Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Viljandi linna 2024. aasta eelarve projekti koostamise tingimused

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.11.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2024
Avaldamismärge:RT IV, 10.11.2023, 7

Viljandi linna 2024. aasta eelarve projekti koostamise tingimused

Vastu võetud 08.11.2023 nr 10

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 2, Viljandi Linnavolikogu 16.06.2022 määruse nr 20 „Viljandi linna põhimäärus“ § 25 lõike 3 ning Viljandi Linnavolikogu 31.03.2016 määruse nr 83 „Viljandi linna finantsjuhtimise kord“ § 10 lõike 1 alusel ja võttes arvesse Viljandi Linnavolikogu 26.01.2023 määrust nr 30 „Viljandi linna 2023. aasta eelarve“ ja Viljandi Linnavolikogu 29.09.2022 määrust nr 23 „Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2028“.

§ 1.   Võtta 2024. aasta eelarve koostamise aluseks järgmised põhimõtted:

  (1) 2024. aasta Viljandi linna eelarve (edaspidi linnaeelarve) projektis kajastatakse kõik linnavolikogule, linnavalitsusele, linnavalitsuse struktuuriüksustele ja hallatavatele asutustele pandud ülesannete ja vastavaks eelarveaastaks püstitatavate eesmärkide täitmiseks kavandatavad põhitegevuse ning investeerimis- ja finantseerimistegevuse tulud ja kulud.

  (2) Linnaeelarve koostatakse tekkepõhiselt, st tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse.

  (3) Linnaeelarve koostamise aluseks on 2023. aasta algne eelarve.

  (4) Linnaeelarve projekt on jaotatud eelarveosadeks: mittesihtraha, sihtraha, omavaheliste tehingute ja lisataotluste eelarveks. Eelarveosad on omakorda jaotatud alaeelarveteks eelarvete eest vastutajate vahel.

  (5) Linnaeelarve projekt koostatakse ning esitatakse eelarvete eest vastutajate poolt veebikeskkonnas VeeRa (https://app.veera.eu) arvestades käesoleva määruse lisas nr 1 kajastatud vastutusalasid ja nende piirsummasid ehk kontrollnumbreid.

  (6) Eelarvete eest vastutajad esitavad piirsummade ulatuses tulud ja kulud ning jaotavad need kulu liikide ja teiste eelarveklassifikaatorite alusel eelarveridadele.

  (7) Kui tulud võrreldes kontrollnumbriga vähenevad, tuleb samavõrra vähendada kulusid, kui tulud võrreldes kontrollnumbriga suurenevad, võib kulusid samavõrra suurendada. Tulude ja kulude vahe peab jääma võrdseks vastutusala kontrollnumbriga.

  (8) Kui hallatavale asutusele või struktuuriüksusele määratud kulude eelarve kontrollnumber ei kata hallatava asutuse või struktuuriüksuse tegevuseks vältimatult vajalikke kulutusi, kajastatakse lisavajadused lisataotluste eelarves, milles esitatakse taotletud summade eelarveklassifikaatorid ning põhjendatakse kulude eelarve suurendamist.

  (9) Üldhariduskoolide eelarve projektile peab enne käesoleva määruse paragrahvis 8 nimetatud eelarvearutelu toimumist arvamuse andma kooli hoolekogu (PGS § 73 lg 11 p 10). Hilisem arvamuse andmine on lubatud, kui direktor on selle kooskõlastanud haridus- ja kultuuriameti juhatajaga. Hoolekogu otsus lisatakse VeeRa veebikeskkonda mittesihtraha eelarve manusena hiljemalt 20. novembriks 2023. a.

  (10) Kõik käesoleva korraga nõutud dokumendid ja andmed esitatakse eelarvete eest vastutajate poolt veebikeskkonnas VeeRa, kui määruses pole reguleeritud teisiti.

§ 2.   Tulude planeerimine

  (1) Tulud maksudest planeeritakse vastavalt eelarve koostamise ajal teadaolevatele andmetele.

  (2) Tulud kaupade ja teenuste müügist (sh ringi- ja õppetasud ning toiduraha) ja lõivudest planeeritakse arvestades muutustega tariifides, osalustasudes ning teenuste ja kaupade saajate arvudes. Nimetatud omatulude kohta tuleb VeeRas lisafailina esitada arvutused vastava eelarverea juures.

  (3) Muud tulud, sh tulud toetustest, planeeritakse vastavalt 2024. aasta eelarve projekti kinnitamise ajaks teadaolevatele andmetele. Isegi kui toetuste kohta pole eelarve koostamise ajaks lepinguid sõlmitud, aga on tõenäoline, et 2024. aasta kohta linnale sihtfinantseerimise summa laekub, tohib summad nii tuludesse kui kuludesse planeerida sihtraha eelarvesse. Kommentaarides või lisatud failides tuleb välja tuua meetme või programmi nimetus ja rahastaja.

  (4) Hariduse toetusfondi summad kavandatakse võrdselt 2023. aasta summadega, rahandusamet korrigeerib need tulud ja kulud peale riigilt andmete saamist.

§ 3.   Majandamiskulude planeerimine

  (1) Kulud tuleb kavandada eelkõige hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste tavapäraseks ülalpidamiseks ning kehtivatest õigusaktidest ja sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks.

  (2) Eelarvete eest vastutajad planeerivad ja jaotavad tulud ja kulud eelarveridadel selliselt, et nende kogusumma ei ületa kontrollnumbrit.

  (3) Kulude kasvu võrreldes kontrollnumbriga võib põhieelarvesse planeerida ainult täiendavate tuluallikate olemasolul, samuti seadustega, volikogu õigusaktidega või juba sõlmitud lepingutega kooskõlas. Kui kulude eelarve kasvu ei kata sama suur tulude eelarve kasv, tuleb täiendavate kulude kohta esitada lisataotlus koos põhjendustega. 2024. aastast jõustuva käibemaksumäära tõusust tulenev kulude kasv tuleb katta sisemiste vahendite arvelt.

  (4) Kulude kasvu kululiikide osas, mis on seotud tariifide, määrade, hindade vms muutustega Vabariigi Valitsuse, Viljandi Linnavolikogu või Viljandi Linnavalitsuste otsuste või määruste alusel ja mis selguvad peale käesoleva määruse vastuvõtmist, planeerib vajadusel täiendavalt rahandusamet ja lisab eelarvetesse.

  (5) 2024. aasta eelarve projekti koostamisel ei või asutused planeerida kulude katteallikana eelnevate perioodide jääke (välja arvatud sihtrahade või pooleliolevate investeeringute summade ületoomisel).

  (6) Ületulevate (enne eelarveaasta algust alustatud) ja üleminevate (pärast eelarveaasta lõppu lõpetatavate) ehituste, objektide, sihtfinantseeringuga ürituste jms kohta esitatakse kulude üldsumma jaotus eelarveaastate järgi kas kommentaarina vastava eelarve juures või lisatud dokumendis.

  (7) Omavahelised tehingud. Eelarvete eest vastutajad esitavad info hallatavate asutuste ja linnavalitsuse struktuuriüksuste vaheliste planeeritavate omavaheliste tehingute kohta vastavas eelarveosas (nt ruumide üürimine, kommunaalmaksed, teenused jms). Summad tuleb eelnevalt kooskõlastada vastava tehingupartneriga, et mõlemad kajastaksid omavahelisi tehinguid eelarveprojektis samas summas.

  (8) Kinnisvaraga seotud kulud. Linnale kuuluvate või linna poolt renditavate hoonete ja kinnistute majandamisega seotud kulude ja tulude eelarveprojekti (põhiliselt kulu liik 5511) esitab haldusamet, kelle vastutusalas olevatel eelarveridadel kasutatakse KVHA subjekte. KVHA esitab subjektipõhise eelarve (551148 IKT seadmete taristu) ka IKT seadmete paigaldamise ja kommunikatsioonide rajamise ning korrastamise kohta.

  (9) IKT kulud: Hallatavate asutuste IKT soetused, mille ühishanked viib läbi linnavalitsuse IT-teenistus, kajastatakse linnaeelarves IT-teenistuse kuluridadel. Hallatavate asutuste tavapärased IKT kulud planeeritakse iga asutuse eelarve projektis majandamiskulude koosseisus infotehnoloogia kuludena (kulu liik 5514). Need IKT kulude eelarvesummad, mille eest vastutab IT-teenistus, esitatakse hallatava asutuse vastavas alaeelarves, mis vastab subjektile 3000 – IKT kulud asutustes.

§ 4.   Personalikulude planeerimine

  (1) 2024. aasta personalikulude planeerimisel tuleb lähtuda eelarve projekti koostamise ajal kehtivatest või teadaolevatest töötasumääradest ja asutuse 2024. aasta eeldatavast koosseisust. Kontrollnumbrites ei ole arvestatud 2024. aastal aset leidva töötasu miinimummäära tõusuga, selle kulu arvutab rahandusamet ja lisab VeeRa-sse vastavad eelarvemuudatused.

  (2) 2024. aasta üldhariduskoolide õpetajate tasu miinimummäär tuleb kavandada 1749 eurot, lasteaiaõpetajate tasu miinimummäär 1575 eurot. Kontrollnumbrites ei ole arvestatud 2024. aastal aset leidva õpetaja töötasu alammäära tõusuga, selle kulu arvutab rahandusamet ja lisab VeeRa-sse vastavad eelarvemuudatused. Toetusfondist palgafondide katteks antavad summad korrigeerib samuti rahandusamet peale andmete täpsustumist.

  (3) Koosseisude, töötasumäärade ja tööjõukulude osas tuleb hallatavatel asutustel esitada info käesoleva korra lisades nr 2 ja 3 toodud vormidel. Täidetud vormid lisatakse veebikeskkonnas VeeRa eelarveprojekti juurde Excel-vormingus.

  (4) Kui on vajadus personalikulusid suurendada võrreldes eelarve kontrollnumbritega, on see teiste kuluridade vähendamise arvelt lubatud. Kui hallatava asutuse või struktuuriüksuse eelarves täiendavatele kuludele katteallikat ei ole, tuleb vältimatult vajalik personalikulude suurendamise vajadus esitada lisataotluses.

  (5) Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu planeerimisel (kululiik 5005) tuleb kommentaari lahtris või lisafailis põhjendada ajutiste lepinguliste töötajate kasutamise vajalikkust ja otstarbekust, tuues ära ajutiste lepinguliste tööde loetelu koos planeeritava töötasuga ja tööperioodiga.

  (6) Personali koolituskuludeks (sh koolituslähetusteks) planeeritakse vahendid arvestades asutusele seatud eesmärke, töötajate koolitusvajadusi, ning asutuse tegevuse eripära.

§ 5.   Investeeringute eelarve planeerimine

  (1) Eelarve kontrollnumbrites on kajastatud eelarvestrateegia eelnõus kajastatud investeeringuobjektid. Kontrollnumbrite piires on investeeringuobjektide osas eelarve ümbertõstmine lubatud, täiendavate objektide lisamiseks tuleb esitada põhjendatud lisataotlused, mida kaitstakse eelarvearuteludel ja mille eelarveprojekti lisamise või mittelisamise otsustab linnavalitsus.

  (2) Investeeringuprojektide prioriteetsuse määramisel eelistatakse:
  1) eelarvestrateegias ja arengukavas kajastatud investeeringuobjekt;
  2) jätkuprojekte, st eelnevatel eelarveaastatel alustatud investeeringuid, mis on kajastatud ka linna 2023. aasta eelarves;
  3) investeeringuid, mille teostamise esmavajalikkus tuleneb otseselt riigi või linna õigusaktidest, ettekirjutustest;
  4) investeeringuid, mille teostamise vajalikkus tuleneb linna poolt juba sõlmitud lepingutest vm juriidiliselt siduvatest dokumentidest;
  5) ühisprojekte, mille finantseerimine toimub riigieelarve, välisrahastuse ja muude sihtotstarbeliste eraldiste arvelt (kaas- ja omafinantseeritavad projektid).

  (3) Investeeringuprojektina käsitletakse eelarves linnale kuuluva ühe objekti või enamate üheliigiliste objektide (kinnistu või selle osad, vallasasjad) ehitamist, rekonstrueerimist, renoveerimist või soetamist ning sellega seotud planeeringuid, uuringuid või muud arendustööd, mille maksumus ilma käibemaksuta on vähemalt 10 000 eurot. Väiksema maksumusega kulud kajastatakse jooksvate kuludena. Investeeringuprojekti eelarvelisse maksumusse arvatakse projekti eesmärgi saavutamiseks planeeritavate kõigi kulutuste summa, sh kulutused uuringuteks, projekteerimiseks, ehitamiseks, järelevalveks, seadmete ostmiseks, montaažiks jm projekti teostamiseks vajalikud kulutused, sh käibemaks.

  (4) 2024. aastal sõlmitavate uute liisingute ja muude uute pikaajaliste lepingute kohta tuleb lisada info käesoleva määruse lisas nr 4 toodud vormil.

§ 6.   Arengukavaliste eesmärkide täitmise plaan

  (1) Linnavalitsuse struktuuriüksuste (ametite ja kantselei) juhid esitavad lisas nr 5 toodud vormil ülevaate arengukavas ja muudes arengudokumentides kajastatud eesmärkide kavandatavast täitmise plaanist eelseisval eelarveaastal ning nende täitmiseks kavandatavatest tegevustest. Selle info esitamine eelarve eelnõus on kohustuslik kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse alusel.

  (2) Andmete esitamisel tuleb lähtuda Viljandi linna arengustrateegias 2035+ ning Viljandi linna arengukava aastateks 2022–2028 ja Viljandi linna eelarvestrateegias aastateks 2022-2028 kavandatust.

§ 7.   Linnaeelarvest toetuste taotlemine

  (1) 2024. aasta linnaeelarvest tegevus- või projektitoetuste taotlemine toimub vastavalt Viljandi Linnavolikogu 18.06.2020 määrusele nr 77 „Viljandi linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord“ iseteeninduskeskkonnas Spoku.

§ 8.   Linnaeelarve projekti linnavolikogule I lugemiseks koostamise kord ja ajagraafik

  (1) Määruse lisas 1 nimetatud eelarveridade eest vastutavad isikud esitavad eelarvetaotlused rahandusametile käesolevas määruses sätestatu kohaselt hiljemalt 15. novembril 2023. a.

  (2) Hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste juhid kaitsevad oma vastutusala eelarve projekti, koosseise ja lisataotlusi linnapea või vastavat tegevusvaldkonda kureeriva abilinnapea poolt novembris 2023. aastal korraldatavatel eelarvearuteludel.

  (3) Rahandusamet koostab eelarvearutelude käigus heakskiidu saanud muudatusettepanekutest koonddokumendi, mille esitab Amphoras linnapeale ja abilinnapeadele vastavalt nende vastutusvaldkondadele kooskõlastamiseks ning prioriteetide seadmiseks. Kooskõlastatud ning prioriseeritud muudatusettepanekute 2024. a eelarveprojekti lisamise või mittelisamise otsustab linnavalitsus.

  (4) Rahandusametil on õigus linnaeelarve projekti koostamise käigus kokku kutsuda koosolekuid ning nõuda täiendavaid dokumente ja selgitusi linnavalitsuse ametitelt ja hallatavatelt asutustelt.

  (5) Rahandusamet esitab 2023. aasta linnaeelarve esialgse projekti ning lisataotluste koondinfo linnavalitsusele hiljemalt 27. novembril 2023.

  (6) Linnavalitsus esitab 2023. a linnaeelarve projekti linnavolikogule hiljemalt 30. novembril 2022. a, menetlemine linnavolikogus toimub vastavalt Viljandi Linnavolikogu töökorrale.

§ 9.   Linnaeelarve projekti linnavolikogule II lugemiseks koostamise kord ja ajagraafik

  (1) Linnavolikogu esimees määrab linnaeelarve eelnõu I lugemise lõpetamisel ja II lugemisele saatmisel linnavalitsusele esitatavate muudatusettepanekute tegemise tähtpäeva, mis on hiljemalt üks tööpäev enne eelarve eelnõud II lugemisel menetleva volikogu istungi toimumise aega.

  (2) Linnaeelarve eelnõu muudatusettepanekule lisab selle algataja põhjendused ja arvestused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta. Linnaeelarve menetlemise käigus ei pea arvestama neid muudatusettepanekuid, mis suurendavad eelarve kulude kogusummat ja millele pole näidatud katteallikaid.

  (3) Rahandusamet koostab enne II lugemisele esitatava linnaeelarve eelnõu koostamist muudatusettepanekutest koonddokumendi, milles kajastatud muudatuste lisamise või mittelisamise eelarveprojekti II lugemise eelnõusse otsustab linnavalitsus.

  (4) Nende muudatusettepanekute kohta, mis esitatakse volikogu poolt peale linnaeelarve II lugemise eelnõu kinnitamist linnavalitsuses, kuulatakse II lugemise eelnõud menetleva volikogu istungil ära linnavalitsuse arvamus.

  (5) Linnaeelarve eelnõu teisel lugemisel volikogu istungi päeval muudatusettepanekuid ei tehta.

§ 10.   Teavitustegevus

  (1) 2024. aasta eelarve koostamise korralduse selgitamiseks korraldab rahandusamet hallatavate asutuste ning struktuuriüksuste juhtidele novembris 2023 infotunni(d).

  (2) Haridus- ja kultuuriamet ning sotsiaalamet korraldavad 2024. a eelarvest toetusi taotlevate juriidiliste isikute esindajatele infotunni novembris 2023.

  (3) Käesolev kord avalikustatakse täiendavalt Viljandi linna veebilehel alajaotuses „Eelarve ja majandusaasta aruanne“ 2024. aasta eelarve lehel. Linna veebilehel avaldatakse samuti eelarve menetlemist käsitlevad volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid.

§ 11.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas ja kehtib kuni 31.03.2024.

Margit-Marit Raudsepp
õigusteenistuse juht linnasekretäri ülesannetes

Kalvi Märtin
abilinnapea linnapea ülesannetes

Lisa 1 Viljandi linna 2024. aasta eelarve projekti tingimused

Lisa 2 Asutuse koosseis ja tasud 2024. a eelarves (koolides linna poolt finantseeritav koosseis)

Lisa 3 Üldhariduskoolide direktorite, asetäitjate õppealal ja õpetajate töötasu arvestamise alused 2024. a eelarves

Lisa 4 Liisingud ja muud pikaajalised kohustused, mis on plaanis sõlmida 2024. aastal

Lisa 5 Ülevaade arengukavalistest tegevustest

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json