Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Rakvere valla korraldatud jäätmeveo rakendamise juhend

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.11.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.12.2013, 42

Rakvere valla korraldatud jäätmeveo rakendamise juhend

Vastu võetud 30.03.2011 nr 5
jõustumine 04.04.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.11.201128.11.2011

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 366, Riigihangete seaduse § 3 ja “Jäätmeseaduse” § 66 lõike 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Käesoleva Rakvere vallas korraldatud jäätmeveo rakendamise juhendiga (edaspidi kord) sätestatakse järgmist:
 1) korraldatud jäätmeveo veopiirkond;
 2) korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid;
 3) korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete kogumise ja vedamise tingimused, sealhulgas vedamise sagedus ja aeg;
 4) korraldatud jäätmeveoga liitumise ja liitumisest vabastamise tingimused;
 5) korraldatud jäätmeveol kasutatavad jäätmete kogumismahutite tüübid;
 6) korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamise teenustasude piirmäärad ja teenustasude muutmise kord;
 7) kontsessiooni omava Kontsessionääri ja Kontsessiooni andja vahel korraldatud jäätmeveo lepingu sõlmimise kord ning jäätmekäitluslepingute sõlmimise kord;
 8) kontsessiooni omavalt Kontsessionäärilt olmejäätmete vedamise kontsessiooni ennetähtaegse äravõtmise kord.

§ 2.  Terminid ja mõisted

 (1) Käesolevas korras kasutatakse alljärgnevaid termineid ja mõisteid järgmises tähenduses:
 1) pakkuja on avatud hankel korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni taotlev ettevõtja;
 2) korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni (edaspidi Kontsessioon) käsitatakse Rakvere Vallavalitsuse poolt ettevõtjale antud õigust olla määratud veopiirkonnas olmejäätmete ainsaks jäätmeveo ettevõtjaks. Kontsessioon antakse isikule, kelle pakkumus korraldatud jäätmeveo hankel on Rakvere Vallavalitsuse poolt edukaks tunnistatud;
 3) Teenuste kontsessiooni andja (edaspidi Kontsessiooni andja) on Rakvere Vallavalitsus;
 4) Kontsessionäär - ettevõtja, kellele avaliku konkursi tulemusena on antud kontsessioon korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamiseks konkreetses veopiirkonnas;
 5) hankeleping on Kontsessiooni andja ja Kontsessionääri vaheline leping, millega sätestatakse olmejäätmete veoks antud teenuste kontsessiooni teostamise tingimused;
 6) jäätmekäitlusleping on Kontsessionääri ja Olmejäätme valdaja vahel sõlmitud leping jäätmete käitlemiseks;
 7) jäätmeveo piirkond - volikogu määrusega kindlaks määratud omavalitsuse haldusterritooriumi osa, kus korraldatakse regulaarne segaolmejäätmete kogumine ja vedu, mida teostab üks, selleks kontsessiooni omav ettevõtja;
 8) jäätmeveok - jäätmeid kokku pressiv ja konteinerite tühjendamise seadmega varustatud eriotstarbeline veok;
 9) jäätmeveo teenustasud - olmejäätmete valdaja poolt Kontsessionäärile segaolmejäätmete vedamise eest makstavad tasud;
 10) korraldatud jäätmevedu - olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või –kohtadesse Kontsessiooni andja korraldatud avatud hanke korras valitud Kontsessionääri poolt;
 11) teenustasu - jäätmevaldaja poolt jäätmete käitlemise eest makstav tasu. Teenustasu on määratud kindlaks Kontsessionääri poolt avatud hankel esitatud ja edukaks tunnistatud pakkumises. Üksi teenustasu ei saa olla suurem vastava teenustasu piirmäärast;
 12) olmejäätmed - kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed;
 13) olmejäätmete valdaja - korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete tekitaja või muu isik, kelle valduses on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmed. Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete valdajaks on ka korteriühistu, selle puudumisel aga kinnisasja omanik, millel asub elu- või äriruum või hoone kui vallasasja omanik; samuti ka püsitöötajaskonnaga tootmis- või ärimaa sihtotstarbega kinnistu omanik;
 14) korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud olmejäätmete valdaja - korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine on olmejäätmete valdaja erandlik ja tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveoga liitunuks lugemise kohustusest;
 15) olmejäätmete vedamine - konkreetses veopiirkonnas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete laadimine jäätmemahutitest olmejäätmete vedamise kontsessiooni omava Kontsessionääri jäätmeveoki(te)le, vedamine ning üleandmine määratud jäätmekäitluskohale või –kohtadele;
 16) segaolmejäätmed - olmejäätmed, millest on liigiti kogumise läbi eraldatud suurem osa taaskasutatavaid jäätmeid ja ohtlike jäätmeid;
 17) taaskasutatavad jäätmed - käesoleva korra mõistes vanapaber ja kartong ning pakendijäätmed;
 18) suurjäätmed – käesoleva korra mõistes jäätmed, mis kuuluvad tavajäätmete hulka kuid oma suuruse või kuju poolest ei mahu nad jäätmete kogumismahutisse. Suurjäätmete hulka ei kuulu probleemtooted ja muud tootjavastutusega hõlmatud jäätmed.

 (2) Käesoleva korra paragrahvis 2 nimetamata mõiste defineerimisel lähtutakse jäätmeseaduses, Riigihangete seaduses, Rakvere valla jäätmehoolduseeskirjas ning teistes jäätmehooldust reguleerivates õigusaktides sisalduvatest terminitest ja mõistetest.

§ 3.  Korraldatud jäätmeveo piirkond

 (1) Rakvere valla haldusterritoorium moodustab ühe jäätmeveopiirkonna.

 (2) Korraldatud jäätmeveoga on kohustuslikult hõlmatud Rakvere valla haldusterritooriumil asuvad Lepna alevik ja kõik külad: Arkna, Eesküla, Järni, Karitsa, Karivärava, Karunga, Kloodi, Kullaaru, Kõrgemäe, Lasila, , Levala, Mädapea, Paatna, Päide, Taaravainu, Tobia, Tõrma, Tõrremäe ja Veltsi.

§ 4.  Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid

 (1) Jäätmeteks, mille kogumine ja vedamine käesoleva korra paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud alevikus ja külades toimub vastavalt korraldatud jäätmeveo nõuetele, on järgmised Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004.a määrusega nr 102 "Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu" kehtestatud jäätmeliikide nimistu jaotuskoodi 20 all loetletud olmejäätmete liigid:
 1) 20 03 01 - (prügi) segaolmejäätmed;
 2) 20 01 01 – paber ja papp;
 3) 20 03 07 – suurjäätmed.

 (2) Teiste jäätmeliikide käitlemine toimub vastavalt Rakvere valla jäätmehoolduseeskirjas toodud nõuetele.

 (3) Korraldatud jäätmeveoga ei ole hõlmatud avaliku ürituse korraldamise luba vajavatel üritustel tekkivad segaolmejäätmed, bussipeatustes, tänavatel, avalikes parkides, kalmistutel ning haljasaladel paiknevate avalike jäätmemahutite tühjendamine ja viimatinimetatud jäätmemahutites asuvate jäätmete vedamine.

 (4) Paberi ja papi kogumine ning vedu Rakvere vallas toimub avalike konteineritega kokkulepitud graafiku alusel. Jäätmevaldajad võivad paberi ja papi kogumiseks tellida või paigaldada omale eraldi tühjendamiseks sobivad konteinerid , mida tühjendatakse Rakvere vallas kehtiva teenustasu eest graafiku alusel.

§ 5.  Korraldatud jäätmeveo sagedus

 (1) Jäätmete äravedu peab toimuma sagedusega, mis väldib mahutite ületäitumise ning haisu tekke, kuid mitte harvemini kui:
 1) korterelamutes (9 ja enam korterit) - vähemalt üks kord kahe nädala jooksul;
 2) korterelamutes (4 kuni 8 korterit) - vähemalt üks kord nelja nädala jooksul;
 3) eramute ja kuni 3 korteriga elamute juures:
- kui biolagunevad jäätmed komposteeritakse - vähemalt üks kord 12 nädala jooksul
- kui biolagunevaid jäätmeid ei komposteerita - vähemalt üks kord 4 nädala jooksul.

 (2) Püsitöötajaskonnaga tootmismaa või ärimaa sihtotstarbega kinnistutel või juriidilistel isikutel nende asukohast olenemata peab jäätmemahuti tühjendamine toimuma vähemalt üks kord nelja nädala jooksul ja jäätmemahuti minimaalne arvestuslik maht on 80 l.

 (3) Juhul, kui käesoleva korra paragrahvi 5 lõikes 1 sätestatud jäätmemahutite tühjendamise sagedusele vaatamata on jäätmemahuti ületäitunud või levitab haisu või kui on suurenenud kahjurite tekke või ümbruskonna reostuse oht, tuleb jäätmemahutit tühjendada käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust sagedamini.

 (4) Jäätmekotte on lubatud kasutada juhul, kui selle valdaja tagab kahjustamata (lindude-, loomade või kaaskodanike poolt või muul põhjusel rikkumata) jäätmekoti üleandmise jäätmevedajale.

 (5) Olmejäätmete valdajal on õigus taotleda, et tema jäätmemahutite tühjendamine toimuks käesoleva korra paragrahv 5 lõikes 1 sätestatust harvemini. Olmejäätmete valdaja esitab vastavasisulise kirjaliku ja põhjendatud taotluse Kontsessiooni andjale. Käesolevas punktis nimetatud olmejäätmete valdaja taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab Kontsessiooni andja oma korraldusega.

 (6) Jäätmevaldaja, kelle jäätmemahuti tühjendamine toimub harvemini kui on sätestatud käesolevas korras, on kohustatud sõlmima Kontsessionääriga jäätmekäitluslepingu.

 (7) Kontsessiooni andja teavitab Kontsessionääri jäätmevaldajast, kes taotles jäätmemahuti harvemat tühjendussagedust, ja jäätmevaldaja jäätmemahutite uuest minimaalsest tühjendussagedusest.

 (8) Jäätmemahutite tühjendamine võib toimuda ajavahemikul kella 6.00-22.00.

§ 6.  Jäätmekäitluskohad

 (1) Kuni Lääne-Viru Jäätmekeskuse valmimiseni tuleb veopiirkonnas kogutavad olmejäätmed käitlemiseks toimetada nende tekkekohale võimalikult lähedal asuvasse tehnoloogiliselt sobivasse jäätmekäitluskohta, kus on tagatud inimese tervise ja keskkonna ohutus.

 (2) Kohalike omavalitsuste ühise jäätmekeskuse valmimisel Vinni vallas Piira külas antakse jäätmed üle Lääne-Viru Jäätmekeskusesse, tingimusel, et Lääne- Viru Jäätmekeskuse jäätmete vastuvõtuhind ei ületa turuhinda .Kontsessionäär arvestab, et Lääne-Viru Jäätmekeskus alustab jäätmete vastuvõttu 2012. aasta esimeses kvartalis.

§ 7.  Kontsessiooni andja ja Kontsessionääri vahelise lepingu sõlmimise kord

 (1) Kontsessiooni andja teavitab väljaande Ametlikud Teadeanded ja kohaliku ajalehe kaudu avaliku konkursi tulemusena välja selgitatud Kontsessionäärist ning veopiirkonnast, kus Kontsessionäär omab kontsessiooni korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamiseks

 (2) Kontsessiooni andja ja Kontsessionääri vaheline Leping sõlmitakse kolmekümne päeva jooksul alates Pakkuja pakkumuse edukaks tunnistamise päevale järgnevast tööpäevast.

§ 8.  Korraldatud jäätmeveoga liitumine ja jäätmekäitluslepingu sõlmimine

 (1) Valla haldusterritooriumil loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks kõik korraldatud jäätmeveo piirkonda arvatud olmejäätmete valdajad alates avatud hanke tulemusel vallas olmejäätmeveo kontsessiooni saanud Kontsessionääri ja Kontsessiooni andja vahelise Lepingu kehtima hakkamisest (Jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel). Kohaliku omavalitsuse üksus informeerib kirjalikult jäätmevaldajat päevast, mil ta on liitunud korraldatud jäätmeveoga.

 (2) Kontsessionäär sõlmib kahe kuu jooksul alates Kontsessiooni andjaga sõlmitud lepingu kehtimahakkamisest jäätmekäitluslepingud kõigi jäätmevaldajatega, kes avaldavad selleks soovi.

 (3) Jäätmekäitluslepingu sõlmimine või sõlmimata jätmine olmejäätmete valdaja ja Kontsessionääri vahel ei muuda kehtetuks olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga liitunuks lugemist.

 (4) Jäätmekäitluslepingus sätestatakse:
 1) kas olmejäätmete valdaja üürib Kontsessionäärilt jäätmete kogumismahuti, ostab Kontsessionäärilt jäätmete kogumismahuti või kasutab endale kuuluvat jäätmete kogumismahutit;
 2) kogumismahuti suurus ja jäätmeveo sagedus ning aeg;
 3) poolte õigused ja kohustused.

 (5) Jäätmevaldajal on õigus volitada kinnisvarahalduse või -hoolduse ettevõtteid sõlmima Kontsessionääriga jäätmekäitluslepinguid jäätmevaldaja nimel.

 (6) Naabruses asuvate kinnistute jäätmevaldajad võivad jäätmete kogumiseks kasutada ühiseid kogumismahuteid. Jäätmekäitluslepingus peavad olema fikseeritud kõik ühist kogumismahutit kasutavad jäätmevaldajad. Jäätmevaldajad peavad ühise jäätmemahuti kasutamiseks esitama vallavalitsusele kirjaliku taotluse ja sõlmima ühistegevuse lepingu.

 (7) Jäätmevaldaja maksab korraldatud jäätmeveo eest teenustasu vastavalt Kontsessionääri poolt esitatud arvetele alates korraldatud jäätmeveoga liitumisest.

 (8) Kontsessionäär esitab mitte tihedamalt kui kord kuus korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmevaldajale arve.

 (9) Jäätmekäitluslepingu mittesõlmimisel juhinduvad Kontsessionäär ja jäätmevaldaja vastastikuste õiguste ja kohustuste kindlaksmääramisel korraldatud jäätmevedu reguleerivatest õigusaktidest. Peale kahe kuu möödumist korraldatud jäätmeveoga liitumisest esitab Kontsessionäär igakuuliselt arved miinimumpaketi (käesoleva korra alusel määratud minimaalne jäätmemahuti ja minimaalne lubatud tühjendamissagedus) alusel jäätmevaldajale, kes pole liitunud ega saanud vabastust korraldatud jäätmeveost.

§ 9.  Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise kord

 (1) Erandkorras võib kohalik omavalitsus kuni aastaks vabastada olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest tema põhjendatud avalduse alusel. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise taotlus (avaldus) on toodud käesoleva korras Lisa nr 1.

 (2) Valla haldusterritooriumil tegutsev või elav olmejäätmete valdaja esitab soovi korral kohalikule Kontsessiooni andjale vormikohase kirjaliku avalduse tema tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks.

 (3) Kirjalikus avalduses peab olema esitatud vähemalt järgmine informatsioon:
 1) jäätmevaldaja andmed – jäätmevaldaja nimi, aadress, telefon, faks, e-post, kontaktisik;
 2) põhjused, miks soovib olmejäätmete valdaja enda mitteliitunuks lugemist;
 3) tähtaeg, mille jooksul soovib olmejäätmete valdaja olla korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud;
 4) kuidas kavatseb jäätmevaldaja oma tekkinud jäätmeid keskkonnaohutult käidelda.

 (4) Kontsessiooni andja võib lugeda jäätmevaldaja tema avalduse alusel ajutiselt mitteliitunuks korraldatud olmejäätmeveoga järgmistel juhtudel:
 1) kui jäätmeveoki ligipääs jäätmevaldaja kinnistule on halbade teeolude tõttu ajutiselt raskendatud ja jäätmevaldajal puudub võimalus sõlmida ühise jäätmekonteineri kasutamise lepingut;
 2) kui jäätmevaldaja kasutab kinnistut suvekoduks ja tal on põhielukohas kehtiv aastaringne liitumine korraldatud jäätmeveoga, mille kohta jäätmevaldaja esitab Kontsessiooni andjale kas püsielukoha korteriühistu õiendi või eramu korral kehtiva jäätmekäitluslepingu koopia;
 3) kui jäätmevaldaja kasutab oma olmejäätmete kogumiseks presskonteinerit;
 4) kui jäätmevaldaja lahkub ajutiselt koos perega vähemalt kolmeks kuuks elukohast, informeerides lahkumisest Kontsessiooni andjat kirjalikult või meili teel ette vähemalt 10 päeva;
 5) kui tootmismaa või ärimaa sihtotstarbega kinnistut ei kasutata.

 (5) Korraldatud jäätmeveoga ajutiselt mitteliitunuks loetud olmejäätmete valdaja esitab üks kord aastas hiljemalt 20 jaanuariks Kontsessiooni andjale kirjaliku selgituse oma jäätmete käitlemise kohta vastavalt käesoleva korra Lisas 2 toodud vormile.

 (6) Olmejäätmete valdaja, kes ei esita käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

 (7) Käesoleva korra paragrahv 9 lõikes 2 nimetatud kirjaliku avalduse menetlemine toimub järgmiselt:
 1) Kontsessiooni andja kontrollib olmejäätmete valdaja avalduse vastavust käesoleva paragrahvi lõikes 3 toodud nõuetele. Nõuetele mittevastava taotluse saadab Kontsessiooni andja avalduse esitajale tagasi märkega avalduse nõuetele mittevastavuse kohta;
 2) Juhul, kui avaldus vastab käesoleva paragrahvi lõike 3 nõuetele ja avalduses toodud andmed vastavad vähemalt ühele käesoleva paragrahvi lõikes 4 esitatud tingimusele, otsustab Kontsessiooni andja, kas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete valdaja loetakse mitteliitunuks;
 3) Olmejäätmete valdaja mitteliitunuks lugemise otsustab Kontsessiooni andja oma korraldusega. Kontsessiooni andja korralduses sätestatakse: olmejäätmete valdaja liitumisest vabastamise põhjused; liitumisest vabastamise ajaline kestvus; liitumisest vabastanuks loetud olmejäätmete valdaja kohustus käesoleva korra paragrahvis 9 lõikes 5 esitatava selgituse kohustus;
 4) Käesoleva korra paragrahv 9 lõikes 2 nimetatud avalduse menetlemine, alates avalduse esitamisest kuni lõikes 7 nimetatud Kontsessiooni andja korralduse teatavakstegemiseni on üks kuu. Mõjuval põhjusel (täiendava teabe kogumise vajadus, küsimuse eriline keerukus jms) võib Kontsessiooni andja taotluse lahendamise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni.

 (8) Kontsessiooni andja teavitab avalduse esitajat kirjalikult korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemisest või avalduse tagasilükkamisest.

 (9) Kontsessiooni andja teavitab Kontsessionääri veopiirkonnas olmejäätmete valdaja mitteliitunuks lugemisest ja selle tähtajast.

 (10) Olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine lõpeb Kontsessiooni andja korralduses fikseeritud tähtaja möödumisel. Olmejäätmete valdajal on õigus esitada uus avaldus.

 (11) Kontsessiooni andjal on õigus ennetähtaegselt lõpetada olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine, kui:
 1) olmejäätmete valdaja ei esita õigeaegselt käesoleva korra paragrahv 9 lõikes 4 esitatud selgitust või selles on esitatud valeandmeid;
 2) mitteliitunuks loetud olmejäätmete valdaja ei suuda nõuetekohaselt korraldada oma olmejäätmete käitlust.

§ 10.  Korraldatud jäätmeveol kasutatavad jäätmete kogumismahutite tüübid

 (1) Korraldatud jäätmeveoga liitunud olmejäätmete valdaja peab jäätmemahutitena kasutama mahuteid, mida on võimalik jäätmeveoki tõstemehhanismiga tühjendada. Reeglina kasutatakse kaanega suletavaid metallist või plastist väikekonteinereid mahuga 80, 140, 240, 370, 600 ja 800 liitrit, kaanega suletavaid metallist konteinereid mahuga 1500 , 2500 ning 4500 liitrit või presskonteinereid või teisi jäätmemahuteid, kui see on kokku lepitud Kontsessionääriga sõlmitud jäätmekäitluse lepingus.

 (2) Suvila ja püsitöötajaskonnaga tootmis- või ärimaa sihtotstarbega kinnistu jäätmemahuti on minimaalselt 80 l, ühepereelamu jäätmemahuti on minimaalselt 140 l, korterelamu jäätmemahuti minimaalne maht leitakse lähtudes inimeste arvust. Minimaalne arvestuslik jäätmeteke on 45 liitrit jäätmeid inimese kohta kuus.

 (3) Suvila või ühepereelamu ühe leibkonna jäätmete kogumisel on lubatud kasutada

 (4) Jäätmekotte võib kasutada jäätmete kogumiseks järgmiste tingimuste üheaegsel esinemisel:
 1) elamus elab kuni 2 inimest;
 2) biolagunevate jäätmete kompostimine on korraldatud vastavalt nõuetele;
 3) taaskasutatavate jäätmete käitlemine on korraldatud vastavalt nõuetele.

 (5) Jäätmekottide ja nende paiknemiskohtade korrashoiu eest vastutab jäätmevaldaja.

 (6) Jäätmevedajal on õigus keelduda jäätmekotti kasutava jäätmevaldaja edasisest teenindamisest juhul, kui jäätmevaldaja ei suuda korduvalt tagada jäätmete üleandmise ajaks jäätmekoti terviklikkust. Sellistest juhtumitest peab jäätmevedaja koheselt informeerima kohalikku omavalitsust, mis otsustab jäätmekoti kasutusõiguse asendamise jäätmekonteineri kasutamise kohustusega.

 (7) Kui olmejäätmete valdaja ei oma isiklikku või renditud jäätmete kogumismahutit, on Kontsessionääril kohustus paigaldada kogumismahuti vastavalt kas Kontsessionääriga sõlmitud lepingu alusel või selgitab kogumismahuti suuruse Kontsessiooni andja vastavalt miinimumpaketile.

 (8) Jäätmevaldajal on õigus esitada Kontsessiooni andjale kirjalik taotlus käesoleva korra paragrahvi 10 lõike 1 alusel elamule sätestatud jäätmemahuti mahu vähendamiseks.

 (9) Taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsustab Kontsessiooni andja korraldusega , millest teatatakse jäätmevaldajale. Jäätmevaldaja jäätmemahuti mahu vähendamise otsuse korral teatab Kontsessiooni andja Kontsessionäärile jäätmevaldaja jäätmemahuti muudetud suuruse.

§ 11.  Jäätmeveo teenustasu piirmäär ja kujunemine

 (1) Kontsessiooni andja kehtestab Kontsessiooni 1-ks perioodiks (korraldatud jäätmeveo alustamisest kuni 31.12.2012 ) § 4 lg 1-s nimetatud olmejäätmete liikide jäätmeveo teenustasude piirmäärad eri tüüpi mahutite lõikes (paberi-papi ja suurjäätmete puhul 1 m³ äravedu). Piirmäärades on arvestatud antud omavalitsusest eri suurusega jäätmemahutitega jäätmete kogumise, äraveo ja lõppkäitluse hinnangulist maksimaalset maksumust.

 (2) Jäätmeveo teenustasude piirmäärad kehtestatakse järgmistele teenustele:
 1) loetelus toodud segaolmejäätmete mahutite ühekordne tühjendamine
- 50 l jäätmekott
- 80 l jäätmekonteiner
 2) paberi ja papi äravedu (1m³ maksumus);
 3) suurjäätmete äravedu (1m³ maksumus).

 (3) Jäätmeveo teenustasude piirmäärad on suurimad võimalikud tasud käesoleva paragrahvi lg 2-s nimetatud jäätmemahutites sisalduvate jäätmete ühekordse käitlemise eest , millest Kontsessionääri jäätmeveo teenustasu ei või olla kõrgem.

 (4) Jäätmeveo teenustasude piirmäärad (vastavalt käesoleva paragrahvi lg 2-s nimetatud jäätmemahutite tüüpide loetelule) kehtestatakse hankedokumentides.

 (5) Jäätmeveo teenustasud Kontsessiooni 1. perioodiks käesoleva paragrahvi lõige 2-s nimetatud teenuste ja jäätmemahutite tüüpide osas määratakse kindlaks jäätmevedaja poolt avalikule konkursile esitatud ja edukaks tunnistatud pakkumuses.

 (6) Jäätmeveo teenustasu kujuneb vastavalt kinnistule paigaldatud jäätmemahuti mahule ja veosagedusele ning ei sõltu jäätmemahuti täitumise määrast.

 (7) Jäätmevedajal on õigus rakendada tasu tühisõidu eest ja jätta olmejäätmemahuti tühjendamata, kui jäätmemahutisse on pandud jäätmeid, mida sinna ei tohi panna (ohtlikud jäätmed, vedelad jäätmed, tule- ja plahvatusohtlikud jäätmed jms) või kui jäätmevaldaja ei ole võimaldanud jäätmevedajale juurdepääsu mahutile. Tasu tühisõidu eest võib olla maksimaalselt sama suur, kui sama suurusega segaolmejäätmete jäätmemahuti ühekordse tühjendamise teenustasu.

 (8) Jäätmemahuti tühjendamata jätmisel mahutisse pandud sobimatute jäätmete korral peab jäätmevedaja tegema mahuti sisust fotod ja edastama need koos vastava pretensiooniga hiljemalt 3 tööpäeva jooksul jäätmevaldajale.

 (9) Tühisõiduarve esitamise korral põhjusel, kui jäätmevaldaja ei võimaldanud jäätmevedajale juurdepääsu jäätmemahutile, peab jäätmevedaja lisama tühisõiduarvele jäätmeveoki GPS andmetele tugineva õiendi, millest nähtub, et jäätmeveok viibis tühisõidu tegemise päeval jäätmevaldaja juures.

 (10) Jäätmevaldajal on õigus tellida jäätmevaldaja süül tühjendamata jäänud jäätmemahuti graafikuväline tühjendus kehtiva teenustasu hinnaga, millele on lubatud lisada lisatasu kuni 30% kogumistasust.

 (11) Juhul, kui Jäätmekäitluslepingu sõlminud jäätmevaldaja mahuti tühjendamine ei ole võimalik Kontsessionääri süül on Kontsessionääril kohustus 2 tööpäeva jooksul informeerida jäätmevaldajat mahuti tühjendamata jätmisega seotud asjaoludest ja teha ettepanek jäätmevaldajale uue jäätmete äraveo kuupäeva määramiseks 5 päeva jooksul alates ärajäänud veo kuupäevast.

§ 12.  Segaolmejäätmete veo teenustasude muutmise kord Kontsessiooni perioodil

 (1) Kontsessiooni 1. perioodi lõpul ja edaspidi Kontsessiooni perioodil igal aastavahetusel (1. jaanuaril) muudab Kontsessiooni andja § 11 lg 2-s punkt 1-s nimetatud jäätmeveo teenuse teenustasusid (vastavalt jäätmemahutite tüüpide loetelule) seoses saastetasu määra muutumisega vastavalt Keskkonnatasude seaduse § 21-le ja jäätmevedaja oluliste muutuvkulude muutumisega veoaasta kestel.

 (2) Uue, ühe kalendriaasta pikkuse perioodi jäätmeveo teenustasud jäätmemahutite tüüpide kaupa arvutatakse alljärgneva valemiga:
TTu = TTk + STm + PKm + KKm, kus
TTu - uue ühe kalendriaasta pikkuse perioodi jäätmeveo teenustasu jäätmemahutite tüüpide kaupa
TTk - kehtiv jäätmeveo teenustasu jäätmemahutite tüüpide kaupa
STm - saastetasu määra muutumisest tingitud jäätmeveo teenustasu muutus (rakendatakse ainult segaolmejäätmete teenustasude puhul)
PKm - jooksva perioodi palgakulude muutumisest tulenev summa, mis suurendab/vähendab järgneva aasta teenustasu hinda
KKm - jooksva perioodi kütusekulude muutusest tulenev summa, mis suurendab/vähendab järgneva aasta teenustasu hinda.

§ 13.  Saastetasu määra muutumisest tingitud jäätmeveo teenustasu muutuse - STm- arvutamine

 (1) Saastetasumäära arvutamiseks tonnilt m3-le kasutatakse koefitsienti 0,15.

 (2) Saastetasu 1m3 segaolmejäätmete veo kohta leitakse järgneva valemi alusel:
[Saastetasu 1m3 segaolmejäätmete kohta] = [Saastetasu määr 1 tonni kohta] x [0,15].

 (3) Saastetasu määra muutumisest tingitud jäätmeveo teenustasu muutus leitakse järgneva valemi alusel:
STm = (STu- STk) x 0,15 x V, kus
STm - saastetasu määra muutumisest tingitud jäätmemahuti tühjendamise teenustasu muutus
STu - uuel kalendriaastal kehtima hakkav saastetasu määr 1 t jäätmete kohta
STk – kehtiv saastetasu määr 1 t jäätmete kohta
0,15 - koefitsient saastetasumäära arvutamiseks tonnilt m³-le
V - jäätmemahuti maht m³-tes.

 (4) Kontsessiooni perioodi jooksul muutub saastetasu määr 1t jäätmete käitlemise kohta peale 1.perioodi lõppu iga järgneva kalendriaasta 1. jaanuaril.

 (5) Saastetasu muutusest tulenevat jäätmeveo teenustasude muutumist rakendatakse ainult segaolmejäätmeveo teenustasude puhul.

§ 14.  Oluliste muutuvkulude muutumisest tingitud teenustasu muutuste - PKm ja KKm - arvutamine

 (1) Jäätmeveo teenustasude iga-aastasel muutmisel kasutatakse Eesti Jäätmekäitlejate Liidu (EJKL)poolt äratoodud ettepanekuid ja muutuvkulude osakaalusid. Kulude osakaalud: palgakulu 25%, kütusekulu 20%.

 (2) Palgakulu muutumise arvutamiseks fikseeritakse Eesti Vabariigi keskmine brutopalk Statistikaameti andmetel jäätmeveo Kontsessiooni kehtima hakkamise aasta 2.kvartalis ja edaspidi Kontsessiooni kehtivuse ajal igal aastal 2. kvartalis.

 (3) Palgakulu muutumisest tingitud teenustasu muutus arvutatakse alljärgneva valemi alusel:
PKm = ((PKu-PKk) : PKk) x 0,25 x TTk
PKm - palgakulude muutusest tulenev summa mis suurendab/vähendab järgneva jooksva aasta teenustasu hinda
PKu – uuele ühe kalendriaasta pikkusele perioodile eelneva aasta 2.kvartali Eesti Vabariigi keskmine brutopalk Statistikaameti andmetel
PKk – jooksvale perioodile eelneva aasta 2.kvartali Eesti Vabariigi keskmine brutopalk Statistikaameti andmetel (1.perioodi korral arvestatakse 1. perioodi algusaasta 2. kvartali Eesti Vabariigi keskmist brutopalka)
0,25 - koefitsient, mis arvestab palgakulu osakaalu
TTk - kehtiv teenustasu määr

 (4) Kütusekulu muutumise arvestamiseks kasutatakse Eesti Statoili AS ja Neste Eesti AS diiselkütte keskmist postihinda, mis fikseeritakse Kontsessiooni kehtivuse ajal igal aastal 75 kalendripäeva enne uue kalendriaasta algust.

 (5) Kütusekulu muutumisest tingitud teenustasu muutus arvutatakse alljärgneva valemi alusel:
KKm= ((KHu-KHk) : KHk) x 0,2 x TTk
KKm- kütusekulude muutusest tulenev summa, mis suurendab/vähendab järgneva jooksva aasta teenustasu hinda
KHu – diiselkütte Statoili ja Neste tanklate keskmine hind 75 kalendripäeva enne uue perioodi algust
KHk – diiselkütte Statoili ja Neste tanklate keskmine hind 75 kalendripäeva enne lõppeva perioodi algust (1.perioodi korral võetakse aluseks hinnad, mis kehtivad 75 kalendripäeva enne 1. perioodi algusaasta lõppu)
0,2 - koefitsient, mis arvestab kütusekulu osakaalu
TTk - kehtiv teenustasu määr

§ 15.  Paberi ja papi kogumise ja äraveo ning suurjäätmete äraveo teenustasude muutmise kord Kontsessiooni perioodil

 (1) Kontsessiooni 1. perioodi lõpul ja edaspidi Kontsessiooni perioodil igal aastavahetusel (1. jaanuaril) muudab Kontsessiooni andja § 11 lg 2-e punktides 2 ja 3 nimetatud paberi ja papi kogumise ja äraveo ning suurjäätmete äraveo teenustasusid seoses jäätmevedaja oluliste muutuvkulude muutumisega veoaasta kestel.

 (2) Uue perioodi paberi ja papi 1m³ kogumise ja äraveo teenustasu ning suurjäätmete 1m³ äraveo teenustasu arvutatakse valemiga:
TTu = TTk + PKm + KKm, kus
TTk - kehtiv paberi-papi 1m³ kogumise ja äraveo teenustasu või suurjäätmete äraveo 1 m³ teenustasu
PKm - palgakulude muutusest tulenev summa mis suurendab/vähendab järgneva jooksva aasta teenustasu hinda ,arvutus vastavalt § 14 lõige 3-le
KKm - kütusekulude muutusest tulenev summa, mis suurendab/vähendab järgneva jooksva aasta teenustasu hinda, arvutus vastavalt § 14 lõige 5-le

§ 16.  Muudetud jäätmeveo teenustasude kinnitamise kord

 (1) Korraldatud jäätmeveo teenustasude muutmise kinnitab Rakvere vallavalitsus oma korraldusega, teavitades sellest Kontsessionääri vähemalt 45 kalendripäeva enne uue, ühe aasta pikkuse perioodi algust.

 (2) Korraldatud jäätmeveo teenustasude muutmise korralduses sisaldub:
 1) jäätmeveo teenustasude muutus ja muutuse leidmise tuletuskäik §12 lõige 2-s, §13 lõige 2-s, §14 lõige 3-s ja 5-s ja §15 lõige 2-s toodud valemite alusel;
 2) Eesti Vabariigi keskmise brutopalga ja Eesti Statoil AS-i ning Neste Eesti AS-i tanklates diiselkütte keskmise hinna fikseerimise kuupäev.

§ 17.  Jäätmeveo teenustasudest teavitamise kord

 (1) Kontsessionäär teavitab kõiki korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmevaldajaid Kontsessiooni 1. perioodi jooksul kehtivatest jäätmeveo teenustasudest kaheksa nädala jooksul peale hankelepingu sõlmimist, kuid mitte hiljem kui on saadud Kontsessiooni alguskuupäev.

 (2) Kontsessionäär teavitab Kontsessiooni kehtivusajal täiendavalt liitunud jäätmevaldajaid jäätmeveo teenustasudest jäätmekäitluslepingu sõlmimisel.

 (3) Kontsessionäär teavitab jäätmevaldajaid jäätmeveo teenustasude muutumisest ette igal aastal hiljemalt 1.detsembriks.
[ - jõust. 28.11.2011]

§ 18.  Jäätmevedaja valik

 (1) Korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja (jäätmevedaja) leidmiseks korraldab Rakvere vallavalitsus teenuste kontsessiooni lähtuvalt jäätmeseaduses ja riigihangete seaduses sätestatust.

 (2) Rakvere vallavalitsus koostab korraldatud jäätmeveo teenuse tellimiseks teenuste kontsessiooni läbiviimisel hankedokumendid, lähtudes riigihangete seaduse § 31 lõikes 2 sätestatust. Korraldatud jäätmeveo hankedokumentides määratakse muu- hulgas alljärgnevad tingimused:
 1) veopiirkond;
 2) veetavad jäätmeliigid;
 3) eeldatavad jäätmekogused;
 4) jäätmekäitluskoht;
 5) hankelepingu kestus;
 6) veotingimused- veo sagedus, aeg ja tehnilised tingimused;
 7) toimingud, mille eest jäätmevedaja võtab teenustasu;
 8) veopiirkonnas asuvate töötajatega tootmismaa või ärimaa sihtotstarbega kinnistute, ühepereelamute ja mitme korteriga elamute arv ning korterite arv mitme korteriga elamutes.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud korraldatud jäätmeveo riigihanke hankedokumendid esitatakse enne riigihanke algatamist seisukohavõtuks Keskkonnaametile, kes vajaduse korral esitab kahe nädala jooksul hankedokumentide kättesaamisest arvates ettepanekud hankedokumentide täiendamiseks või muutmiseks.

 (4) Korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldaja – Rakvere vallavalitsus- avalikustab otsuse korraldatud jäätmeveo teenuse osutajaga lepingu sõlmimise kohta kohalikus ajalehes.

 (5) Korraldatud jäätmeveo riigihanke tulemusel kohaliku omavalitsuse üksusega hankelepingu sõlminud isikul on õigus osutada korraldatud jäätmeveo teenust määratud veopiirkonnas määratud jäätmeliikide osas. Korraldatud jäätmeveo teenuse osutajaga sõlmitava hankelepingu kestus on kuni viis aastat.

 (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud õigust realiseeritakse vastavalt jäätmeloaga määratud nõuetele ja tähtajale.

§ 19.  Kontsessiooni ennetähtaegse äravõtmise kord ja leppetrahvid

 (1) Kontsessiooni andjal on õigus võtta Kontsessionäärilt ennetähtaegselt ära kontsessioon olmejäätmete vedamiseks veopiirkonnas, kui esineb vähemalt üks alljärgnevalt nimetatud asjaolu:
 1) kontsessionäär ei ole pöördunud antud korra §7 lg (2) nimetatud tähtaja jooksul Kontsessiooni andja ja Kontsessionääri vahelise lepingu sõlmimiseks Kontsessiooni andja poole;
 2) kontsessionäär ei ole alustanud veopiirkonnas olmejäätmete vedamist kolme päeva jooksul alates Kontsessiooni andja ja Kontsessionääri vahelises lepingus sätestatud tähtpäevast;
 3) kontsessionäär ei ole varustanud jäätmemahuteid rentida või osta soovivaid jäätmevaldajaid jäätmemahutitega hiljemalt Kontsessiooni andja ja Kontsessionääri vahelises lepingus sätestatud olmejäätmete vedamise alustamise tähtpäevale eelnevast päevast;
 4) kontsessionäär on ilma mõjuva põhjenduseta jätnud viiel korral jäätmemahutid õigeaegselt tühjendamata;
 5) kontsessionäär on kolmel korral või olulisel määral rikkunud jäätmekäitlust reguleerivate või muude õigusaktide nõudeid või Kontsessiooni andja ja Kontsessionääri vahelist lepingut.

 (2) Juhul, kui esineb vähemalt üks käesoleva korra lõikes (1) nimetatud asjaolu, teavitab Kontsessiooni andja sellest koheselt Kontsessionääri ning nõuab viimaselt kirjalikku ja põhjendatud selgitust, mis tuleb esitada kolme tööpäeva jooksul alates vastavasisulise nõude kättesaamisest Kontsessionääri poolt.

 (3) Juhul, kui Kontsessionäär ei esita lõikes (2) nõutud selgitust või ei ole selgitusest nähtuvad asjaolud nii kaalukad, et need õigustaksid Kontsessionääri poolt lõikes (1) nimetatud rikkumisi, otsustab Kontsessiooni andja Kontsessionäärilt olmejäätmete vedamise kontsessiooni ennetähtaegse äravõtmise veopiirkonnas.

 (4) Kontsessionääri kontsessioon olmejäätmete vedamiseks veopiirkonnas loetakse ennetähtaegselt äravõetuks alates päevast, millal avatud hanke tulemusena väljaselgitatud uus Kontsessionäär veopiirkonnas alustab korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamist.

 (5) Kontsessiooni andjal on õigus rakendada leppetrahve vastavalt hanke dokumentides ja kontsessioonilepingus ettenähtud tingimustel.

§ 20.  Rakendussätted

 (1) [käesolevast tekstist välja jäetud]

 (2) Käesolev määrus jõustub 04.aprillil 2011.a.

§ 21.  Lõppsätted

  Järelvalvet käesoleva korra täitmise üle teostab oma haldusterritooriumil Rakvere Vallavalitsus.

Lisa Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse vorm

Lisa Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldaja selgituse vorm oma jäätmete käitlemise kohta