § 48 tähenduses;
  5) kingitused ja annetused;
  6) isikliku auto kasutamise kulud;
  7) pangagarantiid;
  8) päevarahad;
  9) toitlustuskulud, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud toitlustuskulud;
  10) virtuaal- ja hübriidkonverentside tehniline teostus;
  11) sisendkäibemaks;
  12) tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isikute vaheliste tehingute kulud;
  13) muud kulud, mis on konverentsi korraldamise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised.

§ 6.  Toetuse suurus ja taotluse hindamise kriteeriumid

  (1) Toetuse ülemmäär ühe konverentsi kohta on kuni 30 000 eurot. 

  (2) Toetust antakse kuni 60% ulatuses taotleja tegelikult tehtud abikõlblikest kuludest.

  (3) Taotlust hinnatakse järgmistest kriteeriumitest lähtudes:
  1) konverentsil osalevate välisdelegaatide arv – osakaal hindes 40%;
  2) konverentsi programmi kestus – osakaal hindes 20%;
  3) konverentsi toimumise kuu – osakaal hindes 20%;
  4) konverentsi liik – osakaal hindes 20%.

  (4) Keskus kehtestab taotluse hindamise metoodika, lähtudes käesoleva paragrahvi lõikes 3 toodud hindamiskriteeriumidest.

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE NING TAOTLEJALE JA TAOTLUSELE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 7.  Toetuse taotlemine

  (1) Taotluste vastuvõtmise kuupäevad kuulutab välja keskus. Keskus annab taotluste vastuvõtmise kuupäevadest teada üleriigilise levikuga päevalehes ja Tallinna veebilehel.

  (2) Taotlus esitatakse Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas (edaspidi TTR) aadressil mittetulundus.tallinn.ee/iseteenindus. Kui taotlejal ei ole võimalik TTRi kasutada, siis esitab ta taotluse keskusele esindusõigusliku isiku allkirjastatud dokumendina.

  (3) Taotlus esitatakse keskuse määratud taotluste vastuvõtmise kuupäevaks, kuid vähemalt 60 kalendripäeva enne konverentsi algust. Hiljem esitatud taotlused jäetakse läbi vaatamata.

  (4) Keskus peatab taotluste vastuvõtmise, kui kalendriaastal vastavaks tunnistatud taotluste alusel antavate toetuste kogumaht on võrdne summaga, mis on sellel aastal linna eelarves keskusele toetuse maksmiseks ette nähtud. Taotlused, mis on esitatud pärast toetuse maksmiseks ette nähtud summa täitumist, jäetakse läbi vaatamata ning tagastatakse taotlejale.

§ 8.  Taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda eraõiguslik või avalik-õiguslik juriidiline isik. Toetust ei saa taotleda füüsiline isik, kohaliku omavalitsuse ametiasutus ega selle hallatav asutus, valitsusasutus ega valitsusasutuse hallatav asutus.

  (2) Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) taotleja on äriregistri andmetel registreeritud Eesti Vabariigis;
  2) taotleja on tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta ja on esitanud kõik esitamiseks kohustuslikud majandusaasta aruanded kas äriregistrile või muul seaduses sätestatud kohustuslikul viisil;
  3) taotlejal on tasutud riiklikud ja kohalikud maksud ning tal ei ole Tallinna linna ees muid võlgu või on need ajatatud. Võla ajatatuse korral peavad maksed olema tasutud maksegraafiku kohaselt. Taotleja peab olema esitanud maksukorralduse seaduses ja teistes maksuseadustes nõutavad maksudeklaratsioonid;
  4) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- või pankrotimenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust.

§ 9.  Taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Konverents, mille korraldamiseks toetust taotletakse, peab vastama korra §-s 3 sätestatule.

  (2) Taotlus peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) toetust taotletakse ainult abikõlblike kulude katteks;
  2) taotletava toetuse suurus ei ületa toetuse ülemmäära;
  3) oma- ja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 40% konverentsi abikõlblikest kuludest.

  (3) Taotluses esitatakse vähemalt järgmine teave:
  1) taotleja nimi, registrikood, telefoninumber, e-posti aadress ja pangarekvisiidid ning esindusõigusliku isiku nimi ja kontaktandmed;
  2) konverentsi nimetus ja toimumise koht;
  3) konverentsi eelarve (kogumaksumus) kululiikide kaupa, sh taotletav summa ja muud tuluallikad (kaas- ja omafinantseering). Eelarves esitatakse nii abikõlblikud kui ka mitteabikõlblikud kulud;
  4) taotleja kinnitus, et ta on teadlik toetuse andmise eesmärgist ja tingimustest, vastab toetuse taotlejale esitatavatele nõuetele ja on valmis toetuse saamise korral täitma toetuse saaja kohustusi.

  (4) Taotluse lisad on:
  1) konverentsi programmi kavand (konverentsi toimumise aeg, üldine päevakava koos kaasnevate ürituste ja toimumiskohtadega), sh konverentsi eestvedaja nimi, telefoninumber, e-posti aadress ning teave erialaliitu või rahvusvahelisse organisatsiooni kuulumise kohta;
  2) teave selle kohta, kuidas konverents täidab korra §-s 3 nimetatud tingimusi;
  3) sihtkoha tutvustamise tegevuskava (välisdelegaatidele Tallinna linna kui turismisihtkoha ning kohaliku ajaloo ja kultuuri tutvustamiseks mõeldud tegevused nii konverentsi eel kui ka ajal, nende tegevuste ajakava ja kommunikatsioonikanalid);
  4) teave selle kohta, kuidas konverentsil rakendatakse kestlikke ja keskkonnasäästlikke lahendusi.

§ 10.  Taotleja kohustused

  Taotleja on kohustatud:
  1) korraldama konverentsi lubatud mahus ja ajal ning vähemalt taotluses toodud välisdelegaatide arvuga;
  2) korraldama konverentsi võimalikult kestlikul ja keskkonnasäästlikul moel;
  3) tutvustama Tallinna kui turismisihtkohta, sealhulgas viima ellu sihtkoha tutvustamise tegevuskavas nimetatud tegevused ning viitama konverentsi veebilehel ja turundusmaterjalides veebilehele visittallinn.ee;
  4) viitama Tallinna linnale kui konverentsi toetajale konverentsi turundusmaterjalides ja konverentsil;
  5) esitama taotleja ja taotluse kohta lisateavet ja -dokumente keskuse nõutud vormis ja tähtajal;
  6) võimaldama keskusel kontrollida taotleja esitatud andmete õigsust ning taotleja ja taotluse nõuetekohasust;
  7) viivitamata teavitama keskust TTRi kaudu sellest, kui on muutunud taotluses esitatud andmed või on selgunud asjaolud, mis mõjutavad või võivad mõjutada keskust või taotlejat kohustuste täitmisel või võivad mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist ja toetuse väljamaksmist;
  8) lubama keskusel teha järelevalvet toetuse kasutamise üle;
  9) täitma teisi Eesti Vabariigi ja Tallinna õigusaktides sätestatud kohustusi.

4. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 11.  Andmete õigsuse kontrollimine

  (1) Keskus kontrollib esitatud dokumentide ja taotleja vastavust korras esitatud nõuetele 14 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

  (2) Kui taotlus ei ole piisavalt selge või selles esineb muid puudusi, teavitab keskus sellest taotlejat TTRi kaudu ning määrab puuduste kõrvaldamise tähtaja.

  (3) Keskus tagastab taotluse läbi vaatamata ning teavitab taotlejat sellest kirjalikult, kui:
  1) taotleja ei kõrvalda puudusi keskuse määratud tähtaja jooksul; 
  2) konverents, mille korraldamiseks toetust taotletakse, ei vasta käesolevas korras esitatud nõuetele;
  3) taotleja ei vasta käesoleva korra §-s 8 esitatud nõuetele.

§ 12.  Komisjoni moodustamine ja komisjoni töö korraldamine 

  (1) Taotluste läbivaatamiseks moodustab keskuse juht vähemalt kolmeliikmelise komisjoni.

  (2) Komisjoni töövorm on koosolek. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust. Koosolek võib toimuda elektrooniliselt.

  (3) Koosoleku kutsub kokku, päevakava kinnitab, koosoleku toimumise aja ja elektroonilise koosoleku korral komisjoni otsuse tähtpäeva määrab komisjoni esimees või sekretär.

  (4) Koosoleku päevakava ning Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi kantud toetuse taotluste elektroonilised viited edastab komisjoni sekretär komisjonile vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist või komisjoni otsuse tähtpäeva saabumist. Komisjoni liikmed tutvuvad toetuse taotluste toimikutega Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemis.

  (5) Komisjoni esimehel või tema asendajal on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (6) Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav komisjoni esimehe hääl või tema puudumisel aseesimehe hääl. Aseesimehe puudumisel on otsustav esimehe teenistuskohajärgse asendaja hääl.

  (7) Komisjoni koosolek protokollitakse. Protokolli kantakse koosoleku toimumise aeg ja koht, osavõtjate ja puudujate nimed, päevakava ja selle kohta esitatud ettepanekud, hääletustulemused, eriarvamused ja vastuvõetud otsused. Komisjoni liikmetel on õigus lisada protokollile oma kirjalik eriarvamus.

  (8) Elektroonilise hääletuse korral peavad komisjoni liikmed komisjoni otsuse tähtpäevaks edastama elektrooniliselt oma seisukoha päevakavas nimetatud toetuse taotluste kohta. Elektroonilise koosoleku toimumise korral tehakse protokolli sellekohane märge.

  (9) Komisjoni protokoll vormistatakse kolme tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest või elektroonilise komisjoni otsuse tähtpäevast. Protokolli allkirjastavad vähemalt koosoleku juhataja ja protokollija.

  (10) Komisjon teeb keskuse juhile ettepaneku toetuse andmise või taotluse rahuldamata jätmise, toetuse suuruse ning vajaduse korral taotluse menetlemise edasilükkamise kohta.

  (11) Keskuse juht võib delegeerida käesoleva korraga talle pandud ülesanded linna ettevõtlusdirektorile, välja arvatud korra § 12 lõikes 1 sätestatud ülesanne.

§ 13.  Toetuse andmise otsustamine või taotluse rahuldamata jätmine

  (1) Toetuse andmise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab keskuse juht haldusaktiga.

  (2) Keskuse juht otsustab toetuse andmise või taotluse rahuldamata jätmise 14 tööpäeva jooksul pärast komisjonilt ettepaneku saamist.

  (3) Keskus edastab otsuse taotlejale TTRi kaudu viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest. Otsus loetakse kättetoimetatuks selle edastamise päevale järgneval tööpäeval.

  (4) Keskusel on õigus avalikustada otsus toetuse andmise kohta Tallinna veebilehel.

  (5) Toetuse kasutamise kohta sõlmitakse leping. Lepingu vormi kinnitab keskus.

5. peatükk ARUANDLUS, TOETUSE VÄLJAMAKSMINE JA JÄRELEVALVE 

§ 14.  Aruandlus

  (1) Toetuse saaja esitab keskusele 40 kalendripäeva jooksul pärast konverentsi toimumist konverentsi aruande ja kuluaruande (edaspidi koos aruanded).

  (2) Aruanded esitatakse TTRis. Kui TTRi ei ole võimalik kasutada, siis esitatakse aruanded keskusele esindusõigusliku isiku allkirjastatud dokumendina.

  (3) Kontrollitud ja korrale vastavad aruanded kinnitab keskus 30 kalendripäeva jooksul nende esitamisest.

§ 15.  Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetuse väljamaksmist ja kasutamist reguleerivad kord ning keskuse ja toetuse saaja vahel sõlmitud toetuse kasutamise leping (edaspidi ka leping).

  (2) Täpsemad toetuse väljamaksmise tingimused määratakse kindlaks keskuse ja toetuse saaja vahel sõlmitud lepingus.

§ 16.  Toetuse andmise otsuse kehtetuks tunnistamine või muutmine

  (1) Keskus võib toetuse andmise otsuse kehtetuks tunnistada või seda muuta, kui:
  1) taotleja ei ole lepingut sõlminud 30 kalendripäeva jooksul toetuse andmise otsuse tegemisest või hiljemalt keskuse määratud tähtajaks;
  2) ilmneb asjaolu, mis oleks välistanud toetuse andmise otsuse tegemise;
  3) taotlemisel või toetuse kasutamisel on esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata;
  4) toetuse saaja ei ole kasutanud toetust sihipäraselt;
  5) konverents toimus taotluses esitatust palju väiksemas mahus;
  6) konverentsil osales taotluses esitatust palju vähem välisdelegaate ning see ei olnud sõltuvuses rahvusvahelistest või riigisisestest piirangutest;
  7) toetuse saaja ei teinud kulusid abikõlblikul perioodil;
  8) toetuse saaja ei esitanud toetuse kasutamise kohta nõuetekohaseid aruandeid;
  9) toetuse saaja ei täida või ei ole täitnud muid korras sätestatud nõudeid;
  10) muul põhjendatud juhul.

  (2) Keskus võib vähendada proportsionaalselt väljamakstavat toetust abikõlblike kulude tegemist tõendavatest dokumentidest tulenevatel alustel ja/või muudel olulistel asjaoludel.

  (3) Kui toetuse saaja on esitanud valeandmeid või rikkunud korras ja/või lepingus sätestatud tingimusi, on keskusel õigus esitada kolme aasta jooksul arvates rikkumisest teadasaamisest toetuse saajale nõudeavaldus tagastada toetus täies mahus. See teave avalikustatakse Tallinna veebilehel.

§ 17.  Järelevalve

  (1) Keskus teeb järelevalvet abikõlblike kulude tegemise ja konverentsi korraldamise üle ning korras nimetatud kohustustest kinnipidamise üle. Keskus võib selleks kaasata eksperte.

  (2) Keskusel on õigus nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, lisadokumente ja seletuskirju, viibida toetatava tegevuse (sh konverentsiga seotud üritused) juures, teha päringuid ja muid toiminguid, mida on vaja järelevalve tegemiseks.

  (3) Järelevalvet tehes lähtub keskus esitatud taotlusest, aruannetest, vajaduse korral esitatud lisateabest ja -dokumentidest ning kogutud tõenditest.

  (4) Kui taotleja on esitanud keskusele valeandmeid, ei ole tal kolme aasta jooksul pärast valeandmete esitamist õigust toetust saada.

Jevgeni Ossinovski
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json