Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 2. novembri 2022 määruse nr 33 „Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused“ muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2024
Avaldamismärge:RT IV, 10.11.2023, 1

Tallinna Linnavalitsuse 2. novembri 2022 määruse nr 33 „Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused“ muutmine

Vastu võetud 01.11.2023 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 2021 määruse nr 18 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ § 7 alusel.

§ 1. 

  Tallinna Linnavalitsuse 2. novembri 2022 määruses nr 33 „Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) põhivara soetuseks tehtavad kulud, sealhulgas väheväärtusliku vara, nagu riist- ja tarkvara, kontoritehnika ja -mööbli ning video- ja helitehnika soetamise kulud. Erandina on selliseid kulusid lubatud teha linnaaianduse valdkonnas;“;


  2) paragrahvi 4 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) reisi- ja lähetuskulud. Erandina võib sõidu- ja majutuskulude tegemiseks anda toetust linnaosa valitsuse, ettevõtlusvaldkonna, kultuurivaldkonna, turvalisusvaldkonna, spordivaldkonna parimate saavutussportlaste ja Tallinna esindusmeeskondade ning Tallinna kodurahuprogrammi tegevuse või projekti puhul;“;


  3) paragrahvi 18 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) saavutussportlaste tegevustoetust võib kasutada tiitlivõistlusel osalemise ja nendeks valmistumise kulude (osalustasu, rendi-, majutus-, transpordi-, kindlustus- ja meditsiinikulude) katmiseks;“;


  4) paragrahvi 22 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
  5) paragrahvi 23 punktid 7 ja 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) organisatsiooni tähtpäeva ja organisatsioonisiseste sündmuste korraldamiseks;

8) välisriikide koolitajate töötasuks, transpordi- ja majutuskuludeks;“;


  6) paragrahvi 23 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) organisatsiooni reklaamimiseks.“;


  7) paragrahvi 25 lõike 1 punktid 1–4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) ettevõtlusaktiivsuse kasv;

2) ettevõtete paranenud konkurentsivõime;

3) ettevõtete tihe koostöö haridus-, teadus- ja arendusasutustega;

4) Tallinna kasvanud rahvusvaheline tuntus.“;


  8) paragrahvi 34 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Taotlus esitatakse tegevustoetuse vormil (valdkond „Laulu- ja tantsupeoliste toetus“).“;


  9) paragrahvi 40 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Linnaaianduse valdkond hõlmab kogukonnaaedade ning erakoolide ja eralasteaedade õppeaedade (edaspidi koos linnaaiad) loomist ja arendamist ning muid linnaaiandusprojekte.“;


  10) paragrahvi 40 lõike 2 punktid 1–5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kasvanud on Tallinna elanike ja organisatsioonide teadlikkus linnaaedades toidu kasvatamisest ning selle positiivsest mõjust linnakeskkonnale ja -elanikele;

2) loodud on linnaaiandusega tegelemise võimalused;

3) linnaelanikud ja organisatsioonid osalevad aktiivselt elurikka ja mitmekesise linnaruumi loomises;

4) linnaaedade ja muude linnaaiandusprojektide praktiline ja mitteformaalne tegevus toetab tervislikku, keskkonnahoidlikku ja kogukondlikku eluviisi;

5) linnaaeaedade tegevus ja areng on jätkusuutlik;“;


  11) paragrahvi 40 lõike 2 punktid 6 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;
  12) paragrahvi 40 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) tegevuste ja/või sündmuste arv;“;


  13) paragrahvi 40 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) tegevustes osalejate ja neisse kaudselt (näiteks sotsiaalmeedia kaudu) kaasatud inimeste arv;“;


  14) paragrahvi 40 lõiget 3 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) tagasiside ja/või tulemuste analüüs.“;


  15) paragrahvi 41 punktid 1–4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) linnaaedades või muudes linnaaiandusprojektides kasutatakse keskkonnasäästlikke looduslikke ja taaskasutusmaterjale ning viiakse ellu elurikkust suurendavaid tegevusi, lähtudes muu hulgas Tallinna elurikka haljastuse kataloogist ja järgides permakultuuri põhimõtteid;

2) linnaaedade või muude linnaaiandusprojektide tegevusse kaasatakse eri vanuse, rahvuse, sissetuleku ja taustaga linnaelanikke ning need soodustavad sihtrühma liikmete omavahelist koostööd;

3) tegevused on uuenduslikud;

4) eelistatakse uute linnaaedade rajamist.“;


  16) paragrahvi 41 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;
  17) paragrahvi 42 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) tegevuste vastavus valdkonna eesmärkidele ja prioriteetidele;“;


  18) paragrahvi 42 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) taotluse informatiivsus. Taotluses tuleb selgelt põhjendada sihtrühma valikut, kirjeldada tegevusplaani ja eelarve jätkusuutlikkust ning vastavust seatud eesmärkidele.“;


  19) paragrahvi 42 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;
  20) paragrahvi 43 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) toimiva linnaaia ja muu linnaaiandusprojekti puhul 3000 eurot.“;


  21) paragrahvi 43 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Abikõlblikud kulud on:“;


  22) paragrahvi 43 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) materjalid (näiteks muld, vesi, peenrakastid, istikud, seemned), vahendid (näiteks tööriistad, taimetoed, kastmissüsteemid), inventar (näiteks kompostikast, veenõu, kuur, kasvuhoone), selle paigaldamine ja transport;“;


  23) paragrahvi 43 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) projektijuhtimise ja raamatupidamise tasud.“;


  24) paragrahvi 44 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Linnaaia projekti puhul tuleb taotlusele lisada:

1) linnaaia ruumiline kavand;

2) kinnistu omaniku ja/või haldaja kirjalik nõusolek käesoleva lõike punktis 1 nimetatud kavandiga, kui rajatakse uus linnaaed või kui toimiva linnaaia puhul muutub taotleja isik.“;


  25) paragrahvi 44 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Taotlus esitatakse projektitoetuse vormil (valdkond „Linnaaiandus (sh eraõppeasutus)“).“;


  26) 14. peatükk tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2024.

Priit Lello
Linnasekretär

Mihhail Kõlvart
Linnapea

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json