HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Kehtna valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Kehtna valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord - sisukord
Väljaandja:Kehtna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.12.2013, 54

Kehtna valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 08.02.2011 nr 2

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuste seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva korraga sätestatakse Kehtna valla (edaspidi vald) koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõtt ja sealt laste väljaarvamine.

  (2) Laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise arvestust peab lasteasutuse direktor.

  (3) Lapsevanemal või teda asendaval isikul (edaspidi lapsevanem) on õigus lasteasutuse direktori otsus lapse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kohta vaidlustada Kehtna Vallavalitsuses (edaspidi vallavalitsus). Vallavalitsus kontrollib otsuse seaduslikkust ja põhjendatust, kui otsus on vastuolus seaduse või käesoleva korraga või ei ole põhjendatud, siis kohustab vallavalitsus lasteasutuse direktorit otsust muutma.

  (4) Lasteasutuse ümberkorraldamisel või tegevuse lõpetamisel korraldab vallavalitsus laste ümberpaigutamist teistesse lasteasutustesse arvestades võimaluse korral lastevanemate soove.

§ 2.   Lasteasutusse vastuvõtmine

  (1) Lasteasutusse võetakse:
  1) kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgi vallas;
  2) lapsi sõimerühma alates 1,5 eluaastast;
  3) eelisjärjekorras lapsi, kelle mõlemad vanemad töötavad või õpivad;
  4) vabade kohtade olemasolul lapsi, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on väljaspool valda.
Käesolevas lõikes mõistetakse vanema all isikut, kellest laps põlvneb.

  (2) Lapse lasteasutusse vastuvõtu taotlemiseks esitab lapsevanem lasteasutuse direktorile avalduse, mille vormi kinnitab vallavalitsus.

  (3) Väljaspool valda elava lapse vastuvõtu taotlemiseks esitab lapsevanem lisaks avaldusele lapse elukohajärgse omavalitsuse poolt registreeritud kirja koopia, millega lapsevanem on teavitanud omavalitsust lapse Kehtna valla lasteasutusse panekust.

  (4) Avaldused registreerib lasteasutuse direktor nende laekumise järjekorras laste nimekirja raamatusse. Lasteasutuse teenuse kasutamise kohta sõlmitakse lapsevanemaga leping.

  (5) Lasteasutuse direktor komplekteerib lasteasutuse rühmad 10. septembriks. Lasteasutuse direktor esitab rühmade nimekirjad vallavalitsusele ühe nädala jooksul pärast nende komplekteerimist.

  (6) Kui lapsevanema poolt soovitud lasteasutuses puuduvad vabad kohad, siis jääb tema laps koha taotlejate järjekorda, mis on koostatud taotluste ajalise esitamise põhjal.

  (7) Kohtade vabanemisest teatab lasteasutuse direktor järjekorrast lähtudes vastavale lapsevanemale. Vabade kohtade olemasolu korral võetakse lapsi lasteasutusse kogu õppeaasta jooksul.

  (8) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel esitab lapsevanem direktorile:
  1) lapse sündi tõendava dokumendi koopia;
  2) vajadusel lapsevanema esindusõigust tõendava dokumendi koopia;
  3) perearsti tõendi lapse tervisliku seisundi kohta.

  (9) Lapse lasteasutusse vastuvõttu taotleval lapsevanemal on õigus tutvuda lasteasutuse põhimääruse, kodukorra ja muude lasteasutuse tegevust puudutavate õigusaktidega ning saada teavet tegevus- ja päevakava ning töökorralduse kohta.

§ 3.   Lasteasutusest lahkumine ja väljaarvamine

  (1) Lapse lasteasutusest lahkumise aluseks on lapsevanema kirjalik avaldus. Avaldus esitatakse lasteasutuse direktorile vähemalt üks nädal enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise kuupäev.

  (2) Laps arvatakse lasteasutusest välja ilma lapsevanema kirjaliku avalduseta, kui:
  1) laps läheb kooli;
  2) lapsevanem ei ole kahe kuu jooksul tasunud toidukulu ja Kehtna Vallavolikogu poolt kehtestatud lasteasutuse muude kulude lapsevanemate poolt kaetavat osa;
  3) väljaspool valda elava lapse elukohajärgne kohalik omavalitsus ei osale lasteasutuse kulude katmises jättes põhjuseta tasumata kahel järjestikusel kuul valla raamatupidamise poolt esitatud arved.
  4) vabadele kohtadele on võetud väljaspool valda elavaid lapsi ning hiljem on tekkinud järjekord vallas elavate laste hulgas.

  (3) Käesoleva paragrahvi 2. lõike punktis 4 märgitud juhul arvatakse lasteasutusest välja ajaliselt hiljem vastuvõetud lapsed, kelle elukoht on väljaspool valda, ning väljaarvamisest teatatakse erandina ette üks kuu.

  (4) Lapse lasteasutusest väljaarvamisest teatab lasteasutuse direktor lapsevanemale kirjalikult vähemalt üks nädal ette.

§ 4.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Kehtna Vallavalitsuse 03.05.2001. a määrus nr 3 „Kehtna valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".

  (2) Määrus jõustub 15. veebruaril 2011. a.

Kalle Toomet
Vallavanem

Reet Nero
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json