HaridusKool

Teksti suurus:

Paikuse Põhikooli õpilaste vastuvõtu kord

Väljaandja:Paikuse Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.12.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.12.2013, 22

Paikuse Põhikooli õpilaste vastuvõtu kord

Vastu võetud 21.12.2009 nr 6
jõustumine 24.12.2009

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 28 lõike 1, haridus- ja teadusministri 06. detsembri 2005 määruse nr 52 “Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise kord” ja Paikuse Vallavolikogu 21. septembri 2009 määruse nr 13 „Pädevuse delegeerimine“ alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolevas korras määratakse vastuvõtmistaotluse esitamise kord, vastuvõtmisel esitatavad nõuded, vastuvõtu korraldus, muud vastuvõtmisel tähtsust omavad asjaolud ning vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitamise kord õpilaste vastuvõtuks 1.-3. kooliastmesse.

§ 2.   Õpilaste vastuvõtmine

  (1) Põhikooli klassidesse (1.-3. kooliastmesse) võetakse rahvastikuregistri andmetel Paikuse vallas elavad koolikohustuslikud õpilased.

  (2) Väljaspool teeninduspiirkonda elavad õpilased võetakse kooli vabade kohtade olemasolul.

  (3) Õpilase kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt käesolevale korrale, vormistades käskkirja vastuvõtu kohta.

  (4) Kool avalikustab käesoleva korra veebilehel www.ppk.edu.ee.

2. peatükk DOKUMENTIDE ESITAMINE 

§ 3.   Dokumentide esitamine

  (1) Õppima asuva lapse vanem või seaduslik esindaja esitab kooli kirjaliku vormikohase taotluse, millele lisab:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse);
  2) sisseastuja tervisekaardi koopia;
  3) üks foto (3x 4 cm).

  (2) Õpilase teisest koolist ületulekul esitab lapse vanem või seaduslik esindaja lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentidele:
  1) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  2) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ametlikult kinnitatud ärakirja jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane on koolist välja arvatud pärast õppeperioodi lõppu;
  3) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ametlikult kinnitatud ärakirja või õpinguraamatu ning hinnetelehe ametlikult kinnitatud ärakirja jooksval õppeveerandil või kursusel pandud hinnetega, kui õpilane on koolist välja arvatud õppeperioodi kestel.

§ 4.   Dokumentide esitamise kord

  (1) Vastuvõtu taotluse vormi saab lapsevanem kooli kodulehelt või kooli sekretäri käest.

  (2) Dokumentidest koopiate tegemine ja nende kinnitamine toimub kooli sekretäri juures.

  (3) Vastuvõtu taotlusi koos vastuvõtu tingimustes nõutud dokumentidega saab esitada kooli sekretärile alates 01. märtsist tööpäeviti kuni 23. juunini ajavahemikul 9.00-15.00 ning alates 26. juunist kuni 25. augustini vastavalt eelnevale kokkuleppele.

3. peatükk VASTUVÕTMISE KORD 

§ 5.   Esimesse klassi vastuvõtmine

  (1) Esimesse klassi võetakse vastu laps, kes jooksva aasta 01. oktoobriks saab seitsmeaastaseks. Tulenevalt lapse tervislikust seisundist võib lapse seaduslik esindaja taotleda maakonna nõustamiskomisjonilt lapse koolikohustuse edasilükkamist.

  (2) Vanemate soovil võib esimesse klassi vastu võtta lapse, kes on vaimselt, füüsiliselt ja sotsiaalselt hästi arenenud ning jooksva aasta 30. aprilliks saanud kuueaastaseks. Sellise lapse koolivalmiduse üle otsustamiseks korraldatakse lapsele vestlus, milles osaleb lapsevanem, õpilase tulevane klassijuhataja ja kooli juhtkonna esindaja.

  (3) Sisseastuja eesti keele oskuse kontrollimiseks ning nende eesti keeles õppimise suutlikkuse üle otsustamiseks korraldatakse vestlus, milles osalevad laps, vanem või hooldaja, klassiõpetaja ja kooli juhtkonna esindaja.

  (4) Kool avalikustab esimesse klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja hiljemalt 10. juunil kooli veebilehel. Vabadele kohtadele võtab kool õpilasi vastu kuni 31. augustini.

  (5) Kui esimese klassi vabadele kohtadele soovib väljastpoolt teeninduspiirkonda astuda rohkem lapsi, kui on vabu kohti, siis juhindub kool nende vastuvõtmisel avalduste laekumise järjekorrast ja sisseastuja seotusest Paikuse vallaga.

  (6) Õpilase vastuvõtust keeldumisest käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel teavitab kooli sekretär sisseastuja esindajat isiklikult hiljemalt 25. augustiks.

§ 6.   Teistesse põhikooli klassidesse vastuvõtmine

  (1) Õpilane jätkab õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud taotlusega koos esitatud dokumentide alusel.

  (2) Direktor vestleb õpilaskandidaadiga ja vanema või hooldajaga enne otsuse tegemist. Vestluse sisuks on koolikohustuse ja kodukorra täitmine eelmises koolis.

  (3) Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust:
  1) välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul;
  2) isiku puhul, kellel puudub haridust tõendav dokument;
  3) isiku puhul, kes eelmises kooli õppis mõne teise riikliku õppekava alusel koostatud õppekava järgi;
  4) isiku puhul, kes eelmises koolis õppis vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega erivajadustega õpilaste koolile ja sanatoorsele koolile kehtestatud erinevale õppeaastate arvule, õppeainete loendile ja õppetundide arvule.

  (4) Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide põhikirja konventsiooni. Õpilane asub õppima selles klassis, mis vastavalt haridus- ja teadusministri määruses esitatud võrdlustabelile vastab Euroopa kooli klassile, kus ta õpingud katkestas.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus ning Eesti Hariduse Infosüsteemis.

  (2) Käesoleva korraga reguleerimata küsimused lahendab kooli direktor, vaidluse korral vallavalitsus.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Kuno Erkmann
Vallavanem

Krister Vellet
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json