Teksti suurus:

Represseeritu maamaksust vabastamise kord

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT IV, 10.11.2023, 3

Represseeritu maamaksust vabastamise kord

Vastu võetud 02.11.2023 nr 21

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 11 lg 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes õigusvastaselt represseeritud isiku või represseerituga võrdsustatud isiku (edaspidi koos represseeritu) vabastamist maamaksu tasumisest.

§ 2.  Maamaksu tasumisest vabastamise tingimused

  Represseeritu vabastatakse maamaksu tasumisest tema kasutuses oleva Tallinna linna haldusterritooriumil asuva maamaksuseaduse § 11 lõikes 1 nimetatud maa eest, mille sihtotstarve või üks sihtotstarvetest on elamumaa, või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas, kogu ulatuses. 

§ 3.  Maamaksu tasumisest vabastamise avaldus

  (1) Maksuvabastuse saamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus Tallinna Linnavaraametile (edaspidi linnavaraamet) hiljemalt maksustamisaasta 10. jaanuariks. Nimetatud kuupäevast hiljem esitatud avalduse alusel arvestatakse maksuvabastust alates järgnevast aastast.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avaldus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) represseeritu ees- ja perekonnanimi;
  2) represseeritu alalise elukoha aadress;
  3) maksustatava krundi aadress ja pindala;
  4) maakasutusõiguse ulatus;
  5) koopia dokumendist, mis tõendab represseeritu vastavust okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 2 lõikes 1 või 2 või § 4 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

  (3) Represseeritu, kes oli maksustamisaastale eelneval aastal represseerituna maamaksust vabastatud ja kellel on jätkuvalt õigus saada maamaksust vabastust, ei ole kohustatud esitama maksuvabastuse saamiseks uut avaldust.

§ 4.  Maamaksu tasumisest vabastamine

  (1) Linnavaraamet kontrollib isiku vastavust käesoleva määruse §-s 2 nimetatud maamaksu tasumisest vabastamise tingimustele. 

  (2) Maamaksu tasumisest vabastamine otsustatakse linnavalitsuse korraldusega.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määrus nr 3 „Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksust vabastamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2024.

Marek Jürgenson
Aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json