HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Paikuse Lasteaia Mesimumm laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Paikuse Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.12.2013, 24

Paikuse Lasteaia Mesimumm laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 25.01.2010 nr 2
jõustumine 28.01.2010

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib Paikuse vallale kuuluva Paikuse Lasteaed Mesimumm (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtu taotlemist, vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist, rühmade komplekteerimist ja lasteaiakoha kasutamist.

§ 2.  Laste arvestuse pidamine

  Arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise üle peab lasteasutuse juhataja.

§ 3.  Teeninduspiirkond

 (1) Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Paikuse Volikogu 22. septembri 1999 otsusega nr 28 kinnitatud Paikuse aleviku ja Silla küla territoorium.

 (2) Väljaspool teeninduspiirkonda elavad lapsed võetakse lasteaeda vabade kohtade olemasolul.

2. peatükk LASTEAEDA VASTUVÕTU TAOTLEMINE, DOKUMENTIDE ESITAMINEJA LAPSE VASTUVÕTMINE 

§ 4.  Lasteaeda vastuvõtmine

 (1) Lasteaeda võetakse teeninduspiirkonnast lähtuvalt rahvastikuregistri andmetel Paikuse vallas elav laps.

 (2) Lasteasutuse juhataja võib vastu võtta lapsi (v.a. sõimerühma ealised lapsed) osaajalistele kohtadele, mis luuakse vastavate tingimuste olemasolul. Osaajalise koha kasutamisel arvatakse laps rühma nimekirja osaajarühmale kinnitatud õppeperioodiks. Osaajalise koha kasutamise ajaks säilitab laps vanema soovil oma koha järjekorras.

 (3) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi väljaspool teeninduspiirkonda, eelistades esmajärjekorras Paikuse vallas elavaid lapsi, seejärel teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi. Vastuvõtmisel arvestatakse avalduste esitamise ajalist järjekorda.

 (4) Asutuse juhataja teatab hiljemalt 1. septembriks väljaspool teeninduspiirkonda laekunud avalduse esitanutele võimalusest saada lasteaiakoht. Otsusest lapse lasteaeda vastuvõtmise või mittevõtmise kohta teatab asutuse juhataja lapsevanemale avalduses toodud telefoninumbril või aadressil.

 (5) Laps võetakse lasteaiakoha saamise järjekorda vormikohase avalduse alusel, mille vorm on kättesaadav lasteaia veebilehel www.paikusemesimumm.ee. Avaldus esitatakse koos sünnitunnistusega lasteaia juhatajale ja registreeritakse vastavalt lasteasutuses kehtestatud korrale. Vanuserühma järjekord koostatakse avalduste ajalise laekumise alusel.

§ 5.  Lasteaia rühmade komplekteerimine

 (1) Lasteaia juhataja komplekteerib ja kinnitab järgmise õppeaasta rühmad 15. septembriks ja esitab need vallavalitsusele ühe nädala jooksul kinnitamisest arvates.

 (2) Võimalusel võetakse eelisjärjekorras lasteaeda:
 1) lapsed, kellel on jäänud üks aasta kooliminekuni, et toetada nende kooliks ettevalmistust;
 2) paljulapselise pere laps (peres on neli või enam last), juhul kui lapsevanem teeb avaldusele vastava märke;
 3) lapsed, kes jooksva õppeaasta jooksul saavad 3-aastaseks.

 (3) Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetud lastele võimaldatakse koht üheks õppeaastaks. Vabade kohtade olemasolul võimaldatakse lapsele koht ka järgnevaks õppeaastaks.

 (4) Vallavalitsus kontrollib rahvastikuregistris jooksva aasta 1. aprilli seisuga lasteaia järjekorras oleva lapse ja vähemalt ühe lapsevanema elukoha andmeid ning seejärel koostab lasteaia juhataja esialgsed rühmade nimekirjad.

 (5) Lasteaiarühmade iga-aastane komplekteerimine ja nimekirjade täpsustamine toimub
31. augustiks. Juhataja kinnitab nimekirjad 15. septembriks ja esitab need vallavalitsusele ühe nädala jooksul kinnitamisest arvates.

 (6) Lapsevanem, kes taotleb lapsele koolipikendust, peab kirjalikult teavitama lasteaia juhatajat hiljemalt sama õppeaasta 1. aprilliks.

 (7) Lapsevanem, kes lükkab lapse lasteaeda tuleku edasi, teavitab sellest asutuse juhatajat kirjalikult ning koht eraldatakse lapsele järgmisel õppeaastal.

 (8) Vabade kohtade olemasolul võetakse õppeaasta jooksul uusi lapsi lasteaeda vastava vanuserühma järjekorra alusel. Kui järjekorras ei ole vabanenud kohale vanuserühmaga samaealisi lapsi, võib lapsevanema soovil ja rühma õpetajate nõusolekul täita koha aasta noorema või vanema vanuserühma lapsega.

 (9) Lasteaia juhataja tutvustab vanemale lasteaeda vastuvõtu ja sealt lahkumise korda, põhimäärust ning lasteaia tegevus- ja päevakava, informeerib vanemat tema poolt tasumisele kuuluvatest tasudest, nende suurusest ja tasumise tähtajast iga-aastasel lasteaeda esmakordselt tulijate lastevanemate koosolekul, mis toimub juunikuu jooksul.

 (10) Vanemal on õigus saada lasteaiast teavet vabade kohtade ja järjekorra kohta, vanema poolt makstava tasu suuruse ja selle kehtestamise aluste kohta, samuti muud teavet, mis puudutab lasteaia tegevus- ja päevakava ning töökorraldust.

 (11) Arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise ja sealt lahkumise kohta peab lasteaia juhataja vastava registri alusel. Lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamisega seotud vaidlused lahendab vallavalitsus.

§ 6.  Lapse lasteaiast lahkumine

 (1) Lapse lasteaiast lahkumise aluseks on vanema kirjalik avaldus, mis esitatakse lasteaia juhatajale hiljemalt üks nädal enne lahkumist. Avaldusel tuleb märkida lapse lasteaiast lahkumise kuupäev.

 (2) Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma toitlustus- ja muu vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteaiast lahkumise kuupäevani. Tasumata jäetud summa nõutakse sisse seaduses sätestatud korras.

3. peatükk LASTEAIAST VÄLJAARVAMINE 

§ 7.  Lapse lasteaiast väljaarvamine

 (1) Lapse lasteaiast väljaarvamine toimub:
 1) lapsevanema avalduse alusel;
 2) meditsiinilise otsuse alusel, kui laps ei saa tervisliku seisundi halvenemise tõttu viibida lasteaias;
 3) koolimineku korral.

 (2) Lapse võib lasteaia juhataja ühepoolse otsuse alusel lasteaiast välja arvata kui:
 1) lapsevanem või hooldaja rikub korduvalt lasteasutuse kodukorda, põhimäärust ja lasteaeda vastuvõtu ja väljaarvamise korda;
 2) lapsevanem ei ole tasunud kaks kuud lasteaiatasu eeldusel, et lasteaia juhataja on eelnevalt lapsevanemat kirjalikult teavitanud võlast ja kokkulepet võla tasumiseks pole saavutatud;
 3) laps on lasteaiast puudunud kaks kuud ja lasteaeda ei ole pikaajalise puudumise põhjusest informeeritud;
 4) lapsevanem on lapsega jooksval õppeaastal registreeritud teise omavalitsusse ja ei ole sellest teavitanud lasteaia juhatajat.

 (3) Lapse lasteaiast väljaarvamisel lasteaia juhataja ühepoolse otsuse alusel kustutatakse laps nimekirjast järgneva kuu esimesel kuupäeval, millest lasteaia juht teavitab lapsevanemat või hooldajat kirjalikult kahe nädala jooksul otsuse tegemisest arvates.

 (4) Lasteaiast väljaarvatud laps võetakse lasteaeda tagasi käesolevas korras lasteaeda vastuvõtmist reguleerivate sätete alusel.

 (5) Lapse väljaarvamine vormistatakse lasteaia juhataja käskkirjaga.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 8.  Rakendussätted

 (1) Laste arvestust peetakse Eesti Hariduse Infosüsteemis.

 (2) Käesoleva korraga reguleerimata küsimused lahendab lasteaia juhataja, vaidluse korral vallavalitsus.

 (3) Lasteaed avalikustab käesoleva korra veebilehel www.paikusemesimumm.ee.

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Ain Jakobson
Abivallavanem vallavanema ülesannetes

Krister Vellet
Vallasekretär